Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30330 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 EKİM 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Dava... Bugün Ahmet Taner Kışlalı’nın, aracına konan bomba sonucu hain bir terör saldırısıyla katledilişi- nin 9. yılı. 21 Ekim 1999 Perşembe günü saat 09.45 sıralarında, olayın hemen sonrasında gelen telefon acı haberin ucunu gösteriyordu: “Kışlalı hoca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı...” Acil servis görevlileri sadece şunu söyleyebildi: “Hepimizin başı sağ olsun!” Arkası Sa. 19. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Demokrasimizin İki Yüzü Türkiye ile Amerika demokrasileri at başı gidiyor. Yok birbirlerinden farkları. Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1950’lerde sık sık yinelediği kehanet gerçekleşti. Türkiye “Küçük Amerika olacak” diyordu. Oldu. Ke- hanet 2002’de iktidara gelen AKP’nin başlıca önderle- ri sayesinde nihayet 2008 yılında Türkiye demokrasisi Amerika ile yarışacak nitelik ve niceliğe kavuşarak ger- Arkası Sa. 19. Sü. 1’de İlk duruşma adil yargõlama ihlali, görevsizlik iddialarõ ve salondaki karõşõklõkla başladõ Ergenekon kargaşası46’sı tutuklu 86 sanõğõn yargõlandõğõ Ergenekon davasõ Siliv- ri Cezaevi içindeki duruşma salonunda başladõ. Salonun küçük olmasõ nedeniyle tam bir kargaşa yaşandõ. Avukatlar yoğunluk nedeniyle güçlükle içeri girebildi. Şikâyetler üzerine kendi- sinin de şikâyetçi olduğunu belirten Mahkeme Başkanõ, tutuksuz sanõk ve ve- killerini, daha sonra dinlemek üzere sa- londan dõşarõ çõkararak yargõyõ böldü. HATİCE TUNCER, ÖZLEM GÜVEMLİ, HİLAL KÖSE’nin haberi 4. Sayfada Gazetemizin avukatlarõnõn Ergenekon davasõna müdahil ola- rak katõlma talebi 13. Ağõr Ceza Mahkemesi heyeti tarafõndan görüşülüyor. Gazetemiz başyazarõ İl- han Selçuk, savcõlar hakkõnda kişilik hak- larõna saldõrõda bulunulduğu gerekçesiyle, Yeni Gün Haber Ajansõ da “haksõz it- ham” ve “mesleki itibara saldõrõ” ge- rekçeleriyle soruşturmayõ yürüten Er- genekon savcõlarõna dava açmõştõ. Avukatlarõmõz, davaya mü- dahil olmak için de mahkemeye başvurmuşlardõ. 4. Sayfada Ergenekon davasõndaki gizli tanõklarõn “perdelenmesi”, adil yargõlamadaki silahlarõn eşitliği ilkesi yönünden tartõşmalarõ be- raberinde getirecek bir özellik taşõyor. Es- ki Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi yargõcõ Rõza Türmen, tam gizliliğin so- run yaratabileceği uyarõsõnda bulunuyor. AİHM gizli tanõklarda, sanõklarõn sa- vunma hakkõnõ ortadan kaldõrmama, si- lahlarõn eşitliği ilkesine uygun olma ve iddianõn tek dayanağõnõn gizli tanõk ifadesi olmamasõ koşulunu arõyor. 6. Sayfada DIŞ BASINDA ERGENEKON ‘İddianame Da Vinci Şifresi gibi’ Ergenekon davasõ dünya basõnõnda geniş yer buldu. İn- giliz The Independent gazetesi dava haberini “De- mokrasinin sõnavõ” başlõğõyla verirken iddianameyi Dan Brown’un romanõna benzetti. Muhaliflerin “Erdoğan AKP aleyhine açõlan kapatma davasõnõn öcünü alõyor” yorumuna da yer veren İngiliz yayõn kuruluşu BBC, “Da- va, iktidardaki parti ile askerler arasõndaki gerilimleri canlandõrabilir” yorumunu yaptõ. 6. Sayfada Hükümetin yalanlamasõna karşõn Öcalan’õn cezaevinde fiziki saldõrõya uğradõğõ yolundaki haberlerle başlayan gerginlik tõrmanarak sü- rüyor. Doğubeyazõt’ta miting öncesi çõkan çatõşmada bir kişi yaşamõnõ yitirirken 5’i polis 20 kişi ya- ralandõ. Van’daki çatõşmalarda 8 kişi yaralandõ. Batman, Hakkâri ve Cizre’de esnaf kepenk açmadõ. Kõzõltepe’de dük- kânlar taşlandõ. 19. Sayfada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn gittiği Diyarbakõr’da da esnaf kepenk açmadõ. Kentin birçok yerinde gösteri- cilerle polis çatõştõ. Başbakan Erdoğan’õn kente ulaş- masõyla güvenlik önlemleri de en üst düzeye çõkarõldõ. Kortejin geçeceği yollara çõkan tüm cadde ve sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatõldõ. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlõ helikopterler de kent üzerinde alçak uçuşlar yap- tõ. MAHMUT ORAL’ın haberi 19. Sayfada Silivri Ceza ve İnfaz Kurumlarõ Yerleşkesi önünde dün sabah hayat erken saatlerde başladõ. Otobüs ve özel araçlarõyla Siliv- ri’ye gelen yaklaşõk 2 bin 500 kişi cezaevi kampusu önünü panayõr yerine çevirdi. Da- vayõ takip etmek için günler öncesinde Siliv- ri’de çeşitli otellerde karargâh kuran yazõlõ ve görsel basõn, dün de cezaevine gelen tutuksuz sa- nõk ve demokratik kitle örgütü yöneticileriyle gö- rüşmek için yarõştõlar. 4. Sayfada Silivri Ceza ve İnfaz Ku- rumları Yerleşkesi’nde dün sabahın erken saat- lerinden itibaren topla- nan demokratik kitle ör- gütleri, Ergenekon dava- sı kapsamında yargıla- nanlara destek verdiler. Hükümete istifa çağrısı yapan eylemciler, Erge- nekon soruşturmasının siyasi bir proje olduğu vurgusunu yaptı. İşçi Partisi (İP), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubeleri, 68’liler Birliği Vakfı, Türkiye Gençlik Birliği (TGC), Biz Kaç Kişiyiz Platformu, CU- MOK’lar günboyu alkış, slogan ve marşlarla ceza- evinin önünü miting ala- nına çevirdiler. Yaklaşık 2 bin 500 kişi gün boyun- ca “Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye”, “Ha- inler Meclis’te yurtsever- ler hapiste”, “Gün gelecek devran dönecek AKP hal- ka hesap verecek”, “ Pe- rinçek çıkacak hesap so- racak”, “Ergenekon ya- lanı Amerikan oyunu”, “Atatürk gençliği görev başında” sloganları attı- lar. 5. Sayfada Ergenekon davasõna tepki yağdõ Fazõl Hüsnü Dağlarca Türkiye ozanını uğurladı Geçen çarşamba günü yaşamõnõ yi- tiren şair Fazõl Hüsnü Dağlarca dün yüzlerce dostu, sanatçõlar, po- litikacõlar ve sanatseverlerce son yolculuğuna uğurlandõ. Sevenleri saat 11.00’de Dağlarca’yõ anmak için Kadõköy Süreyya Operasõ’nda bir araya geldi. Törende çok sayõ- da vatandaşõn yanõ sõra başka şe- hirlerden gelen öğretim üyeleri, edebiyat öğretmenleri de yer aldõ. Dağlarca, cenaze namazõnõn ar- dõndan Karacaahmet Mezarlõğõ’nda defnedildi. 14. Sayfada 16 Mart davasõ Katliam zaman aşımında İÜ Eczacõlõk Fakültesi önünde 30 yõl önce 7 öğrencinin katledilmesi, 41 öğrencinin de yaralanmasõyla so- nuçlanan bombalõ ve silahlõ saldõ- rõya ilişkin 3 sanõğõn yargõlandõğõ dava, zamanaşõmõ süresi dolduğu gerekçesiyle düştü. Mahkeme he- yetinin yasalarõ çok açõk bir şekil- de çiğneyerek siyasi bir karar ver- diğini belirten davanõn avukatlarõ, kararõ temyiz edeceklerini belirtti- ler. 8. Sayfada Küresel krizin faizleri arttõracağõnõn orta- ya çõkmasõna karşõn, 2009 bütçesinde faiz gideri öngörüsünü bir önceki yõ- la göre neredeyse sabit bõraktõ. 262 milyar TL’de bağlanan bütçede, ye- rel seçim yõlõ olan 2009’da faiz dõşõ harcamalarõ enflasyonun iki katõ oranõnda arttõrõldõ. 13. Sayfada Ekonominin en kõrõlgan noktasõ olarak görülen cari işlemler açõğõnõn 50.415 milyar dolar olacağõ tahmin ediliyor. Devlet Planlama Teşkilatõ raporuna göre, cari işlemler açõğõnõn GYSH’ye oranõ 2008-2009 için yüzde 6.4 olarak belirlendi. Dõş ticaret açõğõ ise 63 mil- yar dolar olacak. 13 . Sayfada İŞÇİ PARTİSİ 3 itiraz dilekçesi Perinçek ve İP yöne- ticilerinin avukatlarõ, “İP’nin anayasal gü- vencesinin ihlal edil- diği”, “Davanõn ce- zaevinde görülmesi” ve “Davanõn Ankara Mahkemeleri’nde gö- rülmesi gerektiği” ko- nularõnda itirazda bu- lundu. 5. Sayfada CHP Şahin istifa et Duruşma salonunda yaşanan kargaşayõ değerlendiren CHP’li komisyon üyeleri, “duruşma salonunun gayri insani şartlar- da” olduğuna dikkat çekerek Adalet Ba- kanõ Şahin’e istifa çağrõsõnda bulundu- lar. 5. Sayfada Binlerce kişi Silivri’de İLK GÜN İZLENİMLERİ Kargaşayla başladı Müdahil olma istemi ‘Gizli tanık sorun olur’ 2009 bütçesinde harcamalar enflasyonu 2 kat aştõ Krize hazırlık yok Doğu ve Güneydoğu’da Abdullah Öcalan’a destek eylemleri yayõlõyor Gerginlik tõrmanõyor ERDOĞAN İYİ KARŞILANMADIBİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Fotoğraf: VEDAT ARIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog