Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30318 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 EKİM 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ne Olacak Bu Amerika’nın Hali! Bir haber: İşsiz ve parasız kalan bir adam, eşini, 3 çocuğu- nu ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti. Daha çok bizim 3. sayfa manşetlerini anımsatan bu haber ABD’nin Kaliforniya eyaleti kaynaklı! ABD’de başlayan mali kriz, hızla yayılıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kim Yutar? TBMM’de sınır ötesi harekâta bir yıl daha izin ve- ren tezkere görüşmeleri, bugün yapılacağı açıklanan sivil asker karışımı terör toplantısından sonra ger- çekleşmeliydi. Ertelenme gerçekleşseydi hükümetin yeni yol ha- ritasının içeriği, alacağı yasal ve idari önlemlerle Irak ve ABD’ye yapacağı diplomatik girişimler açıklanmış, yeterli olup olmadığı ortaya çıkmış olacak ve tartışmalar Arkası Sa. 8. Sü. 1’de CHP’li Özyürek’ten soru önergesi Karakolların taşınmasına Maliye mi engel oldu? Anka Ajansõ, Aktütün’ün de aralarõnda bulun- duğu karakollarõn taşõnmasõ amacõyla harcama kalemleri arasõnda kaydõrma isteyen Genel- kurmay’õn bu talebinin Maliye Bakanlõğõ tara- fõndan reddedildiği ve 1 milyar 277 milyon YTL’nin de bu yüzden Hazine’ye aktarõldõğõnõ öne sürdü. CHP’li Özyürek, konuyu soru öner- gesiyle Meclis gündemine taşõdõ. 4. Sayfada Aktütün saldõrõsõnõn ardõndan ABD’nin yeter- li istihbarat verip vermediği tartõşma konusu oldu. Askeri uzmanlarõn Cumhuriyet’e verdiği bilgilere göre, Aktütün saldõrõsõnda kullanõlan top ve Doçka marka ağõr silahlarõn, ateşlenmediği sürece termal ka- meralar tarafõndan görüleme- diğini ancak ABD’nin elinde bulunan “SAR Radar Siste- mi” ile görülmemesinin imkânsõz olduğunu belirtiyorlar. MAH- MUT GÜRER’in haberi 6. Sayfada McCain ve Obama Karşılaşmaya kriz damgası ‘Ekonomik krizin yanõ sõra Irak, Pakistan, Af- ganistan, Rusya ve enerji konularõnõ tartõşan adaylarõn ikisi de Bin Ladin’i yakalama sözü ver- di. McCain İran’õn İsrail’e saldõrmasõ durumunda Birleşmiş Milletler kararlarõnõ beklemeden ABD güçlerini İsrail’e yardõm için gönderece- ğini söylemesi dikkat çekti. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 11. Sayfada Güleryüzlüsosyalizmin önderi Mehmet A. Aybar sempozyumla anıldı Türkiye sosyalist hareketinin liderlerinden, güler yüzlü sosyalizm tezinin dünya çapõnda ön- deri Mehmet Ali Aybar doğumunun 100. yõldönümünde Galatasaray Üniversite- si’nde düzenlenen sempozyumla anõldõ. Bu yõl 12’ncisi düzenlenen Mehmet Ali Aybar’õ Anma Sempozyumu’nda konuşan GSÜ İktisat Bölümü Başkanõ Prof. Dr. Ahmet İnsel, Aybar’õn eşitliğe, meşrui- yete, hümanizme olan bağlõlõğõnõ vurguladõ. 8. Sayfada Ortak faiz indirimi de işe yaramadõ. Parasõnõ alan dõşarõya kaçtõ Kriz derinleşiyor Küresel finans sisteminde süren küresel krize, merkez bankalarõ el koy- du. ABD Merkez Bankasõ (Fed), Avrupa Merkez Bankasõ (ECB) , İngil- tere Merkez Bankasõ (BOE), İsviçre, İsveç ve Kanada merkez bankalarõ ile koordineli olarak faiz indiriminde bulunduklarõnõ açõkladõ. Çin Merkez Bankasõ da eşzamanlõ faiz indirimine gitti. Fed, ECB, BOE, İsveç ve Ka- nada merkez bankasõ gösterge faiz oranõnõ 50 baz puan indirerek, sõrasõyla yüzde 1.5, 3.75, 4.5, 4.25 ve 2.5’e indirdi. Diğer merkez bankalarõyla ko- ordineli hareket ettiğini açõklayan Çin Merkez Bankasõ da senelik banka kredisi faiz oranõnõ yüzde 7.20’den yüzde 6.93’e, bir yõllõk mevduat faiz oranõnõ da yüzde 4.14’ten yüzde 3.87’ye indirdi. 13. Sayfada ABD ve Avrupa’nõn ardõndan İngiltere’nin kurtarma paketi açõklamasõ, dün- ya borsalarõndaki satõş dalgasõnõ arttõrõnca Türkiye’de de borsa düştü, dö- vize olan talep arttõ. Güne satõşlarla başlayan İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ’nda Ulusal 100 Endeks, 28 bin 911 puana kadar geriledi. Öğle- den sonra merkez bankalarõndan gelen ortak faiz indirimi ile kõsmen to- parlanan İMKB 100 Endeksi gün sonunda 789 puan kayõpla 30 bin 773 puana geriledi. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 2.5 değer kaybetti. Sa- tõşlarõn damgasõnõ vurduğu İstanbul Borsasõ’nda işlem hacmi ise 2.7 mil- yar YTL ile rekor düzeyde gerçekleşti.Yabancõ alõmlarõyla dolar gün için- de 1.44 YTL’ye, Avro ise 1.95 YTL’ye dayandõ. 13. Sayfada MERKEZ BANKALARI MÜDAHALE ETTİ DÖVİZİNİ ALAN TÜRKİYE’DEN ÇIKIYOR Kriz yurttaşõ tedirgin etti. Bankalar arasõ mevduat transferleri hõz kazandõ Yerliler kıymete bindi Küresel kriz Türkiye’deki yabancõ bankalara olan güveni de sarstõ. Son yõllardaki satõn almalarla yabancõ payõ yüz- de 50’yi bulan Türk bankacõlõk sektöründe yerli bankalara olan rağbet küresel krizle birlikte arttõ. Türkiye’deki ban- kalarõn yurtdõşõndaki hâkim ortağõnõn geleceğine dair kuş- ku duyan müşteriler, birikimlerini yerli oranõ yüksek olan bankalara aktarma yarõşõna girdi. Fortis ve Dexia’daki kamulaştõrma ile HSBC ve ING ile il- gili artan likidite tartõşmalarõ bu bankalarõn Türkiye’deki po- zisyonlarõnõ da etkiledi. Bankalarõn şube yetkililerinden alõ- nan bilgiye göre özellikle büyük şehirlerde bu bankalarda- ki mevduatõnõ İş Bankasõ, Yapõ Kredi, Akbank ve Garanti Bankasõ gibi bankalara aktaranlarõn fazlalõğõ gözleniyor. NEC- DET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada Telekom’dan açõklama Türk Telekomünikasyon AŞ, gazetemizde 20 Eylül 2008’de “Telekom sandõğõna suç duyu- rusu” ve 22 Eylül 2008’de “AKP’nin Telekom sandõğõ” başlõklõ haberlerle ilgili açõkla- ma yaptõ.Türk Telekom Sağlõk ve Sosyal Yardõm Vakfõ’nõn pa- rasõ üzerinde Türk Telekom’un tasarruf yetkisinin olmadõğõ bildirildi. 8. Sayfada Polis öğrenci servisine saldõrõ Diyarbakır’da Şehit Gaffar Okkan Polis Meslek Yük- sekokulu servis aracõna Azi- ziye Mahallesi girişinde uzun namlulu silahlarla sal- dõrõ oldu. Saldõrõda 1 polis öldü, 15 kişi yaralandõ. Ola- yõn ardõndan Aziziye, Gün- doğdu ve Cumhuriyet ma- hallelerinde polis geniş çap- lõ operasyon başlattõ. RUH SAĞLIMIZ YERİNDE DEĞİL 3. Sayfada KRİZ ÇALIŞANI VURUYOR 7. Sayfada PUTİN’DEN JUDO DERSİ 11. Sayfada ÖNLEMLER AB’de çatlak büyüyor ABD, Almanya ve Fran- sa’daki kriz yöneticileri- nin, öncelikle kendi ülke- lerinde önlemler almaya çalõşmasõ, “koordinasyon sorunlarõnõ” büyütüyor. OSMAN ÇUTSAY’ın ha- beri 13. Sayfada İNGİLTERE ABD ile yarõşõr plan İngiltere 440 milyar do- larõ bulan kurtarma pla- nõnõ açõkladõ. Gayri safi milli hasõla açõsõndan Amerikan ekonomisinin altõda biri kadar olan İn- giltere’de, ABD’deki kur- tarma paketinin yarõsõnõ aşan bir planõn hazõrlan- masõ krizin boyutlarõnõ gösteriyor. 13. Sayfada KRİZ NEREYE Pembe senaryo: Paketler krizi bitirir Pembe senaryoya göre ABD ve AB’de yürürlüğe konulan yardõm paketleri etkili oluyor ve mali sisteme bulaşan toksik maddeler ayõklanõyor, reel sek- töre bulaşmasõ önleniyor. Ekonomi 2009 başõndan itibaren tüm dünyada ye- niden büyüme patikasõna oturuyor. Türkiye, bu süreçten neredeyse yara al- madan çõkõyor ve güvenli bir liman ola- rak olağan üstü sermaye çekerek bü- yümesini sürdürüyor. MUSTAFA SÖNMEZ’in yazı dizisi 9. Sayfada Ağõr silahlar SAR’da görülür Saldırıda istihbarat bilmecesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog