Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

4 EKİM 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B ASLI KAYABAL ZAVAGLİA MİLANO - İtalya’nõn L’Europa gaze- tesinin dõş haberler müdürü Guido Mol- tedo, genç meslektaşõ Marilisa Palumbo ile birlikte Barack Obama’yõ konu alan, “Amerikan Politikasının Rock Starı” ad- lõ bir kitap yazdõ. Daha önce Il Manifesto gazetesinin yazõişlerinde müdür yardõmcõ- lõğõ yapan, haber ve makaleleri Le Monde Diplomatique ve Harward International Jo- urnal of Press/Politics’de yayõmlanan Mol- tedo, geçen günlerde Amerikan Demokrat Partisi’nin kurultayõnõ ve Obama’nõn seçim kampanyasõnõ ABD’de izledi. George Clooney’nin “Siyah Kennedy” diye adlandõrdõğõ Obama’yõ konu alan ki- tabõ Utet Yayõnevi’nden çõkan Guido Mol- tedo, kurultayda izlediği Obama’yõ, fi- nansal krizin pençesindeki ABD’yi, deği- şen Amerikan toplumunu, “hasta adam” diye nitelediği Amerika’yõ ve Bush’un ar- dõndan büyük bir umut olan Obama’nõn Or- tadoğu politikasõnda nerede yanlõş yaptõğõnõ, Cumhuriyet okurlarõ için anlattõ. - Barack Obama hak- kında bir kitap yazma fikri nasıl doğdu? GUİDO MOLTEDO - 2004 yõlõnda Boston’da John Kerry’yi taçlan- dõran Demokrat Parti’nin kurultayõnõ izliyordum. Obama da konuşmacõy- dõ. Konuşmasõnõ izleyen delegeler ve gazeteciler üzerinde inanõlmaz bir etki yaptõ. Konuşmasõnõn ardõndan kõsaca görüş- tük, bir anda star ol- muştu. Ertesi gün birçok gazeteci yazdõklarõ yo- rumlarda Obama’nõn geleceğin ABD başkanõ olabileceğine dikkat çekti. Ben de onun “profesyonel” siyasetçilerden farklõ, “ideolojiler ötesi” söyleminden kişisel olarak etkilendim. İtalya’ya döner dönmez Barack Obama hak- kõnda bir kitap yazmaya karar verdim. - Seni Obama’nın karakterinde en çok ne etkiledi? G.M. - Rakipleri Hillary Clinton ve John McCain’in verdiği imajlarõn tersine Barack Obama olgun ve en karmaşõk gö- rünen durumlarõ serinkanlõlõkla göğüslemeyi bilen bir siyasetçi. Örneğin milyarlara va- ran seçim kampanyasõnõ büyük bir ustalõk- la yönetti. - George Clooney’nin Obama’yı “21. yüzyılın siyah Kennedy’si” olarak ta- nımladığına da kitabında yer vermişsin. Gerçekten de böyle mi? G.M. - Evet birçok yönden benziyorlar; aynõ yaştalar. Obama’nõn ilk siyah lider ada- yõ olmasõ gibi JFK’de başkanlõk yarõşõna gi- ren ilk Katolikti. İkisi de kitap yazdõ. Bir başka nokta her ikisini de çevreleyen ortam ve koşullarõn benzerliği. Şimdi de aynen o yõllarda olduğu gibi Amerika’da yaygõn bir değişim talebi var. - Amerika’nın yaşadığı kriz, Oba- ma’nın, başkan seçilmesi durumunda, öngördüğü sosyal değişim programını gerçekleştirmesine engel olabilir mi? G.M. - Obama ya da McCain, seçilen kim olursa olsun seçim programõnõ masa üzerine koymalõ. Robert Murdoch’õn da vurguladõğõ gibi Amerika’da yaşanan eko- nomik ve finansal krizin henüz başõndayõz. George Bush’un mirasõnõ devralacak lider açõşõndan Irak, Afganistan, Moskova ve Gü- ney Amerika ile ilişkiler zorlu ve dikenli dosyalar. Daha önce hiçbir lider böylesine ağõr sorunlarla karşõ karşõya gelmedi. Bu- gün Amerika, dünyanõn “hasta adamı”, se- çilecek olan liderin öncelikle görevinin bi- lincinde başarõlõ bir hekim gibi davranma- sõ gerekiyor. Benzeri olmayan bir vaka ile baş başa olduğu için bu durumu iyileştire- cek reçeteler “keşfetmeli”. - Amerikan taşrası siyahi bir lidere oy vermeye hazır mı? G.M. - Biz hâlâ Atlantik’in öteki kõyõ- sõndan aynõ merceklerle bakmaya alõştõğõ- mõz için bir zamanlar olduğu gibi siyah- beyaz bir Amerika görüyoruz: Beyaz ço- ğunluk ve büyük eko- nomik ve sosyal sorun- larla kuşatõlmõş siyah azõnlõk. Evet bu Ameri- ka halen var, ama bunun yanõ sõra kendisini Oba- ma’da ifade eden, çok kültürlü, çok dinli ve bir- den çok etnik gruptan meydana gelen bir başka Amerika var. Obama, Müslüman kökenli Af- rikalõ bir göçmenle Kan- saslõ bir annenin oğlu. Havai’de dünyaya geli- yor, õrkçõlõğõn kuvvetli olduğu eyaletlerden biri. Çocukluk yõllarõ yine Müslüman asõllõ Endo- nezyalõ üvey babasõnõn yanõnda geçiyor. Bugün Amerika gerek de- mografik gerekse sosyolojik açõdan çok de- ğişti ve şu anda çoğunluktaki beyaz Pro- testanlar gelecek 30 yõl içinde azõnlõğa dü- şene kadar bu değişim devam edecek. Bu seçimlerde başkan seçilmeyecek olursa ge- lecek sefer kesinlikle seçilecek ya da Obama olmazsa ona benzeyen bir başka li- der gelecek. - Obama’nın Ortadoğu politikasını na- sıl buluyorsunuz? G.M. - Sanõrõm ikinci isminin Hüseyin oluşu ve Müslüman kökenli olmasõ sanki bir suçmuş gibi seçim kampanyasõnda aleyhine malzeme yapõlmasõ nedeniyle adaylõk sürecinde “Arap yanlısı” görün- mekten çekindi. Obama kendini savunmak adõna ters yönde abartõlõ bir adõm atarak, ne- den belirtmeksizin kendini İsrail dostu olarak tanõttõ. Başkan seçilecek olursa bu kinci saldõrõlara maruz kalmayacak artõk ama Ortadoğu sorununda gerçek düşün- celerini daha açõk bir biçimde anlatmasõ ge- rekecek. Bu yönüyle hazõrlõksõz ve saf bir siyasetçi imajõ çizdi. ABD’de başkan yardõmcõsõ adaylarõ Biden ve Palin’in ilk karşõlaşmasõ ‘olaysõz’ geçti Yardõmcõlar kozlarõnõ paylaştõ ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD’de 4 Kasõm’daki başkanlõk seçimleri ön- cesinde Demokrat parti başkan yar- dõmcõsõ adayõ Joe Biden ile Cum- huriyetçi Parti başkan yardõmcõsõ adayõ Sarah Palin canlõ yayõnda karşõ karşõya geldi. Missouri eya- letinde Washington Üniversite- si’nde yapõlan ve ulusal kanallarda yayõmlanan programda adaylar, ekonomi, iç ve dõş politika ko- nularõnda tartõştõ. Biden Cum- huriyetçi Parti’nin başkan adayõ John McCain’i ABD Başkanõ George Bush’un politikalarõnõ sürdürmekle suçlarken, Alaska valisi Palin, Washington’a deği- şim getirecekleri mesajõnõ verdi. Ekonomik krizin ağõrlõklõ olarak tartõşõldõğõ programda adaylar Irak, Afganistan, İran, Pakistan ve ener- ji konularõnda kozlarõnõ paylaştõ. Son dönemde yaptõğõ gaflar alay konusu olan Palin de, “gaf maki- nesi” olarak tanõnan Biden de, tartõşma süresince büyük bir gaf yapmadõ. Biden, ABD’de şimdiye dek görülen en kötü ekonomik politi- kalarõn son 8 yõldõr sürdürüldüğü- nü söyleyerek mali piyasalardaki krizden Bush yönetimini sorumlu tuttu. Sahneye çõkar çõkmaz Palin’in ilk yaptõğõ ise Biden’a, “Tanıştığı- mıza memnun oldum. Size Joe di- yebilir miyim” demek oldu. De- mokrat Parti başkan adayõ Barack Obama’nõn kamu harcamalarõ ve vergilere ilişkin Senato’daki çalõş- malarõnõ eleştiren Palin, ABD’nin enerji konusunda dõş ülkelerden bağõmsõz olmasõ gerektiğini söyle- yerek, “bu, ülkenin geleceğinin anahtarıdır” dedi. Küresel õsõnma- nõn yalnõzca insan eliyle gerçekleş- tiğine inanmadõğõnõ söyleyen Palin, buna gezegenin periyodik hava de- ğişimlerinin de katkõsõ olduğunu sa- vundu. Biden ise küresel õsõnmanõn nede- ninin açõkça insan eliyle gerçekleş- tiğini ve sorunun nedenini bilmeden çözüm getirilemeyeceğini belirtti. İki başkan yardõmcõsõ adayõ ara- sõnda en ateşli tartõşma Irak savaşõ konusunda yaşandõ. Biden, Oba- ma’nõn 16 ay içinde Irak’tan asker çekeceğini ve bu savaşõ bitireceği- ni söylerken Palin, Obama’nõn pla- nõnõ “teslim bayrağını çekmek” olarak tanõmladõ. Palin, Irak’ta as- ker artõrma stratejisinin işe yaradõ- ğõnõ ve savaşõ kazandõklarõnõ sa- vundu. İki aday da İran’õn nükleer silahlara sahip olmasõna izin veril- memesi konusunda birleşirken Pa- lin, Obama’nõn İran Cumhurbaş- kanõ Mahmud Ahmedinejad ile önkoşulsuz görüşmesine ilişkin açõklamalarõnõ “tehlikeli” olarak nitelendirdi. ‘Cheney en tehlikeli’ İki aday da eşcinsel evliliklere karşõ çõktõklarõnõ ifade ettiler. Oturumun bir noktasõnda Biden “Cheney, ABD tarihinde gördü- ğümüz en tehlikeli başkan yar- dımcısı olmuştur” diye konuştu. CNN televizyonunun yaptõğõ anke- te göre izleyicilerin yüzde 51’i tar- tõşmayõ Biden’õn kazandõğõnõ dü- şünürken Palin’in kazandõğõnõ dü- şünenlerin oranõ yüzde 36’da kaldõ. Öte yandan Amerikan internet haber sitesi DrudgeReport’un yaptõğõ araş- tõrmaya katõlanlarõn yüzde 68’i tar- tõşmayõ Palin’in kazandõğõ görüşün- de. Katõlõmcõlarõn yüzde 30’u Biden’õ desteklerken yüzde 2’lik bölüm tar- tõşmadan galip çõkan olmadõğõnõ be- lirtti. Cumhuriyetçiler Palin’in per- formansõndan memnun kaldõlar. ‘AMERİKAN POLİTİKASININ ROCK STARI’ ‘Siyah Kennedy’ Obama... Obama’yõ konu alan kitaba imza atan İtalyan gazeteci Moltedo, “Bugün Amerika dünyanõn ‘hasta adamõ’, seçilecek olan liderin öncelikle görevinin bilincinde başarõlõ bir hekim gibi davranmasõ gerekiyor. Benzeri olmayan bir vaka ile baş başa olduğu için bu durumu iyileştirecek reçeteler keşfetmeli” diyor. WASHINGTON (Cumhuriyet) - ABD Başkanõ George Bush’un Ankara Büyükelçiliği’ne aday olarak gösterdiği Ulusal Güvenlik Danõşman Yardõmcõsõ James Jeffrey Senato tarafõndan onaylanõrken, 1915 olaylarõnõ “etnik temizlik” olarak tanõmladõ. Jeffrey’nin, Senato tarafõndan onaylanmasõyla birlikte kendisinin ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi olmasõ da kesinleşmiş oldu. Bush, yazõlõ açõklamasõnda, “Jeffrey’nin, Senato tarafından ABD’nin Ankara büyükelçisi olarak onaylanmasından memnuniyet duyuyorum. Jeffrey, akıl, karakter ve kararlılık sahibi bir kişi” dedi.Bush, geçmiş görevlerinde üstün performans gösteren Jeffrey’nin, “ABD’yi dost ve NATO müttefiki Türkiye’de temsil etmek için çok uygun bir kişi olduğunu” belirtti. Jeffrey, Senato Dõşilişkiler Komitesi Başkanõ Joe Biden’õn yanõ sõra komitede Ermeni yanlõsõ senatörlerden Demokrat John Kerry, Robert Menendez ve Barbara Boxer ile Russell Feingold’un yazõlõ sorularõnõ yanõtladõ. Barbara Boxer’õn “Ermeni soykırım gerçeğini inkâr ediyor musunuz” yönündeki bir sorusunu yanõtlayan Jeffrey, “Osmanlı İmparatorluğu’nun 1.5 milyon Ermeni üzerinde toplu öldürme, etnik temizlik ve zorunlu sürgün uyguladığını inkâr etmiyorum” dedi. Jeffrey göreve gelmesi durumunda “Türkiye’nin kendi tarihinde karanlık bölümüyle yüzleşmesi için elinden geleni yapacağını” belirtti. ABD’nin bu ve daha önceki yönetimlerinin politikasõnõn “soykırım” sözcüğünü kullanmama yönünde olduğunu söyleyen Jeffrey, kendisinin de bu politikaya uyacağõnõ ifade etti. Jeffrey Senato’nun onayõnõ aldõ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ‘Gelmini, sõnõfta kaldõn’ MİLANO (Cumhuriyet) - Milano ve başkent Roma’da, ortaöğrenim öğrencileri Eğitim Bakanõ Mariastella Gelmini’yi protesto ediyor. Milano’da “Gelmini biz seni sınıfta bıraktık” diye seslerini duyuran 1000’i aşkõn öğrenci kent merkezi Duomo meydanõnda yürüyüş yaparken, başkent Roma’da Eğitim Bakanlõğõ’nõn önünde toplanan 5 bin dolayõnda öğrenci ise “Bakan Gelmini pencereye gel”, “Gelmini öğrenci düşmanı” diye bağõrarak tepkilerini dile getirdi. İtalyan öğrenciler Berlusconi hükümetinin Eğitim Bakanõ Gelmini’yi devlet okullarõnõ şirket mantõğõyla yönetmek istediği gerekçesi ile protesto ederken, önümüzdeki yõldan itibaren yeni eğitim reformu gereği 8 bin kadrosuz öğretmenin işsiz kalacağõna dikkat çektiler. Gelmini’nin eğitim paketi, gelecek yõldan itibaren ilköğretim okullarõnda tek öğretmene dönüşü getirirken, özel okullara verilen desteği arttõrõyor. Ulusal çapta düzenlenen öğrenci eylemlerine sözleşmeyle çalõştõrõlan öğretmenler de katõldõğõ için dün birçok okulda eğitim yapõlamadõ. Milano ve Roma’da toplanan binlerce lise öğrencisi, Gelmini’yi okulları şirket gibi yönetmekle suçladı. Başkentte bakanlığın önünde toplanan öğrenciler “Gelmini pencereye gel” diye bağırdılar. BÜYÜK GAF YAPMADILAR: İki adayõn çok dikkatli bir üslupla sürdürdüğü tartõşmada önemli hatalar ve gaflar yapõlmadõ. Biden özellikle dõş politika konularõnda bilgisi ve deneyimi sonucu sorulara çok daha somut yanõtlar verirken Palin’in bazõ sorulara popülist yanõtlar verdiği gözlendi. Kendinden sõkça söz eden Palin’in kameraya konuşmasõ ve arada sõrada göz kõrpmasõ dikkat çekti. Biden tartõşmanõn sonuna doğru kazada kaybettiği ilk eşi ve çocuğundan söz ederken ağlamamak için kendini tuttu. MERKEZ / KOCAELİ 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI 2007/632 TLMT. Kocaeli 2’nci İcra Müdürlüğü’nden Satõlmasõna Karar Verilen Taşõnmazõn Cinsi, Kõymeti, Adedi Evsafõ: Taşõnmazõn Bilgileri: Kocaeli Maşukiye Muhacir tarla mevkii parsel 657’de kayõtlõ 2633 m2 miktarlõ tarla üzerinde bulu- nan tek katlõ ev. Tapu kaydõnda tarla olarak kayõtlõdõr. Taşõnmazõn Adresi: Maşukiye Beldesi Çiftlik Caddesi Ondülin yolu üzeri Merkez / KOCAELİ Taşõnmazõn Yüzölçümü: 2633 m2 miktarlõ tarla üzerinde 75 m2 miktarlõ tek katlõ bina. Taşõnmazõn Özellikleri: 657 parsel no.lu tarla, kuru tarõm yapõlõr. Kadastro yoluna cephesi yoktur. 3 oda+mutfak+hol+wc+banyo şeklindedir. İmar Durumu: Koruma imar planõ yapõlõncaya kadar söz konusu alanda geçici yapõlaşma koşullarõ öngörülen alanda min. parsel büyüklüğü 5000 m2, min parsel cephesi 25 m. E:0,05 h.:6.50 M’dir, max.inşaat taban alanõ 120 m2’dir, kat en fazla 1 kat, inşaat alanõ en fazla 150 m2 olduğu bildirilmiştir. Takdir Olunan Kõymeti: 27.937, 00 YTL KDV Oranõ: % 1 İİK. 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halinde iş bu satõş ilanõ tebliğ ye- rine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1. Satõş Günü: 18/11/2008 Salõ günü 14.00-14.10 arasõnda 2. Satõş Günü: 28/11/2008 Cuma günü saat 14.00-14.10 arasõnda Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmazlar bir borç nedeni ile açõk arttõrma suretiyle satõlacaktõr. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş yukarõda belirtilen gün ve saatte KOCAELİ ADLİYESİ 2’NCİ İCRA DAİRESİ’nde açõk artõrma sureti ile yapõla- caktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile yukarõda be- lirtilen gün ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememiş ise taşõnmaz en çok arttõ- ranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn top- lamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõ- cõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban- kanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verile- bilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcõ ve masraflarõ, KDV alõcõya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ, hususu ile faiz ve masrafa dair olan id- dialarõnõ dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit ol- madõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/632 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İc.İf.K.126) 17/09/2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 52971 GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No:2007/1333 Talimat İpotekli olup satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn açõk artõrma suretiyle satõşõ yapõlacaktõr. 1. TAŞINMAZ Tapu kaydõ: Bursa, Gemlik, Hamidiye mahallesi, 793 ada, 39 pafta, 39 parselde kayõtlõ 96,60 m2 yüzölçümlü Kargir Fõrõn Halihazõr durumu: Bu taşõnmaz 2 katlõ yõğma olarak yapõlmõş, bakõmsõz bir durumdadõr. Binanõn kullanõlabilmesi için büyük bir bakõma ihtiyaç duyulmaktadõr, 2 katlõ binanõn üst katõ un deposu olarak kullanõlmakta olup elektriği, suyu, bulunmakta ve tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. İmar Durumu: Gemlik Belediyesi’nin 02.01.2008 tarih ve 5 sayõlõ yazõlarõnda "satõşa konu taşõnmazõn Hamidiye Mahallesi 39 Pafta, 793 ada, 39 parselde İmar Planõ içinde bitişik nizam 3 kat konut ve ticaret alanõnda kalmaktadõr" denilmektcdir Kõymeti: Satõş dosyasõnda mevcut ve kesinleşen bilirkişi raporunda açõklandõğõ üzere taşõnmazõn tamamõ 50.000,00.-YTL'sõ değer üzerinden satõşa arz edilmiş- tir. 2. TAŞ1NMAZ Tapu kaydõ: Bursa, Gemlik, Umurbey köyü, Köyiçi mevkii, 6 pafta, 7716 parselde kayõtlõ 184, 76 m2 yüzölçümlü Arsa. Halihazõr durumu: Bu taşõnmaz üzerinde 4 katlõ natamam bina olup, 70.00 m2 miktarõnda bodrum, 183. 00 m2 miktarõnda (hali hazõrda yapõmõ tamamlanmõş, kullanõlan fõrõn) zemin üzerinde 3 adet her biri 125.00 m2 miktarõnda normal kat bulunmaktadõr. Bu üç katõn sadece tuğlalarõ örülmüş, diğer imalattan yapõl- mamõş, dõş kõsmõ sõvanmõş ve boyalõ, dairelerin iç ve dõş doğramalarõ olmayõp diğer her bir şeyleri tamamlanmõştõr. Binanõn kat irtifakõ kurulmamõştõr. İmar Durumu: Umurbey Belediyesinin 21.04.2008 tarih ve 326 sayõlõ yazõlarõnda "satõşa konu taşõnmazõn Parsbey Mahallesi, Atatürk Caddesi. Konut Amaçlõ imar planlarõnõn 30K4b paftasõndan çõkarõlmõş, İnşaat Şekli Bitişik nizam, 3 Kat, 9, 50 h Bina yüksekliği, Max 18 m bina derinliği, h/2 arka bahçe mesafesi, % 33 Çatõ meyilli, yerleşime uygun alanda yer almaktadõr" denilmektedir Kõymeti: Satõş dosyasõnda mevcut ve kesinleşen bilirkişi raporunda açõklandõğõ üzere taşõnmazõn tamamõ 240.000, 00.-YTL'sõ değer üzerinden satõşa arz edil- miştir. 3. TAŞINMAZ Tapu kaydõ: Bursa, Gemlik, Osmaniye mahallesi, Pazar köyü, 625 ada, 30 pafta, 143 parselde kayõtlõ 101, 60 m2 yüzölçümlü Arsa da 2/10 ar- sa paylõ. Zemin Kat 1 Bağõmsõz Bölümlü Asma Katlõ Dükkan cinsinden taşõnmaz. Hali hazõr durumu: Bu taşõnmaz Osmaniye Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde 95.00 m2 miktarlõ olup asma katõ 70.00 m2 miktarõnda, zeminler karo çini, üst çekme kat zemini seramik, dõş doğramalar alüminyum doğrama ve merkezi bir yerde olup elektriği, suyu ve Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. İmar Durumu: Gemlik Belediyesinin 02.01.2008 tarih ve 5 sayõlõ yazõlarõnda "satõşa konu taşõnmazõn Osmaniye Mahallesi 30 Pafta, 625 ada, 143 parselde İmar Planõ içinde bitişik nizam 3 kat konut ve ticaret alanõnda kalmaktadõr." denilmektedir Kõymeti: Satõş dosyasõnda mevcut ve kesinleşen bilirkişi raporunda açõklandõğõ üzere taşõnmazõn tamamõ 120.000, 00.-YTL'sõ değer üzerinden satõşa arz edil- miştir. Satõş şartlarõ: I Satõş (Birinci açõk arttõrma) 14/11/2008 günü I. taşõnmaz için saat 11:00’den 11:10’e Gemlik Adliyesi Önünde (Deniz tarafõna bakan kõsõmda) Gemlik/Bursa 2. taşõnmaz için saat 11:20’den 11:30’e Gemlik Adliyesi Önünde (Deniz tarafõna bakan kõsõmda) Gemlik/Bursa 3. taşõnmaz için saat 11:40’den 11:50’e Gemlik Adliyesi Önünde (Deniz tarafõna bakan kõsõm- da) Gemlik/Bursa adresinde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60'nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar alacağõnõ ve satõş masraf- larõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, her bir taşõnmazõn 2. açõk artõrmasõnõn 24/11/2008 tarihinde ve yukarõda belirtilen saatte aynõ yerde ikinci artõrmasõ yapõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlar alacağõnõ, tahmin edilen bedelin % 40'nõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ve- rilen süre içinde ihale bedeli nakden ödenmek zorundadõr. Tellaliye resmi satõş bedelinden ödenecektir. Damga vergisi, KDV, tapu harç ve masraflarõ ile taşõn- mazõn teslim masraflarõ ihale alõcõsõna aittir. Taşõnmazlarõn aynõndan doğan birikmiş emlak vergisi borçlan satõş bedelinden ödenecektir. 3- İpotek sahibi ala- caklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içersinde dairemi- ze bildirmeleri lâzõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini ya- tõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlarõn ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayn- ca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõ- cõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2007/1333 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvuranlarõn ayrõca, İİK.nun 127. maddesi gereğince, işbu satõş ilanõnõn, tapuda adresi bulunmayan ve Ad- li tebligatõ iade olan diğer ilgililer hakkõnda da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64'e karşõlõk gelmektedir. Basõn: 52961
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog