Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30325 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 EKİM 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Meclis’e Sırtını Dön Irak’a Heyet Gönder! Korkarız ki, terörle mücadele birbirimizle müca- deleye dönüşüyor! Bir terör örgütünün ve onu yönlendirenlerin, eği- tenlerin, güdülendirenlerin başlıca hedeflerinden bi- ri bu olsa gerek... Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Aczin Kanıtı: Diplomasi Terörle mücadelede isimleri geçen aktörler arası- na bir yenisi katılıyor. Sık sık adından söz edilmesine karşın düne ka- dar resmen tanımadığımız yeni bir aktör: Mesud Barzani. Hükümetin Barzani ile görüşmelere başladığı gün CHP, MHP ve AKP liderlerinin terör siyasetine bakış açılarına göz atalım: Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İstanbul Haber Servisi - Ergenekon davasõ kapsamõnda yargõlanacak olan ga- zetemiz imtiyaz sahibi ve başyazarõ İl- han Selçuk, iddianameyi hazõrlayan savcõlar Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkõnda ki- şilik haklarõna saldõrõda bulunduklarõ gerekçesiyle dava açtõ. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkeme- si’nde açõlan davada, Selçuk’un avu- katlarõ, soruşturmayõ yürüten savcõlar Öz, Pekgüzel ve Taşkõn’õn, Selçuk’a yönelik bazõ saptama ve bilgilere davayla ilgisi olmadõğõ halde yasaya aykõrõ olarak iddianamede yer verdiklerini ve Sel- çuk’u karalama, küçük düşürme amacõyla kullandõklarõnõ iddia ettiler. Dava dilek- çesinde mahkemeden kişilik haklarõna ya- põlan haksõz saldõrõnõn tespitini isteyen Selçuk, davalõ savcõlardan para olarak her- hangi bir tazminat isteğinde bulunmak ye- rine kararõn gazetelerde ilanen yayõm- lanmasõna hükmedilmesini talep etti. Dava dilekçesinde, iddianamede ve dos- yada yer verilen bazõ bölümlerden alõn- tõlar yapõlarak, bu bilgilerin davayõ açan savcõlarõn Selçuk’a yönelik kişisel tavõr ve duygularõnõ yansõttõğõna yer verildi. Savcõlarõn, soruşturma sürecinde duy- gularõnõn iddianameye yansõtõldõğõ be- lirtilerek yasada öngörüldüğü şekilde davranõlmadõğõ, keyfi işlemler yapõldõğõ, davayla ve suçlamayla ilgisiz anlatõm ve bilgilerin yayõmlanmasõna bilerek neden olduklarõ belirtildi. Selçuk’un kamuoyunca tanõnmõşlõğõ ve saygõnlõğõnõn, birçok önemli şahsiyetle tanõşõklõğõnõn, kendisine “İlhan abi” denilmesinin dahi davalõ savcõlar tara- fõndan “suç kanıtı” olarak gösterildiği dava dilekçesinde, Selçuk’un yaşam tar- zõnõn ve geçmişinin de “Nazi dönemi an- İnönü Kültür Merkezi açıldı Büyük ozanı yitirdik Şişli Belediyesi tarafõndan yaptõrõlan “Prof. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi” dün törenle açõldõ. Tören- de konuşan Erdal İnönü’nün eşi Se- vinç İnönü, projenin kõsa sürede ta- mamlanmasõndan mutluluk duydu- ğunu söyledi. Yapõlan konuşmalarda İnönü’nün Atatürkçü ve sağlam du- ruşu, zarafeti ile bilim adamõ kimli- ğine vurgu yapõldõ. 8. Sayfada Ergenekon savcõlarõnõn özel yaşamõn gizliliğini ihlal ettiği, keyfi davrandõğõ ve başyazarõmõzõ karaladõğõ belirtildi İlhan Selçuk’un avukatlarõ, duygularõnõ id- dianamede yansõtan Ergenekon savcõlarõnõn bazõ saptama ve bilgilere, davayla ilgisi ol- madõğõ halde yasaya aykõrõ olarak iddia- namede yer verdiklerine dikkat çekti. Dava dilekçesinde mahkemeden kişilik haklarõna yapõlan haksõz saldõrõnõn tes- pitini isteyen İlhan Selçuk, davalõ sav- cõlardan para olarak herhangi bir taz- minat isteminde bulunmadõ. Arkası Sa. 8, Sü. 3’te Orgeneral İlker Başbuğ, Ak- tütün saldõrõsõnõn ardõndan TSK’ye yöneltilen “sistemli eleştirilere” çok sert ve yüksek ses tonuyla yanõt verdi. İsim vermeden Taraf ve dinci gazeteleri hedef alan Başbuğ, “Terör örgütünü başarõlõ gibi gösterenler, akan ve akacak kandan sorum- ludurlar” dedi. Aktütün saldõrõsõnõn incelendiğini ve inceleme sonuçlarõ- nõn açõklanacağõnõ söyleyen Başbuğ, “Herkesi dikkatli olmaya ve doğru yerde bulunmaya davet ediyorum” uyarõsõnda bulundu. 8. Sayfada POLİSTEN YİNE ‘ORANTILI GÜÇ’ SAVUNMASI 1 yõl içinde 29 ölüm Çeber’in önce karakolda, sonrasõnda da tutuklu bulun- duğu Metris Cezaevi’nde gör- düğü işkence sonucu yaşamõnõ yitirmesi, dikkatleri gözaltõn- daki ve tutukevlerindeki “şüp- heli” ölümlere çevirdi. Tür- kiye İnsan Haklarõ Vakfõ’nõn raporuna göre, bu yõlõn 10 ayõ boyunca gözaltõnda ve ceza- evlerinde 29 kişi yaşamõnõ yitirdi. 5. Sayfada 2010 Dünya Kupası Elemeleri’nde 5. Grup’ta mücadele eden Türkiye ağır yara aldı. Ulusal Takım, 4. maçında dün gece Estonya deplasmanında hiç de beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Sayısız gol fırsatından yararlanamayan Türkiye, Estonya ile golsüz berabere kaldı. Böylece Ay - Yıldızlılar gruptaki 2. beraberliğini almış oldu. Spor’da (Fotoğraf: AA) Maliye’den kriz önlemleri Harcamalara kısıtlama Bakanlõk, idarelerin bazõ satõn alma ve kiralama işlemlerini durdurdu. Yayõmlanan genel- geye göre, idareler kõrtasiye, büro malzemesi almayacak, yeni hiçbir harcama taahhü- düne girmeyecek. Elektrik, do- ğalgaz, su harcamalarõnda ta- sarruf yapacak ve Maliye’den ek ödenek talebinde bulunma- yacak. 13. Sayfada ABD’de delik genişliyor ABD’de savaş harcamalarõ, ban- ka iflaslarõ ve işsizlik maaş gi- derleri artarken, yavaşlayan eko- nomi nedeniyle gelirlerin azalmasõ üzerine bütçe açõğõ rekor kõrarak 455 milyar dolara ulaştõ. Bu açõk, Beyaz Saray’õn temmuz ayõnda- ki 389 milyar dolarlõk tahminini aştõ. Geçen yõl aynõ dönemde 162 milyar dolar olan açõk üçe katlandõ. 12. Sayfada MÜ İletişim’de tören Dağlarca veda etti Başbuğ’dan sert çõkõş Genelkurmay Başkanõ: TSK’ye yönelik sõnõrlarõ aşan eleştiriler doğru bilgiye dayanmõyor Türk şiirinin “Ulu Çõnarõ” Fazõl Hüsnü Dağlarca yaşamõnõ yitirdi. Ar- kasõnda sayõsõz yapõt ve ödül bõrakan Dağlarca için pazartesi günü Süreyya Operasõ’nda tören düzenlenecek. Büyük şair aynõ gün son yolculuğuna uğurlanacak. Fazõl Hüsnü Dağlar- ca’nõn ölümü edebiyat dünyasõnõ yasa boğdu. 17. Sayfada Selçuk’tan savcıya dava ‘AKACAK KANDAN SORUMLULAR’ Genelkurmay’õn 17 askerin şehit olduğu Aktütün saldõrõ- sõndaki ihmalini gösterdiği iddia edilen görüntülerin “farklõ zaman ve yerlerdeki görüntülerin bir araya getirilerek Aktütün baskõnõymõş gi- bi sunulduğu” ileri sürüldü. Star TV’nin haberine göre başta Taraf ga- zetesi olmak üzere çeşitli basõn yayõn organlarõnda yer alan üç görün- tüden ikisi Aktütün’ü değil, Kandil Dağõ ve Balinda Vadisi’ni göste- riyor. Söz konusu görüntülerdeki tarihler de tutmuyor. 8. Sayfada GÖRÜNTÜLER ÇARPITILDI MI? Fazıl Hüsnü Dağlarca 94 yaşındaydı. TÜRKÇEMİN SES BAYRAĞI HİKMET ÇETİNKAYA’nın yazısı 5. Sayfada Engin Çeber her yerde dövülmüş Sarıyer Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, işkence sonucu yaşamõnõ yitiren Çeber ile ar- kadaşlarõnõ gözaltõna alan ekipteki 19 polisin ifadesini aldõ. Polislerin ifade- leri gözaltõndaki kötü muameleyi tüm açõklõğõyla ortaya koydu. Polis otosunda bile şiddet uyguladõklarõnõ kabul eden polisler ağõz birliği ederek, “İşkence yap- madõk, orantõlõ ve kademeli güç kullandõk” dediler. İfadelerde en dikkat çeken ise Çeber ve arkadaşlarõnõn parmak izlerinin savcõnõn talimatõyla “orantõlõ güç kullanõlarak” alõnmasõ oldu. İLHAN TAŞCI’nın haberi 5. Sayfada Solda yerel seçim ortaklığı CHP lideri Baykal ile SHP lideri Karayalçın Ankara belediye başkan adaylığı konusunda uzlaştı. Baykal, Karayalçın’ın Ankara Bü- yükşehir Belediye başkan adaylığı konusun- da sürecin başladığını söyledi. 5. Sayfada CEZAEVLERİ Ulusal takõm kaleciyi geçemedi FUTBOLDA IRKÇILIK AVRUPA’YI KARIŞTIRDI Spor’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog