Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30314 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 EKİM 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ağır Silahlarla Irak’ın Kuzeyinden Saldırı! Terör, bayram tatilinin sonunda yine kanlı yüzünü gösterdi. Irak sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Aktütün Karako- lu’na düzenlenen saldırı sonucu; 15 askerimiz şehit ol- du, çok sayıda yaralı var. Türkiye öyle bir gündem kıs- kacında ki, böyle bir saldırı ne zaman yapılsa, Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Krizi Önleyen Müthiş Türk Yeni banknotları tanıtım toplantısını benden baş- ka büyük yok övünmelerine dönüştürdü. Bu toplantıda söylediklerine bakılırsa, ABD’de başlayan ve dünyayı saran ekonomik krizden bugün Türkiye fazla etkilenmiyorsa bunun nedeninin RTE’nin tek başına iktidar olduğundan beri aldığı önlemlerle bulduğu çarelerden kaynaklandığına inanmak gere- kiyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İstanbul’un kurtuluşu 10 Kasõm akşamõ Sadrazam Ahmet İzzet Paşa görevden çekildiğini, İstanbul’a gel- mesinin iyi olacağõnõ Yõldõ- rõm Ordularõ Komutanõ Mus- tafa Kemal Paşa’ya bildirdi. Mustafa Kemal; İngiliz, Fransõz ve İtalyan savaş ge- milerinden oluşan işgal do- nanmasõnõ gördü. Paşa, ya- veri Cevat Abbas’a döndü ve “Geldikleri gibi giderler” dedi. Prof. Dr. MAHİR AYDIN’ın yazı dizisi yarın C’te Karanlıklara Gitme, Güneşler Vardır Dünya, 21. yüzyõlda bilim ve teknolojide sağlanan on- ca gelişmeye rağmen adeta bir “akõl tutulmasõ” yaşõyor. Bu yazõ dizisi, mistik dev- rimcileri, İslam dünyasõn- daki aydõnlanma girişimini ve bu çabanõn neden sürme- diğini anlatõyor. GÜL AT- MACA’nın dizisi yakında C’te Türkiye Ekonomi Politikalarõ Araştõrma Vakfõ, büt- çenin Maliye Bakanlõğõ’nõn açõkladõğõ gibi 4 mil- yar YTL fazla değil, 7 milyar YTL açõk verdiğini bildirdi. Vakfa bağlõ bir enstitünün raporuna göre, İşsizlik Sigortasõ Fonu ve Özelleştirme Fonu ge- lirlerinden bütçeye aktarõlan kaynak bütçeye gelir yazõldõ. Ayrõca Konut Edindirme Yardõmlarõ hak sahiplerine, Hazine’den Ziraat Bankasõ aracõlõğõ ile yaklaşõk 2.8 milyar YTL civarõnda ödeme yapõl- dõ. Bu ödemeler ödeneksiz olarak yapõldõğõ için büt- çe açõğõ daha az hesaplandõ. 13. Sayfada Çadõrda kalõyordu İstanbul’daki Kemer Co- untry’nin de sahibi olan işadamõ Esat Edin, üç ço- cuğuyla birlikte Balõke- sir’in Edremit ilçesine bağ- lõ Zeytinli beldesinde kal- dõklarõ kampta sel sularõna kapõlarak yaşamõnõ yitirdi. Edin ve 3 çocuğunun cena- zeleri yarõn İstanbul’da top- rağa verilecek. Edin’in eşi de, mart ayõnda kansere ye- nik düşmüştü. 3. Sayfada Bulgaristan’ın ilk Cum- hurbaşkanõ Jelyu Jelev, hiçbir zaman mükemmel olmasa da demokrasinin ülkeler için en iyi rejim ol- duğunu savundu. Türki- ye’nin geleceğinin şeriatla yönetilen Arap dünyasõnda değil uygar Batõ’da ve AB’de olduğunu söyleyen Jelev, “Türkiye’de şeriat tehlikesine doğru bir eğilim var” diye konuştu. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söy- leşisi 12. Sayfada TEPAV yalanõ ortaya çõkardõ Bütçe fazla değil, açõk verdi ABD’de krize giren ekonomiyi kurtarmak için hazõrlanan kurtarma paketinin Temsilciler Mec- lisi’nde kabul edilmesine karşõn piyasalardaki te- dirginlik sürüyor. New York Menkul Kõymet- ler Borsasõ’ndaki endeksler, haftayõ son 7 yõlõn en büyük oranlõ haftalõk düşüşüyle kapattõ. Nasdaq Bileşik Endeksi, yüzde 9.38 ve Standard and Poor’s 500 endeksi de yüzde 10.8 oranlarõnda değer kaybetti. Uzmanlar, paketin kredi piyasa- larõndaki baskõyõ hafifleteceğini ancak finans sek- töründeki tüm sorunlarõ çözmesinin beklenme- mesi gerektiğini vurguluyorlar. 13. Sayfada Paket borsalarõ kurtaramadõ Piyasalar hâlâ tedirgin Aktütün karakoluna saldõran PKK’lilerden 23’ü öldürüldü Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde- ki Aktütün Jandarma Sõnõr Ka- rakolu’na PKK tarafõndan saldõrõ düzenlendi. Roketatar, havan, doçka ve otomatik silahlarõn kullanõldõğõ saldõrõya, Kuzey Irak’taki teröristlerce uzun menzilli silahlarla destek verildi. Sal- dõrõda 15 asker şehit oldu, 6’sõ ağõr 21 asker yaralandõ. Sal- dõrõya yaklaşõk 400 PKK’li teröristin katõldõğõ bildirildi. Genelkurmay Başkanlõğõ İle- tişim Daire Başkanõ Tuğge- neral Gürak, çatõşmalar süresince 23 PKK’linin öl- dürüldüğünü açõkladõ. Saldõrõyõ gerçekleştiren terö- ristlerin ardõndan sõnõrõ geçen özel timler sõcak takip yaptõ. Hava destekli operasyonlar sõrasõnda çatõşmalar çõktõ. MAHMUT ORAL / MAHMUT GÜRER’in haberi 9. Sayfada TERÖRLE MÜCADELE YÜKSEK KURULU Uzmanlar ABD, AB ve Irak üzerindeki siyasi baskõnõn arttõrõlmasõnõ istedi ‘Sert tepki verilmeli’ ‘Siyasetçiler etkili olamadı’ PKK’nin Irak’õn ku- zeyinde rahatça hareket edebildiğini belirten emek- li Orgeneral Başer, bu durum devam ettikçe benzer saldõrõlarõn da süreceğini vurguladõ. Başer, “Siyaset, diğer ülkeler üzerinde kullanmasõ gereken politi- kalarõnõ etkin şekilde uygulayamamõştõr” dedi. Dr. Çitlioğlu da K.Irak’taki teröristlerin tamamõna ya- kõnõnõn Barzani bölgesinde olduğuna dikkat çekti. ‘Operasyonlar sıklaştırılmalı’ Emekli Tümge- neral Kuloğlu, sõnõr ötesi operasyonlarõn sõklaştõrõl- masõ gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Bal, örgüte kar- şõ, demokratik ve kültürel önlemlerden söz edildi- ğini belirterek bu süreçte “PKK’nin kendini anõm- satmak istediğini” vurguladõ. Emekli Tuğgeneral Du- manlõ, tezkere görüşmelerine dikkat çekerek “Mec- lis’e bir mesaj verildiği ortada” dedi. 9. Sayfada Rus komutan öldürüldü Rusya ile Gürcistan arasõn- da 5 günlük savaşõn ve Kaf- kasya krizinin başlangõç noktasõ olan Güney Oset- ya’da önceki gün meydana gelen bombalõ saldõrõnõn sa- nõlandan planlõ olduğu an- laşõldõ. Saldõrõda ölenlerden birinin, Rus birliklerinin ko- mutanõ Albay Petrik olduğu belirtildi. 11. Sayfada Behramoğlu şiirlerine çeviri Türk edebiyatõnõn önemli isimlerinden Ataol Behram- oğlu’nun kitaplarõndan seçi- len 57 şiiri İngilizceye çev- rildi. Behramoğlu ve çeviri- leri yapan Washington Üni- versitesi’nden Osmanlõ ve Türk edebiyatõ uzmanõ Prof. Walter G. Andrews, kitabõ Frankfurt Kitap Fuarõ’nda ta- nõtacak. 16. Sayfada Trabzonspor rüzgârı Turkcell Süper Lig’de lider Trabzonspor, Konyaspor’u deplasmanda 3-2 yendi. Ka- radeniz ekibinin golleri Isa- ac (2) ve Umut’tan geldi. Konya, Veysel ile iki kez öne geçmesine karşõn puan alamadõ. Diğer maçlarda ise şu skorlar alõndõ: Ankara: 2 - Sõvas: 0, Antalya: 1 - Ga- ziantep: 4. Spor’da ALMANYA’DA BÜYÜK SKANDAL 11. Sayfada TRT SANATTAN KOPUYOR 5. Sayfada DAĞLARIN DURU MÜZİSYENİ 7. Sayfada ‘Türkiye şeriata doğru gidiyor’ Edin ve çocukları sele kapıldı Bulgaristan’õn eski Cumhurbaşkanõ Fotoğraf:DHA Olağanüstü toplantõ Şemdinli’de 15 askerin şehit edilmesinin ardõndan dev- letin zirvesi Ankara’da bir araya geldi. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, yurtdõşõ gezisini keserek Türkiye’ye dö- nen Başbakan Erdoğan’õn başkanlõğõnda bir araya geldi. Toplantõnõn ardõndan yapõlan açõklamada, terörle müca- delenin her koşulda sürdürüleceği ve alõnan bütün ted- birlerin kararlõlõkla uygulanacağõ belirtildi. 8. Sayfada Türkiye on beş şehidine ağlıyor Aktütün Jandarma Sınır Karakolu, Irak’a 4, İran’a ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karakola daha önce düzenlenen 4 saldırı- da 29 asker şehit oldu. Ka- rakol, PKK’li teröristlerin Türkiye’ye sızmak için kul- landıkları en önemli nok- talardan birini tuttuğu için büyük bir stratejik öneme sahip. 9. Sayfada 5. kez vuruldu 400 terörist katıldı Sıcak çatışmalar YAKINLARI YIKILDI Aktütün saldõrõsõnda şehit olan as- kerlerin aileleri acõ haberle yõkõldõ. Yurdun dört bir yanõndan ağõtlar yük- seldi. Muhammet Aydemir’in 40 günlük bebeğini göremeden şehit ol- duğu öğrenildi. Şehit Oğuz Onur Il- gõn’õn ABD’li üvey babasõ göz yaş- larõna boğuldu. 9. Sayfada Annelerinağõtlarõ yürekleri dağladõ PROTESTO EYLEMLERİ Şemdinli’deki terör saldõrõsõ yurt- taşlarõn büyük tepkisini çekti. Kent merkezlerinde bir araya gelen yurt- taşlar, terör örgütünü lanetleyen sloganlar atarak yürüyüşler düzen- ledi. Yurttaşlar, ABD yönetimine de tepki gösterdi. Pek çok eve Türk bayraklarõ asõldõ. 8. Sayfada Yurttaşõn tepkisi ABD’ye yöneldi ABD’de kurtarma paketinin Temsilciler Mec- lisi’nden geçmesi, beklenen etkiyi yaratmadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog