Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

KRİZİN KRONOLOJİSİ Adõm adõm krize doğru 2006’nın ikinci yarõsõnda ABD’de konut sektöründe dur- gunluk başladõ. Sorunlu mort- gage kredilerinin ödeneme- mesi ile başlayan süreç tüm sis- temi derinden etkiledi. Ardõn- dan Fed’in faiz arttõrmasõ, de- ğişken faizle kredi kullananla- ra yansõdõ. Aylõk ödemeler art- tõ, geri ödemelerde sorunlar çõktõ. Likidite sorunu baş gös- terdi. ŞEHRİBAN KIRAÇ’ın haberi 13. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30316 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 EKİM 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY TerörünKilometreTaşları... Bayram tatili sonrası gündemin ekonomi ve yol- suzluklar olması bekleniyordu ama Aktütün saldırısı tümünü doğal olarak öteledi. Önümüzdeki perşem- be günü Ankara’da ciddi bir toplantı yapılacağı açıklandı. Toplantıda, bir süredir gündeme girip çıkan kimi ya- sal düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. AKP hükümetinin terörle mücadelede, özellikle son 3 yıldır, Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Çuvaldızı Önce Kendimize... Şehitlerin arkasından ağladık. Yurtiçinde teröre öf- ke bir kez daha kabardı. BM’den AB ve ABD’ye bü- tün dünya terörü kınadı ve… İç ve dış gerçeklerle baş başa kaldık. Stratejik müttefikimiz ABD, yine bildiğimiz yerde bil- diğimiz politikasını uyguluyor. Tavşana kaç tazıya tut! K. Irak’a karadan müdahale olanaklarımızı kısıtlıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Dünya piyasalarõndaki çöküş sürüyor Paket işe yaramadıBorsalar dibe vurdu ABD’de ‘kurtarma paketi’nin onaylanma- sõ piyasalarõ rahatlatmaya yetmedi. ABD ekonomisinin resesyona gireceği endişeleriyle dünya borsalarõ haftaya tarihi düşüşlerle baş- ladõ. İMKB’de hisse senetleri ortalama yüzde 8.62 değer yitirdi. ABD’de Dow Jones yüzde 5’in üzerinde bir kayõpla 2004’ten bu ya- na ilk kez 10 bin puanõn altõnõ gördü. Avrupa borsalarõnda da sert düşüşler yaşanõrken Rusya’da işlemlere ara verildi. 12. Sayfada Reel sektöre sıçradı Avrupa Birliği ülkeleri, krizin etkilerini azalt- mak için ülke bazõnda çözüm arayõşlarõnõ hõzlandõrõyor. Avrupa’da dalga dalga yayõlan kriz finans sektörünü aştõ. Reel sektörde his- sedilmeye başlanan krizin etkisiyle otomotivciler Avrupa Birliği’nden 40 milyar Avro isterken, bilgisayar üreticisi Hewlett-Packard’õn, dün- ya çapõnda yeniden yapõlanma planõ çerçevesinde Almanya’da ge- lecek iki yõlda 1400 kişiyi işten çõkaracağõ öğrenildi. 13. Sayfada AVRUPA BİRLİĞİ Çõkarlar ön planda AB’yi de etkisi altõna alan krizin üstesinden gelmek için AB liderlerinin yaptõğõ top- lantõlardan sonuç çõkmamasõ her ülkenin kendi çõkarlarõ doğrultusunda hareket ettiği- ni gösterdi. Prof. Kaya Ardõç, “Burada AB’nin ortak çõkarlarõ değil, her ülkenin kendi ulusal çõkarlarõnõn öne çõktõğõnõ gör- dük. AB siyasi bir birlik, kü- reselleşmenin anavatanõ de- ğilmiş” dedi. 13. Sayfada Kritik terör toplantõsõnda geçmişteki kimi yetkiler geri istenecek Asker isteklerini masaya koyacak Asker kanadõnõn Te- rörle Mücadele Yük- sek Kurulu (TMYK) toplantõsõnda, geçmişte OHAL kap- samõ içinde yer alan kimi yetkileri gündeme getireceği be- lirtildi. Askerlerin ayrõca, özellikle Batõlõ ülkelerdetemel hak- lar, özgürlük ve güvenlik dengesini koruyan yöntemleri ör- neklerle hükümet kanadõna aktaracaklarõ öğrenildi. Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin, Genelkurmay ve Jandarma Ge- nel Komutanlõğõ’ndan 5 talep geldiğini, bunlardan 2-3’ü üze- rinde mutabakat sağlanamadõğõnõ açõkladõ. 5. Sayfada Aktütün saldõrõsõnõ değerlendiren CHP lideri, “Ciddi zafiyet var. Öncelikli zafiyet K. Irak sorununun çözülememesidir. İkinci zafiyet de, Türkiye’nin terörle mü- cadeledeki zihin karõşõklõğõdõr” dedi. “Türkiye’nin terörle mücadelede AB standartlarõ açõsõndan bir demokratikleşme ihtiyacõ içinde olmadõğõnõ” belirten Baykal, AB’nin daha ile- ri önlemler aldõğõnõ ifade etti. Baykal “Ergenekon uygula- masõna fõrsat veren hukuk düzeni, Türkiye’nin terörle mü- cadelesinin elini tutamaz” diye konuştu. 5. Sayfada 2-3 TALEPTE ANLAŞMAZLIK BAYKAL: CİDDİ ZAFİYET VAR ABD’ye aksaklõk sorusu Wilson bakanlõğa çağrõldõ ABD’nin Ankara Büyükelçisi Wil- son’õn 15 askerin şehit düştüğünün açõklandõğõ cumartesi günü Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Ertuğrul Apakan tarafõndan bakanlõğa çağrõldõğõ, ancak görüşmenin pazar günü yapõlabildi- ği belirtildi. Apakan’õn Wilson’a “ABD’nin, PKK ile mücadele konu- sundaki işbirliğini neden aksattõğõ” so- rusunu ilettiği ve “İşbirliği arttõrõlmalõ. Türkiye kamuoyu tepkili” mesajõ verdiği öğrenildi. MAHMUT GÜ- RER’in haberi 5. Sayfada Sõcak takibini sürdüren TSK, Buzul Dağlarõ’ndaki hedeflere bomba yağdõrdõ Saldõran grup vuruldu ERGENEKON Cezaevi değiştirildi Ergenekon dvasõnõn görülme- ye başlanacağõ 20 Ekim tarihi yaklaşõrken soruşturma kapsa- mõnda tutuklu bulunan şüphe- liler, dün duruşmanõn yapõlacağõ Silivri Cezaevi’ne nakledilme- ye başlandõ. 8. Sayfada Kayıp şehitler bulundu Aktütün Jandarma Karakolu’na yapõlan terör saldõrõsõnõn ardõndan başlatõlan hava harekâtõ dün de devam etti. Hak- kâri’nin Buzul Dağlarõ, Şõrnak’õn Cudi Dağõ ve Irak’õn kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde terör hedefleri vuruldu. Genelkurmay daha ön- ce kayõp olduğu belirtilen 2 şehit askerin cese- dinin bulunduğunu açõkladõ. 6. Sayfada Karakollar 50 yıllık Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan emekli Kurmay Albay Aziz Ergen, bölgedeki karakollarõn en az elli yõllõk olduğu- nu belirtti. Ergen “350 kişilik grubu, ülkemizi ve sõnõrlarõmõzõ 24 saat gözetleyen ve istihbarat pay- laşõmõnõ bizimle yapan stratejik ortağõmõz ABD’nin görmemesi mümkün mü” diye sordu. MİYASE İLKNUR’un haberi 6. Sayfada DENİZ FENERİ HOLLANDA’DA 8. Sayfada AİHM’DEN ATİNA’YA RET 11. Sayfada BEŞİKTAŞ, HACETTEPE’Yİ 2-1 YENDİ Spor’da AIDS ve kanserle mücadeleye ödül Nobel Tõp Ödülü bu yõl üç bilim insanõ ara- sõnda paylaştõrõldõ. Rahim ağzõ kanserine yol açan insan papilloma virüsü HPV’yi keş- feden Alman Profesör Harald Zur Hausen ve 1980’lerin başõnda AIDS’e neden olan HIV’i keşfeden Fransõz profesörler Fran- coise Barre-Sinoussi ile Luc Montagnier ödülün sahibi oldular. Arka Sayfada TEPKİ YÜRÜYÜŞLERİ - Aktütün Karakolu’nda 15 askerin şehit olmasının ardından teröre tepkiler çığ gibi büyüyor. Yurdun çok sayıda bölgesinde terörü lanetleyen yürüyüşler yapılıyor. (Fotoğraf: AA) Merkez Bankasõ Başkanõ hükümeti uyardõ Yılmaz: Bize bir şey olmaz demeyin AB’deki yavaşlamanõn Türkiye’nin ihracatõnõ olum- suz etkileyeceğini belirten Durmuş Yõlmaz, kredi ka- nalõnda daralmaya ilişkin ipuçlarõnõn şimdiden gö- rüldüğünü söyledi. Yõlmaz “Mal sattõğõmõz piyasa- lardaki gelirler düşüyorsa ve talep daralmasõ varsa, bu sizi bir şekilde etkileyecektir” dedi. Yõlmaz ABD’de henüz resmin net olmadõğõnõ ve yeni sürprizlere ha- zõrlõklõ olunmasõ gerektiğini belirtti. 12. Sayfada Cuma günü ABD Temsilciler Mecli- si’nden geçen yar- dım paketi de pi- yasaları ‘kurtara- madı’. ABD’deki borsalarda kayıp yüzde 5’in üzerine çıktı. Rusya’da MICEX endeksi yüzde 15.4 oranın- da düşünce işlem- lere ara verildi. (Fotoğraf: AP) ABD’Lİ GENERAL HERTLING: MÜDAHİL OLMAYIZ 5. Sayfada Nobel Tıp ödülleri açıklandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog