Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 4 EKİM 2008 CUMARTESİ 4 HABERLER İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN namikzafer@yahoo.com CHP’li Öymen, Erdoğan’õn canlõ yayõnda CHP lideri Baykal’la karşõ karşõya gelme önerisini reddetmesini eleştirdi ‘Kaçarak siyaset yapamazsõnõz’ BURSA (Cumhuriyet) - CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Onur Öymen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn canlõ yayõnda CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal’la karşõ karşõya gelme önerisini reddetmesini eleştirerek “Minderden kaçarak siyaset yapamazsınız. Haklılığınıza, doğru işi yaptığınıza inanıyorsanız o zaman minderde hazır olacaksınız” dedi. Partisinin Bursa İl Örgütü’nde basõn toplan- tõsõ düzenleyen Öymen, iktidarõn, yolsuzluk ko- nusunda çok kötü duruma düştüğünü, kendini savunamayacak hale geldiğini söyledi. Baykal’õn bir televizyon programõnda bir ara- ya gelme önerisine karşõ Erdoğan’õn “Tartı- şalım da size prim mi verelim?” dediğini anõmsatan Öymen, “Yani baştan kabul etmiş yenileceğini, başarılı olamayacağını. Bu- nun adına minderden kaçmak derler. Min- derden kaçarak siyaset yapamazsınız. Hak- lılığınıza inanıyorsanız, doğru işi yaptığını- za inanıyorsanız o zaman minderde hazır olacaksınız. Bu iktidar öyle anlaşılıyor ki yol- suzluklar konusunda kendini savunacak durumda bile değildir. Bunun çeşitli somut örneklerini biz ortaya koyduk. Daha çok ör- nek var” diye konuştu. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün, Türki- ye’nin Uluslararasõ Şeffaflõk Örgütü listesinde 72. sõradan 58. sõraya indiği ve iyileşme kay- dettiği yönünde bir konuşmasõnõn olduğuna da değinen Öymen, şunlarõ söyledi: “Bu konuda kendilerine bilgi veren da- nışmanları daha sıkı kontrol etsinler. Tür- kiye, o listede geçen sene 72. sırada değil, 64. sıradaydı ve iki ülke ile birlikte bu sırayı pay- laşıyordu. Türkiye bu sene de 58. sırayı iki ülke ile paylaşmaktadır. Konuyla ilgili ola- rak ‘yolsuzluklarla o kadar iyi mücadele ettik ki o yüzden ilerliyoruz’ diye düşünenler ola- bilir. Peki hangi ülkeleri geçtik? Samoa, Na- mibya, Küba, Tunus, Bulgaristan, Hırva- tistan. Dünyada şu anda 57 ülkede yolsuzluk bizdekinden daha az. Üstelik, bu liste ya- pıldığında Türkiye’deki son yolsuzluk olay- ları ortaya çıkmamıştı. Buna dikkat etmek lazım. Önümüzdeki yılki listede nereye ge- leceğimizi bile düşünmek istemiyorum. Bar- bados, Şili, Uruguay, Dominik Cumhuriye- ti bizden önce yer alıyorlar. Müslüman ül- keler içinde, 6 tanesinin yolsuzluk dosyası bizden daha iyi. Biz, halkı Müslüman olan ülkeler arasında 7. sırada yer alıyoruz. Tabloyu doğru görelim, doğru konuşalım. Yanlış izlenim vermeyelim.” Romanya’da adõ yolsuzluğa karõşan bir ba- kanõn Cumhurbaşkanõ tarafõndan görevden alõndõğõna dikkat çeken Öymen, “Bizde ise do- kunulmazlığı kaldırma kararı alınmıyor. Görevinden istifa etse bile bazı insanlar, on- lar hakkında mahkemeye gidip aklanma fır- satı verilmiyor. Bu büyük bir yanlıştır, bü- yük bir hatadır” dedi. KIZILAY BAŞKANI KÜÇÜKALİ ‘Yardımlarda insan onuru korunmalı’ FIRAT KOZOK ANKARA - Türkiye Kõzõlay Derneği Genel Başkanõ Tekin Küçüka- li, televizyonlarda ya- yõmlanan yardõm prog- ramlarõna tepki gösterdi. Yardõmlarda insan onu- runun mutlaka ön planda tutulmasõ gerektiğini vur- gulayan Küçükali, “Öyle elinde poşet veya sırtın- da çuval, fukaranın evi- ne gir, eline de al bir ta- ne mikrofon, kamera da karşısında adamcağızı ağlat sızlat, sonra va- tandaşa çık anlat. İşte de ki biz sana yardım ettik, ne diyorsun?.. Bunlar insancıl hukuka uyma- yan, son derece ayıpla- dığımız çalışma stilidir” dedi. Küçükali, yardõm toplama faaliyetinin mut- laka tek elde toplanmasõ gerektiğini söyledi. Küçükali ile Kõzõlay’õn projelerini ve Deniz Fe- neri davasõyla gündeme gelen yardõm toplama faali- yeti yürüten der- nekleri konuş- tuk. - Kızılay geç- miş yıllara gö- re bugün hangi konumda, tel- evizyonlarda yayımlanan yardım prog- ramlarını nasıl değerlendiri- yorsunuz? - Türk Kõzõlayõ olarak 140 yõllõk hayatõmõzda ta- bii ki dünyadaki afetlerle orantõlõ olarak inişli çõ- kõşlõ birçok faaliyetimiz oldu. Ama bu faaliyetle- rimizi yaparken bir esasa dayalõ yaparõz. Yani biz, uluslararasõ hukuka tabi olduğumuz için, bir fede- rasyonun da üyesi olma- mõz münasebetiyle onun anayasasõ var ve o anaya- sanõn ölçüleri içerisinde yardõmlarõmõzõ yaparõz. Yani etik kurallarõ var bunun, öyle elinde poşet veya sõrtõnda çuval, fuka- ranõn evine gir, eline de al bir tane mikrofon, kame- ra da karşõsõnda adamca- ğõzõ ağlat sõzlat, sonra va- tandaşa çõk anlat. İşte de ki biz sana yardõm ettik, ne diyorsun?.. Bunlar insancõl hukuka uymayan, son derece ayõpladõğõmõz çalõşma sti- lidir. Bunlar insancõl hu- kuka uymadõğõ gibi, ken- di örf ve âdetlerimize de uygun bir davranõş biçimi değildir. Neden? İnsan onurunu korumak zorun- dayõz. İnsan onurunu ko- rumadõğõmõz sürece, ona yapõlacak olan yardõm, ona zulüm gibi gelir. Do- layõsõyla biz tüm yardõm- larõmõzõ dikkat etmişseniz çok gizli yaparõz. - Yardımlar konu- sunda öncelikle dikkat edilmesi gerekenler ne- ler? - Artõk 2009 başõ itiba- rõyla şunu yapacağõz: İn- sana dayalõ organizasyon, kesinlikle her zaman su- iistimale açõktõr. Bugün siz çok düzgün insan olabilirsiniz, işin başõnda olursunuz ancak yarõn, yarõndan sonra bu bir şekilde delinir ve is- tismar olur. İstismar olurken burada çok önemli bir şey yok oluyor; insanlarõn yardõm etme arzusunu da yok edi- yorsunuz, ikincisi yardõm götüreceğiniz insana da yardõm götüremiyorsu- nuz. Biz hangi in- sanlara yardõm götürüyoruz? Kimsenin ula- şamadõğõ ya da kimseye ulaşa- mayan insanla- ra. Kimseye ulaşamayan in- sanlara siz yar- dõm götürürken tabii ki o insa- nõn haleti ruhi- yesini iyi bil- mek lazõm. - Kızılay gibi bir ku- rum varken, bu kadar fazla derneğin faaliyet göstermesini nasıl kar- şılıyorsunuz? - Tabii ülkemizde her konuda olduğu gibi salaş bir görüntü sergileniyor işin doğrusu. Bunlarõn hepsinin bir esasa bağ- lanmasõ lazõm mõ, doğru- dur bağlanmasõ lazõm. Bu- nu yaparken de biraz zor- lanõr mõyõz, zorlanõrõz. Ama Türkiye’nin gün- demi çok yüklü olduğu için bir çok konu bir an- da üst üste yõğõldõğõndan bu konulara bakõlamamõş. Bir de insanlarõn sivil top- lum örgütü kurma hürri- yeti var, bunu da kõsõtla- yamazsõnõz. Ama bir ak- redite edilmesi lazõm, bu işlerin derli toplu bir hale gelmesi lazõm ve bir yer- de olmasõ lazõm. İnsanlar yardõmlarõnõn doğru ad- reslerde buluşmadõğõnõ görürse bu da yardõmlaş- mada sõkõntõ çõkartõr. ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Antalya İl Başkanõ Ömer Melli, Antalya’nõn bazõ ilçe ve bel- delerinde, CHP’nin belediye başkan adaylarõnõ açõk- ladõ. CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal’õn da katõl- dõğõ bayramlaşma töreni sõrasõnda konuşan Melli, ta- kõm ruhuyla bir çalõşma yürüttüklerini ve Antalya’da sosyal belediyeciliği gerçekleştirmek istediklerini söy- ledi. Melli, CHP’li mevcut be- lediye başkanlarõndan Gazipa- şa’da Cem Burak Özgenç, Manavgat Kõzõlot’ta Mustafa Keçer, Manavgat Sarõlar’da Mustafa Erkan Ersoy, Ma- navgat Taşağõl’da Şakir Ergin, Kemer Göynük’te Ne- cati Topaloğlu ve Finike Sahilkent’te Ömer Çırpar ile yola devam edileceğini belirterek diğer adaylarõn adlarõnõ şöyle açõkladõ: İbradõ’da İbrahim Sağıroğ- lu, Akseki’de Mehmet Gölcü, Gündoğmuş’ta Tür- ker Eren, Serik Karadayõ’da Ali Çırpıcı, Kemer Te- kirova’da Recep Yılmaz, Finike Yeşilyurt’ta Zeki Özgün ve Kemer Çamyuva’da Ali Can. AYŞE SAYIN ANKARA - “Terör ve Terörle Mücadele- den Doğan Zararların Karşılanması” için 17 Temmuz 2004’te çõkarõ- lan yasa kapsamõnda taz- minat ödenen başvuru sayõsõ düşük kaldõ. İçiş- leri Bakanõ Beşir Ata- lay, yasanõn yürürlüğe girdiği tarihten bu yana zararlarõn tazmini için başvuran 341 bin 429 kişiden, sadece 89 bin 695’ine tazminat öde- mesi yapõldõğõnõ açõkla- dõ. Atalay, tazminat öde- melerinde bilirkişi ve komisyonlarõn “yanlı davranıp, bazı vatan- daşlara haksız ödeme yapıldığı” yönünde ba- kanlõğõna şikâyet dilek- çeleri geldiğini bunlarla ilgili inceleme yaptõkla- rõnõ bildirdi. Beşir Atalay, DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan’õn, “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Kar- şılanması” hakkõndaki yasanõn yürürlüğe gir- diği tarihten bugüne ka- dar, terörden doğan za- rarlarõn tanzimi için baş- vuranlarla ilgili soru önergesini yanõtladõ. Ata- lay’õn verdiği bilgiye gö- re yasanõn yürürlüğe gir- diği 17 Temmuz 2004’ten, 30 Temmuz 2008 tarihine kadar, za- rar tespit komisyonlarõ- na 341 bin 429 başvuru yapõlõrken, bunlardan 136 bin 518’i karara bağ- landõ. Karara bağlanan başvurulardan 89 bin 695 başvuru için tazmi- nat ödenmesine karar verilirken, 46 bin 823 başvuru da reddedildi. Başvurulardan 23 bin 12’si yasa kapsamõna girmediği, 1217’si baş- vuru süresi dolmadõğõ, 6 bin 184’ü bilgi belge ek- sikliği, 2508’i de birden fazla başvuru yapõldõğõ gerekçesiyle reddedilir- ken, 13 bin 902’sinin reddine de “diğer ne- denler” gerekçe göste- rildi. Tazminat ödemeleri- nin “ölüm, yaralanma, sakatlanma, taşınır-ta- şınmaz mallarla ilgili zararlar” olarak grup- landõrõldõğõnõ kaydeden Atalay, tazminat öden- mesine karar verilen baş- vurulardan 19 bin 618’inin taşõnõr ve ta- şõnmaz mallarla ilgili za- rar olduğunu bildirdi. Beşir Atalay, Fatma Kurtulan’õn “cezaevinde tutuklu yakınları bu- lunanların başvurula- rının reddedildiği” id- diasõnõn doğru olmadõ- ğõnõ savunurken “ma- yına basmanın kişilerin kendi kişisel sorunu olarak görülüp, bu yönlü başvuruların reddedildiği” iddiasõy- la ilgili sorusuya da şu yanõtõ verdi: “Komisyonlara ya- pılan başvurularda, başvuru dosyaları ayrı ayrı değerlendirilerek, dosya içerisinde mev- cut bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verilmektedir. Her bir dosya için kişinin ken- di kusuru olup olma- dığı ayrıca değerlendi- rilmektedir. Tazminat ödenmesine karar ve- rilen 89 bin 695 başvu- runun 3 bin 751 adedi ölüm, 837 adedi yara- lanma ve 581 adedi de sakatlanma olmak üze- re toplam 5 bin 169’u bedeni zararlarla ilgi- lidir.” Yasaya göre çõkarõlan yönetmelik uyarõnca, taz- minat ödenmesine ka- rar verilenlerle ilgili öde- menin 3 ay içinde yapõl- masõ gerekirken, bunun gecikmesine ilişkin so- ruya ise Bakan Atalay’õn kesin bir süre vereme- mesi dikkat çekti. Bakan Atalay, tazmi- nat ödemelerinde “ka- yırmacılık” yapõldõğõ id- diasõna da ilk kez yanõt vererek, şu bilgilere yer verdi: “Zarar tespit ko- misyonlarının ve bilir- kişilerin yanlı davran- dıkları ve bazı vatan- daşlarımızın haksız tazminat aldıkları hu- susunda zaman zaman bakanlığımıza da şikâ- yet dilekçeleri intikal etmektedir. Bu şikâ- yetler valiliklere ince- lettirilmekte ve haklı bulunan şikâyetler hakkında valilerce ge- rekli işlemler yapıl- maktadır. Ayrıca ko- misyonların iş ve iş- lemleri bakanlığımız- ca (Teftiş Kurulu Baş- kanlığı’nca) denetlen- mektedir.” ANKARA (AA) - Okullardaki beden eğiti- mi ve spor konusu 2008 Kasõm ayõnda “6. Spor Şûrası”nda masaya ya- tõrõlacak. Şûraya sunul- mak üzere hazõrlanan alt komisyon raporu Türki- ye’nin spor eğitimi ko- nusunda büyük eksikle- rinin olduğunu ortaya koydu. Raporda, “Okul bahçeleri çoğu kurum- larda paralı otopark haline getirilmiş, ço- cukların oyun ve spor alanları adeta gasp edilmiştir” denildi. BEDEN EĞİTİMİ Spor alanları gasp edilmiş ‘ŞAHİN’İN AÇIKLAMALARI TALİHSİZLİK’ Öymen, Deniz Feneri davasõyla ilgili Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin’in “Ba- na ne?” şeklindeki açõklamasõna da sert tep- ki gösterdi. Şahin’in açõklamalarõnõ “talih- sizlik” olarak niteleyen Öymen, “Yargıla- nanlar Türk, dava konusu Türkiye ile il- gili, mahkeme kararına göre davanın uzantıları Türkiye’de, kuryeler Türk, davanın siyasi bağlantıları olduğu söyle- niyor. Adalet Bakanı olarak siz nasıl ‘Bana ne’ diyebilirsiniz? Böyle bir şeyi di- yebilecek insan Türkiye’de her şey ola- bilir, ama adalet bakanı olamaz” diye ko- nuştu. Avrupa Konseyi’ne bağlõ Yolsuzluklarla Mücadele Komitesi’nin Türkiye hakkõnda hazõrladõğõ yolsuzluk raporunun da kamuo- yuna açõklanmasõnõn hükümet tarafõndan en- gellendiğini iddia eden Öymen, “Başba- kan’ın danışmanları kendisine iletme- miş olabilir. Biz söyleyelim. Raporda, komite, ‘Türk hükümetinden rica ediyoruz, izin versin raporu kamuoyuna açõklayalõm’ diyor. Ancak izin verilmedi” dedi. Tazminat ödemesinde sınırlı kaldı TERÖRLE MÜCADELE CHP belediye başkan adaylarõnõ açkladõ ANTALYA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog