Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 EKİM 2008 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Harper’ın Irak işgali pişmanlığı OTTAWA (AA) - Kanada’da muhalifleri tarafõndan ABD Başkanõ George Bush’un “kopyasõ” olmakla suçlanan Başbakan Stephen Harper, muhalefette olduğu sõrada, ülkesinin Irak’a asker göndererek ABD’nin Irak Savaşõ’na destek vermesini istemesinin “hata” olduğunu belirtti. Harper, 14 Ekim’de yapõlacak genel seçimler öncesinde televizyondaki bir tartõşma programõnda, “2003’teki konuşmasõnda istediği gibi hâlâ Irak’a asker göndermeye hazõr olup olmadõğõ” sorusu üzerine “Açõk olalõm. Bu kesinlikle bir hataydõ” dedi. Harper, 2003’teki bu açõklamasõnda, dönemin Avustralya Başbakanõ John Howard’õn bir konuşmasõndan büyük ölçüde esinlenmiş, Harper’õn bir kampanya sorumlusu da, Howard’õn konuşmasõndan alõntõ yaptõğõnõ kabul ederek bu hafta başõnda istifa etmişti. Ülkesinin 2500 askeri bulunan Afganistan konusunda da ABD’yi eleştiren Harper, “bunun bir BM misyonu olduğunu ve George Bush’un savaşõ olmadõğõnõ” söyledi. Harper, Kanada’nõn 2011’de görev sürelerinin dolmasõyla bu ülkedeki askerlerini çekeceğini kaydetti. Irak’ta yerel seçime onay BAĞDAT (AA) - Irak Devlet Başkanlõğõ Konseyi, geçen ay mecliste kabul edilen yerel seçim yasasõna onay verdi. Devlet Başkanlõğõ Konseyi sözcüsü, yasanõn devlet başkanõ ile iki yardõmcõsõndan onay aldõğõnõ açõkladõ. Mecliste 24 Eylül’de kabul edilen yasada, yerel seçimlerin 19 vilayetin 14’ünde 31 Ocak 2009’a kadar yapõlmasõ öngörülüyor. Kuzeydeki özerk yönetime bağlõ Dohuk, Erbil, Süleymaniye vilayetleri ile Kerkük’teki yerel seçimler bu yasanõn dõşõnda tutuluyor. Dış Haberler Servisi - Binlerce Bağdatlõ, sal- dõrõ olasõlõğõnõ da göze alarak, 2003’te ABD ön- derliğindeki işgalden beri ilk kez perdelerini iz- leyiciye açan Ulusal Tiyatro’ya akõn etti. Ulusal Tiyatro oyuncularõnõn bayram vesile- siyle sahnelediği oyun, Saddam Hüseyin re- jiminde değil sahnelenmesi, düşünülmesi bile imkânsõz olan türden bir siyasi taşlama. Irak polisi, ticari merkez Kerrada’daki tiyat- ro binasõna giden yollarõ saldõrõ olasõlõğõna karşõ kapattõğõndan, şiddetin vakai adiyeden ol- duğu başkentin sakinleri ise tiyatroya yaya git- mek zorunda kaldõ. Salõ gecesi, perdelerin açõlmasõna saatlar kala bomba yüklü araçla ger- çekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne, 8’inin ya- ralanmasõna yol açan saldõrõ da tehlikenin ne ka- dar yakõn olduğunu gösteriyordu. Riskleri göze alõp salonu dolduranlar, Irak’õn başarõlõ oyun yazarõ Ali Hüseyin’in “Kralı ge- tirin, getirin onu” başlõklõ siyasi taşlamasõnõ iz- lediler. Tebaasõnõ, onlara hizmet ettiğini söy- leyerek kandõrmaya çalõşan, oysa yalnõzca ken- di çõkarlarõnõ düşünen bir kralõn öyküsünün an- latõldõğõ oyunda, aslõnda Saddam’õn devrilme- sinden sonra daha parlak bir gelecek sözü ve- ren ve verdikleri sözler boş çõkan Irak’õn işgal sonrasõ politikacõlarõ yeriliyor. Kanunsuzluğun hüküm sürdüğü işgal sonra- sõnõn Irak’õnõ andõran bir atmosferde geçen oyun- da, daha sonra bir tebaasõ kralõ kaçõrõyor ve in- sanlarõn çektiği acõyõ kendi gözleriyle görme- si için krallõkta bir tura çõkarõyor. Başbakan Maliki’ye atıf Oyunun başlõğõ da, geçen yõlki Asya kupa- sõ zaferi öncesinde Irak’ta meşhur hale gelen slogana atfen seçilmiş: “Kupayı getirin, getirin onu.” Arapçada kral sözcüğünün okunuşu, Baş- bakan Nuri el Maliki’nin soyadõnõn okunuşu- na çok benziyor. 50 yaşõndaki Hüseyin, AFP’ye yaptõğõ açõk- lamada “Oyunun güçlü bir siyasi vurgusu var. Umarım bu oyun, onlarca yıldan son- ra Irak’ta, siyasi tiyatroya dönüşün ilk adımı olur. Iraklılar bu tarz oyunları en son 1960’larda ve 70’lerde izleyebilmişti” diye konuştu. Saddam’õn 1979’da kontrolü tamamen eli ge- çirmesiyle birlikte, yalnõzca suya sabuna do- kunmayan, siyasete bulaşmayan oyunlara izin verilmeye başlandõ. Çok sayõda oyun yazarõ, ül- keyi terk etmek zorunda kaldõ. Hassas konularõ ele almasõyla tanõnan Hüse- yin ise, Saddam döneminde bile 1990’daki Ku- veyt işgalinin ardõndan uygulamaya konan ve yõllarca süren BM yaptõrõmlarõnõn yol açtõğõ yõ- kõma atõfta bulunan oyunlarõnõ sahneye koy- manõn bir yolunu bulmuştu. Oyunun yönetmeni Haydar Munathar, bu kadar kalabalõk bir izleyici topluluğunun, Irak- lõlarõn “cesur”, siyasileri hicveden oyunlara duy- duklarõ açlõğõ gösterdiğini söylüyor. Aden Körfezi’nde çarşamba günü dört ayrõ geminin saldõrõya uğradõğõ kaydedildi Korsanlar durmak bilmiyorDış Haberler Servisi - Afrika ülkesi Somali açõklarõnda Sovyet tank ve si- lahlarõ yüklü Ukrayna gemisinin fid- ye amacõyla kaçõrõlmasõyla başlayan kriz dokuzuncu gününe girerken, ge- çen çarşamba günü, korsanlarõn aynõ bölgede dört ayrõ gemiye daha sal- dõrdõğõ bildirildi. Uluslararasõ Denizcilik Bürosu’na bağlõ Korsanlõk Bildirim Merkezi Di- rektörü Noel Choong, 1 Ekim günü korsanlarõn makineli silahlar ve roket güdümlü bombalar kullanarak dü- zenlediklarõ saldõrõlara uğrayan ge- milerin kaçmayõ başardõğõnõ belirterek, “Bu aynı bölgede sadece bir günde meydana gelen en yüksek saldırı sa- yılarından biri. Gemileri uyanık olmaya çağırıyoruz. Korsanlar ne- redeyse her gün gemilere saldırıyor. Bu şu anda ciddi bir seviye” dedi. Choong’un verdiği bilgiye göre çar- şamba günü Birleşik Arap Emirlikleri bandõralõ, 28 kişilik mürettebatõ bulunan gemiye saldõran korsanlar, bölgede de- netim uçuşlarõ yapan helikopterlerin yetişmesi üzerine kaçtõ. Bu saldõrõnõn üzerinden bir saat geçmeden korsanlar bu kez kimyasal madde taşõyan bir Fi- lipin gemisine saldõrdõ. İkinci saldõrõyõ bir savaş gemisi kaçõrttõ. Kõsa süre sonra korsanlarõn hedefi olan bir İtalyan tankeri de kaçmayõ başarõrken, aynõ gün içindeki son saldõrõ Tayvan’a ait bir konteyner taşõyõcõsõna düzenlendi. 9 ayda 60 saldırı Geminin kaptanõ yangõn hortumla- rõyla basõnçlõ su sõktõrarak korsanlar- dan kaçmayõ başardõ. Aynõ gün içindeki dört saldõrõnõn da aynõ grup tarafõndan düzenlenip dü- zenlenmediğinin belli olmadõğõnõ be- lirten Noel Choong, kaçõrõlmõş olan üç geminin birkaç gün önce fidye karşõ- lõğõnda serbest bõrakõldõğõnõ hatõrlattõ. Arap Yarõmadasõ ile Afrika’nõn doğu kõyõlarõ arasõndaki Aden Körfezi’nde ve Hint Okyanusu’nda bu yõl içinde So- malili korsanlarõn saldõrõsõna uğrayan ge- milerin sayõsõnõn 60’õ geçtiği kaydedil- di. 33 tank ile askeri malzeme yüklü Uk- rayna gemisini 25 Eylül günü kaçõrarak 20 milyon dolar fidye isteyen korsan- larõn bekleyişi ise sürüyor. Somali ve Kenya karasularõ civarõnda bulunan gemi, Amerikan ve diğer bazõ ülkelere ait savaş gemilerinin takibi altõnda. Dış Haberler Servisi - Ekvador’un halkçõ lideri Rafael Correa’nõn “yurttaş devri- mi” olarak sunduğu anayasa reformunun ge- çen haftaki referandumda kabul görmesinden cesaret alan Ekvadorlu topraksõz köylüler, boş arazileri işgal etmeye başladõ. Herkese ücretsiz sağlõk hizmetini ve yük- seköğrenimin üçüncü sõnõfõna kadar eğitim hakkõnõ öngören Ekvador’un yeni anayasasõ ayrõca, ekonomik ve sosyal durumu ne olur- sa olsun herkesin insanca yaşayabileceği ko- nut hakkõnõ da tanõyor. 14 milyona yakõn nü- fusunun yarõsõna yakõnõnõn yoksulluk sõnõrõnõn altõnda yaşadõğõ ülkenin, petrol üretimi ile muz ve kahve ihracatõna dayanan ekonomisinde devlet ağõrlõğõnõ arttõran yeni anayasa yüzde 64 oyla kabul edilmişti. Ancak Ekvador’u “21. yüzyıl sosyalizmine” götürmek istediğini söyleyen Correa’nõn yeni anayasasõ, mütte- fikleri Venezüella ve Bolivya liderleri Hugo Chavez ve Evo Morales’in yaptõğõ gibi ülke kaynaklarõnõn ulusallaştõrõlmasõnõ içermiyor. Buna rağmen, Amerika yerlilerinin oluştur- duğu Ekvadorlu köylü gruplarõ, Venezüella ve Bolivya’daki uygulamalardan esinlenerek ül- kenin dört ayrõ yerinde boş arazilere el koy- maya başladõ. Ellerindeki palalarla başkent Quito’nun dõş kesimi, Guayas, Esmeraldas ve Zamora Chinchipe’de toprak işgaline girişen köylülerden biri, haber kanallarõna yaptõğõ açõk- lamada, “Buradayız çünkü anayasa buna izin veriyor” dedi. Hükümetten tepkiler Ekvador İçişleri Bakanõ Fernando Bus- tamante, “Eğer anayasayı yanlış yo- rumlayanlar varsa üzgünüz” derken, Çevre Bakanõ Marcela Aguinaga daha sert ifadeler kullanarak “kaosun sebebinin, anayasanın kendilerine ister hazineye ait ister özel mülk olsun, kullanılmayan tüm araziyi almalarına olanak tanıdığı- nı söyleyen ilkesizler olduğunu” savundu. Afrika Boynuzu ile Arap Yarõmadasõ arasõnda kalan Aden Körfezi civarõnda yõl başõndan bu yana korsan saldõrõsõna uğrayan gemi sayõsõ 60’õ geçti. Çarşamba günkü dört saldõrõya dikkat çeken yetkili Noel Choong, artõk korsanlarõn neredeyse hemen her gün eylemde bulunduğunu belirtti. Sovyet yapõmõ tanklar ve askeri malzeme yüklü Ukrayna gemisine el koyarak 20 milyon dolar isteyen korsanlarõn bekleyişi ise sürüyor. EKVADOR Köylüler toprak işgaline başladı Adayların yarısı mahkemelik Dış Haberler Servisi - Brezilya’da pazar günü yapõlacak yerel seçimlerde eyalet yönetimine aday olan kişilerin yarõsõna yakõnõnõn, yolsuzluk gibi suçlamalar nedeniyle yargõ önünde olduğu açõklandõ. Siyasi araştõrma kuruluşu “Congresso em Foco” (Kongre Gözlemi) adlõ kuruluşun araştõrmasõna göre, Brezilya’daki 26 eyalet başkenti ile belediyelerin yönetimlerinin belirleneceği seçimlerdeki 178 adayõn 86’sõ halen yargõlanmakta. Brezilya’daki yargõlamalarõn yõllar sürdüğüne dikkat çekilirken, bu 86 aday hakkõndaki toplam dava sayõsõnõn 415 olduğu kaydedildi. Mahkemelik adaylarõn 11’i hakkõndaki toplam dava sayõsõnõn ise 106’yõ bulduğu belirtildi. Araştõrmaya göre, yargõyla başõ dertte olan her dört adaydan biri, ülkenin ekonomik başkenti Sao Paulo’da yaşõyor. Brezilya’daki Yüksek Federal Mahkeme ağustos ayõnda aldõğõ kararla, halen yargõlanmakta olan kişilerin seçimlerde aday olabileceği hükmünü vermiş, mahkûm olan kişiler içinse bu yolu kapatmõştõ. Ülkenin en ünlü mahkemelik adayõ ise Sao Paulo eyaletinin eski valisi Paulo Maluf. Hakkõnda 49 suçlama bulunan Maluf, buna rağmen 2006 yõlõnda Kongre’ye seçilmeyi başarmõştõ. Meksika’da 1968 yılında güvenlik güçlerinin gösteri yapan öğrencilere ateş açarak, resmi sayıya göre 44, gayri resmi sayılara göre yaklaşık 300 kişiyi katletmesinin yıldönümü nedeniyle yapılan anma yürüyüşünde çatışmalar çıktı. Başkent Mexico City’de önceki gün gerçekleşen yürüyüşe 30 bin civarında öğrenci ve sendika üyeleri katıldı. 40 yıl önce meydana gelen Tlatelolco (Üç Kültür Meydanı) katliamını lanetleyen göstericilerden bazılarının belediye başkanlığının duvarlarına yazılar yazması üzerine çıkan çatışmalarda 18 polis yaralanırken 20 gösterici gözaltına alındı. Katliam nedeniyle hiç kimsenin yargı önüne çıkarılmamasını protesto eden göstericiler “2 Ekim unutulmadı” sloganları attı. (Fotoğraf: AFP) 0 yõl önceki katliam anõldõ Bağdat Ulusal Tiyatrosu perdelerini açtı 44444 Ekvador’da yeni anayasadan cesa- ret alan Amerika yerlileri boş arazilere el koyuyor. Hükümet ise bu hareket- lere tepki göstererek anayasanõn yan- lõş yorumlandõğõnõ belirtti. İşgal sonrasının siyasilerini hicveden oyun, Bağdatlıları güldürdü. (Fotoğraf: AFP) GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No: 2008/789 Talimat İpotekli olup satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn açõk artõrma suretiyle satõşõ yapõlacaktõr. l. TASINMAZ Tapu kaydõ: BURSA, GEMLİK, ŞÜKRİYE köyü, ASMALI sokağõ, 129 ada, H22A20B pafta, 4 parselde kayõtlõ 13895,25 Yüzöl- çümlü TARLA TAM hissesi. Hali hazõr durumu: Bu taşõnmaz içinde 2-3 yaşlõ zeytin fidanõ dikilmiş, % 15-25 eğimli, killi-tõnlõ, kalõn bünyeli toprak yapõsõna sa- hip, yakõnõnda su kaynağõ bulunmaktadõr. Taşõnmaz köy yerleşik alanõna fazla uzak olmadõğõ gibi verimli bir bölgededir. Yola cep- hesi olduğu, inşaat izninin bulunmaktadõr. İmar Durumu: Gemlik Belediyesinin 03.07.2008 tarih ve 2059 sayõlõ yazõlarõnda "satõşa konu taşõnmazõn Gemlik İlçesi Şükriye Kö- yü Asmalõ Sokak H22A20B Pafta, 129 Ada, 4 Parselin %5'ine 250.00 m2 yi geçmeyen yollardan 10 metre komşu parsellerden 5 met- re çekilerek h: 6,50 metre olmak kaydõyla tarõmsal amaçlõ bina yapõlabilir" denilmektedir. Kõymeti: Satõş dosyasõnda mevcut ve kesinleşen bilirkişi raporunda açõklandõğõ üzere m2’sinin 3, 00.-YTL toplam değerinin 13.895.25 x 3, 00.-YTL olacağõndan taşõnmazõn tam hisseye göre tamamõ 41.685, 75.-YTL' sõ üzerinden satõşa arz edilmiştir. 2. TAŞINMAZ Tapu kaydõ: BURSA, GEMLİK, ŞÜKRİYE mahallesi, ASMALI sokağõ, 130 ada, H22A20B pafta, 2 parselde kayõtlõ 4399, 31 yüz- ölçümlü TARLA TAM hissesi. Hali hazõr durumu: Bu taşõnmaz içinde sebzelik olarak kullanõldõğõ birinci taşõnmaza 150 m uzaklõkta köy yerleşik alanõna orta ya- kõnlõkta, %10-I5 eğimli, killi-tõnlõ, kalõn bünyeli toprak yapõsõna sahip, yakõnõnda su kaynağõ bulunmamaktadõr. Bu taşõnmaz yola cep- hesi olduğundan inşaat izninin bulunmaktadõr. İmar Durumu: Gemlik Belediyesinin 03.07.2008 tarih ve 2059 sayõlõ yazõlarõnda "satõşa konu taşõnmazõn Gemlik İlçesi Şükriye Kö- yü Asmalõ Sokak H22A20B Pafta, 130 Ada, 2 Parselin %5'ine 250.00 m2 yi geçmeyen yollardan 10 metre komşu parsellerden 5 met- re çekilerek h:6, 50 metre olmak kaydõyla tarõmsal amaçlõ bina yapõlabilir’ denilmektedir. Kõymeti: Satõş dosyasõnda mevcut ve kesinleşen bilirkişi raporunda açõklandõğõ üzere m2 sinin 3, 00.-YTL toplam değerinin 4.399, 31 x 3, 00.-YTL olacağõndan taşõnmazõn tam hisseye göre tamamõ 13.197, 93.-YTL' sõ üzerinden satõşa arz edilmiştir. Satõş şartlarõ; 1 - Satõş (Birinci açõk arttõrma) 18/11/2008 günü 1. taşõnmaz için saat 12:00’den 12:10’da Gemlik Adliyesi Önünde (Deniz tarafõna bakan kõsõmda) Gemlik/Bursa 2. taşõnmaz için saat 12:20’den 12:30’de Gemlik Adliyesi Önünde (Deniz tarafõna bakan kõsõmda) Gemlik/Bursa adresinde açõk ar- tõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60'nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geç- mek şartõ ile ihale olunur. Böyle bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, her bir taşõnmazõn 2.açõk ar- tõrmasõnõn 28/11/2008 tarihinde ve yukarõda belirtilen saatte aynõ yerde ikinci artõrmasõ yapõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlar alacağõnõ, tahmin edilen bedelin % 40'nõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, verilen süre içinde ihale bedeli nakden ödenmek zorundadõr. Tellaliye resmi satõş bedelinden ödenecektir. Damga vergisi. KDV, ta- pu harç ve masraflarõ ile taşõnmazõn teslim masraflarõ ihale alõcõsõna aittir. Taşõnmazlarõn aynõndan doğan birikmiş emlak vergisi borçlarõ satõş bedelinden ödenecektir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõ hususiyle fa- iz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içersinde dairemize bildirmeleri lâzõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlarõn ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örne- ği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2008/789 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ayrõca, İİK.nun 127. maddesi gereğince, işbu satõş ilanõnõn, tapuda adresi bulunmayan ve Adli tebligatõ iade olan diğer ilgililer hakkõnda da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 52962
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog