Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Uluslararası kapitalizmin krizi depresyona doğru yol alırken, muazzam bir tartışma buna eşlik ediyor. Tartışmaya Katoliklerin lideri Pa- pa bile katıldı. Kapitalizmin ürettiği gerçek malzemelerle yenilenmiş, tarihi bir ihtişama sa- hip bir mekânda ekonomik krizi, kariyer tutku- su ve para hırsıyla ilişkilendirdi. (Katolik La Cro- ix Gazetesi, 6 Ekim 2008) İlginçtir, dünyanın pek çok itibarlı iktisatçısı- nın, ekonomi basınının, üniversite hocasının kri- zin nedenlerine ilişkin görüşleri pek farklı değil. Onlar da aşırı kazanç hırsını, açgözlülüğü, kri- zin başlıca nedeni olarak ifade ediyorlar. İthal sermaye gibi, ithal görüşlerin yaygın bi- çimde tedavülde olduğu Türkiye’de de durum farklı değil. Ekonomiden sorumlu Devlet Ba- kanı Mehmet Şimşek bile, krizin tamahkârlık- la bağlantılı olduğunu belirtti. Aslında bütün bu, sübjektif, krizi kişisel hata ve tutkulara bağla- yan görüşler, ne kadar kabul görürse görsün, krizin gerçek nedenlerini açıklamaktan çok, üs- tünü örtmeye hizmet ediyor. Şu da var, top- lumsal ve ekonomik ilişkileri bireyin psikolojik eğilimleriyle açıklamaya çabalamak, gerçekten bir krizin varlığına da işaret ediyor. Krizleri ki- şisel hırslarla, bireyin tutkularıyla açıklayan görüşlerin, şimdi Keynes’e yapılan iltifatlara, Marx’ın yeniden keşfedilmesine rağmen hâkim olduğunu, olmaya devam edeceğini görüyoruz. Kuşkusuz bunun, çözümü sistem dışında ara- mamak gibi, çok önemli ideolojik işlevi de var. Bu yanılsamalar toplumda ne kadar hâkim olursa olsun, kapitalizmin nesnel hareket yasaları işlemeye devam edecek, krizin derinleşmesi, sü- resi ve krizden çıkış bu yasaları etkileyen pek çok sosyal ve ekonomik unsurun kapasitesine bağlı. Şimdi bu çerçevede, sayfanın ruhuna da uygun olarak KOBİ’leri ele alırsak neler söyle- yebiliriz? Örneğin KOBİ’ler bu süreçte belirleyici bir rol oynayabilirler mi? Kuşkusuz KOBİ’ler de hem kapitalist ekonominin nesnel yasalarına tabiler, hem de bunları etkileyen rolleri var. Ama krizden çıkış sürecinde oluşacak olan yeni sen- tezde, rollerinin belirleyici olacağını söylemek abartılı bir izah olur. KOBİ’ler, bu krizden en çok ve en olumsuz biçimde etkilenecek ikti- sadi birimleri oluşturuyor. 1929 krizinde de böyle oldu ve sonrasında 1970’lerde uç veren krizde de... Kriz aynı zamanda, kapitalizmin yenilenme- si, bir bakıma çürüklerin ayıklanması gibi bir iş- leve sahip. Büyük veya küçük “çürük” işletme ve bankaların krizden çıkıldığında ayıklanmış ol- duğu görülecek. Tersinden söylersek, bu ayık- lama yapıldığı için krizden çıkış kolaylaşmış ola- cak. Ama bu ayıklanma, aynı zamanda tekel- leşmenin, yani büyük firma ve bankaların hâ- kimiyetinin artması anlamına geliyor. Görünen o ki, KOBİ’ler için iki süreç birlikte işleyecek. Birincisi, kriz kaçınılmaz biçimde, kre- di sisteminin yeniden düzenlenmesi ihtiyacını dayatacağı için, zaten “işletme sermayesi” sı- kıntısı çeken KOBİ’ler, mali sistem aracılığı ile hareket kabiliyetlerini eskiye göre yitirmiş ola- caklar. Krizi fırsata çevirip daha büyük firma ol- ma imkânını yitiren ama ayakta kalan KOBİ’ler, mali sisteme çok daha bağlı hale gelecekler. İkincisi, daha önceki krizlerde olduğu gibi, bu kriz sürecinde de rekabet yeniden-düzenlenmiş olacak. Rekabetin yeniden-düzenlenmesi kriz- den çıkışın objektif bir zorunluluğu. Ancak kriz sürecinde tekelleşme artacağı için, KOBİ’ler bu kez eskiye göre büyük firmaların çok daha faz- la kontrolü altına girecekler. Rekabet imkânla- rı iyice daralacak. Daha doğrusu tekelci büyük firmaların ileri sürdüğü yeni-rekabet koşulları- na uyum sağlamak zorunda kalacaklar. KOBİ’ler Krizde Belirleyici Rol Oynayabilir mi? KOBİ’lereinsan kaynağõiçindestek AB destekli ve 15.4 milyon Av- ro bütçeli İnsan Kaynaklarõnõn Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştiril- mesi Projesi (İKMEP) kapsamõnda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl- gesi’ndeki küçük ve orta ölçekli iş- letmelerin gelişiminin teşvik edi- leceği bildirildi. İKMEP Bölge Yöneticisi Nilüfer Erdem, proje kapsamõnda Gazi- antep, Diyarbakõr, Van, Erzurum, Elazõğ, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlõurfa olmak üzere toplam 8 ilde otomotiv, tekstil, makine, me- tal işleri, turizm, elektrik-elektronik, bilişim teknolojileri ve gõda sek- törlerinde eğitim ve öğretim ala- nõnda pilot uygulamalar gerekleş- tirileceğini belirterek “Bu projey- le, işgücü piyasası, meslek yük- sekokulları ve mesleki teknik or- taöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birliktelik sağ- lanacaktır” dedi. “Dünyadaki ekonomik daralma şüphesiz Türkiye’yi de etkileye- cek. KOBİ’lerin de bundan etki- lenmemesi imkânsız. Önemli olan bu krizi sermayelerini koru- yarak kontrollü bir şekilde at- latabilmeleri” diyen Garanti Bankasõ Genel Müdür Yardõm- cõsõ Nafiz Karadere daha ba- tağõn içine girmeden sorunlu KOBİ’nin elinden tutulmasõ gerektiğini söyledi. Karadere ile Garanti Anadolu Sohbet- leri’nin 55’incisi kapsamõnda geldiğimiz Şanlõurfa’da soh- bet ettik. Tabii konu KOBİ’lere ve bankalarõn kredilerini geri çağõrdõklarõna ilişkin çõkan söylentilere de geldi. Garan- ti Bankasõ olarak verdikleri bir krediyi asla geri istemedikle- rini belirten Karadere, böyle bir uygulamayõ kesinlikle etik bulmadõğõnõ söyledi. “2009 ne yazık ki iyi bir yıl olmayacak, özellikle de KOBİ’ler için... Burada kontrollü olmayı başarabi- len kendi üretimini dengeleyebilen ve borçlanmasını iyi yönetebilen KOBİ’ler bu süreci daha rahat atlatacaklar” diyen Ka- radere, “Bizim KOBİ bankacılığından so- rumlu 1700’ü aşkın çalışanımız var. 2008 başında bir toplantı düzenledik ve onlar- dan düzenli aralıklarla bütün kredili KO- Bİ müşterilerinizi ziyaret etmelerini iste- dik. Bundan şunu amaçlıyoruz: Şirketle- rin durumunda ciddi bir bozulma olma- dan durumdan haberdar olalım ki onla- ra yardımcı olalım. KOBİ battıktan son- ra yapabilecek çok fazla bir şey kalmıyor. Biz böyle bir durum tespiti yapıldığında KOBİ yöneticisi ile bir toplantı yapıyor ve vadeyi yaymayı öneriyoruz. Böylelikle 2009’u daha rahat geçirmelerini sağlamak istiyoruz” diye konuştu. Karadere’ye göre hem reel sektörü hem de bankalarõ zor bir yõl bekliyor. Bankanõn da bir ticari işletme olarak ver- diği kredinin geri dönmesinden sorumlu ol- duğunu vurgulayan Karadere, “Belki şu olacak: Bundan sonra alınacak krediler- de örneğin 10 krediye bakıp 8’ini kredi- lendiriyorsak belki 6’ya, 5’e düşüreceğiz. Eskiden daha çok imza karşılığı kredi ve- rilirken bu sefer bankalar daha fazla te- minatlanma ihtiyacı duyabilirler. Buna her iki kesimde hazırlıklı olmalı.” Karadere’ye göre, KOBİ’lere daha fazla kaynak aktarmak asõl bu dönemde çok önem- li. Bu yüzden de dõş kaynaklar biraz daha faz- la zorlanabilir. KOSGEB ile 0 faizli can su- yu kredisini örnek gösteren Karadere, “KOS- GEB bunu aralarında Garanti’nin de ol- duğu 4 özel banka ile beraber yaptı. Ba- şarılı bir deneme oldu. Biz Garanti Ban- kası olarak 435 bin KOBİ’ye toplam 55 milyon YTL kaynak aktardık. Bu tip kay- nakların ciddi olarak arttırılması lazım” dedi. Garanti Bankasõ olarak KOBİ’lere yönelik başka neleri hedefledikleri yönündeki soru- muza da Karadere şu yanõtõ verdi: “SELP 2 kapsamında Alman kredi ku- ruluşu KFW 85 milyon Avro’luk kaynak aktarıyor. Bunu 4 banka KOBİ’lere dü- şük faizli yurtdışı kaynak olarak kullan- dıracağız. Garanti Bankası’nın payı 25 milyon Avro civarında. Bizim yaklaşık 1 ay önce çıkarttığımız esnaf paketimiz de hâlâ yürürlükte. Ekonominin en küçük üyesi olan kuaföre, pastane, kasap vs. yö- nelik bir ürün bu. Şu anda haftada bin es- nafı kredilendiriyoruz. Bir ay içerisinde 4 bin esnafa 42 milyon YTL kredi kullan- dırdık. Bir de kadın girişimci destek pa- ketimiz var. KAGİDER stratejik ortağı- mız bu konuda. 3500 kadın girişimciye 85 milyon YTL kredi kullandırdık.” G Ö R Ü Ş ERHAN BİLGİN İktisatçõ 4 ortağõn kurduğu Norm Elektronik ticari araçlara takograf üretiyor Başarımız Ar-Ge ile geldi Emel Çam, BMC, OTOKAR,TEMSA ve ISUZU’ya takograf ürettikleri Suriye’ye de ihracat yaptõklarõnõ belirtiyor. “Bizler ihtiyaçların yan yana ge- tirdiği uzman insanlarız. Bu bera- berliğimizin kurumsal kimliği olan Norm Elektronik çatısı altında bir- çok sıkıntı ve krize rağmen 11 yıldır birlikteyiz” diyor Emel Çam. Çam, 1997 yõlõnda Ankara’da kuru- lan ve otomotiv sektörüne başta tako- graf olmak üzere çeşitli elektronik parçalar üreten Norm Elekronik’in 4 kurucu ortağõndan biri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlõk Fakül- tesi, Endüstri Ürünleri Tasarõmõ Bölü- mü’nden mezun. Diğer ortaklar Vahap Tan -aynõ zamanda şirketin genel mü- dürü-, Metin Yeniay ve Levent Ko- naç. 45 kişinin çalõştõğõ şirkette elek- tronik takograf, otobüsler ve midibüs- ler için elektronik klima kontrol üni- teleri, ticari araçlar için immobiliserli uzaktan kumanda setleri, CAN sistemi kullanan araçlar için yol bilgisayarla- rõ üretiliyor. Emel Çam, Ar-Ge ve ta- sarõm faaliyetlerini Hacettepe Tekno- kent’te; üretim ve üretime bağlõ diğer faaliyetleri ise Ankara Ticaret Borsa- sõ’ndaki tesiste sürdürdüklerini belir- terek şunlarõ ekliyor: “Araçlarda özel- likle de ticari araçlarda takograf bu- lunması karayolu güvenliği ve insan hayatı açısından çok önemli. Biz de bu hem Türkiye hem de yurtdışın- da geleceğine inandığımız için bu alanda üretim ve Ar-Ge’ye başladık. Türkiye dünyanın 16. Büyük oto- motiv üreticisi. Otomotiv elektroni- ği ihtiyacı büyük ölçüde yüksek te- darik fiyatları ile ithal edilerek gi- deriliyor. Aslında araçlarda kulla- nılan elektronik cihaz ve sistemlerin bir kısmının yerli karşılanması müm- kün. Biz Norm Elektronik olarak bu konuda iddialıyız.” TOBB, 20 fuar şirketinin düzen- lediği 167 fuarõn her birinde beş girişimci kadõna, 15’er metrekare, toplamda 75’er metrekare ücretsiz fu- ar alanõ kullandõracağõnõ açõkladõ. TOBB Başkanõ Rifat Hisarcıklı- oğlu ve TOBB Kadõn Girişimciler Kurulu Başkanõ Aynur Bektaş’õn ka- tõlõmõyla “Yurt içi Fuar Katılımın- da Kadın Girişimcilerin Destek- lenmesi Projesi” tanõtõldõ. Hisar- cõklõoğlu “Kadın Girişimciler Ku- rulumuz tarafından yürütülen bu projeyle, kadın girişimcilerin üret- tikleri mal ve hizmetleri ta- nıtırken, yeni ticari ilişkiler kurmalarına imkân sağla- yacak en etkin platform olan fuarlarda ücretsiz ola- rak yer almalarını sağla- malarını amaçladık. 2009 yılında ülkemizde dü- zenlenecek 167 fuar, bu destek kapsa- m ı n a alındı” dedi. Türkiye’de sürücüler eski ve pahalõ teknoloji kullanõyor Design Turkey Endüstriyel Tasarõm yarõşmasõna da katõlan Norm Elektronik Türkiye’de takograf kullanõmõndaki yasal boşluklardan rahatsõz. Emel Çam bu durumu şöyle özetliyor: “Geliştirilmiş yerli takograf cihazlarının denetleme fonksiyonundan kaçınmak isteyen sürücüler, takograflarını mekanik ve elektro- mekanik eski teknoloji takograflarla değiştiriyorlar. Bazı sürücüler daha pahalıya satın aldıkları bu takograflar sayesinde, özellikle çalışma sürelerine ilişkin denetimlerden kaçınarak karayolu güvenliğini riske sokuyorlar. Tabii, yeni takograf kullanıcılarından daha fazla çalışma süresi avantajına sahip olduklarından bir yandan da haksız rekabete yol açıyorlar. Diğer yandan, AB ülkelerinde 2006 yılından beri yeni tescil araçlarda kullanımı yasaklanan bu eski teknoloji mekanik takograflar, Avrupalı üreticiler tarafından pahalı fiyatlarla Türkiye’de satılıyor. Ve yerli sanayici zor durumda kalıyor. Problemin ortadan kaldırılabilmesi için, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılarak mekanik ve elektro-mekanik takografların kullanımı yasaklanmalı.” ‘2009 ne yazõk ki iyi bir yõl olmayacak, özellikle de KOBİ’ler için... Kontrollü olmayõ başarabilen kendi üretimini dengeleyebilen ve borçlanmasõnõ iyi yönetebilen KOBİ’ler bu süreci daha rahat atlatacak.’ 7 KASIM 2008 CUMA Günü SAAT 18.30’da 27. İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI’NDA “Alevi Toplumunda 68 Kuşağının Etkileri” Yöneten: Namık Kemal Boya Konuşmacılar: Rıza Zelyut, Cemil Kılıç, Cemal Şener SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: TÜYAP BEYLİKDÜZÜ KİTAP FUARI, BÜYÜKADA SALONU www.cumokistanbul.org 8 KASIM 2008 CUMARTESİ SAAT 18.15’de TÜYAP KİTAP FUARI’NDA CUMHURİYET OKURLUĞU ve CUMOK konulu söyleşide 2004’den beri CUMOK İstanbul Temsilci- liğini aralıksız sürdüren 68’liler Birliği Vakfı Genel Se- kreteri Av. Namık Kemal Boya’nın sunuşunda buluşuyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: TÜYAP BEYLİKDÜZÜ KİTAP FUARI, KINALIADA SALONU Tarih: 08 Kasım 2008 Saat 18.15 İletişim : 0505 815 10 17 - 0536 739 02 29 www.cumokistanbul.org 1 KASIM 2008 CUMARTESİ Günü SAAT 16.45’de 27. TÜYAP İSTANBUL KİTAP FUARI’NDA 68’LİLİĞİN KIRKINCI YILI konulu söyleşide 68'in başkanları konuşuyor. 68’liler Birliği Vakfı’nın eski başkanları olan, Gökalp EREN ve Haşmet ATAHAN; Son Genel Başkanı Sönmez TARGAN ile İlk (Kurucu) Başkanı ve CUMOK İstanbul Temsilcisi Namık Kemal Boya’nın sunuşunda buluşuyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: TÜYAP BEYLİKDÜZÜ KİTAP FUARI, BÜYÜKADA SALONU CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org UMDER (UĞUR MUMCU MAH. ÇEVRE, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ) BİZ ADAM OLMAYIZ YAZAN: AZİZ NESİN OYUNCULAR: SAMSUN SANAT TİYATROSU Tarih : 01.11.2008 Saat: 19.00 Yer : Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi Kartal/İstanbul Lütfen Rezervasyon Yaptırınız İletişim: Binnur Atmaca 0533 460 83 15 Sema Şekerci 0536 494 77 77 DİDİM (YENİHİSAR) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2008/307 KARAR NO: 2008/515 Mahkememizin yukarõda esas ve karar numarasõ yazõ- lõ bulunan 18.09.2008 tarihli ilamõ ile; Muş ili Korkut il- çesi Põnarüstü Mah./Köyü Cilt No: 38, Hane No: 1, BSN 129’da nüfusa kayõtlõ, 63967110014 T.C. kimlik numa- ralõ, Naim ve Zeynep oğlu 01.05.1988 doğumlu davacõ Nimet DEMİRTAŞ’õn nüfustaki adõnõn “ÇAĞRI” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiş olduğu ilan olunur. 18/10/2008 Basõn: 58097 CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISICUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI Kadın girişimciye TOBB’den fuar desteği Garanti Bankasõ Genel Müdür Yardõmcõsõ Nafiz Karadere’ye göre batõk oluşmadan önce KOBİ’ye el uzatõlmalõ Herkes küçülmesini bilmeli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog