Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30334 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 EKİM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Gerekçeli Kararlar ve Bundan Sonrası... Anayasa Mahkemesi’nin türban ve AKP davasına ilişkin gerekçeli kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüce mahkeme, AKP’nin MHP ile birlikte yaptığı tür- ban düzenlemesini neden iptal ettiğini ve AKP’yi ni- çin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olarak gördüğünü kamuoyuna duyurdu. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Anayasa Mahkemesi’ne Tam Kadro Saldırı... Anayasa Mahkemesi’nin önce türban, ardından AKP’yi kapatma davası gerekçelerini açıklamasından sonra dinci medya ve dinci siyaset ayağa kalktı. Dinci gazeteler iki gündür yaptığı yayımlarla Cum- huriyet’in temel ilkelerini korumakla yükümlü Anayasa Mahkemesi’ne saldırıyorlar. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Dalga bu kez Asya’dan geldi Piyasalar yine dibe vurdu Dünyada panik Asya piyasalarõndaki pa- nik satõşlar Avrupa ve ABD borsalarõnõ da sal- ladõ. Japon Yeni’nin değer kazanmasõyla carry trade (düşük faizli ülkeden borçlanõp yüksek fa- izli ülkeye yatõrõm yapan) yatõrõmlarõ çözüldü. Tokyo Borsasõ’ndaki yüzde 10’luk düşüşün ar- dõndan açõlan İngiltere, Fransa ve Almanya’da ulusal borsalar yüzde 7’den fazla düştü. MB’den müdahale Döviz piyasasõndaki borçlanma limitlerinin yüzde 100 arttõrõlma- sõnõn ardõndan Merkez Bankasõ piyasaya dünden itibaren döviz satõm ihaleleri yoluy- la döviz likiditesi sağlamaya başladõ. Merkez Bankasõ’nõn duyurusunun ardõndan 1.68 YTL’ye inen dolar küresel dalgayla yeniden 1.70 YTL’nin üzerine çõktõ. 13. Sayfada İnteraktif kriz durumu İngiliz Financial Times gazetesi, hava durumuna benzer aylõk interaktif kriz haritasõ hazõrladõ. Ekim ayõndaki ekonominin hava durumunda güneşli tek bir ülkenin olmamasõ krizin ciddiyetini tüm çõplaklõ- ğõyla gözler önüne serdi. Türkiye nisandan itibaren görünümü bozulmaya baş- layan ülkeler arasõnda. Tür- kiye’de nisanda bulutlan- maya başlayan ekonomik görünüm, ekim ayõnda gök gürültülü ve sağanak ya- ğõşlõ. 13. Sayfada Gerekçeli kararda AKP’nin demokratik rejim için tehdit oluşturduğuna işaret edildi İşte o eylemler AKP ve Gül karşõtõ eylem yapanlara polisin müdahalesi sert oldu. 49 öğrenci gözaltõna alõndõ Protestoya dayak AKP’NİN KORUYUCUSU BAHÇELİ ENGİN ÇEBER’İN ÖLÜMÜ İşkence sonucu yaşamõnõ yitiren Engin Çeber’in ölümüne ilişkin açõlan soruş- turma sürüyor. Soruşturma kapsamõnda Sarõyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gö- revli yaklaşõk 90 polis, Çeber ile gözal- tõna alõnan Özgür Karakaya, Cihan Gün ve Aysu Bakkal ile yüzleştirildi. İşken- ce mağdurlarõ 15 polisi teşhis etti. CHP Sõvas Milletvekili Malik Ecder Öz- demir, Çeber’in ayakta sayõm verme- diği için gardiyanlar tarafõndan dö- vüldüğü iddiasõnõ Meclis’e taşõdõ. Öz- demir, Adalet Bakanõ Şahin’e, ceza ve tevkifevlerinde bulunan tutuklu ve hü- kümlülerin günlük sayõmlarda askeri düzende durmalarõnõn yasal bir zorun- luluk olup olmadõğõnõ sordu. 3. Sayfada Ergenekon ara sıra 5 gün peş peşe duruşma yapõlacağõ belirtilen dava yine ertelendi. İddianamenin okunmasõna bir türlü geçilemedi İstanbul Haber Servisi - Ergenekon da- vasõnõn bu hafta görülen oturumlarõnda usule ilişkin tartõşmalar nedeniyle tutuklu sanõklarõn sorgularõ yapõlamadõ. 27 Ekim Pa- zartesi günkü oturuma tutuksuz sanõklar da çağrõldõ. Sanõk ve avukatlarõ iddianamenin gereksiz tekrarlarla özensiz hazõrlanmasõ- nõ eleştirerek, iddianameye “gayya ku- yusu” nitelemesinde bulundular. Silivri Ceza İnfaz Kurumlarõ Yerleşkesi içindeki İstanbul 13. Ağõr Ceza Mahkemesi’nce gö- rülen davanõn önceki oturumu da avukat- larõn itirazlarõ ve taleplerin alõnmasõyla geçti. 46’sõ tutuklu 86 sanõğõn yargõlandõ- ğõ Ergenekon davasõnda avukatlar, dava- nõn cezaevi dõşõna çõkarõlmasõnõ, kameralõ Beşiktaş Sıvas’a takıldı Turkcell Süper Lig’de haftanõn açõlõş ma- çõnda Beşiktaş ile Sõvasspor 1-1 berabe- re kaldõ. İnönü Stadõ’ndaki karşõlaşmada Mehmet Yõldõz ve Delgado’nun ilk yarõ- da karşõlõklõ golleri vardõ. İkinci bölüm- de skor değişmeyince takõmlar puanlarõ paylaştõlar. Teknik direktör Mustafa De- nizli’ye taraftarõn ilgisi büyüktü. Spor’da DİNK CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME 3. Sayfada KAPİTALİZMİN ZOR GÜNLERİ 7. Sayfada DERİN UÇURUMLAR ÜLKESİ ABD 10. Sayfada Lobi destek açõkladõ ABD’deki en büyük Ermeni kuruluşu olan Amerika Ermeni Ulu- sal Komitesi (ANCA), başkanlõk seçimlerinde Ermeni asõl- lõ Amerikalõlarõn, Demokrat Parti adayõ Barack Obama’yõ destekleyeceğini açõkladõ. ANCA’dan yapõlan açõklama- da, “Resmen ve gururla Obama’nõn kampanyasõna des- teğimizi duyuruyoruz” denildi. Kuruluş, Demokrat Par- ti içindeki başkan adaylõğõ yarõşõ sõrasõnda da Hillary Clin- ton’a karşõ Obama’yõ desteklemişti. 10. Sayfada Gül’e hoş geldin eylemi Cumhurbaşkanı Gül’ün Samsun Ondokuz Mayõs Üniversitesi’nin yeni aka- demik yõlõ açõlõşõna katõl- masõnõ protesto eden 41 öğrenci yaka paça gözal- tõna alõndõ. 8. Sayfada Öğrenci Kolektifi’ne üye öğrenci gruplarõ, Tak- sim’de üç ayrõ noktada AKP’yi izlediği politikalar nedeniyle protesto etti. “Hõrsõz, gerici, zam şam- piyonu AKP’yi aklamõyo- ruz”, “Üniversitelerimizi AKP’ye bõrakmayacağõz” pankartlarõ açõldõ. Atatürk Anõtõ, Atatürk Kültür Merkezi’nin önü ve Taksim Gezi Parkõ’nda ayrõ ayrõ gruplar halinde eylem yapan öğrencilere polis müdahale etti. Zor kullanan polis 8 kişiyi göz- altõna aldõ. 8. Sayfada Partinin kapatõlmasõ yönünde oy kullanan 6 üye, Başbakan, bakan, milletvekilleri ve par- ti yöneticisi konumundakilerin faaliyetlerinin AKP’nin “demokratik rejim için yarattõğõ tehlikenin önemli boyutlara ulaştõğõnõ” gös- terdiğine işaret ederek “bu tehlikenin hazi- ne yardõmõndan mahrumiyet yaptõrõmõyla önlenemeyeceğini gösterdiğini” vurguladõ. “La- ikliğin, toplumlarõn düşünsel ve örgütsel evrimleri- nin son aşamasõ olduğu” vurgulandõ. 6. Sayfada Anayasa Mahkemesi, AKP’nin laiklik kar- şõtõ eylemlerin odağõ haline geldiği sapta- masõnõ 30 eyleme dayandõrdõ. Erdoğan’õn türban için “Velev ki siyasi simge” sözün- den “Söz söyleme hakkõ din ulemasõnõndõr” açõklamasõna kadar çeşitli söylemleri sõra- landõ. Çelik’in imam hatiplilere ilişkin giri- şimleri ve Zapsu’nun, “Türbanõnõ çõkar demek, sokaktaki kadõna donunu çõkar demekten farksõzdõr” sözleri de aynõ kapsamda değerlendirildi. 6. Sayfada Türban kararõnõ topa tutarak Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sõnõr- landõrõlmasõnõ öneren MHP lideri Bahçeli bu kez de AKP davasõyla il- gili gerekçeli kararõ eleştirdi. Bahçeli, gerekçeli kararla, siyaset kurumu için daraltõlmõş bir meşruiyet alanõ be- lirlenip Meclis iradesinin “çifte vesayet” altõna alõn- dõğõnõ savundu. MHP lideri, parti kapatmanõn ye- niden düzenlenmesini istedi. 5. Sayfada 15 polis teşhis edildi Arkası Sa. 8, Sü. 3’te Samsun SEÇİM ÖNCESİ ERMENİLER ‘OBAMA’ DEDİ PARTİ NASIL ODAK OLDU? LAİKLİK EVRİMİN SON AŞAMASI Son dönemde sık sık şiddet uygulamakla suçlanan polisin son hedefi Taksim’de eylem yapan öğ- renciler oldu. Polis hükümeti protesto eden gruba yine “orantısız güç” kullandı. (Fotoğraf: ALİ AÇAR) ‘Resesyona teslim bayrağı çeken’ ABD borsala- rı da yüzde 6’yı aşan sert düşüşlerle açıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog