Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30313 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 EKİM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Misak-ı İktisadi... 29 Eylül’de bu köşenin başlığı şöyleydi: Kap-it-al-izmin Sonu mu? Yazıda, Türkçenin anlatım gücünden de yararla- narak her şeyin piyasanın sınırsız özgürlüğüne bıra- kıldığı bir kapitalist sistemin sona ermekte olduğu- nu vurgulamıştık. Bunun öteki ucunun da, yani her şeyin Sovyetik bir devletçilikle yürütüldüğü sistemin de gerçekçi olmadığını örneklerle aktarmıştık. Şöy- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kaçıyor Deniz Baykal’ın halk önünde tartışalım önerisini ka- bul etmek cesaretini gösteremiyor. Oysa Baykal’ın önerisi üç olasılığı içeriyor: a- Başbakan’la canlı yayına çıkıp her şeyi tartışa- lım. b- Bunu kabul etmezse Başbakan’la benim do- kunulmazlıklarımız kaldırılsın, ikimizle ilgili her şey araştırılsın. c- Eğer bunu da kabul etmezse o zaman Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ABD’den başlayõp dünyayõ saran küresel krize iktidar önlem almamakla suçlanõyor AKP önlemde geç kaldı DOLAR 1.3135’E YÜKSELDİ Borsa düştü ABD hükümetinin 700 milyar dolarlõk kurtarma planõnõn, Kongre’nin Tem- silciler Meclisi kanadõndaki oylamasõna odaklanan İMKB, işlem gören hisse se- netleri günlük bazda ortalama yüzde 4.16 oranõnda değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 732.10 puan artarak 34.553,00 puandan kapandõ. 13. Sayfada Türkiye’deki sermaye kontrol edilmeli Prof. Dr. Bora- tav, ABD’de yaşanan ve hõzla dünyaya yayõlan finansal krize kar- şõ bugünkü iktisat zihniyeti içinde AKP’nin alacağõ hiçbir tedbir ol- madõğõnõ kaydetti. Krize karşõ alõnacak herhangi bir tedbir için de artõk çok geç kalõndõğõnõ belirten Boratav, kriz olmadõğõ dönemlerde Türkiye’deki sermaye hareketlerinin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. MAHMUT LICALI’nın haberi 8. Sayfada 2001 krizinden çok daha ağır olacak CHP milletveki- li ve TBMM Plan-Bütçe Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Esfender Kork- maz, Amerika’da başlayõp Avrupa Birliği ülkelerine sõçrayan kü- resel ekonomik krizin Türkiye’yi 2001 krizinden daha da ağõr et- kileyeceğini belirterek hükümeti krize karşõ acil “ulusal kalkõnma planõ” hazõrlamaya ve “kontrollü kur sistemine” geçmeye çağõr- dõ. AYŞE SAYIN’ın haberi 8. Sayfada Ekonomik kriz kapõya dayandõ, hükümet pembe tablo çizerek etkilenmeyiz söylevleri atõyor Erdoğan: En az Türkiye etkilenir AKP iktidarõ, ABD ve Avrupa’yõ etkisi altõna alan, Türkiye’nin kapõsõna dayanan küresel finansal kri- ze karşõ somut önlem almamakta diretiyor. Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan, başta bankacõlõk olmak üzere ekonomik yapõnõn sağlam olduğunu savuna- rak Türkiye’nin, krizden en az etkilenen ülke ola- cağõnõ ileri sürdü. 8. Sayfada TMSF küresel krizi önemsemiyor Yunanistan Maliye Bakanõ George Alogoskoufis, Yu- nan bankacõlõk sisteminin sağlam olmasõna karşõn ABD’de yaşanan finans krizi nedeniyle bütün ban- kalardaki tüm mevduatõn da devlet garantisi altõna alõ- nacağõnõ açõkladõ TMSF Başkanõ Ahmet Ertürk, Türkiye’de mevduat güvencesinin arttõrõlmasõna ge- rek olmadõğõnõ söyledi. 8. Sayfada Yenilenen lira geri dönüyor Altõ sõfõr atarak Yeni Türk Lirasõ’yla tanõşan Türki- ye, 1 Ocak 2009’dan itibaren yeniden Türk Lirasõ’na dönüyor. Banknotlar 10 yõl, madeni paralar ise 1 yõl boyunca Merkez ve Ziraat Bankasõ tarafõndan de- ğiştirilecek. En düşük banknot 5 TL, en yükseği ise 200 TL olacak. Paralarõn ön yüzünde Atatürk’ün gü- lümsediği portreleri yer alõyor. 12. Sayfada DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ RAPORU Türkiye’nin çocuk karnesi zayıf “Dünya Çocuk Günü” dolayõsõyla hazõrlanan ra- por, Türkiye’deki çocuk gerçeğinin acõ tablosunu ortaya koydu. İnsani gelişme endeksi açõsõndan dünyada 84. sõrada yer alan Türkiye’nin çocuk karnesinin de çok zayõf olduğu, her yõl gide- rek artan korunmaya muhtaç çocuk sayõsõnõn bir milyonun üzerine çõktõğõ belirtildi. Ra- por, Türkiye’nin “çocuk riski” puanõnõn ise 15 olduğunu gösterdi. SAVAŞ KÜRK- LÜ’nün haberi 6. Sayfada BEDEN EĞİTİMİ Spor alanlarõ gasp edilmiş Okullardaki beden eğitimi konusu 2008 Kasõm ayõnda “6. Spor Şûrasõ”nda masaya yatõrõlacak. Alt komisyon ra- poru Türkiye’nin spor eğitimi konusunda büyük eksiklerinin olduğunu ortaya koydu. Ra- porda, “Okul bahçeleri para- lõ otopark haline getirilmiş, çocuklarõn oyun ve spor alan- larõ adeta gasp edilmiştir” de- nildi. 4. Sayfada 1.5 MİLYON AVRO Ruh sağlõğõna AB Fonu AB’ye uyum kapsamõnda ha- zõrlanan Ulusal Program’õn taslağõnda ekonomi ve siyasi unsurlarõn yanõ sõra Türk in- sanõnõn AB’ye bakõşõnõ, sinirli yapõsõnõ, öfke kontrolünü ve aile içi şiddet görenlerin psi- kolojik durumunu düzeltme- ye yönelik hazõrlanan “Ruh Sağlõğõ Eylem Planõ” da yer aldõ. MAHMUT GÜRER’in haberi 5. Sayfada Altõnova’da sağduyu çağrõsõ Altınova’daki olaylar, beldede yıllardır yaşayan yurttaşları da tedirgin etti. Mardin’den gel- dikten sonra yaklaşık 20 yıldır Altınova’da müteahhitlik yaptığını belirten Nezir Demir, her- kesi sağduyulu olmaya çağırdı. Olayların “Türkçülük-Kürtçülük” ayrımına çekilmemesi gerektiğini savunan Demir, “Hepimiz kardeşiz, abartıya, büyütmeye lüzum yok” dedi.Al- tınova’da bayramın ilk günü iki kişinin yaşamını yitirmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olaylarla ilgili gözaltına alınan ikisi çocuk 42 kişiden 20’si, dün sabah saatlerinde Ayvalık adliyesine çıkarıldı. İlçeye bağlı Küçükköy beldesinde de kundaklandığı savlanan park halindeki kamyonet tamamen yandı. OYA UĞRAL’ın haberi 6. Sayfada ●ABD başkan yardımcısı adayları Kozlarını paylaştılar Küresel õsõnmanõn yalnõzca insan eliyle gerçekleştiğine inanmadõğõnõ söyleyen Palin, buna gezegenin peri- yodik hava değişimlerinin de katkõsõ olduğunu savundu. Biden ise küresel õsõnmanõn nedeninin açõkça insan eliyle gerçekleştiğini ve sorunun ne- denini bilmeden çözüm getirileme- yeceğini belirtti. ELÇİN POYRAZ- LAR’ın haberi 11. Sayfada ●4 yılda 341 bin başvuru yapıldı Ödeme sınırlı kaldı İçişleri Bakanõ Beşir Atalay’õn verdiği bilgiye göre Terör ve Terörle Müca- deleden Doğan Zararlarõn Karşõlan- masõ hakkõndaki yasanõn yürürlüğe girdiği 2004 yõlõndan 30 Temmuz 2008 tarihine kadar, zarar tespit ko- misyonlarõna 341 bin 429 kişi baş- vurdu. Bunlardan 136 bin 518 kişinin başvurusu kabul edildi. AYŞE SA- YIN’ın haberi 4. Sayfada GÖZ ARDI EDİLEN GERÇEK 3. Sayfada İLİK NAKLİ AÇMAZI BÜYÜYOR 7. Sayfada Erdoğan hâlâ farkõnda değil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog