Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30339 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 EKİM 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Size Mücadeleyi Emrediyorum... Cumhuriyetin ilanının 85. yılını kutlarken Türkiye’nin gündeminde 4 ana konu var: Terör, ekonomik kriz, yargı ve Ergenekon davası... 4 konu da hem Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleriyle ilgili hem de bugünümüzü ve geleceğimizi derinden etkiliyor... Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bayram Bunlara Mahrem Cumhuriyet’in 85. yıldönümünde lider kadroların ya- yımladıkları bayram mesajları hangi açıdan dikkati- nizi çekti? Çankaya’dakinden Meclis Başkanı’na, muhalefet liderlerine uzanan çizgideki mesajların hemen hep- si terörü vurguluyor. Kuşkusuz iktidarda olan kadrodan hemen her aşamada içini oydukları Cumhuriyet’in temel kurallarını Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Cumhuriyet Bayramõ tüm yurtta geniş katõlõmlõ törenlerle coşkuyla kutlandõ 85. yıl gururuCumhuriyet Bayramõ’nda resmi törenin ardõndan yurttaşlar Anõtkabir’e aktõ. Yüz binlerce kişi Atatürk’ün mozo- lesini kõrmõzõ-beyaz karanfillerle donattõ. Tüm kentlerde törenlere katõlõm önceki yõllara oranla çok yüksek oldu. Cumhuriyet’in 85. yõl coşkusu akşam saatlerinde gerçekleştirilen fener alay- larõ, konserler ve havai fişek gösterileriyle doruğa ulaştõ. Atatürk Kültür Merke- zi’ndeki tören Cumhur- başkanõ Gül’ün Genelkurmay Başkanõ Başbuğ ile birlikte ge- çit törenine katõlan birlikleri selamlamasõyla başladõ. Hakkâ- ri’de 2 hafta önce teknik nedenlerle kõrõma uğrayan helikopterden ağõr yaralõ olarak kurtulan 1. Komando Tugay Komutanõ Tuğ- general Ömer Faruk Küçük de törenlere katõldõ. 8 ve 9. Sayfada Merkez bankalarõnõn kararlarõ kara bulutlarõ kõsmen dağõttõ Faiz indi piyasalar soluk aldı Fed’den 0.5’lik indirim ‘Faizler inecek, para musluklarõ açõlacak’ beklentisi dünya borsalarõnõ bir süreliğine rahatlattõ. Merkez bankalarõndan ardõ ardõna gelen faiz indi- rimleriyle piyasalar istediğini elde etti. ABD Merkez Bankasõ’nõn kararõ öncesi Çin ve Avrupa’daki faiz indirimleriyle borsalar toparlanmaya başladõ. Fed’den ise beklenen indirim geldi. Fed, yüzde 1.5 olan göster- ge faiz oranõnõ yüzde 1’e çekti. 13. Sayfada Kriz devleri vurdu Küresel kriz elektro- nik şirketlerinin kârõnõ etkiledi. Büyümeye ilişkin kaygõlar ve yenin uluslararasõ piya- salarda değer kazanmasõ nedeniyle Japon elektronik şirketi Sony’nin ikinci mali çey- rekteki (Temmuz-Eylül) kârõ geçen yõlõn ay- nõ dönemine göre yüzde 72 düşerek 214 mil- yon dolara geriledi. Fujitsu’nun ikinci çey- rek kârõ ise geçen yõlõn aynõ dönemine gö- re yüzde 21.2 düştü. 13. Sayfada 160’tan fazla ölü yüzlerce yaralõ Pakistan sallandı Pakistan’ın güneybatõsõnda dün sabaha karşõ meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 160’tan fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandõğõ bildirildi. Merkez üssü Belucis- tan’õn başkenti Keta’nõn 60 ki- lometre kuzeydoğusundaki Zi- yaret bölgesi olan ve yerin 15 ki- lometre altõnda meydana geldi- ği belirtilen deprem 15 bin ki- şinin de evsiz kalmasõna sebep oldu. Depremi takip eden toprak kaymalarõ yõkõmõ arttõrõrken yerel yetkililer, bölgede konutlarõn yüzde 90’õnõn yõkõldõğõnõ bildirdi. 11. Sayfada Turkcell’den Mustafa açõklamasõ ‘Projeyi beğenmedik’ Gazeteci-yazar Can Dündar’õn Genelkur- may arşivlerinden yararlanarak hazõrladõğõ “Mustafa” filmine sponsor olmaktan vazge- çen Turkcell, basõna yansõyan haberlere yazõlõ bir açõklamayla yanõt verdi. Turkcell “Bizim toplumun her kesiminden müşterimiz var” id- diasõyla sponsorluktan son anda çekildiği şeklinde basõnda yer alan haberleri yalanla- yarak, “Atatürk’ün özel hayatõna odaklanan bir film olduğunu görünce projede yer almayõ ter- cih etmedik” açõklamasõnõ yaptõ. 8. Sayfada COŞKU AKŞAM DORUĞA ULAŞTI YARALI KOMUTAN TÖRENDE CHP’DEN 1 VEKİL KATILDI Köşkte iki resepsiyon Cumhurbaşkanı Gül, askerlerin “tür- ban” hassasiyeti nedeniyle gündüz sa- atlerinde devlet erkânõna eşsiz resepsi- yon verdi. Hiçbir DSP’li milletvekilinin bulunmadõğõ resepsiyona CHP’den yal- nõzca Şükrü Elekdağ katõldõ. Gül akşam ise sivil örgütler, işadamla- rõ, sanatçõlar ve gazeteciler için eşli re- sepsiyon düzenledi. Baykal “Cumhuri- yet değerleri yozlaştõrõldõğõ” gerekçesiyle Anõtkabir’deki tören dõşõndaki tören ve resepsiyonlara katõlmadõ. 8. Sayfada TÖRENE ALINMADI Bayram kutlamasõ kapsamõnda yapõlan yürüyüş programõnda “kamu yararõna çalõ- şan derneklerin geçiş törenine katõlabile- cekleri” ifadesinin yer almasõna karşõn, va- lilik ADD Isparta Şubesi üyelerinin yürü- yüşe katõlmalarõna izin vermedi. Kutlama- lara, Ayvalõk, Akçaabat ve Amasya’da da “türban şov” gölge düşürdü. 9. Sayfada Kamuoyunun tepkisi ve CHP’nin çağrõsõ üzerine Bakan Çubukçu harekete geçti Üzmez raporuna itiraz SAVCI ZEKERİYA ÖZ 1. SINIF OLAMADI 4. Sayfada BEYAZ SARAY’IN ANAHTARI VIRGINIA’DA 11. Sayfada YAŞAR KEMAL’E KÖŞK’TEN ÖDÜL 14. Sayfada Fenerbahçe güldü Trabzon üzüldü Fortis Türkiye Kupasõ’nda Fenerbahçe D Grubu’ndaki ilk maçõnda Ankaragücü’nü deplasmanda 1-0 yendi. Maçõn 72. dakika- sõnda Kâzõm yardõmcõ hakeme küfür edin- ce kõrmõzõ kart gördü. A Grubu’ndaki kar- şõlaşmada ise Trabzonspor Gaziantepspor’a 3-1 yenilerek kötü bir başlangõç yaptõ. Di- ğer maçlarda şu skorlar alõndõ: Sõvas-Kon- ya: 1-0, Kayseri-Altay: 1-1, Denizli-Mani- sa: 2-2, Eskişehir-Bursa: 0-2. Spor’da ATA’YA ZİYARETÇİ AKINI - Anıtkabir’i dün 169 bin 982 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi akını nedeniyle Anıtkabir’in her iki ka- pısı ile müze ve mozole önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü ile Kız Kulesi arasında ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı. 48 bin havai fişeğin kullanıldığı gösteri yurttaşları büyüledi. (Fotoğraflar: UĞUR DEMİR / NECATİ SAVAŞ) 14 yaşındaki kõz çocuğuna tacizden yargõlanan dinci Va- kit gazetesi yazarõ Üzmez’i kurtaran tartõşmalõ adli tõp raporu CHP’nin tepkisine neden oldu. CHP’li Ca- nan Arõtman, Devlet Bakanõ Nimet Çubukçu’yu Üz- mez davasõnda müdahil olmaya çağõrdõ. Bakan Çubukçu tepkiler üzerine Adli Tõp Kurumu ra- poruna itiraz edeceklerini bildirdi. Çubukçu “Mah- keme yeniden bilirkişiye havale ederse durumun de- ğişeceğine inanõyorum. Çünkü bu çocuk bize geldi- ğinde ruhsal açõdan yaralõydõ” dedi. 5. Sayfada Akman- Uyar ortaklığı RTÜK Başkanõ Akman’õn yolu, yeşil sermayenin bütün ünlü isimle- riyle kesişiyor. Yolsuzluk hükümlüsü YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanõ Dursun Uyar, Akman’õn yanõ sõra İç- işleri Bakanõ Atalay’la Nehir Med- ya şirketinin kurucularõ arasõnda yer alõyor. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 5. Sayfada Doğan’a ‘fener’ baskısı RTÜK, Aydõn Doğan’a ait olan D-Smart’taki 11 TV kanalõnõ izin- siz yayõn yaptõklarõ gerekçesiyle kapattõ. Doğan grubu temsilcile- ri ve RTÜK Üyesi Şaban Se- vinç, kapatma kararõnõ, “RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn Deniz Feneri haberlerine misillemesi” olarak yorumladõ. 5. Sayfada Isparta’da ADD şoku
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog