Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY IMF ile Pazarlığa Oturma Pazarlığı... Başbakan Türkiye’nin iki önemli konusu, ekonomi ve terörle ilgili olarak tarifi zor çelişkiler içinde... Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarıyla basına ka- palı toplantı yapıp, “Ben 2005’teki çizgimdeyim, si- yasal açılımlar yapacağız” diyen Erdoğan, Ankara’da Bakanlar Kurulu’nu askerlerle topluyor... Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Sözüne Değil Özüne Bak... Öyle gelişmeler izleniyor ki neresinden bakarsa- nız bakınız değişik, ama garipsenecek bir izlenim ve- riyor. İş çevreleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan -ör- neğin Prof. yazar Güngör Uras-, kimi bilim adamları, TÜSİAD; önlem olarak IMF ile global kriz kapıyı aş- madan, dış piyasaya güven verecek bir stand by an- laşması yapmamızı önerdiler. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30337 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 EKİM 2008 SALI Başbuğ bilgi verdi Askerden bakanlara brifing Bakanlar Kurulu’nda ilk kez görülen bir uygulama ile Ge- nelkurmay Başkanõ İlker Başbuğ kabine üyelerine terörle müca- dele konusunda bilgi verdi. Baş- bakanlõk binasõndaki toplantõda Başbuğ için Başbakan Erdo- ğan’õn hemen sağõndaki koltuk ayrõldõ. Orgeneral Başbuğ, te- rörle mücadele brifingini görsel materyallerle destekleyerek sun- du. İkinci bilgilendirme de Eğir- dir Dağ Komando Okulu’nda yapõlacak. 8. Sayfada Aktütün baskõnõ TSK: İddialar yanlış Kara Kuvvetleri Komutanõ Işõk Koşaner, Taraf ve bazõ gazete- lerin Bayraktepe konusundaki iddialarõnõ yalanladõ. İstihbarat zaafõ olmadõğõnõ belirten Koşa- ner, insansõz hava aracõ görün- tülerinin ve “istihbarat raporu” başlõğõyla yayõmlanan “du- yum”larõn 3 Ekim günü Bay- raktepe’ye yönelik bir saldõrõ olacağõnõn “emaresi olmadõğõnõ” vurguladõ. 8. Sayfada Yargõtay Başsavcõsõ Yalçõnkaya’nõn AKP’nin kapatõlmasõ davasõnda yaptõğõ açõklama: ASLAN PAYI YANDAŞLARA GİTTİ Türbancõ rektöre bütçeden destek Türkiye’nin en büyük üniversiteleri olan İstanbul, Ankara, Hacettepe, OD- TÜ, Anadolu ve Marmara üniversitelerinin bütçelerinde yapõlan artõş yüz- de 7.5 ile yüzde 11.7 oranlarõ arasõnda sõnõrlõ kalõrken, türbana destek veren rektörlerin atandõğõ üniversitelerin bütçelerindeki rekor artõş dikkat çekiyor. “Tür- bana özgürlük” destekçisi rektörlerin üniversitelerinin bütçeleri yüzde 185’i bulan rekor oranlarda arttõrõldõ. MAHMUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada Abdurrahman Yalçõnkaya davada yaptõğõ sözlü açõk- lamada, davalõ partinin oluşturduğu hükümet ve onun uy- gulamalarõ sayesinde Türkiye’ye “õlõmlõ İslamõn örnek ülkesi” rolü biçildiğine, AKP Genel Başkanõ Erdoğan’õn da Türkiye’nin sõnõrlarõnõn yeniden çizilmesini öngören “Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi’nin” eşbaşkanõ olduğunu söylediğine dikkat çekti. Yalçınkaya, iç ve dõştaki bütün olağanüstü destek ve it- tifaklara rağmen Cumhuriyet kurumlarõnõn direnişinin AKP ve yandaşlarõnõn öfkesini arttõrdõğõnõ iddia ederek “Emperyalizmin icadõ õlõmlõ İslam rejimini bu ülkeye da- yatacaklarõnõ sananlar er veya geç hüsrana uğrayacak, ev- rensel ilkelere, akõl ve bilime dayanan Laik Türkiye Cum- huriyeti ilelebet payidar kalacaktõr” dedi. 4. Sayfada Başbakan Erdoğan destek bulamadõ Başbakan Erdoğan’õn IMF’nin baskõlarõna bo- yun eğmeyeceği yolundaki sözlerine karşõlõk Merkez Bankasõ Başkanõ Durmuş Yõlmaz, uluslararasõ piyasalara güven verebilmek için IMF ile “birtakõm düzenlemelerin” ya- põlmasõ gerektiğini söyledi. 12. Sayfada DÜZENLEME LAZIM Kriz, yurtdõşõnda iş yapan Türk firmalarõnõ da vuracak. Ukrayna’nõn önde gelen inşaat şir- ketlerinden Erbek Başkanõ Bekar’a göre Türkiye’nin bu ülkelerde üstlendiği inşaat iş- lerinde yüzde 50 düşüş yaşanacak. DENİZ BERKTAY ’ın haberi 13. Sayfada MÜTEAHHİTLER ZORDA Sanayileşmiş ülkelerden oluşan G7, Japon Ye- ni’nin fazla güçlü olmasõnõn istikrarõ tehdit et- tiğini bildirdi. Açõklamada, 7 ülkenin merkez bankalarõnõn Yen’in değerini düşürmek için eşgüdümlü bir müdahaleye girişebilecekleri şeklinde yorumlandõ. 13. Sayfada Dün sabah Ergenekon davasõ için mahke- meye giden gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Başyazarõ İlhan Selçuk, kimlik tespitinden ve iddianame okunmaya başladõktan bir sü- re sonra rahatsõzlandõğõ için duruşma salo- nunun dõşõna çõktõ. Gazetecilerin yoğun il- gisiyle karşõlaşan Selçuk, “Mahkemeyi na- sõl görüyorsunuz?” sorusunu, “Gözlerime ba- kõn anlayõn. Yazõk. Türkiye’ye yazõk. Her şey çürümüş” diye yanõtladõ. 7. Sayfada YEN ÇOK YÜKSEK Başyazarõmõz İlhan Selçuk’tan Ergenekon değerlendirmesi ‘Gözlerime bakın anlayın’ MERDAN YANARDAĞ Gazeteci Yanardağ Ergenekon soruşturmasõ kap- samõnda gözaltõna alõndõ. Almanya’da birçok Türk derneği tarafõndan düzenlenen “Gülen Ha- reketinin Almanya’daki Etkisi” konulu toplantõ Ya- nardağ’õn gözaltõna alõnmasõ nedeniyle ertelendi. OSMAN ÇUTSAY ’ın haberi 7. Sayfada F.Bahçe’de şeffaf günler Fenerbahçe Kulübü Asbaş- kanlarõ Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu, son dönemde Sarõ-Lacivertli takõmda ya- şananlar hakkõnda bilgi ver- di. Koç, “Amacõmõz yeni ile- tişim stratejimizi sizlerle pay- laşmak. Fenerbahçe gibi bir markanõn iletişim konusunda da kurumsallaşmasõ gerekti- ği özelleştirisini yapõyoruz” dedi. Spor’da ‘Engin Çeber yalnız değil’ Aralarında Arif Damar, Cez- mi Ersöz, Edip Akbayram, Mihri Belli’nin de bulunduğu Tecrite Karşõ Sanatçõlar ve Destekçi Aydõn Sanatçõlar, “İşkence insanlõk suçudur. Sorumlular yargõlansõn” ve “Engin Çeber’i katledenler tutuklansõn” dövizleriyle gel- dikleri Şişli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundular. 5. Sayfada HER YAĞMURDA AYNI MANZARA 3. Sayfada FAİK CANSELEN’İN NOTALARI ESKİŞEHİR’DE YANKILANDI Arka Sayfada Türban sancak oldu IMF ile pazarlõk Ergenekon davasının 3. duruşmasına katılan Gazetemiz Başyazarı İlhan Selçuk, duruşma salonunun yetersizliğine dikkati çekerek “Bu salonda duruşma yapılamaz” dedi. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) Gülen’i anlatacaktõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog