Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30317 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 EKİM 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yeni Yol Haritası mı? 17 şehitle sonuçlanan son saldırıdan sonra hükü- met olaydan gerekli dersleri çıkaracak, gereken ön- lemleri alabilecek mi sorusuna yanıt aranmıyor. Gözler bugün TBMM’de yapılması beklenen tezke- re görüşmelerine ve perşembe günü toplanacak olan asker-sivil karması terörle ilgili toplantıya çevrildi. Meclis’teki görüşmelerde hükümetin terörle ilgili sa- vaşımda izlediği siyaset sorgulanacak mı? Ya da AKP Arkası Sa. 8. Sü. 1’de CHP lideri Baykal, iktidarõn ve belli çevrelerin zihinlerinde bulanõklõk olduğunu belirtti ‘Terörü kavrayamadılar’ CHP lideri Deniz Baykal, terörle mücadele konusunda bazõ zafiyetler olduğunu vurgularken “K.Irak, PKK’ye yataklõk yapacak bir coğrafya olmaktan çõkarõlmalõ” de- di. Baykal, ayrõca “İktidarõn ve belli çevrelerin zihinle- rinde bulanõklõk var. Aktütün’ü dünyaya, BM’ye anlat- tõk. Ama içimizdeki birilerine anlatamadõk, kõnatamadõk. Terörü destekleyen çevreleri himaye eden politikalarla bu noktaya gelindi. Bu bölgeyi dizayn etmek isteyen güç- lü çevrelerin suyuna giderek ayakta kalma ihtiyacõyla ha- reket edildi” mesajõ verdi. 7. Sayfada MHP Genel Başkanõ Devlet Bahçeli, terörist sõz- malarõna karşõ uygun arazilerden başlatõlmak üze- re TSK tarafõndan “tampon bölge” olarak da ad- landõrõlan “güvenlik bölgesi” oluşturulmasõnõ önerdi. Aktütün saldõrõsõnõn güvenlik güçlerini doğ- rudan ağõr silahlarla hedef alõnmasõnõn, terör ör- gütünün cüretinin boyutlarõnõ da ortaya koyduğu- nu belirten Bahçeli, “İç siyasi kaygõlarõn neden ol- duğu oy avcõlõğõnõn da terörle mücadeleyi gevşe- ten faktör olduğunu” söyledi. 4. Sayfada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TSK’nin istediği her şeyin verildiğini, bundan sonra da verileceğini belirtir- ken terörle mücadelede yeni önlem olarak ne gerekiyorsa alõnacağõnõ, ancak demokrasi, insan hak ve özgürlükle- rinden geri adõm atõlmayacağõnõ söyledi. Muhalefete “te- rör, kan ve şehitler üzerinden siyaset yapmama” çağrõ- sõnda bulunan Başbakan Erdoğan, Kuzey Irak bölgesel yönetimini kastederek, terörle mücadelede gerekli des- teği vermeyenlere yönelik bazõ yaptõrõmlar uygulayabi- leceklerini açõkladõ. 5. Sayfada BAYKAL:TERÖRÜ DESTEKLEYENLERE HİMAYE BAHÇELİ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CÜRETİ ERDOĞAN: ‘TSK NE İSTEDİYSE VERDİK’ ABD seçimleri Lekeleme kampanyası başladı Seçim yarõşõnõn sonuna doğru Cum- huriyetçi kanadõn Obama’ya yönelik mücadelesini “kişisel bir saldõrõya” çevirdiği gözleniyor. Uzmanlar eko- nomik krizle birlikte ülke genelindeki anketlerde Obama’nõn gerisine düşen McCain’in kampanyasõnõn çok daha “çirkinleşebileceği” yönünde görüş bildiriyorlar. ELÇİN POYRAZ- LAR’ın haberi 11. Sayfada Güney Sudan Pantolonlu kadınlara dayak Hıristiyanlığın ve animizmin yaygõn olduğu, yarõ özerk Güney Sudan’da bir hükümet yetkilisinin imzasõyla ya- yõmlanan “tüm kötü davranõşlarõn, hareketlerin ve ithal haram kültürlerin yasaklanmasõnõ” içeren yazõlõ emrin ar- dõndan, 20’den fazla genç kadõn tu- tuklanarak karakola götürüldü. Yerel hükümetten Bakan Kimbo “Bazõ olay- lar şeriatõ anõmsatõyor” sözleriyle tep- kisini dile getirdi. 10. Sayfada Krizin etkisiyle YTL’deki değer kaybõ yüzde 6’yõ aşarken tüketici güveni yüzde 75.3’e geriledi Ateş Türkiye’ye de düştü Piyasalar belini doğrultamıyor SİGORTA SEKTÖRÜ Riskler göz ardı edildi İstanbul Uluslararasõ “Fõrsatlar ve Zorluklar: Gelişmekte Olan Ülke- lerde Sigortacõlõk Sektörü ve Tür- kiye’nin Potansiyeli” konulu si- gortacõlõk konferansõnda konuşan The Geneva Association (Cenevre Birliği) Genel Sekreteri ve Yöne- tici Direktörü Patrick M. Liedtke, sigortacõlõğõn krizden etkilenme- mesinin mümkün olmadõğõnõ, an- cak yine de sektörün bu dönemde istikrar sağlayan unsurlardan biri ol- duğunu söyledi. 12. Sayfada Küresel krizle birlikte dövize olan talep artõnca dolar gün içinde 1.38 YTL’nin de üzerine çõk- tõ. YTL’deki 3 günlük değer kaybõ da yüzde 6’yõ aştõ. Ekonomideki karamsar tablo tüketici- ye de yansõdõ. Ağustos- ta 80,1 olan Tüketici Güven Endeksi, eylülde 75,3 düzeyine geriledi. Piyasalardaki sõcak pa- raya olan sõkõşõklõk borç- lanma ihalelerini de et- kiledi. Hazine’nin bu- gün piyasaya yapacağõ 4.2 milyar YTL’lik itfa- ya karşõlõk bu hafta için- de düzenlediği üç ihale ile piyasadan ancak 1.8 milyar YTL toplayabil- di. 13. Sayfada CeBIT BİLİŞİM EURAISA Teknoloji şovu CeBIT Bilişim Eurasia ve Bilişim Zirvesi’08 si- yaset ve teknoloji dünyasõnõn önde gelen tem- silcilerinin katõlõmõyla törenle açõldõ. Yaklaşõk 70 ülkeden 150 bin ziyaretçi beklenen fuarda net- book’lardan dokunmatik ekranlõ tefeonlara, Ip- hone’lardan, savunma sanayisine yönelik son sis- tem yazõlõmlardan yüksek çözünürlüklü plaz- malara, LCD ekranlara kadar yüzlerce ürün ay- nõ çatõ altõnda görücüye çõktõ. 13. Sayfada İZLANDA BANKAYA EL KOYDU Dünya sarsõlõyor İzlanda’da bir bankaya daha el konulurken Rusya 36 milyar dolarlõk önlem paketi açõkladõ. Global mali kriz nedeniyle tahmin edilenden çok daha fazla açõk verdiği ortaya çõkan Almanya’nõn önde gelen finans kuruluşlarõndan Hypo Real Estate’in (HRE) Başkanõ Georg Funke, gö- revinden istifa etti. Faiz oranlarõnõ sabit tutan Ja- ponya ise “Çok zorlu koşullarla yüz yüzeyiz” me- sajõ verdi. 13. Sayfada Avrupa geç kaldı Kriz karşõsõnda geç kalmakla ve or- tak tavõr sergileyememekle eleştirilen Avrupa, mevduat- ta asgari garantiyi 50 bin Avro’ya çõkarttõ. AB maliye ba- kanlarõ toplantõsõnõn ardõndan yapõlan açõklamada “Sistemik finansal kurumlarõn desteklenmesi konusunda hemfikiriz. Alõnacak tedbirler arasõnda hassas durumdaki finansal ku- rumlarõn sermayelendirilmesi de bulunuyor” denildi. Borsalar gitti geldi Merkez bankalarõnõn uluslararasõ boyutta bir müdahale yapõlabileceği beklentisiyle borsa- lar güne yükselişle başladõ. Ancak 3 İngiliz bankasõnõn İn- giltere hükümetinden hisse karşõlõğõ sermaye istediği ha- berleri piyasalarõ sarstõ. Günün sonunda gelen tepki alõmlarõyla borsalar az da olsa yükseldi. 13. Sayfada Avrupa’da mevduat garantisi yükseltildi, bankalarõ koruma tedbirleri alõndõ ancak piyasalarõn tedirginliği sürüyor Galatasaray’õn UEFA kupasõnda yolu açõk UEFA Kupasõ’ndaki tek temsilcimiz olan olan Ga- latasaray, (B) Grubu’nda Portekiz’den Benfica, Yu- nanistan’dan Olimpiakos, Almanya’dan Hertha Berlin ve 1. turda Beşiktaş’õ eleyen Ukrayna’nõn Me- talist Kharkiv takõmõ ile eşleşti. Sarõ-Kõrmõzõlõlar ilk maçõnõ 23 Ekim’de Ali Sami Yen’de Olimpiakos’la yapacak. G.Saray Olimpiakos ve Metalist’le içer- de oynayacak, Benfica ve Hertha Berlin deplas- manlarõna gidecek. Galalatasaray Futbol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin, tek amaçlarõnõn gruptan çõk- mak olduğunu söyledi. Spor’da Ertuğrul Sağlam Beşiktaş’õ bõraktõ Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, dün düzenle- diği basõn toplantõsõnda, görevi resmen bõraktõğõnõ açõkladõ. Ertuğrul Sağlam, yönetime sitemde bulundu. Sağlam, Siyah - Beyazlõlarda kalmasõ halinde şampiyon olacaklarõna inandõğõnõ vur- gulayarak “Ama Beşiktaş’õn yetiştirdiği bir isim olarak, Türk antrenörlüğünün bir temsilcisi ola- rak, son günlerde bana yapõlanlarõ içime sindi- remiyorum. Türkiye’de yerli hoca ile yabancõ ho- caya yapõlan çifte standardõn ortadan kaldõrõl- masõnõ istiyorum” dedi. Spor’da ÇOK KADININ HAYATINI KURTARDIK 3. Sayfada BAŞBAKAN ARKA KAPIDAN KAÇTI 11. Sayfada SİHİRLİ FLÜT SÜREYYA’DA 16. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog