Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 4 EKİM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 15 CMYB C M Y B YAHYA ARIKAN malicozum@ismmmo.org.tr YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM 25 yaşõnõ dolduran kõz çocuklarõ prim ödeyecek Sosyal Güvenlik Kurumu; a) Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocuklarõ hariç soybağõ kurulmuş sağ çocuğunun olmamasõ koşuluyla genel sağlõk sigortalõsõ kadõn ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karõsõnõn; 1) Yapõlan tõbbî tedavileri sonrasõnda normal tõbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadõğõnõn ve ancak yardõmcõ üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair kurumca yetkilendirilen sağlõk hizmet sunucularõnca sağlõk kurulu raporu düzenlenmiş olmasõ, 2) 23 yaşõnõ doldurmuş, 40 yaşõndan gün almamõş olmasõ, 3) Son üç yõl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alõnamamõş olduğunun kurumla sözleşmeli sağlõk hizmeti sunucusu sağlõk kurullarõ tarafõndan belgelenmesi, 4) Uygulamanõn yapõldõğõ merkezin kurum ile sözleşmeli olmasõ, 5) En az beş yõldõr genel sağlõk sigortalõsõ veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlõk sigortasõ prim gün sayõsõnõn olmasõ, şartlarõnõn birlikte gerçekleşmesi hâlinde en fazla iki deneme ile sõnõrlõ olmak üzere yardõmcõ üreme yöntemi tedavilerinin, b) Bir hastalõğõn tedavisinin başka tõbbî bir yöntemle mümkün olmamasõ ve kurumca yetkilendirilen sağlõk hizmet sunucularõ sağlõk kurullarõ tarafõndan tõbben zorunlu görülmesi hâlinde yardõmcõ üreme yöntemi tedavilerinin, finansmanõnõ sağlayacak. Ölüm aylõğõ almakta olan kõz çocuklarõnõn evlenmeleri ve sosyal güvenlik kurumlarõndan kendi çalõşmalarõndan dolayõ gelir veya aylõk almalarõ halinde aylõklarõ kesiliyor. Haksõz yere aylõk almak için eşinden anlaşmalõ boşanan kadõnlarõn sayõsõ son yõllarda hõzla artmaya başladõ. Sosyal güvenlik reformuyla yapõlan düzenlemeye göre, eşinden boşandõğõ halde, boşandõğõ eşiyle fiilen birlikte yaşadõğõ belirlenen dul eş ve yetim kõz çocuklarõnõn, bağlanmõş olan gelir ve aylõklarõ kesilecek. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alõnacak. Ayrõca, eşinden boşanan, ancak boşandõğõ eşiyle aynõ evi paylaşmaya devam eden kişiler hakkõnda savcõlõklar tarafõndan ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu ile dava açõlarak hapis ve para cezasõ ile de karşõlaşmalarõ söz konusu olabilecek. Doğum yapan kadõnlara, 2 doğum ve her doğum için de 2’şer yõl borçlanma hakkõ geliyor. 4/(a) (SSK) bendi kapsamõndaki sigortalõ kadõnõn, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yõllõk süreyi geçmemek kaydõyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalõşmamasõ ve çocuğunun yaşamasõ şartõyla talepte bulunulan süreleri borçlanabilecek. 4/a sigortalõlarõnõn kendilerinin veya hak sahiplerinin yazõlõ talepte bulunmalarõ ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sõnõrlarõ (31.12.2008’e kadar 638,70.-YTL ile 4.151,70.-YTL) arasõnda olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancõn yüzde 32’si üzerinden borçlanma yapõlabilecek. Asgari ücretten borçlanma yapõldõğõnda aylõk ödenecek tutar 204,38.-YTL olacak. SSK’liler 4/A’lı oldu 1 Ekim’de yürürlüğe giren 5510 Sayõlõ Sosyal Güvenlik Yasasõ bu alanda pek çok şeyi değiştirdi. Daha önce SSK kapsamõnda si- gortalõ sayõlanlar 5510 Sayõlõ ya- sanõn yürürlüğe girmesiyle 4/a’lõ, Bağ-Kur sigortalõlarõ 4/b’li ve TC Emekli sandõğõ iştirakçileri 4/c’li sa- yõlacak. Sigortalõnõn bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sigortalõ sayõlmayan veya isteğe bağlõ sigortalõ olmayan, kendi sigortalõlõğõ nedeniyle gelir veya aylõk bağlanmamõş olan; 1) Eşini, 2) 18 yaşõnõ, lise ve dengi öğre- nim veya 3308 sayõlõ Meslekî Eği- tim Kanunu’nda belirtilen aday çõ- raklõk ve çõraklõk eğitimi ile işlet- melerde meslekî eğitim görmesi hâ- linde 20 yaşõnõ, yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşõnõ doldur- mamõş ve evli olmayan çocuklarõ ile yaşõna bakõlmaksõzõn bu kanuna gö- re malul olduğu tespit edilen evli ol- mayan çocuklarõnõ, 3) Her türlü kazanç ve irattan el- de ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarõndan daha az olan ve diğer ço- cuklarõndan sağlõk yardõmõ almayan ana ve babasõnõ, ifade eder. 01.10.2008 tarihinde, ilgili ka- nunlarõ gereği bakmakla yükümlü olunan kõz çocuklarõ 5510 sayõlõ ka- nun gereğince de bakmakla yü- kümlü olunan kişi sayõlacak. Ancak durumlarõnda değişiklik olduğun- da sağlõk hizmetlerinden yararlan- ma koşullarõ kanun hükümlerine göre yeniden belirlenecek. Bu ki- şilerin sigortalõ ve sigortalõnõn bak- makla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgileri, ilgili kurumlar ta- rafõndan kanunun yürürlük tari- hinden itibaren en geç üç ay için- de kuruma bildirilecek. 1 Ekim 2008 çalõşanlar açõsõndan bir çok hakkõn kaybolduğu bir tarih oldu. Yürürlüğe giren 5510 Sayõlõ Sosyal Güvenlik Yasasõ gerek çalõşma yaşamõ gerek sağlõk hizmetleri alanõnda pek çok şeyi değiştirdi. 1 Ekim’den itibaren, ilgili kanunlarõ gereği bakmakla yükümlü olunan kõz çocuklarõ 5510 sayõlõ yasa gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayõlacak. Ancak durumlarõnda değişiklik olduğunda sağlõk hizmetlerinden yararlanma koşullarõ kanun hükümlerine göre yeniden belirlenecek. ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI SINIR DAHİLİNDE FARK ALABİLECEK ESTETİK GİDERLERİNİ SGK ÖDEMEYECEK SGK sigortalõlarõ, esas itibarõyla her- hangi bir ücret ödemeden sözleşmeli sağlõk kuruluşlarõndan yararlanabilecek- lerdir. Ancak; kamu sağlõk kuruluşlarõ, standart hizmetler dõşõnda kalan otelcilik hizmeti (belirlenen hizmet fiyatlarõnõn üç katõnõ geçmemek üzere) ve öğretim üye- si ücreti için ilave ücret alabilecekler. Ku- rum öğretim üyeleri için alõnacak ilave üc- ret için bir tavan belirleyebilecek. Söz- leşmeli özel sağlõk kuruluşlarõ ise belir- lenen sõnõr dahilinde ilave ücret alabile- cekler. Acil durumlarda ise sözleşmeli ve- ya sözleşmesiz sağlõk hizmeti sunucula- rõnca ilave ücret alõnmamasõ yönünden düzenleme getirilecek. Ağır ve tehlikeli işlerde eğitim zorunluluğu Çalışmayanlarda sağlık primi ödeyecek 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocukların yanında mesleki eğitim almamış işçiler de ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacak. 16 yaşını doldurmamış genç işçiler, çocuklar ve mesleki eğitim almamış kişileri, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıranlara her işçi için 1000 YTL ceza uygulanacak. Ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim zorunluluğu getiren bu madde 1 Ocak 2009’da yürürlüğe girecek. Denetimi engelleme cezası geliyor Sosyal Güvenlik Kurumu’nun müfettiş ve kontrol memurlarõnõn; 5510 sayõlõ Kanunun uygulanmasõndan doğan inceleme ve soruşturma görevleri- ni yerine getirmeleri sõrasõnda işverenler, sigortalõlar, işyeri sahipleri ve bu işle il- gili diğer kişiler görevlerini yapmasõna en- gel olamazlar. Engel olanlar hakkõnda ey- lemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katõ tutarõnda idari para cezasõ uygulanacak. Müfettiş ve kontrol memurlarõnõn gö- revlerini yapmasõnõ engellemek amacõyla ce- bir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalõ- lar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer ki- şiler fiil daha ağõr bir cezayõ gerektiren ay- rõ bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ce- za Kanunu’nun 265 inci maddesinin ikinci fõkrasõna göre cezalandõrõlacak. Bu suçu iş- leyenler hakkõnda ayrõca asgari ücretin on katõ tutarõnda idari para cezasõ uygulanacak. 30 gün prim ödeyene sağlık yardımı 1 Ekim’den önceki mevzuata göre, SSK’li- lerin hastalõk yardõmlarõndan yararlanõlabil- mesi için son bir yõlda 90 gün, SSK’lilerin eş ve çocuklarõ içinse 120 gün prim ödeme koşulu ara- nõyor. Sosyal güvenlik reformu 1 Ekim’de yü- rürlüğe girdikten sonra, SSK’lilerle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlõk hizmeti su- nucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yõl içinde toplam 30 gün genel sağlõk sigortasõ prim ödeme gün sayõsõnõn olmasõ halinde sağlõk yar- dõmlarõ verilecek. 1479 sayõlõ Kanunda Bağ-Kur’lularõn sağlõk hiz- metlerinden yararlanabilmeleri için, ilk defa Bağ-Kur sigortalõsõ olanlarõn 8 ay, tekrar Bağ-Kur sigortalõsõ olanlarõnsa 4 ay prim ödemeleri gere- kiyordu. Yeni sistemde bu süre 30 güne iniyor. Buna göre, 30 gün prim ödeyen Bağ-Kur’lu (4/b’li) ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve ço- cuklarõ sağlõk hizmetlerinden yararlanabilecek. Bağ-Kur’luya istirahat parası verilecek 4-1/b bendinde (Bağ-Kur) belirtilen muhtarlar ve ticarî kazanç veya serbest meslek kazancõ nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan; gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayõtlõ olan sigortalõlar ile tarõmsal faaliyette bulunan sigortalõ kadõnõn analõğõ halinde, doğumdan önceki bir yõl içinde en az 90 gün kõsa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmasõ şartõyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalõk sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalõk süreye iki haftalõk süre ilave edilerek çalõşmadõğõ her gün, sigortalõ kadõnõn isteği ve hekimin onayõ ile doğuma üç hafta kalõncaya kadar çalõşõlmasõ hâlinde, sigortalõnõn bu sürede çalõşmamõş olmasõ şartõ ile sigortalõnõn isteği ve hekim raporu ile doğum öncesinde kullanõlmayan sürenin beş haftaya, çoğul gebelik halinde yedi haftaya kadar olan kõsmõndan doğum sonrasõna ilave edilen her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, a) Vücut bütünlüğünü sağlamak amacõyla ya- põlan ve iş kazasõ ile meslek hastalõğõna, ka- zaya, hastalõklara veya konjenital nedenlere bağlõ olarak ortaya çõkan durumlarda yapõ- lacak sağlõk hizmetleri dõşõnda estetik amaçlõ yapõlan her türlü sağlõk hizmeti ile estetik amaçlõ orto- dontik diş tedavileri- nin, b) Sağlõk Bakanlõ- ğõ’nca insan sağlõğõ bakõmõndan kullanõl- masõna veya uygu- lanmasõna izin veya ruhsat verilmeyen sağlõk hizmetlerinin, c) Sağlõk Bakanlõ- ğõ’nca tõbben sağlõk hizmeti olduğu ka- bul edilmeyen sağlõk hizmetlerinin, ç) Kanunun 60. maddesinin birinci fõkrasõnõn (d) ve (g) bentleri kapsamõna giren yabancõ ülke vatandaşlarõnõn genel sağlõk sigortalõsõ veya genel sağlõk sigortalõsõnõn bakmakla yü- kümlü olduğu kişi sayõldõğõ tarihten önce var olan kronik hastalõğa ilişkin sağlõk hizmet- lerinin, finansmanõnõ sağlamayacak. 4/a, 4/b ve 4/c sigortalõlarõ veya isteğe bağlõ prim ödeyenler, sigortalõ olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlõk sigortalõsõ sayõlõr ve ayrõca bir bildirime gerek olmaksõzõn tescil edilmiş sayõlacak. 18 yaşõna kadar bütün çocuklar ve gençler, koşulsuz sağlõk hizmeti alabilecek. Anne ve babasõ sigortasõz dahi olsa 18 yaşõnõ dolduruncaya kadar başka hiçbir belge istenmeden sadece Nüfus Cüzdanõ ile her tür- lü sağlõk yardõmõ alabilecekler. “Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üç- te birinden (212,90) az olması” nede- niyle genel sağlõk sigortasõ primini öde- me gücü olmayan yurttaşlarõn primleri devlet tarafõndan karşõlanacak. Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri; Brüt asgari ücretin üçte biri (212.90) ile asgari ücret arasõnda olanlar, brüt asgari üc- retin üçte birinin yüzde 12’si (25.55 YTL), Brüt asgari ücret (638.70) ile brüt as- gari ücretin iki katõ (1.277.4) arasõnda olan- lar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (76.64 YTL), Brüt asgari ücretin iki katõndan (1.277.4) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katõnõn yüzde 12’si (153.29 YTL), tutarõn- daki primlerini kendileri ödeyecekler. BEYKOZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/1328 Talimat Bir borçtan dolayõ İPOTEKLİ, aşağõda tapu kaydõ, evsafõ ve kõymeti yazõlõ taşõnmaz cebri icra yolu ile satõlacaktõr. İşbu satõş ilanõnõn İİK. 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. TAPU KAYDI: İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşõ Köyü, 1-2 pafta, 6 parselde kain A Blok 15 nolu, 560/615750 arsa paylõ bağõmsõz bölüm. İMAR DURUMU: Satõşa konu taşõnmazla ile ilgili olarak, Beykoz Belediyesi İmar ve Şe- hircilik Müdürlüğü’nün 09.03.2007 tarih ve 2007/789 sayõlõ yazõlarõnda, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşõ Köyü, 1-2 pafta, 6 parselde kain A Blok 15 nolu, villaya 03.01.1996 tarihinde yapõ kullanma izin belgesi verilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Satõ- şa konu taşõnmaz ; İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşõ Köyü, 1-2 pafta, 6 parsel sayõlõ taşõnmazda kurulu Acarkent Sitesi içinde bulunan satõşa konu A. 15 nolu villa; bahçe katõ, zemin kat, 1. normal kat ve çatõ arasõ katõ olmak üzere toplam dört katlõ olup, dub- leks tarzda ve 785 m2 toplam alanlõdõr. Site etrafõ duvarlarla çevrili ve özel koruma sistemlidir. Site içinde eğitim, spor, sosyal, eğ- lence vb. tesisler bulunmaktadõr. Üst gelir seviyesine hitap etmektedir. Ulaşõm kolaydõr. TEM bağlantõ yoluna yakõndõr. TAŞINMAZLARIN KIYMETİ: Beykoz İcra Müdürlüğü’nün 2007/1328 Tal. sayõlõ dosyasõndan yaptõrõlõp kesinleşen kõymet tak- dirine göre; taşõnmaza 1.000.000, 00 YTL (Bir milyon YTL) kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşõnmazlarõn 1. açõk artõrmasõ aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve saatlerde Beykoz İcra Dairesinde yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla yine aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve Saatlerde Beykoz İcra Dairesi’nde 2. arttõrma- ya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. Satõşa Konu Taşõnmaz: İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşõ Köyü, 1-2 pafta, 6 parselde kain A Blok 15 nolu, 560/615750 arsa paylõ bağõmsõz bölüm Muhammen Değeri: 1.000.000, 00 YTL l. Açõk Arttõrma Günü: 11.11.2008 2. Açõk Arttõrma Günü: 21.11.2008 Saatleri: 15.00-15.15 2- Katma Değer Vergisi, İhale damga pulu, Tellaliye resmi, alõcõ adõna ta- hakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Birikmiş emlak vergi borçlarõ ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3- Art- tõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu verme- leri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 4- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirme- leri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 5- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõ- ca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6- Şartname ilan ta- rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7- Sa- tõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/1328 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. Basõn: 52924 Sosyal güvenlik düzenlemeleri büyük tepki görmüştü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog