Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

“Minimum zaman dilimi içinde maksimum kâr elde etme” üze- rine kurulu sistemin çarklarõ birkaç yerden birden kõrõldõ. BM Gõ- da ve Tarõm Örgütü (FAO) halen 862 milyon insanõn açlõkla bo- ğuştuğunu söylüyor. Yoksulluk ve açlõkla mücadele için her yõl 30 milyar dolarlõk kaynak gerekiyor. Son mali kriz ise yalnõz Ame- rikan ekonomisinin çürük yapõsõnõ gözler önüne sermekle kalmadõ, neoliberal politikalarõn egemen olduğu kapitalist sistemin de kü- resel ölçekte sorgulanmasõnõn gereğini ortaya koydu. Herkes ağõz birliği etmişçesine “Küresel finansal sistem hiçbir za- man eskisi gibi olmayacak” diyor. ABD’deki kurtarma operasyonu küresel liberal politikalarda yeni bir dönemece işaret ediyor. An- cak öte yandan, sistemin kendi içinden bile tepkiler alarak, “Kâr- lar özelleştirilirken zararlar kamulaştõrõlõyor” eleştirilerine yol açõ- yor. ÖZLEM YÜZAK’ın haberi 6. Sayfada CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Hakkımdaki İftira Kampanyası... Türkiye’nin en karanlık günlerinde bile yaşanma- yan, sistemli bir iftira kampanyaları döneminden ge- çiyoruz. Güçlendikçe vahşileşen bir medya faşizmi- ni yaşıyoruz. Bundan payını alanlardan biri de benim. Önce F tipi yayın organlarında saldırdılar, istedikleri Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Bana Ne Ya’ Hiçbir söz, AKP iktidarını Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in söylemi kadar net biçimde açıklayamaz. Alman yargıç, üstelik dört isim vererek Almanya’da yargılanan Deniz Feneri’nin Türkiye’den idare edildiğini tutanaklara geçirdi. Üstüne üstlük mahkeme kimilerini suçlu, kimileri- ni sorumlu bulduğunu açıklarken davanın siyasal, da- ha doğrusu partisel ayağı olduğunu duyumsattı. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de MÜMTAZ SOYSAL’IN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada Kapitalizm arayışta ABD yönetiminin mali krizi çözmek için hazõrladõğõ 700 milyar dolarlõk kurtar- ma paketinin Kongre’nin alt kanadõ Temsilciler Meclisi’nde reddedilmesinin ar- dõndan Senato’nun planõ oylamaya hazõrlandõğõ duyuruldu. Cumhuriyetçileri ra- hatlatmak için plana vergi teşviki ve mevduat garantisinin arttõrõlmasõ konusun- da bazõ maddeler eklendi. Meclis’ten “ret” alan plan, Senato’da vergi teşvikleri- ne yönelik bir yasa tasarõsõna eklenerek kabul ettirilmeye çalõşõlacak. ABD Baş- kanõ George Bush önceki gün yaptõğõ açõklamasõnda paketin geçmesi için çaba- larõn süreceği yönünde güvence vermişti. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 12. Sayfada ABD’de yeni formül hazırlığı Eğitim-İş raporu: AKP iktidarõ döneminde ilköğretim müfettişleri etkisizleştirildi İş yükü çok, ücret yok 85. YIL SAYI: 30311 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 EKİM 2008 PERŞEMBE Küresel mali kriz dünyada yeni arayõşlarõ ve yeni sorgulamalarõ gündeme getirdi Eğitim-İş’in hazõrladõğõ rapor milyonlarca öğ- rencinin bulunduğu ilköğretimi denetleyen ilk- öğretim müfettişinin yõllar içinde “vasõfsõz me- mur statüsüne” dönüştürüldüğünü ve etkisinin yok edildiğini gözler önüne serdi. İlköğretimin dõşõnda 18 farklõ alanõ da denetle- mekle yükümlü olan ilköğretim müfettişlerinin ücreti 1324 YTL iken, diğer müfettişlerin ücret- leri 2 bin 300 ile 3 bin 200 YTL arasõnda deği- şiyor. MAHMUT ILICALI’nın haberi 8. Sayfada GÜL TÜRKİYE’YE İYİ NOT VERDİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM’nin ye- ni yasama yõlõnõn başlamasõ nedeniyle Meclis Ge- nel Kurulu’nda yaptõğõ konuşmada, Türkiye, De- niz Feneri yolsuzluğu, AKP’li belediyeler ile AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Dengir Fõrat ve AKP’li Şaban Dişli hakkõndaki iddialarla çalkalanõrken, Türkiye’nin “saydamlõk endeksinde yükseldiğini” savunarak yolsuzluklarõ görmezden geldi. üneyde tatil keyfi sürüyor Antalya’da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yurttaşlar, denizin keyfini çıkardı. 9 günlük bay- ram tatili için Antalya’yı seçen yurttaşlar, Konyaaltı Plajı’nda hem güneşlendiler hem de denize girmenin keyfini yaşadılar. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, nem oranının yüz- de 50 olduğunu, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 30 derece civarında seyredeceğini söyledi- ler. Öte yandan Rize’nin yüksek kesimlerinde, dün etkili olan yağış nedeniyle ufak çaplı heyelan- lar oldu. Van ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde ise sağnak yağış nedeniyle birçok ev ve işyerini su bas- tı. Tatvan’da sel sularının yıktığı duvarın altında kalan bir kişi ağır yaralandı. (Fotoğraf: AA) Metin And yaşamõnõ yitirdi Tiyatro araştõrmacõsõ, yazar Metin And önceki gece An- kara’da yaşamõnõ yitirdi. And’õn cenazesi, yarõn İs- tanbul’da Teşvikiye Cami- si’nde öğlen kõlõnacak ce- naze namazõnõn ardõndan Eski Kozlu Mezarlõğõ’nda- ki aile kabristanõnda topra- ğa verilecek. 17. Sayfada Diyarbakõr’da çatõşma: 1 şehit Diyarbakır’ın Hani ve Li- ce ilçeleri arasõndaki dağlõk bölgede güvenlik güçleriy- le PKK’liler arasõnda çõkan çatõşmada 1 er şehit oldu, 1 er de yaralandõ. Terhisine 47 gün kala şehit olan er Yal- çõn Gürbüz dün Tekirdağ’õn Çerkezköy ilçesinde topra- ğa verildi. 8. Sayfada TBMM Başkanõ Top- tan, açõş konuşmasõnda “Küresel dalgalanma- lar dünya ekonomile- rini derinden etkiliyor. İç tartõşmalarla enerji- mizi tüketmek yerine gerekli önlemleri al- malõ, fõrsatlarõ değer- lendirmeliyiz” mesajõ verdi. 5. Sayfada P A K E T Y A S A T A S A R I S I N A E K L E N E C E K Yolsuzluklarõ görmezden geldi TBMM’DE TÖREN Protestolu açõlõş Gül Cumhurbaşkanõ ol- duktan sonra TBMM açõ- lõş oturumlarõna katõlma- yan komutanlar tavõrlarõ- nõ bu kez de değiştirme- di. CHP milletvekilleri ise Gül salona girdiğinde ayağa kalkmadõ, konuş- masõnõ tamamladõktan sonra da alkõşlama- dõ.TÜREY KÖSE/AY- ŞE SAYIN’ın haberi 5. Sayfada G
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog