Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30315 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 EKİM 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Terörle Mücadelede Nasıl Bir Yeni Dönem? Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğ- sız, dün Genelkurmay Karargâhı İnönü Salonu’nda- ki bilgilendirme toplantısını, Aktütün bölgesinin Bay- raktepe’den çekilmiş görüntüleriyle başlattı. Adeta uçak ya da helikopterden çekilmiş gibiydi. Sal- dırıya uğrayan Bayraktepe öylesine yüksek bir yerde. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Aktütün Karakolu Gerçeği... Bir ülkenin ya da devle- tin siyasal iktidarı, ulusal çıkarlarının bilincine ya- bancılaştı mı, temel yöne- tim mantığını da yitirir; ol- madık serüvenlerin, boş hayallerin peşine takılır. Ne yazık ki AKP iktida- rı bu gerçeğin çarpıcı bir örneğine dönüştü. Sınır ötesinde dış politi- ka gösterileri yapmaya özenirken ulusal çıkarları göz ardı etmek üzerine bir dış siyaset, Ankara’nın son yıllarda öncelikli pu- sulası haline geldi. Bir AKP iktidarı ki Or- tadoğu’da Suriye ile İsra- il arasında arabulucu ol- maya yeltenir ve Kafkas- ya’daki çeşitli devletler arasında istikrar düzeni sağlamaya kalkışırken ak- lı başında olan çevrelerin tebessümlerine vesile ol- makla kalmaz, Kıbrıs’ı gözden ve elden çıkarma- nın eğik düzeyine girer ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneydoğu sınırları sal- dırıya uğrarken güvenliği sağlayacak iç ve dış ön- lemleri almaktan kaçınır. Aktütün Karakolu’na PKK saldırısıyla 15 Meh- metçik şehit oldu. Olay zaten sabrının so- nuna gelmiş toplumu aya- ğa kaldırdı. Gerçek nedir? Türkiye, sınır dışından düzenlenen bir saldırıyla sınır içinde 15 evladını yi- tiriyor. Olayın anlamını yete- rince ve tüm boyutlarıyla değerlendirebiliyor mu- yuz? Yoksa bu açık dış saldı- rı, bir karakol boyutu için- deki ufuksuzluğa mı sığ- dırılacak? Her şeyden önce düşü- nülmesi gereken nedir? 1) Saldırının temel üssü ve kaynağı Kuzey Irak’tır. 2) Kuzey Irak ABD iş- galindedir. 3) Kuzey Irak’ın federe yönetiminin başında Ame- rikan işgalinin şemsiyesi altında barınan Barzani bulunmaktadır. 4) Kuzey Irak’ın bağlı bulunduğu Irak devleti- nin de başındaki kişi, Ku- zey Irak kökenli Talaba- ni’dir. 5) Talabani’yi Bağdat yönetiminin başına otur- tan güç de Irak’ı işgal eden ABD’dir. 6) PKK işte bu kapsam- da temel ve merkez üssü- nü Kuzey Irak’ta güçlen- dirip sürdürmektedir. Sözüm ona diplomatik üslup içinde bu gerçekleri göz ardı eden, gizleyen, açıkça dile getirmekten korkan yöneticilerle Tür- kiye, sınır ötesinde tez- gâhlanan terör saldırıla- rının hedefi haline geti- rilmektedir. Bu acz, yetersizlik, edil- ginlik ve mahkûmiyet için- de yaşayan ve yaşatılan bir Türkiye, koşullar böy- le giderse daha pek çok ev- ladını dışardan gelen sal- dırılara kurban olarak harcayacaktır. Dikkatler Aktütün Ka- rakolu’ndan çok terörün temel üslerinin yuvalan- dığı, desteklendiği, bes- lendiği Kuzey Irak ve Irak’ı bugün elinin altın- da tutan Amerika üze- rinde yoğunlaştırılmalı, gerçekler de apaçık söy- lenmelidir. C Arkası Sa. 8, Sü. 1’de Umuda yolculuk yine ölümle bitti İstanbul’dan aldõğõ Pakistan ve Burma uy- ruklu 43 kaçağõ kapalõ kasa kamyonete yerleştiren bir kişi, Tekirdağ’õn Malkara il- çesinde yağõş nedeniyle direksiyon hâki- miyetini kaybedince kamyonet yol kena- rõndaki dereye uçtu. Kaza sonucu 18 kişi yaşamõnõ yitirdi, 25 kişi yaralandõ. Ka- çaklarõn bir bölümünün havasõzlõk nede- niyle öldüğü tespit edildi. 3. Sayfada F. Bahçe ve G. Saray yõkõldõ Turkcell Süper Lig’in 6. haftasõnõ G.Saray ve F.Bahçe puansõz kapattõ. G.Saray, Bur- saspor’a deplasmanda 2-1 yenildi. Ligde ve Avrupa’da sõkõntõlõ günler yaşayan F. Bahçe ise sahasõnda Kayserispor’a 4-1 mağlup oldu. Günün diğer maçlarõnda alõ- nan sonuçlar şöyle: Denizlispor-İstanbul B.: 2-1, Eskişehirspor-Kocaelispor: 2-1, Ankaragücü-G.Birliği: 0-2. Spor’da Aktütün şehitleri yurdun dört bir yanõnda on binlerin katõlõmõyla uğurlandõ Yürekler yangın yeriTürkiye’nin yüreği dün on beş şehit için dağlandõ. Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sõnõr Karakolu’na teröristlerce düzenlenen saldõrõda şehit olan askerler Eskişehir, Kõrõkkale, İstanbul, Erzurum, Adana, Denizli, Antalya, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Siirt, İzmir ve Artvin’de gözyaşlarõyla toprağa verildiler. Eskişehir’de- ki törene katõlan Cumhurbaşkanõ Gül, camiye girerken protestoyla karşõlaştõ. Bin- lerce kişi “Tayyip oğlunu askere gönder”, “Katil PKK, işbirlikçi AKP” sloganlarõ attõ. Başbakan Erdoğan’õn İzmir’deki cenazeye gönderdiği çelenk de tepki çekti. Şehit Uzman Çavuş Cahit Yõldõrõm için Erzurum’da düzenlenen tören öncesin- de Bakan Recep Akdağ’la görüşen baba Nurettin Yõldõrõm, “Geri getirmemiz müm- kün değil. İhmal mi var? Bu karakol kaçõncõ kez basõldõ? Niye tedbir alõnamõyor?” diye sordu. Yõldõrõm’õn sözleri karşõsõnda Akdağ sessiz kaldõ. Şehit jandarma er Ok- tay Karakelle için İstanbul’da düzenlenen törende amcasõ ağlayarak “Sabrõmõzõ ta- şõrdõlar” diye bağõrdõ. Şehit jandarma komando er Halil İbrahim Aralõk’õn annesi ise Denizli’de “Bana da silah verin, ben de gideceğim” diyerek ağladõ. 6. Sayfada SİVİL TOPLUM VE MESLEK ÖRGÜTLERİ Hain saldõrõya lanet yağdõ TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen ve TESK temsilcilerinin yaptõklarõ ortak basõn açõkla- masõnda, saldõrõnõn ulusun ortak geleceğini, çocukla- rõn aydõnlõk yarõnlarõnõ, istikrarõ, ülke bütünlüğünü ve demokrasiyi hedef aldõğõ belirtilerek “Teröristler as- la hedeflerine ulaşamayacaklar” vurgusu yapõldõ. Türkiye Barolar Birliği, kurumlarõn özeleştiri yapa- rak yeni çözümler üretmek zorunda olduğunu açõkla- dõ. Sivil toplum örgütleri hükümeti göreve çağõrõrken emekli Albay Erdal Sarõzeybek de, “AKP hüküme- ti, terörle mücadelede somut adõmlar atmayarak ulu- sal güvenliğimizi riske atmakta” dedi. 7. Sayfada Dalgalanma sürecek Dünya diken üstünde ABD’de 850 milyar dolarlõk pake- tin, kredi piyasalarõnda baskõyõ ha- fifletme yönündeki etkisini üç-dört haftada göstermesi bekleniyor. Uz- manlara göre paket kõsa vadede kredi piyasalarõnda rahatlama sağlasa da sorunlarõn tümünün çözülmesinin beklenmesi aşõrõ iyimserlik olur. Yeni paketlerin de gündeme gele- bileceği belirtiliyor. 13. Sayfada İngiliz komutan: Taliban’ı yenemeyiz Afganistan’daki İngiliz birlikle- rinin komutanõ Tuğgeneral Mark Carleton-Smith, Afganistan’da ke- sin bir askeri zaferin mümkün ol- madõğõnõ, Taliban’õn uzun vadede çözümün bir parçasõ olabileceğini söyledi. Smith, “Bu savaşõ kaza- namayacağõz” dedi. 11. Sayfada Türk jetleri, Irak’õn kuzeyinde PKK’lilere karşõ anõnda hava harekâtõ düzenledi Sõnõr ötesinde sert yanõt Aktütün Jandarma Sõnõr Bölü- ğü’ne düzenlenen saldõrõnõn ar- dõndan sõnõr bölgesinde geniş çap- lõ operasyon başlatõldõ. Genel- kurmay Başkanlõğõ, önceki akşam teröristlerin kaçõş güzergâhõ olan Irak’õn kuzeyindeki Avaşin böl- gesine hava operasyonu düzen- lendiğini duyurdu. Bölgeye çok sayõda takviye kuvvet gönderilir- ken, teröristlerin kaçõş noktalarõ kontrol altõna alõndõ. 8. Sayfada Şehit jandarma er Oktay Karakelle ve er Çağlar Mengü’nün İstanbul’a getirilen cenazeleri Maltepe’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehit yakınlarının feryatları törene katılan yurttaşların yüreklerini acıyla doldurdu. (Fotoğraf: AP) ‘BABANIZLA ÖVÜNÜN’ - Şehit Uzman Çavuş Cahit Yıldırım için Erzurum’da düzenlenen törene yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Tören sırasında şehidin eşi Nur ile çocukları Senasu, Nazlıcan ve Furkan gözyaşlarını tutamadılar. Nur Yıldırım ağlayan çocuklarını “Evlatlarım ağlamayın, babanızla övünün” diye sakinleştirmeye çalıştı. (Fotoğraf: AA) 5 karakol taşõnõyor Orgeneral Iğsõz, PKK’nin Aktü- tün’de hedefine ulaşamadõğõnõ söy- ledi. Örgütün Irak’õn kuzeyinden al- dõğõ desteğe dikkat çeken Iğsõz, “ABD ile istihbarat sõkõntõsõ yok” de- di. Iğsõz, tampon bölge oluşturulma- sõnõn gündemde olmadõğõnõ vurguladõ. Aktütün’le birlikte 5 karakolun yeni binalara taşõnacağõnõ belirten Iğsõz, kayõp 2 askerin şehit olmuş olabile- ceğini ifade etti. 8. Sayfada Genelkurmay’dan brifing ‘TAYYİP OĞLUNU ASKERE GÖNDER’ BAKAN AKDAĞ ‘SESSİZ’ KALDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog