Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30332 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 EKİM 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yugoslavya Nasıl Parçalandı? Son günlerde Türkiye’nin iç gündemini düşünürken nedense, Yugoslavya’nın nasıl parçalandığı sorusu daha çok aklıma düşmeye başladı! Balkanlar’a, hem hüzünlü hem sevinç çoğaltıcı geziler yaptım. Sırt çantasıyla en uzun gezinin sonrasında bölge- nin kitabını yazarken Türkçenin anlatım gücünden, Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kargaşa Gizlisi saklısı kalmadı. Terör örgütü ve örgütü parlamentoda temsil eden siyasi kolu; demokratik haklar edebiyatına sığınarak Türkiye’yi bölme stratejilerinin yeni aşamasını uygu- lamaya başladılar. İmralı’daki terör şefine fiziksel şiddet uygulandığı bahanesiyle Güneydoğu ve Doğu illerinde uygulamaya başlatılan eylemlerin asıl amacını RTE dışında sağ- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararõnda değiştirilemez anayasal hükümlere dikkat çekti ‘Türban din istismarı’‘Herkesin eşit eğitim hakkı vardır’ AKP ve MHP’nin türbanõ üniversiteye sokmak için yaptõklarõ ana- yasa değişikliği, din istismarõ ve dinin siyasete alet edilmesi ola- rak değerlendirildi. Mahkemenin gerekçeli kararõnda, ‘‘Taşõ- nan dinsel simgenin başkalarõnõn üzerinde yaratacağõ baskõ kar- şõsõnda üniversite yönetimlerinin ve kamu kurumlarõnõn elinin kolunun bağlanmasõnõn herkesin eşit eğitim hakkõndan yarar- lanmasõnõ engelleyebileceğine” dikkat çekildi. 4. Sayfada Karşı oy kullanan 2 üye eleştirdi Karşı oy kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanõ Haşim Kõlõç, mah- kemeye sert eleştiriler yöneltti. Kõlõç, diğer siyasal simgelere ilişilmeyip yalnõzca türbana karşõ karar alõndõğõna işaret eder- ken, değiştirilemez kurallarõn dinamik bir dönüşüme tabi tu- tulmadõğõ takdirde tõkanan hukuksal yollar nedeniyle demok- rasi dõşõ girişimlerin kaçõnõlmaz olacağõnõ ileri sürdü. Adalõ da vehim üzerine yasa yapõlamayacağõnõ belirtti. 5. Sayfada Batum: Özgürlükler güvenceye alındı Anayasa hukukçusu Süheyl Batum ise Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararõyla çoğunluk inancõ dõşõnda kalanlarõn hak ve özgürlüklerinin güvence altõna alõndõğõnõ belirtti. Batum, “Dü- zenleme anayasanõn değiştirilemez hükümlerini değiştiriyorsa Anayasa Mahkemesi, parlamentoya kendisi için yasak bir ala- nõ düzenlemiş olduğu uyarõsõnda bulunur” diye konuştu. TARKAN TEMUR’un haberi 5. Sayfada Ergenekon’da yeni karar Basın davayı ekrandan izleyecek Ergenekon davasõnõn ilk duruşmasõnda yer darlõğõ nedeniyle yaşanan kaosa tepkiler sürerken, davanõn bundan sonraki duruşma- larõna yalnõzca 6 haber ajansõndan birer muhabirin alõnacağõ bildirildi. Diğer muhabirler, salon yanõn- daki bekleme bölümüne kurulacak LCD ekrandan duruşmayõ izleyecek. Ada- let Bakanõ Şahin, Silivri’de cezaevinin içinde yeni bir spor salonu yapõmõ için çalõşmalara başlandõğõnõ, ocak ayõnda bitmesi duru- munda mahkeme heyetine duruşmalarõn burada ya- põlmasõnõ önereceklerini söyledi. 8. Sayfada Çeber’in ölümü ‘Polisi aklama raporu’ Gözaltına alõndõktan son- ra gördüğü işkence sonucu yaşamõnõ yitiren Engin Çe- ber’le ilgili müfettiş rapo- runda gözaltõnda şiddet ol- madõğõnõn iddia edilmesi- ne sert tepki gösteren TBMM İnsan Haklarõ Ko- misyonu’nun CHP’li üye- leri, “raporun olayõ örtbas etmeye ve polisi aklamaya yönelik olduğunu, delille- rin karartõlacağõ endişesi ta- şõdõklarõnõ” söylediler. CHP’li Sevigen de “Hü- kümetin tavrõ ‘işkenceye sõfõr tolerans’ sloganõnõn içi boş bir aldatmaca olduğu- nu kanõtlamõştõr” dedi. 8. Sayfada Yatõrõmcõnõn YTL sevdasõ bitti, riski gören dolara koşunca kur 1.66 YTL’yi de gördü Yabancõlar korktu dolar rekora koştuSon 5 yõldõr Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere akõn eden yabancõ yatõrõmcõlar, satõşa geçti. Yüksek reel faize bağlõ olan ‘YTL sevdasõ’ biten yabancõlar, dolara hücum edince kur 1.66 YTL’yi de gördü. YTL’deki 3 günlük değer kaybõ yüzde 12’yi aş- tõ. Yaşanan kriz öncesi ‘1 dolar ne zaman 1 YTL olur’ tartõşma- sõ yapan Türkiye’yi şimdi ‘dolar ne kadar yükselecek’ endişesi sar- dõ. Haftanõn ilk iki gününde Londra merkezli yapõlan alõmlarla 1.48 YTL’den 1.60 YTL’ye kadar çõkan dolar, dün de hõzla yüksele- rek gün içinde 1.66 YTL’yi gördü. Avro ise 2.13 YTL’ye kadar çõktõ. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada Küresel mali piyasalardaki krizin yõlõn son çeyreğinde iyice şiddet- lenmesi sonucu dolar kuru 1.60 YTL’yi aşarak yükselişe devam etmesine karşõn iktidardaki AKP Hükümeti, 2009 yõlõ milli gelir ve diğer makro ekonomik hedeflerini 1.40 YTL’lik ortalama do- lar kuruna göre yaptõ. Hükümet krize rağmen kurda ‘muhafaza- kâr’ davranõrken, Soros, Buffet gibi dünyanõn en büyük para spe- külatörlerinin hedge fonlarõ bile krize yenildi. Yõlbaşõnda 2 tril- yon dolarlõk büyüklüğü aşan bu fonlarõn, Türkiye gibi gelişmek- te olan ülkelerdeki varlõklarõnõ satmaya başlamasõ, büyüklükleri- ni 1.8 trilyon dolara indirdi. 12. Sayfada MHP’nin küresel kriz önerileri TBMM’de bir basõn toplantõsõ düzenle- yen MHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Tun- ca Toskay partisinin kriz önlemlerini açõkladõ. Dünyada yaşanan küresel eko- nomik krizle ilgili rapor hazõrlayan MHP, Türkiye’deki dalgalanmaya karşõ hükü- meti, Meclis’te “kriz komisyonu” kur- maya çağõrdõ. 12. Sayfada Global kredi krizi ile ilgili yaptõğõ isabet- li tahminlerle tanõnan New York Üniver- sitesi Ekonomi Profesörü Nouriel Roubi- ni, dünyanõn ciddi bir resesyon riski altõn- da olduğunu ve resesyonun en az iki yõl sü- rebileceğini söyledi. CNBC televizyonu- na konuşan Roubini, önlem almak için “tre- nin çoktan kaçtõğõnõ” belirtti.. 13. Sayfada 12.3 trilyon dolar uçtu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog