Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Hazırlayan: FİGEN ATALAY e.posta: figen_atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks: 0212 343 72 64 4 EKİM 2008 CUMARTESİ Bayramda Çocuklar... Artık ‘bayram çocukluğu’ kalmadı. Çocuklar da büyüklerin yanında, onların yaptıklarına katılıyor. Bayram tatiline giderken büyük- lerinin yanında arabalara biniyorlar. Gidilen otellerde büyüklerin ya- nında oturuyorlar. Ara sıra da gene ‘büyüklerinin göz mesafesinde’ kendi kendilerine oy- namaya çalışıyorlar. Hani ‘günümüzün çocuğu’ özerk oluyordu? Kendi kararlarını veriyordu? Kendi seçimlerini yapabiliyordu? Günümüzün bayramlarında ço- cuklar artık ‘küçük büyükler’dir. Geçmişin ‘Bayram yeri’nde ço- cuklar çok daha özgürdü. El öpüp bayram harçlıklarını aldı- lar mı doğru ‘Bayram Yeri’ne. Orada çocuklarla birlikte gelsin oyun, gitsin şamata. Macuncular, dondurmacılar. Salıncaklar, atlıkarıncalar. ‘Bayram yeri’ çocukların yeriydi. Kimi çocuklar yanlarında bir bü- yükleriyle gelirdi ama çoğunluk ab- la ya da ağabeyle gelirdi. Abla da, ağabey de çocuktu ama sözleri küçüklerce dinlenirdi. Biz daha çok kırlara çıkıp uçurt- ma uçurmayı severdik. Şimdi düşünüyorum da ‘çocuklar bayramlarda daha özgürmüş’. Daha ‘kendi kararlarını veren’ ço- cuklarmış. ‘Kendi seçimlerini yapabilen’ ço- cuklarmış. Bence artık ‘çocukluk terk edildi’. Çocuklar erkenden büyütülüyor. Bir yanda büyüklerin yakın göze- timinde eğlenmek. Öte yanda elektronik dünyanın yalnızlığı. Çocukluk bu olmamalı. Çocukların kendi dünyaları ol- malı. Kendi gerçek dünyaları. Ormanlı, ağaçlı, hayvanlı, doğal dünyaları. Belki de ilk kaybettiklerimiz ara- sındadır ‘çocukluk’. Belki büyüklerin sonradan yaşa- maya çalıştıkları ‘çocukça haller’ de bundandır. Kim bilir?.. A tatürkçü Düşünce Der- neği Gençlik Kollarõ, Güneydoğu’daki okul- lar için kitap-kõrtasiye kampan- yasõ başlattõ. “Fazla Kalemin Var mı” başlõklõ kampanyayõ düzenleyen gençler, şöyle sesle- niyorlar: “Okulda çocuklar var! Ama sizin bildiğiniz çocuklar gibi çantalarında defterleri, ka- lemleri yok. Çantalarında ‘hiç- bir şey’ var. Ayaklarında ne bir çorap, ne bir ayakkabı ne de üzerlerinde ‘eskilikten erime- miş’ giysileri var. Bölünmez bütünlüğünü iste- diğimiz ülkemizin ve milletimi- zin sağlık, başarı, mutluluk içinde huzur ve barışın sağlan- ması hepimizin ortak arzusu değil mi? Peki, üstümüze düşen görevleri hepimiz tam anlamıy- la yapabiliyor muyuz? Sizlerden sadece isteğimiz evinizde ve işyerlerinizde oku- duğunuz kitapları ve gardırop- larınızın bir köşesine atılmış fazla olan giysilerinizi bize ulaştırmanız… Bir dost eline ihtiyacı olan bu insanlarımızı ve çocuklarımızı çağdaş ve eğitimli topluma ka- zandırma çabalarımıza destek- lerinizi istiyoruz’’. Kampanya ile ilgili ayrõntõlõ bilgi ve iletişim için Tel: 0505 709 20 38 Fazla kalemin varmı? Öğrencilerin eleştirel düşünceyi öğrenmeleri için öncelikle demokratik bir sõnõf atmosferi gerekiyor HAFTANIN SÖZÜ Hiçbir şey ayağınıza gelmez. En azından iyi olan hiçbir şey. Her şe- yi gidip almanız gerekir. CHARLES BUXTON ERDAL ATABEK BİZE YAZIN İstediğiniz konuda yazacağınız yazıları bekliyoruz.figen_atalay@yahoo.com Akademi İstanbul’da sertifika programları Üniversiteyi kazanamayanlara alterna- tif eğitim programõ sunan kurumlardan Akademi İstanbul’da bu yõl reklamcõlõk, halkla ilişkiler, sinema ve televizyon, iç mi- mari ve moda tasarõm olarak toplam 5 bö- lüm yer alõyor. Sinema ve televizyonla iç mimari bölümleri iki yõllõk bir program. Di- ğer üç bölümse bir yõlda tamamlanõyor. Bö- lümlerin ücretleri KDV dahil 8 bin 100 YTL. Yõl içinde performansõ yüksek öğren- cilere iş ve staj garantisi veriliyor. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. İsmail Lazoğlu, makine ve üretim mü- hendisliği alanındaki başarılı araştırma- larından ötürü Uluslararası Üretim Mühendisliği Akademisi (CIRP) tarafından ortak üyeliğe se- çildi. Başta “yapay kalp pompası projesi” olmak üzere, öncü araştırmalara imza atan Lazoğlu, sağlık sektörünün yanı sıra otomotiv, uçak, otomasyon, alternatif enerji ve IT gibi çeşitli sektörler- deki üretim mühendisliğine ilişkin projeler geliştiriyor. Doç. Dr. Lazoğlu, Koç Üniversitesi’nde, vücuda yerleştirilebilir ilk minyatür yapay kalp pompası prototipi ve otomotiv üretim sürecinde op- timizasyon analizi gibi çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü İ ş Bankasõ Kültür Yayõn- larõ tarafõndan Attilâ İl- han anõsõna düzenlenen “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü” bu yõl roman dalõnda verilecek. Başvurularõn 30 Ekim 2008 tarihine kadar de- vam edeceği yarõşmada 10 bin YTL ödülü kazanan eser Aralõk 2008 tarihinde açõklanacak. Doğan Hızlan, Cengiz İl- han, Talat Sait Halman, Nursel Duruel, Semih Gü- müş ve İş Bankasõ Kültür Ya- yõnlarõ temsilcisinden oluşan seçici kurul tarafõndan değer- lendirme sonunda kazanan eser, daha önce yayõmlanma- mõşsa 2009 yõlõ içinde İş Ban- kasõ Kültür Yayõnlarõ tarafõn- dan yayõmlanacak. Eser sa- hipleri yarõşmaya yayõmlan- mamõş veya ilk baskõsõ 2007 Ekim-2008 Ekim arasõnda ya- yõmlanan romanlarla katõlabi- lecek. Her yazarõn bir eserle katõlabileceği yarõşmaya, da- ha önce ödül alan eserler katõ- lamõyor. Çocuklar ALEV’de ‘Düşünce Sporu’ yapacak Özel ALEV İlköğretim Okulu tarafõndan bu yõl dördüncüsü düzenlenen Çocuklar Ori- enteering Yarışması, 11 Ekim 2008 tarihinde yapõlacak. 16 okuldan öğrencilerin katõlacağõ yarõşma, 10 farklõ kategoride gerçekleştirilecek. “Düşünce Sporu” olarak adlandõrõlan, atletik yapõnõn, harita okuma ve hõzlõ karar verebilme gibi yeteneklerin birleşimini gerektiren yarõş- mada, katõlõmcõlar, ormanda harita ve pusula kullanarak, özel bir topografya haritasõnda işa- retlenmiş kontrol noktalarõnõ bulacaklar. Koç Üniversitesi’ne ödül Özel ALEV İlköğretim Okulu O kullarda öğrencilerin eleştirel düşünceyi öğre- nebilmeleri ve uygula- yabilmeleri için öğretmenin, sõnõf içini konuşulup tartõşõlabilen, de- mokratik bir atmosfere sahip kõl- masõ gerekiyor. Ancak yapõlan çeşitli araştõrmalara göre öğret- menler sõnõfta güncel olaylarõ de- ğil, yalnõzca çok eski, tarihsel ol- gularõ tartõştõrmayõ tercih ediyor- lar. Tartõşmanõn öğrenmedeki önemini gösteren araştõrmalar art- tõkça, öğretmenlerin sõnõflarõnda tartõşma açma eğilimleri azalõyor! Eğitim Reformu Girişimi’nce yayõmlanan, Prof. Dr. İpek Gür- kaynak, Prof. Dr. Füsun Üstel, Prof. Dr. Sami Gülgöz tarafõndan hazõrlanan “Eleştirel Düşünme” başlõklõ raporda, eleştirel düşün- menin önemi, örgün eğitim siste- mi içinde eleştirel düşünme bece- rilerine ve tutumlarõna sahip ço- cuklar ve gençlerin nasõl yetiştiri- lebilecekleri gibi konular üzerin- de duruluyor. Raporda, bunun için öğretmen- lerin sõnõf içindeki davranõşlarõnõn önemine dikkat çekilerek, “öğret- menden neler istiyoruz?” başlõ- ğõ altõnda şunlar sõralanõyor: Anlatan, kapalõ uçlu sorular soran, anlattõğõnõ anlattõğõ gibi ge- ri isteyen, sessizlik, “uslu”luk, boyun eğme, itaat bekleyen, za- man zaman da bağõran, azarlayan, tüm doğrularõ her zaman bilen o bildik “öğretmen rolü”nden uzak durmasõna yarayacak bir zihniyet dönüşümü, Ders kitaplarõnõn ve ders programlarõnõn ötesine geçebil- me, Sõnõf içi atmosferi adil, insan haklarõna dayalõ, şiddetten ve da- yatmadan uzak olacak biçimde dönüştürme, Her türlü eğitimi insan hak- larõ ruhuyla yapma, öğrenciye ve görüşlerine saygõ gösterme, Bilginin yaşamla bağlarõnõ kurma/kurdurma “Yansız” değil, “sınıfta tar- tışmaya katılan ama yönlendir- meyen” olma, Kolaylaştõrõcõlõk becerilerine sahip olma Yaşõnõ, statüsünü, konumunu kullanarak öğrenciyi ezmeme, Farkõnda bile olmadan kendi görüşünü dayatabileceğini bilme, Sõnõf içinde açõk ve etkileşim için uygun atmosferi yaratma. ZİHİNSEL İŞLEMLER ● Değişkenlerin ayõrt edilmesi ve denetimi ● Bilgideki eksikleri fark etmek ● Açõk seçik tanõmlarõn gerekli- liğini görmek ● Belirli bir sonucu destekle- mekte kullanõlan gerekçelerin ne denli güçlü olduklarõnõ değerlen- direbilmek ● Verilerden ve bulgulardan çõ- karõmlar yapabilmek ● Karar verirken akõlcõ kõstaslar kullanmak ● Anlamak için okumak ● Problem çözmede planlõ yak- laşõm Eleştirel düşünenlerin sa- hip oldukları bazı tutumlar: Plan yaparak düşünme ve ça- lõşma eğilimi Esneklik Sebat Değişime açõklõk Farkõndalõk... 12 EKİM 2008 PAZAR SAAT 10.00’da “Mustafa Kemallerden Denizlere, Denizlerden Bizlere, Tam Bağımsız Türkiye” için “BİRLİK, DAYANIŞMA ve GÖREVLERİMİZ” konulu kahvaltılı toplantıya ÇAĞIRIYORUZ!.. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ TARİH: 12.10.2008 PAZAR Saat: 10.00 YER: AYVACIKLILAR DERNEK LOKALİ, MEHMETÇİK BULVARI NO: 22 KAT: 2 HALK BAHÇESİ KARŞISI - ÇANAKKALE İLETİŞİM: 0536 475 85 88 - 0505 404 09 34 CUMOK ÇANAKKALE ÇAĞRISI www.cumok.org Contemporary İstanbul, 16-19 Ekim 2008 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kõrdar Uluslararasõ Kongre ve Sergi Sarayõ’nda sanatseverlerle buluşacak. Bu yõl üçüncüsü düzenlenecek olan “Contemporary İstanbul”, 90’õ yabancõ, 148’i yerli olmak üzere toplam 238 sanatçõnõn resim, heykel, fotoğraf, video art ve dijital sanat eserlerine ev sahipliği yapacak. Contemporary İstanbul 16 Ekim’de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog