Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30338/ 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 EKİM 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Gözlerine Baktım İlhan’ın... İlhan’la yürüyorduk birlikte. Özetlemek gerekirse, dedim. “Gözlerime bak, anlarsın” dedi. İlhan’ın gözlerinde Mustafa Kemal’i gördüm. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Kaldırmış başını Anıtkabir’den, yoktan var ettiği baş- kente bakıyordu. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İslam dünyasõnõn tek laik, demokratik devleti olan Türkiye 85. yõl coşkusunu yaşõyor Avrupa Birliği’nin ilerleme raporu ‘işkenceye sõfõr tolerans’ diyen AKP hükümetini yalanlõyor Türkiye’de işkence arttıAvrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili yeni iler- leme raporunda Türkiye’de işkence vakalarõn- da artõş olduğu vurgulandõ. 5 Kasõm’da resmen açõklanacak olan raporda Ergenekon davasõna da yer verildi. 64 sayfalõk raporda Ergenekon so- ruşturmasõnda gözaltõ sürelerinin çok uzun ol- duğuna ve iddianamenin geç yayõmlanmasõna da- ir şikâyetlerin bulunduğu belirtildi. Dış Haberler Servisi - Avrupa Birliği’nin (AB) resmen 5 Kasõm’da açõk- lanmasõ beklenen Türki- ye ile ilgili yeni ilerleme raporunda, Türkiye’de iş- kence vakalarõnda artõş olduğu ve Ergenekon da- vasõnda gözaltõ süreleri- nin çok uzun olduğu bil- dirildi. AB Komisyonu’nun ra- poruna ulaşan NTV’nin haberine göre, üyelik mü- zakerelerinin yavaş iler- lemesinden diplomatik bir dille Türkiye’nin so- rumlu tutulduğu raporda, Türkiye’den reformlara ivme kazandõrmasõ ve ifa- de özgürlüğü, azõnlõk hak- larõ ve demokratikleşme alanlarõnda ilerleme kay- detmesi talep ediliyor. Arkası Sa. 8, Sü. 8’de 18 YAŞINDA ÖLDÜ Antalya’da polis motosikletteki iki kişiye dur ihtarõnda bulundu. Motosik- letin arkasõndaki genç indi ancak ara- cõ kullanan 18 yaşõndaki Çağdaş Gemik yola devam edince polis ateş açtõ. Boy- nundan yaralanan genç yaşamõnõ yitir- di. Gemik’in teyzesinin oğlu, polisin çok kõsa mesafeden ateş ettiğini, olayõn ta- kipçisi olacaklarõnõ söyledi. Öldürülen genç için Kõzõlarõk Mahallesi’ndeki cemevinde tören düzenlendi. GÜRSU KUNT’un haberi 8. Sayfada ERGENEKON İstanbul Cumhuriyet Savcõlõğõ’nõn ta- limatõyla Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda Ankara’da gözaltõna alõ- nan ve bir televizyon kanalõnda prog- ram yapõmcõsõ olan Merdan Yanardağ adliyede savcõyla görüştükten sonra salõverildi. Merdan Yanardağ, adli ta- biplikten çõkarken “Toplumu sindir- mek istiyorlar. Muhalefetsiz bir Tür- kiye yaratmak istiyorlar” dedi. Ya- nardağ’la birlikte iki kişi daha salõ- verildi. 7. Sayfada CHP PROGRAMI ‘Değişim pusulasõ’ CHP’nin “Değişim için pusula ile 21. yüzyõlda aydõnlõk geleceğe” başlõklõ ye- ni program taslağõnda Kürt sorunuyla il- gili olarak “Etnik kimlik şereftir. Asi- milasyon değil, entegrasyon öneriyo- ruz. Anadil kültürel diyaloğun, resmi dil ise siyasi birliğin aracõdõr” denildi. Tas- lakta Kürtlerin yanõ sõra Roman vatan- daşlarõn haklarõna da vurgu yapõldõ. Prog- ramda Kyoto’ya taraf olup küresel õsõn- ma gerçeği önemsenecektir denildi. TÜ- REY KÖSE’nin haberi 6. Sayfada Tekstil ve otomotiv krizde 20 bin yeni işsiz DİSK Başkanõ Çelebi, dünyayõ saran küresel krizin Tür- kiye’yi, özellikle de çalõşanlarõ teğet geçmediğini belir- terek, yõlbaşõndan bugüne 20 bin DİSK üyesinin işlerinden olduğunu söyledi. “Sõrf Kayseri’de 16 bin kişi işinden atõl- dõ. 4 bin işçi de ücretsiz izinde” diyen Çelebi, artõk ha- rekete geçme zamanõnõn geldiğini söyledi. KESK Baş- kanõ Sami Evren, krizin emekçilerin değil, doymak bil- meyen kâr hõrsõnõn krizi olduğunu söyledi. 13. Sayfada Suikaste hazırlananlar yakalandı Obama kurtuldu ABD’de başkanlõk seçimlerine bir hafta kala Demokrat Parti başkan adayõna suikast planlayan “Beyaz Güç” isim- li õrkçõ bir gruba üye iki kişi tutuklandõ. Polis, zanlõlarõn ifadelerinde 88 siyahõ vurmayõ 14’ünün de kafasõnõ kes- meyi ve sonunda Barack Obama’yõ öldürmeyi planla- dõklarõnõ söylediklerini açõkladõ. Zanlõlar, eylemlerini fi- nanse edebilmek için hõrsõzlõk da yapmõş. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 11. Sayfada Cumhuriyet aydınlıktır Yanardağ salõverildi Büyük Sınav... Cumhuriyetimizin 85’inci yıldönümünü kut- larken her şeyden önce büyük bir tehlike içinde bulunduğumuzu da vur- gulamak zorundayız. Cumhuriyet sözcüğü tek başına bir şey ifade et- mez; yeryüzünde çeşitli cumhuriyetler vardır. En yakın örnek, şeriata dayalı düzenle yönetilen komşumuz İran Cumhu- riyeti’dir. Uygarlığa yakışır, in- san haklarını içerir, ka- dın-erkek eşitliğine da- yalı ve bağımsız demo- kratik cumhuriyetin te- meli laikliktir. 85’inci yılını kutlayan Cumhuriyetimizde laik- lik tehlikededir. Ayrıca 1923 Cumhuri- yeti’ni ikiye bölmek iste- yen iç ve dış güçlerin de ittifak içinde bulunduk- ları, çok kanıtlı bir ger- çeğe dönüşüyor. Cumhuriyetimizin la- iklik ve bölünmezliğini tehdit eden güçlerin bü- yük çapta dış güçlere da- yandıkları gün geçtikçe daha aşikâr ve çarpıcı biçimde görülüyor. 20’nci yüzyılın sonun- da, oldukça güç kazan- mış anti-laik güçler ikti- dardan uzaklaştırılmış- lardı. 21’inci yüzyılın başın- da İslamcı siyaset “stra- tejik müttefikimiz” ile an- laştıktan sonra büyük bir sandık desteğiyle ik- tidara gelebilmiştir. Bunun yanı sıra Ame- rikan işgali altında bu- lunan Kuzey Irak’ta üs- lenip yuvalanan bölücü- lük de dış desteklerine dayanıp epey mesafe ala- bilmiştir. Denebilir ki 85 yıl önce laik Cumhuriyeti kura- bilmek yetisini, yetene- ğini, gücünü, bilincini gösterebilen Türk ulu- su, halkıyla, gerçek ay- dınlarıyla, askeri ve sivi- liyle bütün bunların üs- tesinden gelebilecek kud- retini hayata geçirecek- tir. Bu güven duygusu top- luma umut ve mutluluk aşılayabilir. Ancak yaşadığımız ola- yın azımsanmasına da yol açabilir ki asıl tehlike, tehlikenin varlığını gör- mezden gelmekle oluşur. Bu nedenle Cumhuri- yetimizin 85’inci yılını kutlarken büyük bir sı- nav karşısında bulundu- ğumuzu vurgulamak zo- rundayız. 20’nci yüzyılın başında büyük bir sınav vererek laik Atatürk Cumhuri- yeti’ni kurabilen Türk ulusu, Atatürk’e layık ola- bildiğini ve uygarlığa ya- kıştığını laik, demokratik ve bağımsız Cumhuriye- tini savunmak ve koru- makla ispatlayacaktır. C Durmayana polis kurşunu HİKMET BİLA’NIN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada İNTERNET YASAKLARINA TEPKİ 6. Sayfada Cumhuriyet Bayramõnõzõ kutlarõz. Cumhuriyetin ilanõnõn yõldönümü için ilk tören bu- gün Anõtkabir’de yapõlacak. Ankara’da Cumhuriyet Bayramõ Atatürk Kültür Merkezi’ndeki resmi tö- renlerin yanõ sõra pek çok etkinlikle kutlanacak. İs- tanbul’da Boğaziçi’nde yapõlacak kutlamalarda 300 tekne fener alayõ yapacak. Boğaziçi Köprüsü ile Kõz Kulesi arasõndaki 16 ayrõ noktadan yapõlacak 15 da- kikalõk gösteride 48 bin havai fişek atõlacak. Bu ak- şam İzmir’de de fener alayõ var. 8. Sayfada Bu yılki bayram mesajlarõnda birlik vurgusu öne çõktõ. Başbakan Erdoğan “Bizi tek millet, tek dev- let, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değer- lerimizi daha gür bir sesle yüceltmenin tam za- manõdõr” derken, CHP lideri Baykal, “Eğer biz demokrasinin olanaklarõnõ Cumhuriyeti tahrip et- mek (...) kazanõmlarõnõ ortadan kaldõrmak için kullanõrsak (...) demokrasiye de en büyük zara- rõ veririz” dedi. 8. Sayfada Gemik Yanardağ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog