Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

YİK Başkanõ Mustafa Koç: Reel sektörde küresel kri- zin etkilerinin kaçõnõlmaz olarak biraz daha belirgin his- sedilmesi beklenmelidir. Her şeyden önce, finansal kri- zi derinlemesine yaşayan ihracat pazarlarõmõzdaki bü- yüme, muhtemelen sõfõra yakõn düzeyde gerçekleşebilir. Yapõlmasõ gereken, sakinleştirici olmaya çalõşõrken tar- tõşmalarõ bastõrmak değil, geniş bir istişare mekaniz- masõyla süreci yönlendirebilmemizi sağlayacak hazõr- lõklarõ gerçekleştirmektir. 13. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30327 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 EKİM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Medyalröz... Medya olayını, bu alanda ülkemizdeki, dünyada- ki değişimi, gelişimi yeri geldikçe vurguladık. Başlı- ğı bu sütunlarda daha önce de kullandık... Ancak son dönemde medya ekseninde sürdürülen tartışmalar ko- nuyu yeniden güncel hale getirdi. Medya teknolojinin ve bilgi paylaşımının getirdiği yoğunlukla çok önemli bir güç haline geldi. Ancak medya gücü diye bir güç de yok... Arkası Sa. 19. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Risk Sanki konuk ağırlıyor; IMF heyetine “Buyursun gel- sinler” diyor. Kafasını IMF’ye takmış. Bir zamanların korkulu rü- yasıydı IMF. IMF ile birlikte yeni zamların kapıda olduğu kanı- sıyla yaşıyordu toplum. 2001’deki mali ve ekonomik depremden sonra alı- nan önlemlerle ekonomi toparlandı. Arkası Sa. 19. Sü. 1’de 100 bin YTL manevi tazminat Cumhuriyet savcıya tazminat davası açtı Cumhuriyet gazetesinin avukatlarõnõn ha- zõrladõğõ dava dilekçesinde, iddianameyi ya- zan Cumhuriyet savcõlarõnõn, sanki Ergenekon davasõnda gazete tüzelkişiliği yargõlanõyor- muşçasõna, gazeteye yönelik haksõz, hukuka aykõrõ, ticari ve mesleki itibarõna saldõrõ oluş- turan ithamlarda bulunulduğu belirtildi. Kapital ‘en çok satan’ oldu Karl Marx’a rağbet var Çeviri Servisi - Alman yayõncõ Joern Schuet- rumpf, dünyanõn önde gelen ülkelerinin ekonomileri- nin duraklama sürecinde olmasõnõn ve piyasalarõ altüst eden krizin Karl Marx’a dönüş yaptõrdõğõnõ söyledi. Frankfurt Kitap Fuarõ’nda yöneticisi olduğu Karl Dietz Yayõnevi’nin tezgâhõnda söz alan Schuetrumpf, Marx’õn kaleme al- dõğõ, üç ciltlik “Kapital”in (2. ve 3. ciltleri ölümünden son- ra Friedrich Engels’in notla- rõnõn düzenlemesiyle yayõm- landõ) kurumun en çok sa- tanlar listesinin ilk sõrasõnda olduğunun altõnõ çizdi. 2005’ten beri kitabõn sa- tõşõnõn arttõğõnõ söyleyen Alman yayõncõ, o yõl 500 tane sattõğõnõ, 2007’de ise bu sayõnõn 1300’e çõktõğõnõ vur- guladõ. 2008’in ilk do- kuz ayõnda kitaptan 1500 adet satõldõğõnõ söyledi. Schuetrumpf, “Satışın artışındaki en önemli neden eko- nomik göstergelerin toplumları yeniden Marx okumaya it- mesi” diyerek konu- ya ilişkin görüşünü ifade etti. (AFP) İstanbul Haber Ser- visi - Cumhuriyet gaze- tesinin imtiyaz sahibi olan Cumhuriyet Vakfõ ile ga- zeteyi yayõmlayan Yeni Gün Haber Ajansõ AŞ adõna avukatlar Akın Atalay, Bülent Utku ve Tora Pekin, Ergenekon iddianamesini hazõrlayan Cumhuriyet Savcõlarõ Ze- keriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taş- kın aleyhine, toplam 100 bin YTL manevi tazminat istemiyle İstanbul 3. As- liye Hukuk Mahkeme- si’nde yeni bir dava açtõ. Genelkurmay’danyapõlanaçõklamayagörebasõndakigörüntülerKandil’den ERDOĞAN ‘Siz kimin medyasõsõnõz?’ Erdoğan, “Paşasõnõn Başbakanõ” manşetiyle çõkan Taraf gazetesine, “Türkiye Cumhuriyeti’nin, milletin başbakanõyõm. Siz kimin medyasõsõ- nõz? Hatalar üzerinden kalkõp da Si- lahlõ Kuvvetler camiasõna bu şekilde yaklaşõmlarõn izah edilebilecek yanõ yoktur” yanõtõnõ verdi. 8. Sayfada Taraf gazetesinde Aktütün saldõrõsõyla ilgili yayõmlanan gö- rüntülerin başka yerlere ait olduğunu açõklayan Ge- nelkurmay İletişim Daire Başkanõ Tuğgeneral Gü- rak, “Görüntülerden birinin 125 kilometre uzak- lõktaki Kandil, diğer iki görüntünün 20 kilometre uzaklõktaki Keri Tepe olduğu görüntüler üzerinde- ki koordinatlardan da anlaşõlmaktadõr” dedi. Gürak, 10-17 Ekim tarihleri arasõnda 31 iç güvenlik olayõ meydana geldiğini, toplam 19 patlayõcõdan 15’inin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi. Gü- rak, bu dönemde 5 teröristin öldürüldüğünü, Irak’õn ku- zeyindeki Hakurk ve Zap bölgesine iki hava operasyonu gerçekleştirildiğini belirterek operasyonlarda 5 güvenlik gö- revlisinin şehit olduğunu ifade etti. 8. Sayfada TERÖRÜN BİLANÇOSU 650 terörist öldürüldü Güneydoğu’daki terör saldõrõlarõ AKP’nin iktidarda olduğu 2004 yõ- lõndan sonra yeniden artõşa geçerken, güvenlik güçlerinin terörle müca- delesi kapsamõnda Ocak 2008’den bugüne kadar 650 terörist öldürüldü. Aynõ süre içerisinde 139 terörist teslim oldu. 8. Sayfada Koç ve Yalçõndağ: Yapõlmasõ gereken, tartõşmayõ bastõrmak değil önerilere kulak vermek TÜSİAD’dan AKP’ye sert uyarõ ‘REEL SEKTÖRDE ETKİ DAHA BELİRGİN OLUR’ GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 18.5 İşsiz sayısı 5 milyona ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu’nun temmuz itibarõyla 2 mil- yon 353 bin olarak açõkladõğõ işsiz sayõsõ, umudunu yi- tirerek iş aramaktan vazgeçen 1 milyon 717 bin ve ara sõra günübirlik işlerde çalõştõğõ için “eksik is- tihdamda” sayõlarak kapsama alõnmayan 858 bin ki- şi de dahil edildiğinde, 4 milyon 928 bine ulaşõyor. Buna göre TÜİK’in yüzde 9.4 olarak açõkladõğõ iş- sizlik oranõ da yüzde 18.5’e çõkõyor. 13. Sayfada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanõ Yalçõndağ: Biz, ‘her- kes benim çizgime gelsin’ düşüncesini, ülkeyi yolundan saptõran suni gündem konularõ ortaya atarak siyasetin ve bürokrasinin ulusal hedeflere kilitlenmesine engel olmayõ siyasal istikrar anlayõşõyla bağdaştõramõyoruz. Yolsuz- luklarõ, itibarõn ve güvenin düşmanõ olarak görüp üstü- ne gitmek yerine, her türlü uyarõ ve eleştiriyi siyasal kar- şõtlõk olarak algõlamayõ da siyasal istikrarõ pekiştirmek- ten uzak bir tutum olarak görüyoruz. 13. Sayfada ‘ÜLKEYİ YOLUNDAN SAPTIRAN SUNİ GÜNDEM Borsa düştü dolar 1.53 ABD borsalarının toparlanmasına karşın gelişmekte olan ülkelerde görülen satış hareketi İMKB’ye de yansıdı. Borsa ikinci seansta yüzde 6.27 gerilerken, dolar 1.53 YTL’nin üzerine çık- tı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün tüketime dayalı sektörlere alım getirmesi, ucuzlayan hisse senetlerine gösterilen ilgi ve ABD’nin ikinci büyük tahvil sigortası şirketi Ambac’in kurtarma planı, ABD bor- salarının yükselmesine neden oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4.68, Nasdaq yüzde 5.49, S&P 500 yüzde 4.25 değer kazandı. ABD borsalarındaki toparlanma sonrasında Asya’da karışık bir seyir gözledi. Avrupa borsalarında yüzde 2’nin üzerinde artışlar görülüyor. (Fotoğraf: AP) Fatih Terim’in maaşõ tartõşmasõ Ulusal Takõmlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in maaşõyla ilgili spe- külasyonlar yeni bir tartõşmayõ da beraberinde getirdi. Ertuğrul Sağ- lam, Samet Aybaba ve Ersun Yanal gibi isimlerden düşük ücret alan Te- rim’le ilgili olarak Futbol Federas- yonu da basõna yansõyan haberleri yalanladõ. Spor’da ERDOĞAN’IN YERİ TARTIŞMALI 5. Sayfada İNŞAATLAR YARIM KALABİLİR 12. Sayfada UYUMLU, HIZLI AMA SABIRSIZ 17. Sayfada Arkası Sa. 19, Sü. 3’te Kazõm Kolcuoğlu: Çeber’in ölümü kara bir leke İstanbul Barosu Başkanõ Avukat Kazõm Kolcuoğlu ve İstanbul Barosu başkanlõğõ için aday olan avukat- lar, Metris Cezaevi’nde işkence sonucu yaşamõnõ yi- tiren Engin Çeber’in ölümünü Türk adalet tarihi için kara bir leke olarak değerlendirdi. İstanbul Halk Cep- hesi üyeleri de Çeber’in işkence sonucu öldürülme- sinin ardõndan İstanbul Barosu’ndan gerekli duyarlõ- lõğõ göremediklerini belirterek, “Engin’i öldürenler- den hesap sormak için İstanbul Barosu’nun etkili mu- halefet yürütmesi gerekiyor” dediler. 19. Sayfada TSK yalanladı Bebekler de borçlu Bağımsız Eğitimciler Sen- dikasõ’nõn hesaplamasõna göre Türkiye’de Kasõm 2002’de her bebek 3 bin 148 dolar borçla dünyaya gelirken, bugün her bebe- ğin 7 bin 13 dolar borçla doğduğu ortaya çõktõ. He- saplamaya göre asgari üc- retli bir işçinin bu borcu ödeyebilmek için yeme- den, içmeden, hiçbir har- cama yapmadan 1 yõl 8 ay boyunca çalõşmasõ gere- kiyor. 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog