Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Ruh sağlõğõ, psi- kolojik danõşma ve intiharõ önle- meye yönelik telefon hatlarõnõ arayan in- san sayõsõnda yüzde 16’lõk artõş var. EL- ÇİN POYRAZLAR’ın haberi Almanya’da in- sanlar işsiz kal- mamaya çalõşõ- yor. Ama son yõllarda maaşlarõ reel ola- rak sürekli düşen emeklilerin durumu çok kötü. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi “Yarõn kaygõsõ” yaşayan halk, günlük harcama- larõnõ en aza indirmek için çaba gösteri- yor. Lüks mağazalar kapanma noktasõna geldi. YUSUF ÖZKAN’ın haberi İndirimli satõşlar Belçika’da Noel’i bekler her yõl. Ama bu aralar her gün yeni bir mağa- zanõn vitrininde indirim etiketi var. Çİ- MEN TUNÇ BATURALP’in haberi İtalya’da ekono- mi ağõrlõklõ ha- berlere yer veren Il Sole 24 Ore gazetesi, ucuz alõşveriş için kitaplar yayõmlamaya başladõ. ASLI KAYABAL’ın haberi Latin Amerikalõ akademisyenler krizi tartõştõlar ve hükümetlere yeni bir finans modeline ge- çilmesini önerdiler. ENGİN DEMİ- RİZ’in haberi 9. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30336 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 EKİM 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Terör Brifingi... Son anda bir değişiklik olmazsa bugün Bakanlar Kurulu daha farklı bir iklimde toplanacak. Askerler, hükümete terör brifingi verecek. Ne olursa olsun devlet kurumları arasında sağlık- lı işleyen bir diyaloğun olması önemli. En azından te- rörle mücadelenin tarafları birbirini daha iyi anlaya- cak, giderilmesi gereken olumsuzlukları birinci elden öğrenecektir. Brifing sonrası yapılacak açıklamanın, Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Anayasa Mahkemesi? Türkiyemiz yavaş veya hızlı sayılabilecek bir de- ğişimle yazgısını belirle- yecek ‘nihaî’ aşamaya doğ- ru sürüklenmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin son kararları, bu sürükle- nişte, aydınlatıcı ve belir- leyici tartışmalar oluştur- muştur. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi ‘türban’ diye vurgulanan tesettür biçi- minin dinsel bir içeriği bulunduğunu ve kamu ku- rumlarında kullanılması- nın laikliğe ve demokrasi- ye aykırı düşeceğini be- lirlemiştir. Bu konuda AİHM de (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) bizim Ana- yasa Mahkememiz gibi düşündüğünü çeşitli ka- rarlarında vurgulamıştır. Yine Anayasa Mahke- mesi AKP’nin “laikliğe ay- kõrõ eylemlerin odak nokta- sõ” olduğunu karar altına almış, adı geçen iktidar partisini kapatmamış, an- cak uyarmıştır. Türkiye’de bütün siyasal partilerin anayasa kural- larına göre siyaset yap- maları hukuk devleti ge- reği zorunludur; bu ko- nuda denetimi yapacak yetkili kurul Anayasa Mahkemesi’dir. Ne var ki Anayasa Mah- kemesi’nin kararları, son on yılda çarpıcı biçimde ikiye ayrılmış Türkiye’de büyük bir siyasal tartış- maya yol açmıştır. İktidarda bulunan ve Büyük Millet Meclisi’nde anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu elinde bulun- duran AKP ve yandaşla- rının ileri sürdükleri görüş nedir? Özetle şöyle: Anayasa Mahkemesi Meclis’in yaptığı anayasa değişikliklerini ‘esas’tan inceleyemez, ancak ‘şe- kil’den denetleyerek usul açısından kontrol edebilir; yüksek mahkeme son ka- rarlarıyla yetkisini aş- maktadır. AKP iktidarı ve yan- daşları yüksek ve saldır- gan bir tonla şu tezi savu- nuyorlar: “Meclis’in üstünde hiç- bir kurum ve güç yoktur; de- mokrasi ancak Meclis’teki çoğunluğun iradesine tabi olmakla gerçekleşebilir.” Anayasa Mahkemesi’ni kaldırmayı ileri sürenler de seslerini son günlerde daha çok yükseltmekte- dirler. Soru: Meclis’teki ço- ğunluğunu “milli irade” sa- yan ve Anayasa Mahke- mesi’nin yapılan anayasa C Türkiye 2009’da önümüzdeki 6 yõlõn en yüksek ödemesini yapacak Krizedışborçyükü YAĞMURLU MARATON - ‘Kıtalararası Avrasya Marato- nu’nun 30’uncusu kötü hava ko- şullarına karşın koşuldu. Erkek- lerde Adilo Kasime Roba ilk sırayı alırken, Etiyopyalı atletin 2.11.16’lık derecesi yeni parkurun ilk derece- si olduğu için rekor sayıldı. Bayan- larda Rus Nailya Yulamanova bi- rincilik kürsüsüne çıktı. Spor’da Deniz Feneri Aranan kişi bakanın ortağı çıktı CHP’nin son açõkladõğõ belge ile Cumhuriyet’in 4 yõl önce yayõmladõ- ğõ belge ilişkiler zincirini ortaya ko- yuyor. 2004’te Almanya’da yürütülen dolandõrõcõlõk soruşturmasõ kapsa- mõnda Yimpaş Yönetim Kurulu Baş- kanõ Dursun Uyar’la birlikte aranan- lar listesinde yer alan AKP’li Veli Korkmaz’õn; İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, RTÜK Başkanõ Zahid Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanõ Zekeriya Karaman’la “ortak şirket” kurduğu belirlendi. AYKUT KÜ- ÇÜKKAYA’nın haberi 5. Sayfada 11.5 milyar dolar Küresel krizin gelişini kaygõyla izle- yen Türkiye, krizin etkisinin asõl görüleceği 2009’da bir de dõş borç ödemeye çalõşacak. Yeni yõlda 7 milyar 525 milyon do- larõ ana para, 4 milyar 63 milyon dolarõ da faiz olmak üze- re, 11 milyar 588 milyon dolar dõş borç ödemesinde bulunu- lacak. Önlemlere karşõn derinleşen kriz sanayide göstergeleri hõzla karartõyor. Üretim düştü, stoklar büyüdü, siparişler azal- dõ, rekabet gücü yitirildi, yatõrõmlar kõsõldõ. 12 ve13. Sayfada Türkiye’ye ağır darbe ABD’deki 700 milyar dolarlõk kurtarma paketinin denetimini üstlenen Pricewaterhouse- Coopers, Türkiye’de büyümenin küresel krizin darbesini ye- diğini bildirdi. Şirket değerlendirmesinde, “Kendi ülkeleri- nin piyasalarõnda zorluklar yaşayan yabancõ finansal kuru- luşlarõn sahipliği dahil, hâlâ riskler var. Cari açõk yükseli- yor ve bunun için fon bulunmasõ, sermaye akõmlarõ yavaşla- dõğõ bir ortamda daha zorlaşacak” denildi. 13. Sayfada Bunalım dünyayı sallıyor Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardım- laşma Derneği önderliğinde, 29 kişi ve kurumun desteğiy- le, Türkiye çapında gönüllü 51 koro ve 7 bandodan oluşturulan 2 bin kişilik “85. Yıl Cumhuriyet Korosu”, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Anıtkabir’in yakınındaki Anıtpark’ta Atatürk ve Cumhuriyet için gerçekleştirilen konserde “85. Yıl Cumhuri- yet Korosu”na, ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce yurttaş eşlik etti. 8. Sayfada İstanbul’da sağanak: Yüzlerce su baskõnõ Marmara Bölgesi’ni etkisi altõna alan sağanak İs- tanbul’da yurttaşlara zor anlar yaşattõ. Cumartesi sa- bahõndan itibaren etkisini arttõran yağõş sonucu kent genelinde özellikle bodrum katlarda bulunan yüzler- ce ev ve işyerini su bastõ. Avrasya Maratonu nedeniyle bazõ yollarõn trafiğe kapatõlmasõ da yağmur nedeniy- le yaşanan trafik çilesini arttõrdõ. Yağõşõn bugün ak- şam saatlerine kadar süreceği bildirildi. 8. Sayfada Galatasaray 3 puanõ Eskişehir’de bõraktõ Turkcell Süper Lig’de 8. haftanõn kapanõş maçõnda Eskişehirspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 4- 2 yenik ayrõldõ. Sarõ-Kõrmõzõlõlar bu sonuçla ligdeki 2. yenilgisini aldõ. Büyük mücadeleye sahne olan kar- şõlaşmaya hakem Fõrat Aydõnus, kararlarõyla damgasõnõ vurdu. Sezona çok iyi bir başlangõç yapan ancak ge- çen hafta G. Saray’a yenilen Trabzonspor ise evin- de Gaziantepspor’la 1-1 berabere kaldõ. Spor’da Ergenekon davasõnõn savcõsõ Zekeriya Öz’ün talimatõyla Ankara ve İstanbul’da dün sabah erken saatlerde Kanal- türk Televizyonunun es- ki yöneticilerinden ga- zeteci Merdan Yanar- dağ ile tutuklu sanõk Tuncay Özkan’õn yar- dõmcõlarõ Anet Sahak- yan, Fuat Garip ve şofö- rü Şener Öztürk gözaltõ- na alõndõ. 5. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 1’de ABD ALMANYA HOLLANDA BELÇİKA İTALYA LATİN AMERİKA 2 bin kişilik koro ERGENEKON Savcõnõn hedefi yine gazeteci 86 SANIK Duruşma günü Ergenekon davasõnda tu- tuklu ve tutuksuz sanõk- larõn bir arada yargõlan- masõ yönünde alõnan ka- rarõn ardõndan 86 sanõğõn yargõlanmasõna bugün Si- livri Cezaevi’nde devam edilecek. 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog