Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30328 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 EKİM 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ekonomide Kukla Oyunu... AKP medyası siyasi konulardaki haberciliğini eko- nomiye de taşıdı. Başbakan’ın, her şeyi olumluya yor- ma anlayışını aynen uyguluyorlar. Toplumun ne kadarı, pembe haber perdesinin ar- kasındaki gerçekleri görüyor bilinmez ama, sanırız başta küçük işletme sahipleri olmak üzere halkımız bir bu haberlere, bir kendi durumuna bakıp soru- yordur: Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Gökçek’ten Kurtulmanın Yolu Siyasal kulislerde bir süredir konuşulan, adı üze- rinde ittifaka varılan Murat Karayalçın’ın adaylığı ke- sinleşince Melih Gökçek; kendine bağlı, soldan din- ciliğe dönen, tabii bu yoldan ceplerini doldurmaya ça- lışan kimilerinin kurduğu, AKP yalakası TV’lerde boy gösterdi ve: Arkası Sa. 8. Sü. 1’de BRÜKSEL Belçikalının yaşamı internet İranlõ kadõn karikatüristler ‘barõşõ’ çizdi İranlı kadın çizerlerin karikatürleri Karikatür- cüler Derneği’nin Sultanahmet’teki galerisinde sergileniyor. Karikatürcüler Derneği Başkanı Me- tin Peker ve İranlı çizer Rahim Asgari’in eşi ve bir yaşındaki çocuğuyla birlikte katıldığı tören- le açılışı yapılan sergide, 40 İranlı kadın çizerin 60 eseri yer alıyor. Metin Peker, karikatür sanatı ile dünyaya barışı duyurmak istediklerini vur- gulayarak “İranlı kadınların bu tür duyarlılık- ları bizi çok duygulandırdı” diye konuştu. Tab- riz Cartoons kadın çizerlerinin karma sergisi, 30 Ekim tarihine kadar 09.00-17.00 saatleri arasında dernek merkezindeki galeride izlenebilecek. Şii lider Mukteda el Sadr yanlõsõ Iraklõlar, uzun süredir müzakereleri süren ABD-Irak güven- lik anlaşmasõnõn reddedilmesi için Irak mecli- sine çağrõ yaptõ. El Sadr destekçilerinin kale- si konumunda olan ve Bağdat nüfusunun önemli bir kõsmõnõ barõndõran Sadr semtinde dü- zenlenen yürüyüşe katõlan 50 bin civarõnda pro- testocu, Amerikan askerlerinin Irak’taki görev süresinin 2011 yõlõna kadar uzatõlmasõnõ öngören anlaşmayõ protesto etti. 11. Sayfada Belçikalıların çoğu “kablo- suz” ya da kablolu bir şekilde göbek bağõ ile internet üze- rinden bağlanõyor hayata. Ge- çenlerde yapõlan bir araştõr- mada internet bağlantõsõ bu- lunan 5.5 milyon Belçikalõnõn yarõsõnõn kablosuz olarak in- ternete bağlandõğõ belirlendi. Belçikalõlarõn yüzde 63’ü ay- da en az bir kez internete bağlanõyor. Bu geçen yõla gö- re yüzde 3 artõş anlamõna ge- liyor. ERDİNÇ UTKU’nun yazısı 10. Sayfada NEW YORK Havasında seçim var MALMÖ Volvo ve SAAB da tehdit altında Küresel kriz, İsveç’in ünlü otomotiv devleri Volvo ve SAAB’õ da yakõndan etkiledi. İsveç medyasõ ve ekonomi uzmanlarõnõn değerlendirme- lerine göre sanayinin bu iki lo- komotif kuruluşu iflas tehdi- diyle karşõ karşõya. Volvo, içinde bulunduğu ekonomik darboğazõ aşabilmek için ilk aşamada 3 bin 500 işçinin işine son vermeyi planlõyor. Krizin giderilememesi halin- de bu sayõnõn 10 bine dek çõ- kabileceğinden söz edili- yor.ALİ HAYDAR NER- GİS’in yazısı 10. Sayfada ZÜRİH İnek pazarı ve Viyana opereti... İnekler sürü sürü. Yüzlerce. Tümü de aynõ renk. Kahve- renginin değişik tonlarõnda. Yaş gruplarõna ayrõlmõşlar, yan yana, sõra sõra öyle duru- yorlar. Çoğu sakin, arada sõ- rada biri canõ sõkkõn esniyor, bir başkasõ sesini yükselti- yor. Heyecanlõ insanlar inek- ler arasõnda acele acele ko- şuşturuyor. Yanõnda durduk- larõ ineğin şöyle bir okşuyor- lar başõnõ... AHMET AR- PAD’ın yazısı 10. Sayfada Irak’ta anlaşmaya karşõ gösteri On binlerden ABD uyarõsõ Türkiye’nin ilk müzik ya- põm şirketlerinden olan Ode- on, arşivindeki 10 bini aşkõn kaydõ günümüze taşõyor. 8 yõldõr Odeon Müzik’in pro- je koordinatörlüğünü ya- pan Zeynep Göktürk ve Harman 2’nin yönetmenli- ğini üstlenen müzisyen En- gin Arslan, Odeon’un arşi- vini ve halk müziğini anlat- tõlar. HATİCE TUNCER’in söyleşisi 7. Sayfada Alkollü içkilerin teşhirinden satõşõna kadar ağõr sõnõrlamalar yolda Örtülü içki yasağı devriTütün ve alkollü içkilerin sunum ve satõş esaslarõnõ ye- niden düzenlemek gerekçesiyle hazõrlanan yönetmelik taslağõ adeta IV. Murat devrini geri getiriyor. Taslak ka- bul edilirse Türkiye’deki tüm bayiler mart ayõna kadar ruhsatlarõnõ yenilemek zorunda kalacak. İki ay içinde ye- ni düzene uymayan bayinin ruhsatõ iptal edilecek. Yeni düzende IV. Murat rolünü Unakõtan’õn eski danõş- manõ Kazõm Çalõşkan oynayacak. TAPDK Başkanlõğõ’na getirilen Çalõşkan, kendi eliyle hazõrladõğõ yönetmelik tas- lağõnda yürütme yetkisini de tek başõna üstlendi. Taslak, reklam, kampanya, promosyon ve sponsorluğu yapõlamaz hale getiriyor. HASAN ERİŞ’in haberi 13. Sayfada Örtbas ettiler Deniz Feneri e.V. davasõnda kuryelikle suçlanan ve olayõn “baş sorumlularõ” arasõnda gösterilen Za- hit Akman’õ savunma gerekçesini açõklayan RTÜK, iddialarõn Akman’õn ilk görev süresini il- gilendirdiğini öne sürdü. CHP’li üyeler yargõya baş- vuracak. FIRAT KOZOK’un haberi 6. Sayfada Ankara’da miting AKP’ye ‘dur’ dediler İstanbul’dan sonra Diyarbakõr, Hakkâri ve Adana’da da Öcalan gösterileri yapõldõ Türkiye’yi geriyorlar İmralı’da Öcalan’a şiddet uygulandõğõ iddialarõ üze- rine önceki gece İstanbul’da başlayan gösteriler Di- yarbakõr, Hakkâri ve Adana’ya yayõldõ. Diyarbakõr’da DTP’li vekillerin de katõldõğõ gösteride polise taşla saldõrõldõ. Yüksekova’da ve Adana’da da çatõşma çõk- tõ. Yüksekova’da yol kenarõna bõrakõlan patlayõcõ- nõn infilak etmesiyle 1 kişi yaralandõ. 6. Sayfada Şırnak’ta PKK’ye protesto Ticaret ve Sanayi Odasõ, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarõ Birliği, Zira- at Odasõ, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nin de ara- larõnda bulunduğu sivil toplum örgütlerince dü- zenlenen mitingde terör örgütü PKK protesto edil- di. Yürüyüşte 150 metre uzunluğundaki Türk bay- rağõ ve şehitlerin fotoğraflarõ taşõndõ. 6. Sayfada Hollywood paraya âşõk Fenerbahçe zor kazandõ Oscar ödüllü aktör Kevin Spa- cey, Hollywood’un sadece pa- raya âşõk olduğunu söyleyip bağõmsõz filmler yapmanõn zor olduğunu söyledi. Kevin Spa- cey, düzenlediği basõn toplan- tõsõnda Hollywood’da, 10 mil- yon dolar bütçeli bağõmsõz ya- põmlara kaynak bulunamadõ- ğõnõ belirtti. 17. Sayfada Sarı-Lacivertliler Kocaeli- spor’u son dakika golüyle 3-2 yendi. İsmetpaşa Stadõ’nda oynanan mücadelede konuk takõm Fenerbahçe’nin sayõla- rõ Guiza, Uğur ve Semih’ten geldi. Sarõ-Lacivertliler, bu sonuçla 7. hafta sonunda ilk deplasman galibiyetini alarak puanõnõ 9’a çõkardõ. Spor’da Odeon’dan ‘Harman 2’ albümü Taş plaklardan compact disklere HALKEVLERİ’NE ‘MUHALİFLİK’ CEZASI 8. Sayfada DIŞ POLİTİKADA YENİ DÖNEM 11. Sayfada MESLEK ÖRGÜTLERİNE AKP KISKACI 13. Sayfada RTÜK’TEN KOMİK SAVUNMA Başkentte sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katı- lımıyla düzenlenen mitingde, “AKP’nin yolsuzlukları ve zamla- rı” protesto edildi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Dö- nem Sözcüsü Karakaya, “AKP’nin yöneticilerinin arka arkaya çıkan yolsuzlukları, Deniz Feneri dava- sı AKP’nin kirli yüzünü ortaya çı- karmıştır. Şimdi AKP’ye dur deme zamanıdır” dedi. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Beko da AKP’nin, “sadece laiklik karşıtı eylemlerin değil, yolsuzluğun, yoksulluğun ve hak kayıplarının da odağı ol- duğunu” söyledi. MAHMUT LI- CALI’nın haberi 8. Sayfada Baykal, hükümetin, yurtdõşõn- daki tasarruflarõn “sorgulama- dan muaf tutularak” Türkiye’ye getirilmesi hazõrlõğõnõn ekono- minin saygõnlõğõna darbe vura- cağõnõ söyledi. 5. Sayfada TOBB Başkanõ Hisarcõklõoğlu, ülkelerin IMF ve AB’ye mah- kûm edildiğini belirterek “Olmaz böyle bir şey. Ülkeyi borç al- maktan, emir almaktan kurtar- mak lazõm” dedi. 8. Sayfada ‘Emirden kurtulalõm’ HİSARCIKLIOĞLU ‘Saygõnlõğa darbe vurur’ Fotoğraf:NECATİSAVAŞ KARA PARA TRANSFERİ Televizyonda üç kez yapõlan “Seçim tartõşmalarõnõn” ikin- ci yayõnõ 60 milyon Amerika- lõ tarafõndan izlenmiş. İnsanlar derbi izler gibi, “seçim önce- si maçõnõ” izliyorlar Ameri- ka’da. New York kadar hedo- nist ve bireyselliğin övüldüğü bir şehirde bile yaşam duruyor diyebilirim televizyonda se- çimle ilgili bir program varken. IŞIK CANSU CANAYAK’ın yazısı 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog