Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30340 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 EKİM 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Aile Destekli Çocuk Teröristler! Terörle mücadelenin rotası tam olarak çizilemeyince, terör etki alanını giderek genişletiyor. Dağlardan sokaklara, sokaklardan kepenklere, kepenklerden çocuklara... Son günlerde güvenlik güçlerinin karşısına yüzünün yarısı örtülü, eli taşlı sopalı çocuklar çıkmaya başladı. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Çankaya’dan Göstermelik Girişimler “İçinde bulunduğumuz koşullarda, yani hukukun ve Cumhuriyet değerlerinin hızla aşındırılıp yozlaştırıldı- ğı bir dönemde.” Cumhuriyet’in 85. yılını kutladık. Baykal gibi “Anıtkabir ziyareti ötesinde bir Cumhu- riyet kutlamasının gerçek koşullarını ve anlamını taşı- madığı düşüncesinde olanların” Cumhuriyetin gerçek Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Kitap Fuarõ açõlõyor 27. İstanbul Kitap Fua- rõ kapõlarõnõ yarõn kitap- severlere açõyor. Bu se- ne “1968: 40 Yõl Önce, 40 Yõl Sonra” temasõyla düzenlenen etkinliğe yaklaşõk 550 yayõnevi ve sivil toplum kuruluşu katõlacak. 15. Sayfada Fortis Türkiye Kupa- sõ’nda Beşiktaş, İnönü Sta- dõ’nda ağõrladõğõ Antal- yaspor’u 3-0’la geçti. Be- şiktaş’õn golleri 2. yarõda 5 dakika içerisinde geldi. G.Saray ise deplasman- da Ankaraspor ile 1-1 be- rabere kaldõ. Spor’da Genişleme raporunda Hõrvatistan’a tarih var, Türkiye’ye yok AB bekletiyor GRAHAM FULLER: Eski CIA yöneticisi Fuller, ABD ile Tür- kiye’nin dõş politika çõkarlarõnõn örtüşme- diğini hatta çeliştiğini vurgulayarak, “Tür- kiye ABD’nin müttefiki değil” dedi. Tür- kiye’nin artõk ABD’den bağõmsõz hareket et- mek istediğini belirten Fuller, “Türkiye’nin bölgedeki gücü ve yaratõcõlõğõ bağõmsõzlõ- ğõndan kaynaklanacak” diye konuştu. EL- ÇİN POYRAZLAR’ın haberi 4. Sayfada DTP DE KATILIYOR AP’de ‘Kürtlere soykõrõm’ iddiasõ Ermeni ‘soykõrõm’ iddialarõna karşõ mücadele eden Türkiye bu kez de Avrupa Parlamen- tosu’nda Dersim olaylarõyla ilgili bir konfe- ransla karşõ karşõya. 13 Kasõm’da yapõlacak “Dersim38” konferansõnõn afişinde Türk or- dusunun Tunceli’de Alevi Kürtlere karşõ soykõrõm uyguladõğõ iddia edildi. Konferan- sa DTP milletvekilleri de katõlacak. MAH- MUT GÜRER’in haberi 8. Sayfada Protestocuya dayak Başbakan Yardımcısı Çiçek’in katıl- dığı “İşkence ile Mücadele” toplantı- sında gençler polis dayağından med- yanın ilgisi sayesinde kurtuldu. İş- kence kurbanı Çeber’in ailesinin avu- katı Taylan Tanay’ın söz istemesinin ardından TAYAD’lı gençler slogan- larla Çiçek’i protesto edince koru- maların saldırısına maruz kaldı. AÜ Ziraat Fakültesi’nin kuruluş yıldö- nümü törenlerine katılan Cumhur- başkanı Gül’ü protesto eden öğren- ciler de güvenlik görevlileri ve polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. “AKP’yi istemiyoruz” pankartı açan öğrenci- lerden 3’ü gözaltına alındı. 1 öğren- cini parmağı kırıldı. 7. Sayfada AKP iktidarõ, yurtdõşõndan para çekmek için getirdiği yasa tasarõsõyla Kanal 7’yi kurtardõ Kriz bahanesiyle gelen af ÇEBER’İN BABASI Polis korkusu Metris Cezaevi’nde “işken- ce”yle öldürülen Engin Çe- ber’in babasõ Ali Tekin, polise artõk güvenmediği gibi korktuğunu da söyledi. Çeber’in babasõ, davanõn savsaklanmasõndan endişe ettiklerini belirterek TBMM İnsan Haklarõnõ Komisyonu üyelerinden des- tek istedi. AYŞE SAYIN’ın haberi 7. Sayfada Polisten savunma Kazaymış Polisin dur ihtarõna uymadõ- ğõ gerekçesiyle öldürülen 18 yaşõndaki Çağdaş Gemik’le ilgili tartõşmalar sürüyor. Po- lis memuru M.E, silahõnõn mucurlu yolda koşarken aya- ğõnõn kaymasõ sonucu kazay- la ateş aldõğõnõ iddia etti. An- cak görgü tanõklarõ polisi ya- lanladõ. 8. Sayfada CHP’li Kõlõçda- roğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanõ Topbaş’õn, 48 sa- at içinde bir işadamõna 11 trilyonluk rant sağla- dõğõnõ ileri sürdü. Kõlõçdaroğlu, pazartesi yeni dos- ya açõklayacağõnõ belirtti. CHP’li Kart da Unakõ- tan’õn şirketinin 15.6 milyar liraya aldõğõ arsayõ Al Baraka’ya 1.5 yõl sonra 1 trilyon 260 milyar li- raya sattõğõnõ hatõrlatarak, bu işlemle ilgili suç du- yurusunda bulunacaklarõnõ söyledi. 8. Sayfada UZMANLAR TEPKİLİ Çelişkili rapor Vakit gazetesi yazarõ Üzmez’i kurtaran ve “B.Ç’nin ruh sağ- lõğõ bozulmamõş’ denilen ra- porda B.Ç’nin, “Her gün ağlõyorum. Şi- kâyetçi olursam an- nem cezaevinden çõ- kamaz...” dediği ak- tarõlõyor. Tartõşmalõ rapora uzmanlarõn tepkisi sürerken ra- pora imza atan kurulda çocuk psikiyatrõ bulunmadõğõ öne sü- rüldü. 6. Sayfada AKP’nin gur- betçilerin para- larõnõ Türkiye’ye çekmek için küresel krizi gerekçe göstererek getirdiği yasa tasarõsõndan Kanal 7’ye af çõktõ. Tasarõya göre, SPK raporunda eksik def- ter ve bilgi ibraz etmekle suçlanan Kanal 7 yö- neticileri hakkõnda soruşturma veya kovuşturma yapõlamayacak. AKP’lilerin verdiği bir önergey- le de TMSF’de olan mevduat güvencesi yetkisi de 2 yõllõğõna Bakanlar Kurulu’na verildi. 8. Sayfada HÜKÜMETE YENİ YETKİ CHP’DEN YENİ BELGE İş Bankasõ Genel Müdürü Özince: Ekonominin iyi yönetime ihtiyacı var İş Bankasõ Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Bir- liği Başkanõ Ersin Özince “Küresel Kriz İçinde Ban- kacõlõğõn Geleceği” ko- nulu konuşmasõnda, IMF ile anlaşma konusuna iliş- kin olarak “Bize lazõm olan IMF falan değil, kre- dibilitedir. Bunun için de muhakkak iyi yönetim sergilenmesi gerekiyor. Ben, IMF ilişkisinde ol- sun, cari açõk tehdidinde olsun, ekonominin yarõn- ki politikalarõnda çok iyi bir yönetim ihtiyacõ oldu- ğunu düşünüyorum” diye konuştu. 12. Sayfada Gazetemiz cumartesi ve pazar günleri 1 YTL Başta kâğõt olmak üzere baskõ maliyetlerinin artmasõ nedeniyle gazetemize hafta sonla- rõ 25 YKr zam yapmak zorunda kaldõk. Bun- dan böyle cumartesi ve pazar günleri satõş fiyatõmõz olan 1 YTL’yi okurlarõmõzõn an- layõşla karşõlayacağõnõ umuyoruz. Eksikler sıralandı Hõrvatistan’õn 2009 sonuna kadar üyelik mü- zakerelerini tamamlayarak Avrupa Birliği’ne girmesinin beklendiği belirtilen genişleme strateji belgesinde, Türkiye’ye yine tarih ve- rilmedi. AB yolunda ilerlemesi için demokrasi ve insan hakla- rõnõn güçlendirilmesi, kadõn-erkek eşitliğinin sağlanmasõ, yol- suzluğun önlenmesi, tüm yurttaşlar için kültürel haklarõn des- teklenmesi, din ve ifade özgürlüğünün garanti altõna alõnmasõ, or- du üzerindeki sivil kontrolün güçlenmesi istendi. Yolsuzluklar raporda İlerleme Raporu’nda ise hükümetin yol- suzlukla mücadele konusunda kapsamlõ bir strateji oluşturmak- ta “başarõsõzlõğa uğradõğõ” görüşü yer aldõ. “Yolsuzluk yaygõn bir sorun olmaya devam ediyor” ifadesinin bulunduğu raporda, mil- letvekili dokunulmazlõğõ ve seçim kampanyalarõnõn finanse edil- mesiyle ilgili mevzuatõn oluşmasõnda ilerleme kaydedilmediği be- lirtildi. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 10. Sayfada Türkiye ile artõk müttefik değiliz Beşiktaş 2. yarõ coştu Somalili korsanlar Yal- çõn Sabancõ’ya ait bir Türk gemisini kaçõrdõ. Gemide 20 Türk perso- nel bulunduğu öğrenildi. Korsanlar botla gelip ge- miyi ele geçirirken ölen ya da yaralanan olmadõ- ğõ bildirildi. 6. Sayfada Türk gemisi kaçõrõldõ YABANCI BASIN: TÜRKİYE FELAKETE KOŞUYOR 12. Sayfada Hoşgörü bu kadar Fotoğraf:AA HİKMET BİLA’NIN YAZISI 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog