Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30326 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 EKİM 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Durum... Türkiye’nin içinde bulunduğu durum için seçilebi- lecek t-onlarca sözcükten biri şu olabilir: Yönetilmezlik! Türkiye tam bir yönetilmezlik içinde... Ülkeyi yönetenler, içinde bulunduğumuz akıntıya göre şekillenen yönsüz hareketliliği halka, “ilerliyoruz” diye anlatmaya çalışıyorlar. Oysa gerçek: İlerlemiyoruz, akıntı ne tarafa çekerse o tarafa doğru gidiyoruz. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yerel Seçimlere Doğru Birbirini kovalayan olaylar… Aktütün saldırısı… Genelkurmay’ın kimi iddialara karşı sergilediği sert savunma refleksi… Terör örgütünün sınırlarımızı aşan ayağını kesmek için Barzani ile daha sonra öne süreceği pazarlık öğe- lerine kapıyı açan ilk görüşmeler… Yeni yolsuzluk belgeleri.. ile tartışmalar arasında par- tiler Mart 2009 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Fazıl Hüsnü Dağlarca’yõ “tanõdõ- ğõmda” çocuktum... Evimizin kitap- lõğõnda ben doğmadan önce yazdõğõ şiir kitaplarõnõ bulup okuduğumda, biri bu şiirleri yalnõz ama yalnõz be- nim için yazmõş sanõsõna kapõldõm... Sanki yalnõz benimle konuşuyordu o sayfalarda... Sonradan, şiirlerini en az benim kadar seven başkalarõnõn da ol- duğunu öğrendikçe, nasõl da kõs- kandõm... Sonra zamanla öğrendim ki, şairler hepimizindi... Bencilliğe, kõskançlõğa gerek yoktu! ZEYNEP ORAL’ın yazısı 15. Sayfada Ergenekon savcõsõ İnsan Haklarõ Komisyonu TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu, Engin Çeber’in işken- ceden ölümü üzerine karakollar ve ce- zaevlerinde inceleme yapma kararõ al- dõ. Komisyon bünyesinde karakollar ve cezaevlerinin yanõ sõra, göçmen ka- çakçõlõğõ ve çocuk istismarõ konula- rõnda da alt komisyon kurulmasõ be- nimsendi. 6. Sayfada Hakkâri’deki PKK saldõrõsõnda 5 asker daha şehit oldu, 15’i yaralandõ HergünyeniacıERDOĞAN KONUŞTU Başbuğ’a destek Kavaklı kõrsalõnda operasyona çõkan askerlere bir patlamanõn ardõndan ateş açõldõ. İlk ateşte 4 asker şehit oldu. Kar- şõ ateş üzerine kaçan teröristlerin önünü kesmek amacõyla gönderilen helikop- terlerden birinin iniş sõrasõnda arõzalan- masõ sonucu bir asker daha şehit olurken, aralarõnda tugay komutanõnõn da bulun- duğu 15 asker yaralandõ. Operasyonlar sürdürülürken acõ haberlerin ulaşmasõy- la aileleri yasa boğuldu. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Derecik böl- gesinde Irak sõnõrõna 4 kilometre uzak- lõktaki operasyonda 4, Şõrnak’õn Cudi Da- ğõ bölgesindeki operasyonda da bir PKK’linin öldürüldüğü belirtildi. Şõrnak kõrsalõndaki Cudi ve Kato ile Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde devam eden operas- yonlara destek amacõyla çok sayõda as- ker ve araç sevkõyatõ yapõldõ. Operas- yonlara helikopterler ve F-16’larla des- tek verildi. 7. Sayfada Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İl- ker Başbuğ’un sert çõkõşõnõ değerlen- diren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, basõnõn eleştiri hakkõ bulunduğunu be- lirtirken, eleştirilere cevap hakkõ bu- lunduğunu da anõmsattõ. Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan, “Verilen cevabõn üslubundan ve sertliğinden şikâyet edenler, önce dönüp bir de kendilerine baksõnlar. (...) Özgür basõnõn da uymak zorunda olduklarõ meslek ahlak kural- larõ var” dedi. 7. Sayfada Krizin sektörde riskleri arttõracağõna inanan bankacõlar, önümüzdeki dönemden endişeli Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi’ni ya- nõtlayan 90 üst düzey banka yöneticisine göre uluslararasõ pi- yasalardan sağlanan fonlarõn önemli ölçüde azalmasõ ve ma- liyetlerindeki artõş nedeniyle bankalarõn yurtdõşõndaki borç- lanma faizleri de, tüketici kredisi faiz oranlarõ da artacak. Ta- kipteki bireysel kredi hacmi ise yükselecek. Bankacõlar do- lar kurunun artmaya devam edeceğine inanõyor. 13. Sayfada Avrupa ve ABD’nin bankalara akõttõğõ 3.5 trilyon dolar da işe yaramadõ. Kriz, yasal sõnõrlamalardan bağõmsõz hareket eden yüksek getirili hedge fonlarõ da sarstõ. Küresel kriz, Soros ve Buffet gibi hedge fon sihirbazlarõnõn tatlõ kârlarõnõ da eritti. ‘Fi- nansal belirsizlik’ dövize olan talebi artõrõnca, dolar 1.51, Av- ro 2 YTL’yi gördü. Borsa son 3 yõlõn en düşük noktasõnõ gör- dü. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada Çocuğa yönelik cinsel suçlarda geri adõm hazõrlõğõ MURAT KARAYALÇIN ‘Başkenti kurtarmalıyız’ CHP’den belediye başkan adaylõğõ netleşen Murat Karayalçõn, Baykal ile vardõklarõ mutabakatõ “Yeni bir dönem başlõyor” diye değerlendirdi. Karayal- çõn merkez sağdan olumlu tepkiler al- dõğõnõ, DSP lideri Zeki Sezer’le de görüşeceğini belirtirken, “Şimdi Ankara birlikteliği öneriyorum. Başkenti bu yö- netimden kurtarmalõyõz” dedi. TÜ- REY KÖSE’nin haberi 4. Sayfada Adalet Bakanlõğõ’nda çocuklarõn cinsel istismarõna ilişkin suçlara bakan Yargõ- tay 5. Ceza Dairesi’nin önerileri doğ- rultusunda evlenme yaşõnõ 14’e indiren, tecavüzde şikâyet yaşõnõ 15’ten 14’e dü- şüren yasa değişikliği için hazõrlõk ya- põldõğõ ortaya çõktõ. Düzenleme yasala- şõrsa, 14 yaşõndaki çocuğu tacizden yar- gõlanan dinci Vakit gazetesi yazarõ Hü- seyin Üzmez de cezadan kurtulacak. Evlilik yaşõnõn ve reşit olmayanlarla cinsel ilişkide şikâyet yaşõnõn düşürül- mesine ilişkin düzenlemeye sert tepki gösteren CHP’li Arõtman, bunlarõn “Hü- seyin Üzmez’i kurtarma düzenlemesi” olduğunu söyledi. Arõtman, “16 milyon çocuğu AKP’nin insafõna terk etmeye- ceğiz” dedi. AYŞE SAYIN’ın haberi 8. Sayfada Tıpkı Türkiye gibi Avrupa borsaları da güne ciddi düşüşler yaşayarak başladı. Konsantrasyon sıkıntısı 2010 Dünya Kupasõ Elemeleri’nde Eston- ya ile berabere kalan Ulusal Futbol Takõ- mõ’nda yenilginin faturasõ konsantrasyon eksikliğine bağlandõ. Ko- nuyla ilgili gazetemize ko- nuşan uzmanlar, rakibin hafife alõnmasõnõn sonuçta etkili olduğunu dile getir- diler. Spor’da CHP’DEN DİŞLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU 8. Sayfada ARAL İFADESİNİ REDDETTİ 8. Sayfada Üzmez’e özel yasa hazõrlõğõ Acı haberi alan Ferdi Sefa Kılıç’ın annesi gözyaşlarına boğuldu. (Fotoğraf: AA) Karakollara ‘işkence’ gözaltısı Dolar da faiz de yakacak Öz’ün kuzenine gözaltı Ergenekon soruşturmasõnõ yürüten Cumhuriyet Savcõsõ Zekeriya Öz’ün teyzesinin oğlu Seyfullah Vatansever, Öz’le ilgili olarak Ay- dõnlõk dergisine verdiği röportajda “görevli memura görevinden dolayõ hakaret ettiği” suçlamasõyla göz- altõna alõndõ. Vatansever, tutuksuz yargõlanmak üzere serbest bõra- kõldõ. 6. Sayfada Dağlarda açmış bir çiçek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog