Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

1 KASIM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B MURAT İLEM ATİNA - Yunanistan Dõşişleri Bakanlõğõ tarafõndan, Yunanlarõn siyasi eğilimlerinin belirlenmesi için Kapa Research şirketine yaptõrõlan araştõrmadan ilginç sonuçlar çõktõ. Dünya genelinde yaşayan tüm Yunanistanlõlarõn katõldõğõ ve 2006- 2008 yõllarõ için geçerli ankette, en sempatik ve en sevimsiz ülkeler ile liderler de seçildi. Yunanistan’da yayõmlanan Elefteros Tüpos gazetesinde yer alan haberde, dünyadaki milyonlarca Yunanõn en itici bulduğu iki liderin ABD Başkanõ George Bush ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirtildi. Haberde, araştõrmanõn kesin sonuçlarõnõn 28-29 Kasõm tarihlerinde Yunan dõşişleri yetkilileri tarafõndan açõklanacağõ ifade edildi. Araştõrmaya göre, dünyanõn çeşitli ülkelerinde yaşayõp, önemli bölümü bulunduklarõ ülkelerin vatandaşõ olan Yunanistanlõlar, en sempatik lider olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos’u seçtiler. Fener patriğinin yanõnda Yunanistan’õn şu anki Cumhurbaşkanõ Karolas Papulyas ile eski Cumhurbaşkanõ Kostis Stefanopoulos sempatik liderler arasõnda yer aldõ. Güvenilmez ülkeler Yunanistan dõşişlerinin anketine göre, dünyadaki Yunanlar ABD yerine kesinlikle AB’ye güvenmeyi tercih ediyorlar. En güvenilir ülkeler olarak Fransa ve Almanya’yõ gösteren Yunanistanlõlarõn güvenmedikleri ülkeler sõralamasõnda İngiltere, İsrail ve ABD ilk sõralarda yer alõyor. Araştõrmada, dünya Yunanlarõnõn yüzde 51’i kiliseye olan bağlõlõklarõnõ dile getirirken, bu oran Yunanistan içinde yüzde 54 olarak saptandõ. Dünyadaki Yunanlarõn 10’da 9’unun, çift pasaportlu olarak, ülkelerinin vatandaşlõklarõnõ korurken, kendi öz değerlerinden taviz vermedikleri de ortaya çõktõ. Araştõrma sonuçlarõnda ABD’nin son 10 yõl içinde izlediği dünya politikalarõ ile Yunanistanlõlarõn Türkiye’ye olan tarihsel güvensizliklerinin etkili olduğu sanõlõyor. Tutsilerin haklarõnõ savunan generalin isyanõ, ülkenin doğusunu kaosa sürükledi... Binlerce kişi evini terk etti Yüz binlerce Kongolu yollarda Dış Haberler Servisi - Orta Afri- ka’daki Demokratik Kongo Cumhuri- yeti’nin doğu bölgesinde hükümet güç- leri ile General Laurent Nkunda ön- derliğindeki isyancõ askerler arasõnda- ki çatõşmalarõn şiddetlenmesi, durumu insani açõdan bir felakete çeviriyor. Çatõşmalar nedeniyle uluslararasõ yardõm örgütleri bölgedeki faaliyet- lerini durdururken, her geçen gün da- ha fazla Kongolu güvenli bölgelere ulaşabilmek için evlerini terk ediyor. Çatõşmalar başladõğõndan beri yak- laşõk 250 bin kişinin evini terk etti- ği tahmin ediliyor. Ayrõca isyancõ güçlerin, çatõşmalarõn yaşandõğõ Ku- zey Kivu eyaletinin başkenti Go- ma’yõ ele geçirmesiyle, azalan yar- dõmõn da bölgedeki Kongolulara ula- şamamasõndan endişe ediliyor. Kõzõlhaç sözcüsü, BBC’ye yaptõ- ğõ açõklamada, gõda, tõbbi malzeme ve barõnak sõkõntõsõ yaşadõklarõnõ anlattõ ve durumu “insani felaket” diye tanõmladõ. Kamplar dağıtıldı Birleşmiş Milletler’den (BM) dün yapõlan açõklamada, isyancõlarõn ele geçirdikleri bölgelerdeki mülteci kamplarõnõ dağõttõğõ ve 50 bin kişinin daha yollara döküldüğü bildirildi. BM sözcüsü, isyancõlarõn mültecile- re zulmettiğini savunurken, General Nkunda önceki gün yaptõğõ açõkla- mada, kendi güçlerine ateşkes emri verdiğini, insani yardõmõn bölgeye ulaşabilmesi için bir koridor oluştu- rulacağõnõ ve bölgeyi terk etmek zo- runda kalan Kongolularõn evlerine dönmelerini sağlamak için BM güç- leri ile işbirliği yapabileceklerini açõkladõ. “Biz ateşkese saygı göste- riyoruz. Hükümetten ve BM güç- lerinden koridor önerisine yanıt bekliyoruz” diye konuşan Nkunda, hükümetle siyasi konularõ görüşmek istediklerini de belirtti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti ise Laurent Nkunda’yõ “savaş suçlusu” ve “terörist” ilan ederek, birlikte masaya oturmalarõnõn mümkün olmadõğõnõ bildirdi. Tutsilerin haklarõ için savaştõğõnõ söyleyen Nkunda, hükümet güçlerini insanlarõ öldürmek ve evleri yağmala- makla suçluyor. İsyancõ lider ayrõca, ül- kenin büyük yeraltõ zenginliklerinin Çin tarafõndan işletilmesine olanak tanõyan 5 milyar dolarlõk antlaşmanõn iptal edilmesini talep ediyor. BM’ye tepki Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin elmas, kobalt, altõn, bakõr ve koltandan oluşan zengin yeraltõ kaynaklarõ, yõl- lardõr karõşõklõk içinde olan ülkedeki ça- tõşmalarõn sebebi olarak kabul ediliyor. Kongo halkõnõn bölgedeki BM Barõş Gücü MONUC’a tepkisi devam ediyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, BM askerlerinin “sivilleri korumak için ellerinden gelen her şeyi yap- tıklarını” açõklasa da bölgeden gelen haberler, BM güçlerinin, çatõşmalarõn şiddetlenmesiyle mevkilerini terk etti- ği yönünde. Uzmanlar, BM askerleri- nin gerilla taktiğiyle savaşan isyancõ- lara karşõ koyacak ekipmana sahip ol- madõğõnõ öne sürüyor, ancak bölge halkõ, kendilerini korumak için bölge- ye nakledilen BM güçlerinin savaş alanõnõ terk etmesine büyük tepki gös- teriyor. 17 bin kişilik MONUC, dün- yadaki en büyük BM gücü. SİYASİ EĞİLİMLER ANKETİ Yunanlar Bush’la Erdoğan’ı sevmiyor MAHMUT GÜRER ANKARA - Türkiye, AB tam üyeliğine alter- natif olarak gösterilen Akdeniz İçin Birlik’e (AİB) üye olma konu- sunda kesin karar aldõ. Diplomatik kaynak- lardan edinilen bilgilere göre Ankara, Fransa’ya 3 - 4 Kasõm tarihlerinde Marsilya’da gerçekleş- tirilecek AİB doruğuna tam üye sõfatõ ile katõla- cağõnõ bildirdi. Türkiye, 13 Temmuz’da Paris’te gerçekleştirilen toplan- tõya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan baş- kanlõğõnda bir heyet ile katõlmõş, toplantõdan son- ra yapõlan açõklamalarda ise katõlõmõn henüz net- leşmediği ve Türkiye’nin birliğin mekanizmalarõ, yeri, eşbaşkanlõk ve se- kretaryanõn yapõsõ gibi konularõn belirlenmesi- nin ardõndan net tavrõnõ açõklayacağõ belirtilmiş- ti. Ankara’nın istemleri Türkiye buna karşõn, 3 - 4 Kasõm’da yapõlacak Dõşişleri Bakanlarõ top- lantõsõ öncesinde AİB’de tam üye olarak yer alaca- ğõnõ Fransa’ya bildirdi. Bu kapsamda Dõşişleri Bakanõ Ali Babacan’õn da toplantõya katõlacağõ ifade edildi. Ankara’nõn, AİB’nin yapõsõ konusunda bazõ net istemleri bulunuyor. Bu istemler, “eşbaşkanlık statüsünün devam et- mesi durumunda, se- kretaryanın Türkiye’de oluşturulması” ve “Kıb- rıs sorununun AİB bün- yesinde dile getirilme- mesi”nden oluşuyor. Türkiye, birliğin Orta- doğu’daki sorunlardan uzak durmamasõ gerekti- ğinde de õsrarlõ. AKDENİZ İÇİN BİRLİĞE TAM ÜYELİK KARARI Paris Ankara’yı ikna etti 7 yaşındaki Muhammed (sağda) ile 4 yaşındaki Nişa’nın (solda) aileler arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için “evlendirildiği” belirtiliyor. (Fotoğraf: REUTERS) Çocukları‘evlendiren’ imamtutuklandı Dış Haberler Servisi - Pakistan’õn Karaçi ken- tinde polis, 4 yaşõndaki bir kõz çocuğu ile 7 ya- şõndaki bir erkek çocu- ğunun nikâh törenine baskõn düzenledi ve ço- cuklarõ evlendirmeye ça- lõşan imamõ tutukladõ. Komşularõn şikâyeti üzerine nikâh töreninin yapõldõğõ eve baskõn dü- zenleyen polis, erkek ço- cuğun babasõnõn da tu- tuklandõğõnõ, ancak kõz çocuğun babasõnõn kaçtõ- ğõnõ bildirdi. Küçük kõzõn, babasõ tarafõndan 500 bin rupi (6138 ABD Dolarõ) karşõlõğõnda evlendiril- mek istendiği belirtiliyor. 18 yaşõndan küçükle- rin evlenmesinin yasak olduğu Pakistan’da, özellikle anlaşmazlõkla- rõn çözülmesi ve borç- larõn ödenmesi amacõy- la çocuk yaştakilerin ev- lendirildiği olaylara sõk rastlanõyor. PAKİSTAN Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hükümet güçleri ile isyancõ güçler arasõndaki çatõşmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlarõn sayõsõ 300 bini buldu. BM Barõş Gücü askerleri bölgeyi terk ederken, Kõzõlhaç durumu “insani felaket” olarak tanõmlõyor. Çatışmadan kaçan binlerce kişi, Goma’ya ulaşmaya çalışıyor. İsyancı general Laurent Nkunda (üstte), BM’nin kendisini durduramadığını söylüyor. (Fotoğraflar: AFP/AP) 68’LİLER BİRLİĞİ VAKFI TÜYAP KİTAP FUARI’NDA Kitap Fuarı boyunca kitaplarını imzalayacak olan yazarlarımız Fikret Babuş Turhan Feyizoğlu Muzaffer Ayhan Kara Hüseyin Kıvanç Sevgi Düzgün Altun TÜYAP Kitap Fuarı - Beylikdüzü 4. Salon - Stant No: 220 68’LİLER BİRLİĞİ VAKFI TÜYAP KİTAP FUARI’NDA Söyleşi 68’liliğin 40. Yılı Yöneten Sönmez Targan Konuşmacılar Gökalp Eren Haşmet Atahan Namık Kemal Boya TÜYAP Kitap Fuarı - Beylikdüzü Büyükada Salonu 1 Kasım 2008 - Saat 16.45-17.45 İstanbul Üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Selçuk ÖZCAN TÜYAP KİTAP FUARI 4. SALON 138 NUMARALI BÖLÜMDEYİZ. CUMHURİYET OKURLARINI, YAZARLARINI VE OLUŞUMLARI BEKLERİZ DÖNEM SÖZCÜLERİ VE İLETİŞİM TÜRKAN ERKİN 0216 337 57 97 HALİL GÜRDAMAR SANİYE DÖNDÜOĞLU istanbul@cumok.org cumok@cumok.org İSTANBUL CUMOK ÇAĞRISI www.cumok.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog