Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Şampiyonlar Ligi G grubundaki 3. ma- çõnda Fenerbahçe, Kadõköy’de ağõrladõ- ğõ İngiliz ekibi Arsenal’e 5-2 yenildi. Bu skorla 1 puanla son sõrada kalan Sarõ-Lacivertliler gruptan çõkma şan- sõnõ zora soktu. Taraftarlar maç sõra- sõnda ve sonrasõnda yönetimi, fut- bolcularõ ve teknik kadroyu protesto etti. Spor’da CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30331 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 EKİM 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Açmaz Toplumsal huzur ve refahtan sağda solda, partinin Meclis grubunda, örgüt toplantılarında, her fırsatta her- hangi bir ekranda, halk karşısında söz etmek kolay. Oysa ülkenin genel manzarası şöyle: Diyarbakır’a çıkarma yaptığı gün kentin hemen her semtinde kepenkler indirildi. Başbakanlık otobüsü yerine zırhlı makam aracını kullanmak zorunda kaldı. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de HİKMET BİLA’NIN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada MGK’DEN TERÖRE KARŞI YENİ YAPILANMAYA ONAY 6. Sayfada Ergenekon’da tutuklu-tutuksuz ayrõmõ ve cezaevinde duruşma AİHM’den dönebilir ‘Yargılamadaihlal’ Gelişmekte olan ülkelerden çõkõş telaşõ ve akşam yoğunlaşan alõmlar kuru 1.60 YTL’ye çõkardõ Yabancõlar dolarõ uçurdu SANIK AYRIMI Prof. Dr. Ülkü Azrak, Ergenekon davasõnda alõnan tutuklu-tutuksuz ayrõmõ kararõnõn Türkiye’de bir ilk olduğunu bildirirken adil yargõ- lanma koşullarõnõn ortadan kalktõğõ gerekçesiyle şim- diden Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi’ne başvu- rulabileceğini söyledi. TBB Başkanõ Özok, “Tutuklu 46 sanõğõn öncelikle sorgularõnõ yapõp daha sonra 40 tutuksuzun sorgusunu yapmak, adil yargõlanma ko- şullarõna aykõrõdõr” diye konuştu. 7. Sayfada AİHM YORUMU Ergenekon davasõnõn görülme- si için Silivri Cezaevi içindeki mahkeme salonunun tercih edilmesiyle Avrupa İnsan Haklarõ Mahke- mesi’nin adil yargõlanma ilkesine bakõşõna karşõ ih- lalin en başta yapõldõğõ ortaya çõktõ. AİHM, görüş- tüğü bir davada, “duruşmanõn halkõn kolayca ula- şamayacağõ hapishane gibi bir yerde yapõlmasõnõn du- ruşmanõn kamusal niteliğine engel teşkil edeceğini” vurguladõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 7. Sayfada YENİ GÖZALTI “Ergenekon” soruşturmasõ kapsa- mõnda eski Cumhuriyet Savcõsõ Ertaç Giray ve ko- rumasõ gözaltõna alõndõ. “Terör örgütü üyesi olmak- la” suçlanan Giray, Ergenekon sanõklarõndan emek- li Binbaşõ Mehmet Zekeriya Öztürk’ün avukatlõğõnõ yapõyordu. Giray’õn evinde arama yapan İstanbul Te- rörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazõ ev- raklara el koydu. Ekiplerce evdeki bilgisayarda da in- celeme yapõlarak bilgiler kopyalandõ. 7. Sayfada YTL’ye darbe Küresel yangõn gelişmekte olan piyasalara sõç- rarken en büyük sarsõntõyõ Türkiye yaşadõ. Yabancõ bankalarõn dolar alõmlarõnõ dengeleyen yerli ban- kalarõn da döviz piyasasõnda sa- tõştan alõma geçmesi kuru bir günde yüzde 6 yükseltti. Fed Başkanõ Bernanke’nin yatõrõm fonlarõnõn ellerindeki hisse se- netlerini alacağõnõ açõklamasõ fi- tili ateşledi. NECDET ÇALIŞ- KAN’ın haberi 12. Sayfada ‘Saatler önemli’ TÜSİAD Başkanõ Arzuhan Doğan Yalçõn- dağ, Lehman Brothers’õn batma- sõnõn dünyadaki krizin zirve nok- tasõ olduğunu belirterek, “O gün- den bugüne yaklaşõk 35 gün geç- ti. Hükümet keşke bizi o günler- de çağõrsaydõ” dedi. Saatlerin bi- le önemli olduğunu belirten Yal- çõndağ, “Artõk bazõ kararlar alõn- malõ” dedi. 13. Sayfada Gelir dağılımı ayıbı OECD raporuna göre, OECD üyesi 24 ül- ke arasõnda Türkiye, zengin ve yoksullar arasõndaki uçurumun en çok arttõğõ ülkeler liginde ikinci sõ- raya oturdu. OECD ülkelerinde en zengin yüzde 10’luk kesim, en yoksul yüzde 10’un 9 katõ kadar gelir sağladõ. ABD de Türki- ye’nin ardõndan üçüncü sõrada yer aldõ. 12. Sayfada Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a fiziki sal- dırıda bulunulduğu iddiasıyla gerginleşen Gü- neydoğu bölgesinde gösteriler devam ediyor. Şırnak’ta göstericiler, kepenk ka- patmayan bir işyerini ve polisi taşladı. Olaylarda 3 polis memuru, 3 gazeteci ve çok sayıda kişi yaralandı. Olaylar nedeniyle Şırnak ve İdil’de çok sayıda kişi gözal- tına alındı. Adana Ceyhan’daki gösterilerde de 5 polis yaralandı. 6. Sayfada BAHÇELİ AÇIKLADI Erdoğan’õn raporu Polis işkencesi saklanıyor Karakolda ve cezaevinde gördüğü işkence doktor raporuyla kanõtlanan Engin Çeber’le ilgili soruşturmada müfettişler ‘gözaltõnda şiddet olmadõğõnõ’ ileri sürdü İstanbul Haber Servisi - İçişleri Ba- kanlõğõ müfettişleri, Metris Cezaevi’nde gördüğü işkence nedeniyle yaşamõnõ yiti- ren Engin Çeber ve arkadaşlarõnõn em- niyette kötü muameleye maruz kalma- dõklarõnõ belirtti. Çeber ve arkadaşlarõnõn gözaltõnda bulunduklarõ süre boyunca du- rumlarõnõ belirten İstinye Devlet Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi’nin sağlõk rapor- larõ ise müfettişleri yalanlõyor. Bakanlõğõn Engin Çeber’in ölümünde po- lisin sorumluluğu bulunup bulunmadõ- ğõyla ilgili iki polis müfettişi tarafõndan yü- rüttüğü ilk inceleme tamamlandõ. İncele- mede, Çeber’in İstinye Karakolu’nda gö- zaltõnda bulunduğu sürede fiziksel şiddet gördüğüne dair bir izlenim elde edilmedi- ği belirtildi. Çeber ve arkadaşlarõnõn adli muayene raporlarõ ise işkence izlerini bel- geliyor. Öldürülen Engin Çeber ve arka- daşlarõ Aysu Baykal, Özgür Karakaya, Cihan Gün, 28 Eylül 2008’de gözaltõna alõnarak İstinye Polis Merkezi’ne götürü- lüp, 29 Eylül’de gece geç saatlerde tutuk- landõlar. Bu süre içinde de birçok kez ad- li muayeneden geçirildiler. Bu muayene- lerin ardõndan düzenlenen raporlarda ise ka- falarõnda, gözlerinde, dudaklarõnda, omuz- MHP lideri, Erdo- ğan’õn 1991’de RP İs- tanbul İl Başkanlõğõ döneminde hazõrladõ- ğõ terör raporunu açõk- ladõ. Raporda “Ke- malist devletin gele- neksel zora ve silaha başvuru yöntemi artõk iflas etmiştir” denili- yor. 4. Sayfada Barack Obama sosyalistmiş! Selanik’te ilk kez Türkçe müzikal ‘Türban 2. plana düşürür’ ABD’deki başkanlõk seçimlerine iki hafta ka- la kampanyasõnõ sertleştiren McCain, raki- bi Obama’yõ “sosyalist politikalar” yürüt- mekle eleştirdi. Obama, “McCain’in beni sosyalist olmakla suçlamasõ anlaşõlmaz” dedi. Komünist Partisi üyesi John Bachtell, Obama’nõn veya politikalarõnõn sosyalizm- le hiçbir ilgisinin olmadõğõnõ söyledi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 11. Sayfada Yunanistanlı yazar Kostas Ferris’in yazdõğõ ve Devlet Tiyatrolarõmõz tarafõndan sergilenen “Rebetiko” adlõ müzikal, Yunanistan’õn ikinci büyük kenti Selanik’i adeta salladõ. Bu- rada ilk kez bir Türkçe müzikal sergilenir- ken, bugüne kadarki en büyük sanatsal ka- tõlõmõn Yunancasõ barkovizyondan yansõtõl- dõ. Oyuna Selanikliler büyük ilgi gösterdi. MURAT İLEM’in haberi 15. Sayfada Baykal: Ayaklanma provası CHP lideri Baykal, Do- ğu ve Güneydoğu’daki gösterileri “Ayaklanma provasõ, kalkõşma” ola- rak değerlendirdi. Baykal “Bu olaylar bir kez daha ortaya koydu ki terör bu iktidarõn kolu kanadõ al- tõnda serpilmiş, hayatõn akõşõnõ kesintiye uğratma noktasõna gelmiştir” di- ye konuştu. Baykal, 1 Mayõs’ta emekçiye zorbalõğõn önünü açan Erdoğan’õn Diyarbakõr’daki olaylar karşõsõnda ‘kedi’ gibi ol- duğunu söyledi. Erge- nekon konusuna da de- ğinen Baykal, davada yargõlananõn Türkiye’nin hukuk sistemi olduğunu belirtti. 5. Sayfada Arkası Sa. 8. Sü. 6’da Gerilim sürüyor Fotoğraf:AA İ S T A N B U L B A Ğ C I L A R ’ D A Y İ N E P O L İ S T E R Ö R Ü Y A Ş A N D I 8. Sayfada Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararõnda kadõna koruma F. Bahçe:2 - Arsenal:5 Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde türbanõn önünü açan anayasa değişikliğinin iptalinin ge- rekçeli kararõnõ tamamladõ. Gerekçeli kararda, AİHM’nin İsviçre’de derslere türbanla giren Lu- cia Dahlab adlõ öğretmene ilişkin kararõna atõf- ta bulunuldu. İsviçre Dahlab davasõnda AİHM, “türban takan kadõnõn erkeğin yanõnda ikinci pla- na düşeceğine” işaret ediyor. 5. Sayfada Kadıköy’de hezimet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog