Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 4 EKİM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk VUR PATLASIN, ÇAL OYNASIN.. Türk Telekom’dan ‘HacKart’ İSTANBUL (AA) - Türk Tele- kom’un, hac ve umre ziyaretçilerine yöne- lik olarak “HacKart” kontörlü telefon kartõ- nõ çõkardõğõ bildirildi. Suudi Arabistan Te- lekom şirketine ait Al Jawal GSM operatö- rü ve Türk Telekom işbirliğiyle geliştirilen HacKart uygulamasõyla hizmetten yarar- lanmak isteyen Türk hacõ ve umre ziyaret- çilerine Al-Jawal firmasõna ait 40 kontör içeren kontörlü kart sağlanacağõ, bu kartla- rõn Suudi Arabistan’a gidildiğinde kullanõ- ma açõlacağõ belirtildi. Müfettişin kuşkulu ölümü KONYA (AA) - Merkez Selçuklu il- çesi Azra Tatil Köyü Merih Siteleri’nde, Gümrük Muhafaza Memuru Saffet Sevil Melek’in (49) yerde yattõğõnõ fark eden site güvenlik görevlileri, durumu polise bildir- di. Eşiyle yaşayan Melek’in, 4. kattaki ev- lerinin penceresinden aşağõya düştüğü tah- min ediliyor. Soruşturma sürüyor. Sınırda ‘çakmak’ operasyonu BAŞKALE (AA) - Yol kontrollerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlõğõ ekip- leri, Hakkâri’den Van’a gelen M.T. yöneti- mindeki 34 BZ 7096 plakalõ TIR’da yap- tõklarõ aramada aracõn dorsesine yüklü ku- tularõn içerisinde İran üzerinden yasadõşõ yollarla getirildiği tespit edilen sahte fatu- ralõ 800 bin adet çakmak ele geçirdi. Savarona Mudanya yolcusu İstanbul Haber Servisi - Ulu önder Atatürk’ün son günlerini geçirdiği Savaro- na yatõ Cumhuriyet’in 85., Mudanya Ateş- kes Antlaşmasõ’nõn kabulünün ise 86. yõlõ etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Mudan- ya Kaymakamlõğõ, Mudanya Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül- tesi işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlik- ler kapsamõnda, 11 Ekim sabahõ Mudanya Körfezi’nden hareket edecek Savarona ya- tõndaki etkinlikler devlet protokolünün ka- tõlacağõ törenlerle başlayacak. Ege Denizi’nde 2 ceset ÇANAKKALE (AA) - Ege Deni- zi’nin Saroz Körfezi açõklarõnda 2 erkek cesedi bulundu. Gökçeada-Kabatepe ara- sõnda sefer yapan Gökçeada-1 feribotun- dan düştüğü iddia edilen kişiyi bulmak için ada açõklarõnda aramalarõnõ sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlõğõ ekipleri, de- nizde 2 erkek cesedi buldu. Yetkililer, ce- setlerden birinin feribottan düşen kişiye ait olabileceğini kaydetti. Türk tiyatrosu Frankfurt’ta İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin 2008 Frankfurt Kitap Fuarõ‘na onur konu- ğu olarak katõlõm programõ kapsamõnda düzenlenen “Frankfurt Kültürlerarasõ Ti- yatro Günleri - Türkiye” başlõklõ etkinlik dün başladõ. 12 Ekim’e dek sürecek etkin- likte oyunlarõn yanõ sõra tartõşma program- larõ ve atölye çalõşmalarõ ile Avrupalõ izle- yiciye Türkiye’deki tiyatro dünyasõna bir bakõş fõrsatõ sunulacak. ‘Sözde’ istihdam politikasõna isyan eden engelliler, aktif iş yaşamõnda yer almak istiyor Göz ardı edilen gerçek SİBEL BAHÇETEPE AKP hükümetinin çõkar- dõğõ Engelliler Yasasõ ile kamu ve özel sektörde “en- gelli çalıştırma” zorunlulu- ğu bulunmasõna karşõn bu- na uyulmadõğõ, Türkiye’de- ki 8.5 milyon engelli yurt- taşõn çoğunluğunun da et- kin işgücüne katõlamadõğõ dikkat çekiyor. İşverenler engellileri ya çalõştõrmõyor ya da yalnõzca sigortasõnõ ödeyerek işe gelmemelerini istiyor. Engelli yurttaşlar is- tihdam politikasõnõn “söz- de” kaldõğõnõ vurgularken “engellerini aşmak” iste- diklerini söylüyorlar. Yasaya uyulmuyor 5387 sayõlõ Engelliler Ya- sasõ ile İş Yasasõ’nda kamu kurum-kuruluşlarõ ile özel sektürün belli oranda engel- li çalõştõrma zorunluluğu bulunduğu ifade ediliyor. İstatistikler, Türkiye’de en- gellilerin de yaklaşõk yüzde 80’inin işgücüne katõlama- dõğõnõ gösteriyor. Engelli ve eski hükümlü çalõştõrma zo- runluluğu olan işverenlerin devlete ödediği cezalar son beş yõl içinde 68 milyon YTL olarak belirtiliyor. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanõ Şükrü Boy- raz, ülkede sosyal, eğitim ve kamusal alanlara bakõl- dõğõnda engelli yurttaşlara çok fazla rastlanmadõğõnõ belirterek, “Bunun neden- leri arasında ülkenin mi- mari yapısı, toplu taşıma sistemleri, kamu binaları, eğitim alanlarının sakat kişilere uygun olmaması yer almaktadır” dedi. Alt- yapõ eksikliğinin engelli yurttaşlarõ eğitimden, istih- damdan uzaklaştõrdõğõnõ be- lirterek, “adeta suç işlemiş gibi modern hapis hayatı yaşadıklarına” dikkat çe- ken Boyraz, kamuda 20 bin engelli kadro açõğõnõn bu- lunduğunu anõmsattõ. Sosyal Hizmet Uzmanlarõ Derneği Genel Başkanõ Murat Altuğgil, engellile- rin vasõfsõz eleman olarak görüldüğünü, toplumsal ha- yata katõlmalarõ için rehabi- litasyon çalõşmalarõna daha çok yer verilmesi gerektiği- ni söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Kent Park ile Bilim Sa- nat ve Kültür Parkı yoğun ilgi görüyor. Şeker Bayramı tatilinde yurt- taşların ziyaretine açılan parkları dolaşan Eskişehirliler, Avrupa standartla- rında, geniş ve ferah mekânlara kavuştuklarını söylediler. Özellikle Bilim Sa- nat ve Kültür Parkı’ndaki korsan gemisini büyük ilgiyle inceleyen vatandaş- lar, anı fotoğrafları çektirdiler. Çocuklar ise masal kahramanlarından oluşan oyun gruplarının tadını çıkardılar. Dev parklar sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gezilebilir. (CAN HACIOĞLU) Eskişehir’de dev parklar Karakolda dayak savõ MARMARİS (Cumhuri- yet) - Marmaris’te Levent Özsoy (26) adlõ yurttaş, tar- tõştõğõ eski kõz arkadaşõnõn şi- kâyeti doğrultusunda ifadesi alõnmak için götürüldüğü ka- rakolda dövüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bu- lundu. Karakolda eski kõz ar- kadaşõnõn polise yanõltõcõ ifa- deler verdiğini fark ettiğini, alkolün de etkisiyle olaya sözle müdahale ettiğini öne süren Özsoy, “5-6 polis tara- fından tekme, tokat ve cop- larla dövüldüm. Ellerimi kelepçeleyerek nezarethane yerine, bir merdiven altına attılar. Polisler 2 saat bo- yunca aralıklarla beni tek- me, tokat ve coplarla dar- betti” dedi. Olayõ doğrulayan Emniyet Müdürü Emin Kör- pe de, “Olayla ilgili idari tahkikat başlatıldı” dedi. Eğitim Servisi - Bugün Hayvanlarõ Koruma Günü. Kedileri zevk için köpeklere parçalatanlar, kuyruklarõnõ kesenler, diri diri yakanlar, eziyet edenler, sokaklardaki hayvanlarla ilgilenen, on- larõ besleyen, aşõlatan, kõsõrlaştõran insanlarla alay edenler.. hep bu ülkede yaşõyor. Hayvan hak- larõ için yapõlan mücadeleler ise çoğunlukla so- nuçsuz kalõyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği İstanbul Ve- teriner Hekimler Odasõ, 4 Ekim Dünya Hayvan- larõ Koruma Günü’nde, “364 gün yapmadığımız bu görevimizden dolayı bugün onlardan özür dileyelim’’ önerisinde bulundu ve hayvanlarõn se- si oldu: ● Kuduz hastalığından bizleri koruyama- yanlar, çözümü öldürmekte buluyorlar. ● İnsanlar tarafõndan aşõrõ yükleri taşõmak zo- runda bõrakõlõyoruz. ● Kuş gribi hastalığını önlemek adına, biz köy tavukları diri diri yakılıp gömülüyoruz, ● Orman yangõnlarõnda; doğal yaşam ortam- larõmõz yok ediliyor. ● Haftada dokuz yarış ile biz atlar insanlar için yarıştırılmaya devam ediliyoruz. ● Biz tilki yavrularõ taşlanarak öldürülüyoruz, ● Bizim size olduğu kadar sizin de bizlere ih- tiyacı var. Bu dünya hepimize yeter. MARMARİS HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ Bu dünya hepimize yeter
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog