Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 1 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Kadının Yeri? Babamla oda arkadaşı olmuşlardı. Yaşı 36, evde ken- disini bekleyen iki çocuğu, karnında 8 aylık bebeği var. Acı acı inliyor. Bir yanı bütünü ile hafif felçli. Hem şeke- ri varmış, hem de bir damar tıkanıp, üstüne hafif bir ka- nama geçirmiş. İki gece önce yoğun bakıma getiril- diğinde etrafında büyük bir kalabalık vardı. Hastane hem anne hem de çocuk için yaşam riski olduğunu bil- dirip imza aldığında hafif bir gürültü koptu. Ne de ol- sa kalabalık bir aile, güçlü bağları vardı. Aynı odayı paylaştığımız iki gece sonrasında ise bü- yük bir sessizlik, yalnızlık, çaresizlik. Çocukken bir tür küçük anne olarak kız kardeşini baktığını sevecen an- latan abla yorgun, çaresiz, şaşkın.. Kardeşinin acıla- rını nasıl dindirebileceğini bilemiyor. Zaten evleri şehirlerarası sayılabilecek uzaklıktaymış. Onun da evin- de onu bekleyen çocukları var. Üstelik o da şeker has- tası. İki gecenin uykusuzluğu da eklenince pestili çık- mış bir halde... Bir ara çocukların babası göründü. Daha doğrusu görünür gibi oldu. Yanında iki kardeşi ile odaya grip çıkmaları bir oldu. Aksilik bu ya, kızcağız ağrılar için- de yarı baygın sızıvermişti. Kocasının, iki erkek kardeşin geldiklerinin ayrımında olamadı. Şöyle bir teğet bakış, abladan birkaç cümle ile bilgi alıp gidiverdiler. Hasta birkaç dakika sonra uyandığında ablası geldiklerini söy- ledi. Besbelli söyleyecekleri, isteyecekleri vardı. Kim bilir belki de acısını paylaşmayı düşleyebiliyordu. Bir- iki dakikalık uyuklamasını bahane edip kaçan koca- nın arkasından bir ince küfür salladı.Yüzünü bu- ruşturdu. Ablası ne onaylayan, ne de hak veren bir şey- ler söyleyebildi. Paylaştığımız gecenin bütün akşamı, sabahı, öğle- ne kadar ne bir telefon geldi, ne de arayan soran. Dok- torlar, hastane personeli, anne ve bebeğin kurtuluşu ile galiba aileden daha yakından ilgileniyorlardı. O ka- dar çaresiz, o kadar acı içinde kıvranıyordu ki... Bir işe yarayıp yaramayacağının ayrımında olmadan önce kar- nına, sonra bütün vucuduna kremle masaj yaptım. Hiç değilse yatmaktan gelen ağrılarını alabilirdi. Arada ço- cuğun hareketini hissetmediğimi söylüyordum. Canı o kadar yanıyordu ki, anlayacak halde değildi. Bir-iki saat sızdı. Sonra bebek karnında hiç hareket etmediği için kontrole götürdüler. Bebek iyi idi ama doktorlar doğumu hızlandırma gereğini duymuş, ona göre ilaç- lar vermişlerdi. Doktoru bu bilgileri verirken de güze- lim yüzü tepkisizdi. Sanki kendini ve karnındaki ço- cuğun yaşam şanslarını bile merak edebilecek noktada değildi. Bu kez o andaki ağrıları ile ilgili bir durum değil- di. Sanırım geleceğini, geleceklerini, kendilerini bek- leyen yaşamı düşünüyor, düş göremiyordu... Bu ha- liyle şansı varsa yaşayacak, çocuğunu doğuracak, diğer iki çocuğu ile birlikte hepsine annelik yapacak... İçim karardı... Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü’nden gazete- ye gelmek üzere ayrılmıştım. Genç, şık, hoş bir bayan metrobüse nasıl aktarma yapabileceğini sordu. Aynı yere gideceğimiz için birlikte gitmeyi önerdim. Bu kez öğle namazı saatini öğrenmek istedi. Gazeteden ba- kıp söylediğimde “İyi, yetişebilirim”le diyaloğumuz de- vam etti. Doğal olarak bir cenazeye yetişmeye çalıştığını düşünüyordum ki, o geleneksel kadın dayanışması için- de derdini anlatmaya başladı. Besbelli anlatmazsa si- nirden patlayacaktı... Eniştesinin namaza gittiği saati ayarlamaya ça- lışıyormuş. Cuma namazına gittiğinde, kaçırmış olduğu kız kardeşini o geri almaya çalışacakmış. Kız kardeşi hostes, çok güzelmiş. Ama kocası fena halde dövü- yormuş. Komşular haline acıyıp onları arıyorlarmış. Ama mahkemede şahitlik yapmak gündeme gelince, ada- mın şerrinden, yanındaki fedailerinden korkuyorlarmış. Zaten tabancası varmış, hep yanında taşıyormuş. Aslında kız kardeşi aciz falan değilmiş. Sevmiş ev- lenmiş. Kocası da üniversite mezunu, çok güzel ko- nuşan, herkese kendini sevdirebilen bir tipmiş. Ama içki içince kendinden geçiyormuş. Dayağı öyle kaldı- rılabilecek türden de değilmiş. Kız kardeşi komşula- ra rezil oluyor, yara bere içinde baba evine sığınıyor- muş. Babası iyi bir avukat tutup boşanma davası da açmış. Ama dava sürerken, kocası işten dönüşte yi- ne kaçırmış, eve kilitlemiş. İşe götürüyor, sonra yine eve kapatıyormuş. Bu kaçıncısı sayamıyormuş. Bütün aile yılmışlar... Sonradan ayrımına vardım. Elinde iki, hafif ama epey- ce eşya alabilecek boş çanta var. Besbelli kız kardeşinin en gerekli eşyalarını alıp kaçmaya çalışacaklar... Bugünlerde Cumhuriyet Bayramı törenleri, türban, kadın üzerinden yapılan siyasetin ortaya çıkardığı ga- rabet durumlar... Ayrı ayrı Cumhuriyet baloları, öğle ye- meğinde erkeklere, akşam yemeğinde erkek smokinli kadın türbanlı, türbanlılar üzerinden siyaset yapılma- sını içlerine sindirmişlere düzenlenmiş Cumhuriyet re- sepsiyonları... 14 yaşında tecavüze uğramış kız ço- cuğuna “ruhsal sağlığı yerinde” verilmiş, acele ısmar- lanmış adli tıp raporu ile kahraman olarak ortalığa çık- mış, sapına kadar erkek Hüseyin Üzmez... Günümüz Türkiyesi’nden, bugünden kadın halleri... soner@cumhuriyet.com.tr Kõsa süre öncesine kadar IMF ile gerek olmasa bile ihtiyati stand-by’dan yana olan Bakan Şimşek geri adõm attõ Ekonomi Servisi - Uluslararasõ Para Fo- nu (IMF) karşõtõ söylemleri ile iktidara ge- len ancak iktidara geldikten sonra ilk icra- at olarak IMF ile anlaşma imzalayan AKP, çõkarlarõ doğrultusunda günlük politika yapmaya devam ediyor. Önce IMF karşõtõ olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn, başbakan olduktan sonra “IMF’yi tanı- mayanı dünya tanımaz” demeçlerinin yerini şimdi yerel seçimler nedeniyle, büt- çede kõsõntõ yapmak istemediği için yine IMF karşõtõ söylemler aldõ. Bu söylemler, göreve geldiği günden beri IMF ile õlõmlõ bir ilişki sürdüren Hazineden Sorumlu Devlet Bakanõ Mehmet Şimşek’in de tavrõnõ de- ğiştirmesine neden oldu. Daha önceleri gerek olmasa bile ihtiyati sözleşme yapõla- bileceğini söyleyen Şimşek, IMF’nin krizi derinleştirici bir programla gelmesi halin- de bu adõmlarõn kabul edilemeyeceğini söyledi. NTV/CNBC-e ortak yayõnõnda sorularõ yanõtlayan Şimşek, “Dünyada resesyona gidilen bir dönemde, mevcut krizin Tür- kiye’ye yansımalarını derinleştirecek bir program yapmayız. Şu ana kadar IMF’de yumuşayan bir yaklaşım yok; o yüzden görüşmeler sonuca varmadı. Felsefi an- lamda IMF karşıtlığımız yok. Yerel se- çime ilişkin kaygılar yok. Biz mahalli ida- relerin yakından takip edilmesi için çok ciddi yapısal reformlara razıyız. Reform konusunda bir iştahsızlık yok. Reform- lar bazında, mali disiplin konusunda bir sorun yok. Eğer ekonomideki yavaş- lamayı derinleştirecek birtakım adımlar isteniyorsa biz onu kabul etmeyiz” dedi. Kendi yağında kavrulacak Başbakan Erdoğan da tartõşmalarla ilgi- li olarak, “IMF bize borç vermezse, biz de kendi yağımızla kavrulmasını biliriz. Çok da ihtiyacımız yok” dedi. IMF 19 kez stand-by anlaşmasõ imzala- yan Türkiye’nin yola nasõl devam edeceği belirsizliğini koruyadursun, Erdoğan bul- duğu her fõrsatta seçmenlerine ve kuruma mesaj gönderiyor. Kõrgõzistan Başbakanõ Igor Çudinov’la düzenlediği ortak basõn toplantõsõnda so- rularõ yanõtlayan Erdoğan, “Bizim ümü- ğümüzü sıkıp da yatırımları durdur, bü- yümeyi düşür, bütçende şunu aşağı in- dir derse; bu ‘çalõşma’ demektir. Böyle bir anlaşmaya ‘evet’ diyemeyiz. ‘Bütçeyle ilgili bazõ rezervlerimiz var, büyümede he- deflerimiz var, bunun altõna düşemeyiz’ de- dik. Sen kalkıp da ‘karayollarõ inşaatla- rõnõ durdur’ dersen ‘kusura bakma’ deriz” dedi. Yerel seçimler nedeniyle IMF ile anlaşma fikrine soğuk bakan Başbakan Erdoğan, göreve geldiği günden beri IMF ile õlõmlõ bir ilişki sürdüren Şimşek’in de tavrõnõn değişmesine neden oldu. Yılmaz, 2009’da enflasyonun çift haneli olacağını kaydetti. Bütçede büyüme güvensizliği ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Merkez Bankasõ Başkanõ Durmuş Yılmaz, hükümetin 2009 bütçesinde öngördüğü yüzde 4’lük büyüme oranõ için “Yüzde 4’lük büyümeyi sağlamak bugünkü koşullarda çok kolay olmaya- cak” dedi. Yõlmaz, “Krizin şid- detlendiği son 6 haftada Türki- ye’den ne kadar para çıkışı oldu” sorusuna da “Bir rakam vermi- yoruz. Ama bir miktar çıkış ol- du” yanõtõnõ verdi. Banka yõl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 11.1’e yükseltti. Merkez Bankasõ Başkanõ Yõl- maz, yõlõn dördüncü ve son en- flasyon raporunu açõkladõ. Küresel piyasalardaki sorunlarõn belirgin- leşmesinin iktisadi faaliyetteki ya- vaşlamanõn devam edeceğine işa- ret ettiğini belirten Yõlmaz, “Tem- muzda bu yana yurtiçi faaliyet- teki yavaşlama daha da belir- ginleşti. Küresel finans piyasa- larındaki çalkantı tüm dünyada hissedilirken ülkemizde de özel tüketim ve yatırım harcamala- rının durağan bir seyir izlemeye devam edeceği tahmin edilmek- tedir” diye konuştu. Yõlmaz, küresel finans krizinin Türkiye de dahil olmak üzere ge- lişmekte olan ülkelerin para bi- rimlerinde değer kaybõ yarattõğõna işaret ederek “Döviz kuru hare- ketlerinin yıllık enflasyon üze- rindeki doğrudan etkilerinin 2008 sonunda 1.2 puan, 2009 yılı sonunda ise 1.5 puan olarak gerçekleşeceğini tahmin etmek- teyiz” dedi. 2009 programõna göre yapõlacak zamlarõn toplamõ, öngörülen enflasyonun altõnda Ücret zamları enflasyona yenildi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Asgari ücret, gelecek yõlõn ocak ve tem- muz aylarõnda ayrõ ayrõ yüzde 4 artacak. Emekli aylõklarõ, 6 aylõk enflasyon tahminlerine göre ocakta yüzde 4.89, temmuzda ise yüzde 3.76 oranõnda zam- lanacak. Memur ve sözleş- meli ücretleri de yõlõn ilk 6 ayõnda yüzde 4, ikinci 6 ayõnda yüzde 4.5 artacak. Artõşlar, Merkez Banka- sõ’nõn yüzde 11.1’lik 2008 yõl sonu enflasyon tahmi- ninin altõnda kalacak. Resmi Gazete’de yayõm- lanan 2009 programõna gö- re, halen brüt 638.7 YTL olan asgari ücret, 1 Ocak 2009’da 25.55 YTL artõş ile 664.25 TL’ye yükselecek. 1 Temmuz 2009’da ise yüz- de 4 daha zamlanarak 26.57 TL artõşla 690.82 TL’ye çõkacak. Böylece asgari üc- rette yõllõk birikimli zam yüzde 8.16 oacak. Emekli aylõklarõ da 6 ay- lõk enflasyon tahminine gö- re 2009’un ocakta yüzde 4.89 artacak. Emeklinin temmuz zammõ da yüz- de 3.76 olacak. Emek- li maaşlarõndaki yõl- lõk zam oranõ ise yüz- de 8.83 olarak belirle- necek. Öte yandan kamudaki sözleşmelilerin maaşlarõna yeni yõlõn ilk yarõsõnda yüz- de 4, ikinci yarõsõnda ise yüzde 4.5 zam yapõlacak. SABANCI DA KEMER SIKMAYA BAŞLADI LONDRA (ANKA) - Sabancõ Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Güler Sa- bancı, grubun 2009’daki ekonomik büyümesinin yüzde 1.5 gibi düşük olabi- leceğini açõkladõ. Sabancõ, Financial Times gazetesi mu- habiri Delphine Strauss ile konuştu. Gazete, Sa- bancõ’nõn açõklamalarõna yer verdiği, “Sabancı, Türk ekonomisinin zayıf büyümesi için ha- zırlanıyor” başlõklõ haberinde “Türkiye’nin dev şirket gruplarından biri keskin bir eko- nomik yavaşlama için kemer sıkma ön- lemlerini alıyor” diye yazdõ. Sabancõ, FT’ye grubun 2009 ekonomik büyümesinin yüzde 1.5 kadar zayõf ola- bileceğini tahmin ettiğini anlattõ. Haberde bunun, IMF’nin yüzde 3 olan son tahminin- den çok daha “kötü” oldu- ğuna dikkat çekildi. Sa- bancõ, grubun stratejisini değiştirmemekle birlik- te yavaşlamanõn etkile- rini atlamak amacõyla “nakit akışı yönetimi ve maliye etkinliği”ne odaklandõğõnõ söyledi. K I S A . . . K I S A Vergi indirimi yok İnternet sansürüne tepki Merkez Bankasõ, hükümetin 2009 bütçesinde öngördüğü yüzde 4’lük büyüme oranõnõ yakalamanõn bugünkü koşullarda kolay olmayacağõnõ açõkladõ. Memur ve sözleşmeli ücretleri de yõlõn ilk 6 ayõnda yüzde 4, ikinci 6 ayõnda yüzde 4.5 artacak. Artõşlar, Merkez Bankasõ’nõn yüzde 11.1’lik 2008 yõl sonu enflasyon tahmininin altõnda kalacak. Hey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanõ Aynur Bektaş, Schwab Vakfõ’nõn verdiği Avrupa Yõlõn Sosyal Girişimcisi Ödülü’nü, İstanbul’da Dünya Ekonomik Forumu toplantõsõnda düzen- lenen bir törenle aldõ. Maliye bakanlõğõ, taşõt araç- larõnda uygulanan özel tü- ketim vergisi oranlarõnõn de- ğiştirilmesi veya hurda indi- rimi uygulamasõna yönelik herhangi bir çalõşma yapõlmadõğõnõ açõkladõ. Türkiye Bilişim Vakfõ Başkanõ Faruk Eczacõbaşõ, erişimin en- gellenmesi kararõnõn, temel hak ve özgürlükleri sõnõrlandõrdõğõnõ, bu kararlara dayanak yapõlan yasal mevzuatõn düzenlenmesi ve yorumlanmasõnda ölçütler ve sõ- nõrlar bulunduğunu belirtti. Bektaş yılın sosyal girişimcisi Şimşek’i de hizaya getirdi BODRUM 2. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/871 Talimat Bir borçtan dolayõ HACİZLİ, aşağõda tapu kaydõ, evsafõ ve kõymeti yazõlõ taşõnmazlar cebri icra yolu ile satõlacaktõr. İşbu satõş ilanõnõn İİK. 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapõlamayan ilgililere tebli- gat yerine kaim olacağõ ilan olunur. TAPU KAYITLARI: Satõşa Konu Taşõnmaz: Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Köyü, 2411 parselde kayõtlõ 20/680 arsa paylõ E-10 nolu dubleks meskenin 1/2 his- sesi. İMAR DURUMU: Satõşa konu taşõnmaz ile ilgili olarak Turgut Reis Belediye Başkanlõğõnca verilen 03.12.2007 tarih, M.48.8TUR.0.10.04/2156 sayõlõ imar durum belgesine göre Konut alanõnda kalan taşõnmazda TAKS %15, KAKS %30, h= 7,00 mt.’dir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Satõşa konu taşõnmaz; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Akyarlar Köyü 6-12/1 nolu imar uygulamasõ sonucu oluşan imara pafta- sõna göre 2421 parselde kurulu kat mülkiyetine göre 20/680 arsa paylõ E-10 nolu dubleks meskenin 1/2 hissesidir. Tapu kaydõnõn Beyanlar hanesinde yazõlõ olduğu üzere işbu bağõmsõz bölümün yer aldõğõ parsel: Bakanlar Kurulu Kararõ Uyarõn- ca Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri içerisinde Bulunmaktadõr. Taşõnmaz Akyarlar Köyü Akyarlar mevkiinde caminin hemen kuzeyinde yer almaktadõr. Bodrum şehir merkezine 18 km’dir. Civar parsellerinde yapõlaşma mevcut olup konut amaçlõ olarak kullanõlmaktadõr. Parsel imar ugulamasõ sonucu oluşmuş net parseldir. Parselde kat mülkiyeti kurulu- dur. E-10 dubleks mesken betonarme tarzda inşa edilmiştir. Brüt inşaat alanõ balkon dahil 100 m2’dir. Arzõn eğiminden do- layõ bodrum katlarda ayrõ bir yaşam alanõ olarak düzenlenmiştir. Site genel görünüm olarak alt yapõsõ bitirilmiş, çevre dü- zenlemesi yapõlmõştõr. Bina denize kuş uçuşu takribi 200 mt. mesafededir. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Bodrum 2. İcra Müdürlüğü 2007/871 Talimat sayõlõ dosyadan tanzim edilen ve kesinleşmiş bulunan 20.01.2008 tarihli Kõymet Takdir Raporuna göre; Satõşa konu taşõnmazõn tamamõna 150.000,00 .-YTL (Yüzellibin Yeni Türk Lirasõ) kõymet takdir edilmiş olup satõşa ko- nu 1/2 hissenin değeri 75.000,00 YTL’dir (Yetmişbeşbin YTL). SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşõnmazlarõn 1. açõk artõrmasõ aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve saatlerde Bodrum 2. İcra Dairesinin önündeki koridor- da yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş gi- derlerini geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla yi- ne aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve saatlerde Bodrum 2. İcra Dairesinde 2. arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin ma- lõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş ta- lebi düşecektir. Satõşa Konu Taşõnmazlar: 20/680 Arsa Paylõ E-10 Nolu Dubleks Meskenin 1/2 Hissesi Muhammen Değerleri: 75.000,000 1.Açõk Arttõrma Günü: 19/12/2008 2. Açõk Arttõrma Günü: 29/12/2008 Saatleri: 14:50-15:00 2- Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu, Tellaliye resmi, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Birikmiş emlak vergi borçlarõ ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka temi- nat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellali- ye resmi, damga vergisi tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 4- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit ol- madõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 5- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen me- sul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenle- rin 2007/871 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 15.10.2008 (İc.lf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 57018)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog