Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

İstanbul’da maraton günü 30. Kıtalararası Avrasya Maratonu bugün koşulacak. Maraton, Anadolu yakasõnda Boğaziçi Köprüsü gişeleri- nin 300 metre gerisinden sa- at 09.00’da başlayacak ve bu yõl ilk kez Sultanahmet At Meydanõ’nda sona erecek. Avrasya Maratonu nedeniyle İstabul’da çeşitli yollar trafi- ğe kapatõlacak. Spor’da Son yõllarda arşiv albümlerine ilgiye dikkat çeken Hasan Sal- tõk, Türkiye’de bu işi ilk kez kendilerinin yaptõğõnõ belirtti. Yeşilçam Şarkõlarõ albümlerinin satõş rekoru kõr- dõğõnõ söyleyen Saltõk, “Neyzen Tevfik 50 bin ci- varõnda neredey- se pop-star ka- dar sattõ. Yeni müzik yaratõla- mõyor dünyada” dedi. HATİCE TUNCER’in ha- beri 7. Sayfada CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ekonomide Hava Durumu: AKP Ekimde Nisanı Gördü! Financial Times gazetesi kriz küreselleşmesinin han- gi ülkeyi ne zamandan beri nasıl etkilediğini göster- mek için hava durumuna benzer bir harita çıkarmış: Güneşli ülkeler, bulutlu ülkeler, havanın bozuldu- ğu gök gürültülü ülkeler... Gazete, küresel saygınlığını da zedelemeden tarafsız Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Anlayana Anayasa Mahkemesi partiyi kapatmıyor ama -ge- rekçede yazdığı gibi- kapatmaktan beter ediyor. AKP’nin kimi konularda elini kolunu bağlıyor. Gerekçenin özeti: AKP, laiklik karşıtı hareketlerin odak noktasıdır, kaynağıdır, diyor. Karar ve gerekçe bundan böyle dini siyasete alet edecek, laikliği ret eden düzenlemelerden kaçına- caksın, diyor. Tabii anlayana… Arkası Sa. 8. Sü. 1’de BRÜKSEL Vatikan’dan laik kıyafet izni Protestolarla karşõlandõ Erdoğan Tunceli’de istenmedi Başbakan Recep Tayyip Er- doğan’õn gezisi öncesinde kent merkezindeki polis noktasõna önceki gece silahlõ saldõrõ dü- zenlendi, Türk Telekom Mü- dürlüğü’nün bahçesinde bom- ba bulundu. Aralarõnda mil- letvekili Şerafettin Halis ve Be- lediye Başkanõ Songül Erol Abdil’in de bulunduğu binler- ce DTP’li ise Cumhuriyet Meydanõ’nda toplandõ. Erdo- ğan’õn gezisini protesto eden grup, sloganlarla AKP il baş- kanlõğõ binasõ önüne kadar yü- rüyerek burada oturma eyle- minde bulundu. 8. Sayfada Tanrı’ya ulaşmanõn sayõ- sõz yolundan belki de en meşakkatli olanõnõ seçtiğin- de, 22 yaşõndaydõ. Belçika- lõ anne, Fransõz babanõn ele avuca sõğmaz, dans etmeyi, şarkõ söylemeyi seven, çap- kõn kõzõydõ, o zamanki adõy- la Madeleine Cinquin. Var- lõklõ ailesini Belçika’da bõ- rakõp Fransa’ya gitti. Sor- bonne Üniversitesi’nde fel- sefe okudu. ÇİMEN TU- RUNÇ BATURALP’in yazısı 10. Sayfada STOCKHOLM Sıra dışı diplomatın İstanbul’daki yedi yılı 2000’in yaz aylarõnda Baş- bakan Göran Persson tatilde olduğundan Dõşişleri Bakanõ Anna Lindh’in başkanlõğõnda toplanan sosyal demokrat hü- kümet, İsveç’in İstanbul Baş- konsolosluğu’nu kapatma ka- rarõ aldõ. Ancak iş çevreleri ile bakanlõk bürokratlarõnõn tep- kisi üzerine Göran Persson olaya el koydu ve karar kal- dõrõldõ. Dahasõ konsoloslu- ğun güçlendirilmesine, ek bütçeyle kurulacak ayrõ bir bi- rimin de Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik hazõrlõkla- rõna katkõda bulunmasõna ka- rar verildi. OSMAN İKİZ’in yazısı 10. Sayfada SARAYEVO Acılarla yaşayan kent Cami ve kiliselerin yan ya- na asõrlardõr birlikte varlõk- larõnõ sürdürdükleri bir kent. Her yerde Osmanlõ mimari- sini görüyoruz. “Baş Çarşõ” Osmanlõ döneminden bu ya- na mimarisini yõllara inat korumuş. Şehrin merkezin- de, alõşveriş ve buluşma ye- ri Baş Çarşõ’da akşamüstü, gençler adeta savaş yaşa- mamõş bir kent görünümü- nü sergilemeye çalõşõyor- lar, giyimleriyle, ilişkile- riyle... İSMAİL BAYER’in yazısı 10. Sayfada Kapalõ kutu açõldõ Yapõmcõ Hasan Saltõk ABD Kongresi’nde hazõrlanan raporda sõnõrlar yeniden belirleniyor ‘Gerilla’ vurgusu ABD Kongresi Araştõrmalar Merkezi tarafõndan hazõrlanan raporda yer alan harita- da, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri Kürdistan sõnõr- larõ içerisinde gösterildi. Raporda, PKK’lilerden ‘gerilla’ diye söz edil- di. Bölgesel Kürt Yönetimi’nin ba- ğõmsõzlõk isteyebileceğine dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin buna karşõ çõktõğõ vurgulandõ. MAHMUT GÜRER’in haberi 8. Sayfada ‘Çuvalcı’ Ankara’da Süleyma- niye’deki Türk askerlerinin başõna “çuval” geçirilmesi olayõyla tanõnan Irak’taki Amerikan Kuvvetleri’nin Komutanõ Orgeneral Odierno ön- ceki gün Ankara’ya geldi. Odierno ve Genelkurmay İkinci Başkanõ Orgeneral Iğsõz, PKK ile mücade- le konusunu görüştü. Görüşmede, ABD’li komutanõn teknik yardõm ve istihbarat paylaşõmõnda destek sö- zü verdiği belirtildi. 8. Sayfada Kõsa vadeli yabancõ sermayenin Türkiye’deki portföyü 10 ayda 47.6 milyar dolar azaldõ Sõcak para eridi gitti BORUSAN KURUCUSU KOCABIYIK ‘Ülkede demokrasi yok’ Bütün siyasetçilerin, “Ecevit’in bile” dinci politika- larõn peşine takõldõklarõnõ belirten Kocabõyõk, “Parti başkanlarõ tarafõndan tayin edilen parlamentonun bu- lunduğu bir ülkede demokrasi olmaz” diyor. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada AFGANİSTAN’DA KAÇIRILDILAR 2 Türk mühendis kayõp Dışişleri Bakanõ Babacan’õn Afgan liderlerle görüş- meler yapmak üzere Kâbil’e ayak bastõğõ saatlerde bu ülkede görevli 2 Türk mühendisin kaçõrõldõğõ duyu- ruldu. Taliban hareketi, Türk mühendislerin eşkõya- larca kaçõrõlmõş olabileceğini açõkladõ. 11. Sayfada Küresel kriz nedeniyle son haftalarda rekor hõzla eriyen sõcak para hacmi, 10 Ekim itibarõyla 59.5 milyar dolara indi. Yalnõzca eylül ayõnda yaklaşõk 8 milyar küçülen sõcak para, 10 Ekim’e kadar olan süreçte 13.8 milyar dolar eridi. Büyümesini dõş kaynağa bağlayan Tür- kiye, küresel kriz nedeniyle yüksek risk altõnda. Küresel likidite sõkõntõsõ, Türkiye’ye büyümesini sürdürebilme- si için yeni dõş kaynak girişi olasõlõğõ- nõ ortadan kaldõrdõ. 13. Sayfada Hasan Saltık Kürdistan bölgesini, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Azerbaycan toprakları üzerinde gös- teren harita, daha önce yarı resmi Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde yayımlanan hayali Orta- doğu haritasında Türkiye’deki 18 kentin Kürdistan sınırları içinde gösterilmesini de akıllara getirdi. 5 ülkeyi kaplõyor SAATİNİZİ GERİ ALDINIZ MI? 85. YIL SAYI: 30335 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 EKİM 2008 PAZAR Bir Kürdistan haritası daha Fenerbahçe bu kez rahat Turkcell Süper Lig’de Fe- nerbahçe Bursaspor’u 5-2 yendi. Hafta içinde Şampi- yonlar Ligi’nde Arsenal’e yenilen Sarõ-Lacivertliler, Bursaspor karşõsõnda etkili bir futbol sergiledi ve aldõğõ 3 puanla moral buldu. Fener- bahçe’de uzun bir aradan sonra forma giyen Deivid, bir de gol buldu. Spor’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog