Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30341 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 KASIM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY AB Sürecini Nasıl Bilirsiniz? AKP iktidarının özellikle dış politikada ne kadar is- tikrarlı olduğunu görmek için AB sürecinin seyrini iz- lemek yeterli olur. İktidara geldiklerinde öyle bir tab- lo çizdiler ki; sanki, Türkiye’yi AB’ye sokmak için ya- ratılmışlar... Sanki, Türkiye’nin uzun yıllar devam eden kıdemli aday adaylığına son verip tam üyeliğin Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ha Ali Ha Veli... Ülke ve halk yararına kimi ekonomik tavsiyelerde bulunanları doğru yolda giden mali politikaları bal- talamak diye gören siyaset kafası ile sorunlara çözüm bulmaya çalışılıyor. Hükümet şöyle bir hükümet: Bir yandan yatırım yap- mak zorunluluğundan söz ediyor; ne ki -işin uz- manlarına göre- öte yandan Türkiye’nin şu dönem- de IMF’li de IMF’siz de yatırım yapması olanaksızlı- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ABD’de geri sayõm Beyaz Saray liderini bekliyor ABD’de 4 Kasõm’daki başkanlõk seçimleri mali krizin patlak ver- mesiyle beklenmedik bir döneme- ce girdi. Cumhuriyetçi ve Demok- rat Parti kampanyalarõnõn merke- zine oturan ekonomi, seçim günü- nün belirleyici unsuru olacak. Cum- huriyetçi başkan adayõ John McCa- in “deneyim ve değerlerle” her türlü zorluğu aşacaklarõnõ söylerken Demokrat başkan adayõ Barack Obama ABD’ye “değişim” getirme sözü veriyor. ELÇİN POYRAZ- LAR’ın haberi 10. Sayfada Somalilihaydutlarrahat Yasa’da bayrak sıkıntısı Gazetemiz Cumartesi ve Pazar günleri 1 YTL Başta kâğõt olmak üzere baskõ ma- liyetlerinin artmasõ nedeniyle ga- zetemize hafta sonlarõ 25 YKr zam yapmak zorunda kaldõk. Bugünden başlayarak Cumartesi ve Pazar günleri satõş fiyatõmõz 1 YTL’dir. Okurlarõmõzõn anlayõşla karşõlaya- cağõnõ umuyoruz. Aden Körfezi’nde kaçõrõlan Mars- hale Adalarõ bayraklõ Türk gemisi Yasa, bölgedeki deniz ticaretinin gü- venliği konusunu bir kez daha gün- deme taşõrken bugünkü koşullar dahilinde özellikle Somali’deki de- niz haydutlarõna etkili bir müdaha- lenin mümkün olmadõğõ belirtildi. Yasa’nõn bir Türk şirketine ait ol- masõna karşõn Marshall Adalarõ bayrağõnõ taşõmasõ, uluslararasõ de- niz hukuku gereği Türkiye’nin doğ- rudan müdahale hakkõnõ büyük öl- çüde kõsõtladõ. 7. Sayfada Dinci Vakit yazarõ Hüseyin Üzmez’e ilahiyat dünyasõndan büyük tepki geldi ‘Tam bir rezillik’‘Şehvet istismarı’ Ankara Müftülüğü’ne bağlõ “Alo Fetva Hattõ” yet- kilisi, Hüseyin Üzmez’in 14 yaşõndaki küçük bir kõz çocuğuna cinsel saldõ- rõdan yargõlanmasõnõn “rezilliğin daniskasõ” olduğunu belirterek “Bir cinsel sapõklõktõr” dedi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TU- SAM Danõşmanõ Prof. Dr. Nadim Macit, konunun mağdurunun bir kõz ço- cuğu olduğuna dikkat çekerek, “Dolayõsõyla neresinden bakarsanõz bakõn bu olay bir şehvet istismarõdõr” diye konuştu. İslamcõ yazar İsmail Nacar, Üz- mez’in Haydariye Tarikatõ propagandisti olduğunu ifade etti. 6. Sayfada Cezasız kurtulamaz Hüseyin Üzmez’in 14 yaşõndaki kõz çocuğuna cin- sel saldõrõyla yargõlanmasõ ve yargõlama sonuçlanmadan hõzla hazõrlanan Ad- li Tõp Kurumu raporu sayesinde tahliye edilmesi sivil toplum kuruluşlarõnõn sert tepkisini çekti. Adli tõp raporunun gerçeği yansõtmadõğõnõn altõnõ çizen si- vil toplum kuruluşlarõ, “Tahliyesine anlam veremiyoruz. Üzmez’in fiili basit bir cinsel taciz gibi ifade ediliyorsa da aslõnda doğrudan doğruya cinsel sal- dõrõdõr. Bu olaydan cezasõz kurtulmasõ mümkün değil” dedi. 6. Sayfada ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NİN RAPORU FARKLI Raporlar çelişiyor Dinci Anadolu’da Vakit gazetesi yazarõ Hüseyin Üzmez’in taciz ettiği 14 yaşõndaki B.Ç’nin ilk muayenesini gerçekleştiren Ulu- dağ Üniversitesi raporunda, “intihar eğilimi” gözlenen B.Ç’ye “ağõr patolojik depresyon ve anksiyete” teşhisi konulduğu, zekâ düzeyinin ise 10 yaş 10 ay seviyesinde olduğu saptamasõna yer verilirken; iki ay sonra hazõrlanan İstanbul Adli Tõp Kurumu ra- porunda bu bulgular tespit edilmedi. 6. Sayfada Merkez Bankasõ 2009’da öngörülen yüzde 4’lük büyümenin kolay olmayacağõnõ açõkladõ Bütçede büyüme güvensizliği CHP’Lİ KART: KİŞİSEL KULLANIYOR Başbakan’a örtülü suçlaması CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, yolsuzluk ilişkilerinin irtibatlandõğõ kurumlarõn başõnda “Deniz Feneri yapõlanmasõ-Vakõfbank- Başbakanlõk Örtülü Ödeneği ve özel kalem mü- dürlüğü harcamalarõnõn geldiğini” vurgularken “Başbakanlõk örtülü ödeneğinin Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan’õn kişisel harcamalarõnda kullanõldõğõnõ” söyledi. 4. Sayfada KRİZ YENİDEN HATIRLATTI Kriz tedirginliğinin yaşandõğõ Tür- kiye’de Kapital ilk kez Marksizme ya- kõn duran yayõnevleri dõşõnda bir ya- yõnevi tarafõndan basõlacak. İş Bankasõ Kültür Yayõnlarõ, Kapi- tal’in 3 cildini yeniden basacak. Yapõ Kredi Yayõnlarõ ise Marx’õn felsefi fikirlerinin da- yanağõnõ oluşturan Friedrich Hegel üzerine çok önemli bir uluslararasõ konferans düzen- leyecek. 9. Sayfada İstanbul Üniversitesi’nde önceki gün sol görüşlü öğrencilere yönelik bı- çaklı ve satırlı faşist saldırı, Gençlik Fe- derasyonu üyesi bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. İÜ’nün Beyazıt’taki Mer- kez Yerleşkesi önünde dün öğlen saatlerinde toplanan öğrenciler, “Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz”, “Satır dışarı bilim içeri” yazılı dövizleri taşıdı. Grup adına ya- pılan açıklamada, kendilerine “ülkücü gençlik” diyen bir grubun sol görüşlü öğrenci- lere saldırdıkları belirtilerek “Saldırı anında polis saldıranları korumuştur. Polis hiç- bir şeye aldırmadan rahatça arkadaşlarımıza küfredip saldırmıştır. Biz, üniversitelerdeki polis-sivil faşist işbirliğini kırana kadar mücadeleye devam edeceğiz” denildi. Merkez Bankasõ Başkanõ Durmuş Yõlmaz, hükümetin 2009 bütçe- sinde öngördüğü yüzde 4’lük bü- yüme oranõ için “Yüzde 4’lük bü- yümeyi sağlamak bugünkü koşul- larda çok kolay olmayacak” dedi. Yõlmaz, “Krizin şiddetlendiği son 6 haftada Türkiye’den ne kadar pa- ra çõkõşõ oldu” sorusuna da “Bir ra- kam vermiyoruz. Ama bir miktar çõ- kõş oldu” yanõtõnõ verdi. Yılmaz, yõlõn dördüncü ve son en- flasyon raporunu açõkladõ. Yõlmaz, finans krizinin Türkiye de dahil ol- mak üzere gelişmekte olan ülkele- rin para birimlerinde değer kaybõ yarattõğõna işaret ederek “Döviz kuru hareketlerinin yõllõk enflasyon üzerindeki doğrudan etkilerinin 2008 sonunda 1.2 puan, 2009 yõlõ sonunda ise 1.5 puan olarak ger- çekleşeceğini tahmin etmekteyiz” dedi. 13. Sayfada İyi niyet anlaşmasõ AKP’nin gözü Körfez’de Körfez bölgesinin önde gelen kuruluş- larõndan Ithmaar Bank B.S.C., Abu Dhabi Investment House ve Gulf Fi- nance House’un stratejik işbirliği ile oluşturulan Vision, 6 milyar dolar tuta- rõnda bir fonu Türkiye’de kullanmak için Türkiye ile yatõrõm niyet anlaşmasõ im- zaladõ. Başbakanlõk Yatõrõm Ajansõ ta- rafõndan konuya ilişkin düzenlenen ba- sõn toplantõsõnda dağõtõlan bültene göre, Türkiye’ye aktarõlmasõ planlanan 6 mil- yar dolar tutarõndaki fon kapsamõnda ilk yatõrõm 2009 yõlõ içinde GAP bölgesin- de gerçekleştirilecek. 12. Sayfada Yõldõrõm’dan sitem Fenerbahçe Başkanõ Yõl- dõrõm, F.Bahçe Dergisi’ne yaptõğõ açõklamada “Uygun ortamõ fõrsat bilenler 10 yõl- lõk bir gelişim sürecini, pro- fesyonel futbol takõmõnõn 6 haftalõk dar bir dönemdeki performansõ ile kõyaslayõp eleştiri ötesinde hakarete ve iftiraya dönüşen bir sürece girdiler” dedi. Spor’da Aydõnlar da ‘aklamõyor’ AKP’nin gerici ve neoliberal politikalarõnõ protesto etmek amacõyla Halkevleri tarafõn- dan düzenlenen mitinge destek olmak için 95 aydõnõn imza at- tõğõ bildiride, “Türkiye’yi ‘pi- yasa toplumuna’ dönüştüre- ceğini seçim bildirgesinde açõk- ça ilan eden AKP aklanamaz!” denildi. MAHMUT LICA- LI’nın haberi 4. Sayfada ‘MUSTAFA’ FİLMİ BENİ HÜSRANA UĞRATTI 3. Sayfada 124 TERÖRİST ÖRGÜTTEN FİRAR ETTİ 7. Sayfada ACARİSTANBUL’DA KARARSIZLIK 9. Sayfada Bankaların umudu Marx ‘Satõr dõşarõ bilim içeri’ (Fotoğraf:VEDATARIK)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog