Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30333 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 EKİM 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY OHAL’i İstemiyorsak Bu Hali Çözmeliyiz... Geçen haftaki görünüme bakıp şu değerlendirmeyi yapmak durumunda kalmıştık: Aman, terörle mücadele birbirimizle mücadeleye dö- nüşmesin! Gelişmeler, bu kaygımızı aşan ölçüde olumsuz sey- rediyor... Arkası Sa. 19. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Hazırlık İktidar partisi hukukçuları, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa Mahkemesi’nin türbanla ilgili ka- rar gerekçesini siyasal doğrultularında başka yönle- re saptırıyor. Anayasa Mahkemesi AKP’nin MHP’nin desteğiy- le Meclis’ten geçirdiği türbanı üniversitelerde serbest bırakmayı öngören anayasa değişikliğini iptal etti. Karar gerekçesi açıklandı. Yüksek Mahkeme’ye Arkası Sa. 19. Sü. 1’de GALATASARAY İYİ BAŞLADI - Galatasaray, UEFA Kupası B Gru- bu ilk maçında, evinde Yunanistan ekibi Olympiakos’u 1-0 yendi. Mü- cadele boyunca etkili bir futbol ortaya koyan ve çok sayıda pozis- yondan yararlanamayan Sarı - Kırmızılıların tek golünü 25. da- kikada Kewell kaydetti. Spor’da 5 grup yarõşacak İstanbul’da baro seçimi İstanbul Barosu’nun 26 Ekim’de ya- põlacak seçimlerinde Çağdaş Avu- katlar Grubu, Katõlõmcõ Avukatlar, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Birlik Platformu ve Hukukun Üs- tünlüğü Platformu çekişecek. Katõ- lõmcõ Avukatlar Grubu’nun adayõ Te- kay, sorunlara 3 yõldõr gereken tavrõn gösterilmediğini savundu. Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayõ Aytaç, çe- telerin ve derin devlet yapõlanmasõnõn eylemlerinin ortaya çõkarõlmasõ ge- rektiğini belirtti. 7. Sayfada Obama’dan mesaj var ‘Bush küstürdü’ Ankara ile Washington arasõndaki stratejik ortaklõğõn Bush yönetiminin Irak’a müdahalesi ve PKK terörünün yükselmesi nedeniyle zarar gördüğü- nü ve Türkiye’nin Batõ’dan uzaklaş- tõğõnõ savunan Obama, istikrarlõ, de- mokratik, yüzünü Batõ’ya çevirmiş bir Türkiye ile K.Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi arasõndaki ilişkilerin sõkõ- laştõrõlmasõ için çaba göstereceğini vurguladõ. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 10. Sayfada Tutuklu-tutuksuz ayrõmõnõn kaldõrõldõğõ Ergenekon davasõndaki diyalog telekulak kaygõsõnõ ortaya çõkardõ Yargıç da dinleniyorsa Çeber olayında rapor skandalı Metris Cezaevi’nde işkence sonucu yaşamõnõ yitiren En- gin Çeber soruşturmasõnõ yü- rüten savcõlõk, Çeber ve ar- kadaşlarõnõn cezaevine ka- bulde sağlõk kontrolünden geçirilmediği halde doktor muayenesinden geçmiş gibi sağlam raporu düzenlendiği- ni saptadõ. HİLAL KÖ- SE’nin haberi 4. Sayfada Zamanaşımı temyiz edilecek “16 Mart Katliamõ” dava- sõnõn müdahil avukatlarõn- dan Cem Alptekin, mahke- menin aldõğõ zamanaşõmõ kararõnõ temyize götüre- ceklerini belirtti. Zamana- şõmõ süresinin bu davada geçerli olmayacağõnõ be- lirten Alptekin, “Zamana- şõmõ ancak katilleri rahat- latõr” dedi. 7. Sayfada HASTAYA ÖDEME EZİYETİ 3. Sayfada ÜZMEZ’DEN TUHAF SÖZLER 3. Sayfada HİKÂYE BAHANE FİLM ŞAHANE 14. Sayfada Cumhuriyet davaya müdahil Ergenekon davasõnda gazetemizin, “suçun mağduru ve zarar göreni ol- duğu” gerekçesiyle yaptõğõ müdahil ol- ma isteği kabul edildi. Mahkeme, DTP’li milletvekilleri ile Diyarbakõr Belediye Başkanõ Osman Baydemir, Savaş Buldan’õn eşi, Musa Anter’in oğlu, Vedat Aydõn’õn eşi, kapatõlan DEP Milletvekili Mehmet Sincar’õn eşi ve gözaltõna alõndõktan sonra kay- bolan Serdar Tanõş ve Ebubekir De- niz’in yakõnlarõnõn müdahillik talebi- ni ise “doğrudan zarara uğramadõkla- rõ” gerekçesiyle reddetti. 8. Sayfada Hedge fonlarõn gidişiyle dünya çapõnda başlayan yükseliş dün de sürdü Döviz dalga dalga HEDEF ARAP SERMAYESİ İslami formül Körfez ülkelerinin Türkiye’de yaptõğõ yatõ- rõmlar 1.6 milyar dolara çõktõ. Daha fazla kör- fez sermayesi çekmek isteyen AKP, faiz ye- rine kira gelirini koyan “sukuk-u icara” mo- delini kurmaya çalõşõyor. 12. Sayfada OYNAK KUR KAYGISI İhracatçı korktu Türkiye’de düşük döviz kuru nedeniyle sürekli dert yanan ihracatçõlar bu kez de YTL karşõsõnda rekor seviye kaydeden Avro ve do- lar nedeniyle sõkõntõya girdi. ŞEHRİBAN KIRAÇ’ın haberi 13. Sayfada Borsaların global resesyon kaygõlarõ ile gerilemesi ve yatõrõmcõlarõn global düzey- de riskten kaçõnma eğilim- lerinin artõşõyla önceki gün 1.69 YTL ile zirveye çõkan dolar dün bir rekor daha kõ- rarak 1.74’ü gördü. Akşam saatlerinde kur 1.70’in altõna geriledi. Dalgalanma piya- salarõ da etkiledi. Yabancõ çõ- kõşlarõ borsalardaki satõşlarõ arttõrdõ. 13. Sayfada Davanın dünkü duruş- masõnda sanõk avukatla- rõndan Yaşar Ağsu, mah- kemeden “avukatlarõn dinlenmemesi ve ofisle- rinin izlenmemesi yö- nünde bir karar alõnma- sõnõ” istedi. Bunun üze- rine mahkeme başkanõ- nõn, “Hâkimin dinlen- mediğini kim iddia ede- bilir” sözü salonda şaş- kõnlõk ve alkõşlarla kar- şõlandõ. Duruşmada sõk sõk gerginlikler yaşandõ. Sanıklardan Kerinç- siz’in avukatõ Kadir Kar- tal, “Ergenekon’un” kut- sal değerlerden olduğunu söylemesi üzerine baş- kan, “Kutsallõğõn ne ol- duğunu ben de bilirim. Ahengi bozmayõn” diye uyardõ. Tutuklu ve tu- tuksuz sanõklarõn ayrõ ay- rõ salona girmesi kararõ- nõ kaldõran mahkeme du- ruşmayõ pazartesi günü- ne erteledi. 8. Sayfada Baro tepkili ‘Savunma haklarõ öteleniyor’ İstanbul Barosu Başkanlõ- ğõ, Ergenekon davasõnõn Silivri Cezaevi’nde görül- mesinin doğru bir tercih olmadõğõnõ belirterek, fizi- ki koşullarõn “adalete erişim ve adil yargõlanma” hakkõ- nõ ihlal ettiğine dikkat çek- ti. Başkanlõk açõklamasõn- da duruşmalarõn cezaevi koşullarõndan uzak, jan- darma denetimi altõnda ol- mayan bir alanda yapõlmasõ istendi. 8. Sayfada BÜST DE DIŞARIYA - Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nun önü Ergenekon davasının ilk du- ruşmasının yapıldığı güne oranla dün oldukça sessizdi. Salonda sıkışıklık yaşanmadı ancak basına ve avu- katlara getirilen kısıtlama tepki çekti. Salon darlığı nedeniyle Atatürk büstü bile dışarıya konuldu. (AA) MAHKEME KABUL ETTİ Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararõna göre AKP’ye ceza getirenlerin başõnda Erdoğan var Laiklik karşõtõ 30 eylem ANAYASA MAHKEMESİ’NE BY-PASS ÖNERİSİ MHP yine devrede Anayasa Mahkemesi, AKP davasõna ilişkin gerekçeli kararõnõ yayõmladõ. Başkan Kõlõç dõşõndaki 10 üye, “AKP’nin la- ikliğe aykõrõ faaliyetlerin odağõ haline” geldiği konusun- da birleşti. Yüksek Mahkeme, AKP’nin 30 ayrõ eylemle laiklik karşõtõ eylemlerin odağõ haline geldiğini saptadõ. 772 sayfalõk gerekçeli kararda 30 ayrõ eylem ve söylemde bu- lunanlar olarak ilk sõrayõ Başbakan Erdoğan aldõ. Ayrõca eski TBMM Başkanõ Arõnç, Milli Eğitim Bakanõ Çelik ve eski Başbakan Danõşmanõ Cüneyd Zapsu da söylemleriyle AKP’ye ceza getiren isimler oldu. 19. Sayfada MHP lideri Bahçeli, türbanla ilgili gerekçeli kararõn “si- yasi” olduğunu savunarak türban konusunda işbirliği- ne gittiği AKP’ye, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sõnõrlandõrõlmasõ için çağrõ yaptõ. Bahçeli, Anayasa Mah- kemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148 ve 153. maddelerin değiştirilmesini istedi. 5. Sayfada TÜRBAN KARARINI HAZMEDEMEDİ Erdoğan topa tuttu Başbakan Erdoğan, tartõşmalõ olduğunu ileri sürdüğü türban kararõyla parlamentonun yetkilerinin dõşlandõ- ğõnõ savundu. Erdoğan, MHP’nin Anayasa Mahke- mesi’nin yetkilerini kõsõtlama önerisine “Yeter ki bu- rada iyi niyet olsun. İyi niyet olduğu sürece de AKP bunlarõn içinde yerini alacaktõr” dedi. 5. Sayfada Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog