Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CHP milletvekili Şükrü Elekdağ, dõş politikada Türkiye’nin üçlü kuşatma altõnda bulunduğunu vurgulayarak bu ku- şatmanõn unsurlarõnõ “Güvenlik tehdidi, küresel ekono- mik dalgalanmanõn olumsuz etkisi ve Türkiye’ye yöne- lik psikolojik savaş” olarak sõraladõ. Elekdağ, Barzani ile yapõlan resmi temasõn da büyük bir hata olduğunu belirt- ti. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 4. Sayfada Irak’ta hükümetin en büyük ortağõ olan Şii ittifakõ, Irak ile ABD arasõnda müzakere edilen güvenlik anlaşma- sõnõn metnine karşõ çõktõ. Başbakan Nuri el Maliki’nin de katõldõğõ toplantõda, yeni bir metin hazõrlanmasõ için komisyon kurulmasõ kararlaştõrõldõ. Petrol Bakanõ Hüseyin Şehristani, Irak’ta koalisyon kuvvetleri ye- rine BM gücünün bulunmasõnõ istedi. 11. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30329 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 EKİM 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ankarayalçın... Murat Karayalçın deyince aklınıza ilk ne geliyor? Tek soruluk, böyle bir anket yapılsa, sanırız ilk sı- rada şu yanıt çıkar: Ankara’nın eski belediye başkanı! Bu köşenin diliyle söylemek gerekirse: Ankara’nın eski-meyen belediye başkanı! Ya da: Ankarayalçın! Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Ergenekon’da Görevimiz... Bugün ‘Ergenekon’ adıy- la vurgulanan ‘siyasal da- va’nın ilk duruşması yapı- lacak. Davanın siyasallığını yal- nız biz ileri sürmüyoruz, AKP iktidarının Başbaka- nı bu gerçeğin altını önem- le çizmiştir. Hükümetin başı Erdoğan “Ben Ergenekon davasõnõn savcõsõyõm” demiştir. Başbakan, bu sözleriyle, davanın soruşturmasını yü- rütüp iddianamesini dü- zenleyen savcı Zekeriya Öz’ün yanındaki yerini al- mıştır. Ergenekon iddianamesi 2450 sayfadır. Bu görülmüş ve işitilmiş bir olay değildir; 2450 say- fada bütünlük, mantık, tu- tarlılık, yasalara uygunluk aramak da daha başından sonuç vermeyecek bir ça- bayı vurguluyor. İddianameye ek olarak ortalama her biri 400-500 sayfa tutan 450 klasör de eklendiği zaman yaklaşık 200 bin sayfalık bir evrak oluşuyor. Mahkemelerimizin kısıt- lı koşulları göz önüne alın- dığında Ergenekon’un asla sonuçlanamayacak bir da- va olduğu görülüyor ve önemli bir soru ortaya çı- kıyor: Acaba savcılar sanıklara ömür boyu sürecek bir yar- gısız infazı mı öngördüler? Ne yazık ki konu bu so- ruyla da noktalanamıyor... Ergenekon soruşturma- sından yaklaşık 500 gün sonra birinci iddianame gündeme girebildi. Ancak soruşturma sürü- yor; medyanın deyişiyle 7’nci ya da 8’inci dalgayla gelen gözaltına alınmalar ve tutuklamalar devam edi- yor. Siyasal olduğu açık seçik ortaya çıkan bu sorgulama daha ne kadar sürecek? Daha kaç ek iddianame hazırlanacak? Ne zaman hazırlanacak? Yoksa iktidarın başının savcısı olduğunu söylediği Ergenekon eylemi bir poli- tika aracı olarak siyasette sürgit kullanılacak mı? Ergenekon davasında savcı hükümetin başındaki Başbakan olunca, yargıç- ların da durumu zorlaşıyor. Çünkü hükümetin başı ve yandaş medya Ergene- kon’da savcılığa soyunun- ca, tüm hukuk kuralları ve yasalar sorgulamalar- da çiğnendi; dava bir siya- sal kavgaya dönüştü; yar- gıçlar bu ortamda vere- cekleri her kararda, en baş- ta tutuklamalar ve salıver- melerde, baskı altında kal- maktadırlar. Anayasa Mahkemesi’nin AKP hakkındaki kararın- da da dış ve iç baskı elle tu- tulurcasına somutlaşmıştı. Yargıçların da sonunda insan oldukları unutulma- sın... Ergenekon savcısı bu arada gazetemizi hedef ola- rak ele almıştır. C ‘ÜLKE KARANLIKTA KALABİLİR’ 5. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL’IN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada GÜNEYDOĞU DURULMUYOR 8. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 1’de 46’sõ tutuklu, 86 sanõğõn yargõlandõğõ davanõn ilk duruşmasõ Silivri Cezaevi’nde bugün yapõlacak Ergenekon başlıyor Turkcell Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş rakiplerini ye- nerek 3 puan kazandı. Sarı - Kırmızı- lılar evinde konuk ettiği Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş ise yeni tek- nik direktörü Mustafa Denizli yöneti- mindeki ilk maçında deplasmanda G.Birliği’ni 3-1’le geçti. Spor’da Kültür Servisi - İstanbul’da 15 Ekim’de yaşama veda eden büyük şa- ir Fazıl Hüsnü Dağlarca (94), bugün saat 11.00’de Kadõköy Belediyesi Sü- reyya Operasõ’nda yapõlacak törenin ardõndan son yolculuğuna uğurlana- cak. Dağlarca, Kadõköy Söğütlüçeş- me Camisi’nde öğle vakti kõlõnacak namazõn ardõndan Karacaahmet Me- zarlõğõ’nda toprağa verilecek. Dağ- larca uzun zamandõr Kadõköy Mü- hürdar Caddesi’nde kendi adõnõ ta- şõyan sokaktaki evde oturuyordu. İstanbul 13. Ağõr Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada sa- nõklarõn kimlik tespitlerinin ardõndan 2 bin 455 sayfalõk id- dianame okunacak. Soruşturma savcõlarõ Zekeriya Öz, Nihat Taşkõn ve Mehmet Ali Pekgüzel’in hazõrladõğõ iddianamede, gazetemiz başyazarõ İlhan Selçuk, emekli Tuğgeneral Veli Kü- çük, İP lideri Doğu Perinçek, emekli Yüzbaşõ Muzaffer Te- kin, eski İÜ Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun “örgütün üst dü- zey sorumlularõ ve yöneticileri” olduklarõ ileri sürülüyor. Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfõ ile yayõncõsõ Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk AŞ’nin, “Ergenekon Davasõ”na müdahil olmak için başvurusu bulu- nuyor. İlhan Selçuk, iddianameyi hazõrlayan 3 savcõ hakkõn- da kişilik haklarõna saldõrõda bulunduklarõ gerekçesiyle dava açmõştõ. Ayrõca Cumhuriyet Vakfõ ile Yeni Gün Haber Ajan- sõ Basõn ve Yayõncõlõk AŞ avukatlarõ da savcõlar hakkõnda 100 bin YTL’lik manevi tazminat davasõ açtõ. 6. Sayfada Ergenekon davasõ, iktidar yanlõsõ medya tarafõndan AKP’nin “demokratikleşme programõnõn” parçasõ olarak kamuoyuna su- nuldu. Ancak hukukçular birçok konuda kanunlarõn ihlal edil- diğini vurguluyor. Yurtsever Cepheli Hukukçular’dan Ayhan Erdoğan, “Bu dava, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde ve õlõmlõ İslam konseptiyle yeniden yapõlandõrõlan ve adõna İkinci Cumhuriyet denilen yeni devletin, muhaliflerine bir ika- zõdõr” diye konuştu. GAMZE ERBİL’in haberi 6. Sayfada 2500 SAYFALIK İDDİANAME GAZETEMİZ MÜDAHİL OLACAK MUHALİFLERE GÖZDAĞI Kredi musluklarõnõn kesilmesinden ve kõsa vadeli borçlardan kaygõ duyuluyor Sanayiciler şikâyetçi Türkiye’de 2 se- nedir reel sektörde ciddi sõkõntõ yaşandõğõnõ belirten İstan- bul Sanayi Odasõ Başkanõ Tanõl Küçük, krizin reel sektöre sõçramasõ halinde, Türkiye’nin krizin altõnda kalacağõnõ vurguladõ. Küçük, bazõ kamu bankala- rõnõn kredileri geri çağõrdõğõnõ belirte- rek “Yanlõş yapõyorlarsa bedelini reel sektör ödememeli” dedi. ŞEHRİBAN KIRAÇ’ın haberi 13. Sayfada Küresel krizin et- kisiyle yabancõ yatõrõmcõlarõn Türkiye’deki portföyle- rinin büyüklüğü, son bir ayda 16 mil- yar dolardan fazla küçülerek 73.6 mil- yar dolara geriledi. Yabancõlarõn port- föyünde yõlbaşõna göre erime 33.6 mil- yar dolara ulaştõ. Merkez Bankasõ, İMKB, Merkezi Kayõt Kuruluşu, BDDK verilerine göre, erimenin büyük bölümü borsadan kaynaklandõ. 12. Sayfada Küresel sermaye- nin önemli ban- kalarõndan Türkiye’ye “Bahar bitti” uyarõsõ geldi. JP Morgan, “Şirketler dö- viz riski altõnda, yerel seçim, Ergene- kon, Deniz Feneri politik riski arttõrõyor” yorumunu yaptõ. Morgan Stanley “İş- ten çõkarmalar ve iflaslar yaşanacak” derken Citibank özel sektörün yüksek döviz açõğõna dikkat çekti. MURAT KIŞLALI’nın haberi 13. Sayfada IRAK HÜKÜMETİNİN BÜYÜK ORTAĞI Şiilerden güvenlik anlaşmasõna ret Kitap fuarına Türk damgası Frankfurt Kitap Fuarõ’nõn onur konuğu Tür- kiye, sunumlarõnõ tamamlayarak statüsünü ge- lecek yõlõn onur konuğu Çin’e devretti. Fuarda Adalet Ağaoğlu ve Jale Parla’nõn açõlõşõnõ yap- tõğõ “Modern Türk Edebiyatõ’nõn Kurucularõ” et- kinliğinde edebiyatçõlarõmõz, yaşamlarõ ve eser- leriyle kõsmen karşõlaştõrõlarak tanõtõldõ. Fuarda ayrõca kadõnõn özgürleşmesine paralel gelişen Türk kadõn yazarlar anlatõldõ. 15. Sayfada Üniversiteliler yeni yurt istiyor Üniversite öğrencileri, Yüksek Öğrenim Kre- di ve Yurtlar Kurumu’nun (YURTKUR) yeterli barõnma imkânõ sağlayamamasõ ve çok sayõda üniversitelinin cemaat yurtlarõnõn ağõna düşmesi üzerine, “YURTKUR uyuma, yurt kur” adlõ im- za kampanyasõ başlattõ. Öğrenciler 219 devlet yurduna karşõ 3 bin 126 tane kayõtlõ özel yurt ve binlerce de kaçak yurt bulunduğunu vurguladõlar. MAHMUT LICALI’nın haberi 3. Sayfada ‘Türkiye üçlü kuşatma altõnda’ Dağlarca’yı uğurluyoruz EMEKLİ BÜYÜKELÇİ ŞÜKRÜ ELEKDAĞ Şii lider Mukteda el Sadr ‘Kriz ezer’ Kayıp büyük ‘Bahar bitti’ Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı dün sona erdi. Pop sanatın efsanevi adı Andy Warhol’un ya- nı sıra Semiha Berksoy, İnci Eviner, İrfan Önürmen gibi adlar fu- arda yer alan 90’ı yabancı, 148’i yerli 238 sanatçıdan yalnızca birkaçıydı. Yaklaşık 46.000 kişinin ziyaret ettiği fuar kimilerine göre oldukça iyiydi, kimilerine göreyse düş kırıklığı yarattı. ELİF BEREKETLİ’nin haberi 14. Sayfada Sanatın durağı İstanbul Fotoğraf: VEDAT ARIK İlk tören Süreyya’daFotoğraf:FATİHERDOĞDU G. Saray fark attı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog