Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30324 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 EKİM 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Korkunun Ecele Bile Yararı Yok! Kalabalığı gördü mü kendini tutamayan Başbakan, muhalefete yüklenmekten birden vazgeçti. Acaba neden? Örneğin ülkede sürekli gerilim ya- ratan açıklamalardan vaz mı geçti? Yoksa durmadan suçladığı muhalefetin açıkladığı yolsuzlukların, dış siyasetteki sapmaların, toplumsal Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 13 bankaya el koyan ABD, 9 bankadan 250 milyar dolarlõk hisse alacağõnõ açõkladõ Büyük müdahale Fethullah Gülen yeşil kartına kavuştu Gülen, ABD’de sürekli oturma izni sağlayan yeşil kartõ almaya hak kazandõ. Gülen, “ola- ğanüstü yetenekleri olan yabancõ eğitimci” sta- tüsü başvurusuna yönelik Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde görülen davayõ 16 Temmuz’da kazanmõştõ. Yetkililer, Gülen’in belli bir süre sonunda ABD vatandaşlõğõna hak kazanacağõna dikkat çektiler. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 10. Sayfada 42 gün gözaltı Lordlar’dan döndü İngiltere’de parlamentonun üst kanadõ Lordlar Kamarasõ, hükümetin terörle mücadele yasasõ- nõn sõkõlaştõrõlmasõ önerisini, gözaltõ süresinin 28 günden 42 güne çõkarõlmasõnõ destekleme- diklerini belirterek 118’e karşõ 309 oyla reddetti. Tasarõ, adil yargõlamayõ ve kişisel özgürlükle- ri tehdit ettiği gerekçesiyle Avrupalõ siyasetçi- ler, yazarlar ve Avrupa Konseyi tarafõndan sert biçimde eleştirilmişti. 11. Sayfada HİKMET BİLA’NIN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada ERKEKLER BATIRIYOR KADINLAR TEMİZLİYOR 10. Sayfada HAYAT SİGORTASINA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ 12. Sayfada Şahin’den ‘işkence’ özrü Hükümet işkenceyi kabul etti Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin, karakol- da ve Metris Cezaevi’nde gördüğü işkence so- nucu yaşamõnõ yitiren Engin Ceber’in aile- sinden özür diledi. Olayla ilgili soruşturma- nõn devam ettiğini kaydeden Şahin, 19 kişi- nin görevlerinden uzaklaştõrõldõğõnõ söyledi. Şahin, “Sorumlular yasalar çerçevesinde hak ettiği cezayõ alacaktõr” dedi. 7. Sayfada Ergenekon davasõnõn tutuklu sanõklarõndan Selim Akkurt, asõlsõz iddialarla soruşturma- ya dahil edildiğini savundu. Avukatõ aracõlõ- ğõyla açõklama yapan Selim Akkurt, Orhan Pamuk, Fehmi Koru gibi kişilere para karşõ- lõğõnda suikast düzenleyeceği iddialarõnõn doğru olmadõğõnõ ifade etti. 8. Sayfada Muhalefet liderleri iktidar partisine sert sözlerle yüklendi Ağõr suçlamalar ‘AKP, PKK kadar alçak’ AKP’yi terörle mücadelenin so- rumluluğunu TSK’ye yõkmaya çalõşmakla suçlayan MHP lide- ri Bahçeli, “AKP, PKK ve Bar- zani aynõ çizgide” dedi. Bahçe- li, kendisini “Gâvur Dağõ ile Sõ- vas hattõ”ndan öteye gideme- mekle suçlayan AKP’nin, “PKK kadar bölücü, alçak ve ahlaksõz olduğunu” söyledi. 4. Sayfada ‘Muhatap almıyorum’ Baş- bakan Erdoğan terörle mücade- lede hukuktan vazgeçmeyecek- lerini, demokrasiden geri adõm at- mayacaklarõnõ söyledi. Erdoğan, Bahçeli’nin AKP’nin PKK kadar alçak olduğu yönündeki açõkla- malarõnõn anõmsatõlmasõ üzerine, “Arkadaşlarõm gerekli cevabõ verecekler. Muhatap almõyorum” demekle yetindi. 4. Sayfada ‘Kaçan suçlu kedidir’ Er- doğan’õn demokrasiyi terörle mücadelenin önünde engelmiş gibi koyarak “kükrediğini” kay- deden Baykal, “Başbakan’õn de- mokrasi aşkõ, işkenceden geçen çocuğun ölümünde niye harekete geçmedi?” açõklamasõnõ yaptõ. Baykal dokunulmazlõk çağrõsõ konusunda da “Kaçan suçlu ke- didir” dedi. 5. Sayfada Türkiye’nin “Bütün Renkleriyle Türkiye” sloganıyla onur ko- nuğu olarak katıldığı ve dünya kamuoyunun gözlerini Türkiye’ye çevirecek ‘2008 Frankfurt Kitap Fuarı’ dün Cumhurbaşkanı Ab- dullah Gül ve Orhan Pamuk’un konuşmalarıyla resmi olarak açıl- dı. Açılışa komite üyeleri, basın mensupları, edebiyatçılar, Al- man ve Türk kültür bakanları ile büyükelçilik temsilcileri ka- tıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yunus Emre Oratoryosu’nu ilk kez Almanca olarak seslendireceği gelenek- sel açılış galası, bu yıl da resmi açılışın ardından eski Frankfurt Opera (Alte Oper) binasında yapılıyor. 14. Sayfada Tüm gözler Türkiye’de DEVLETÇİ MÜDAHALE SÜRÜYOR ABD’de küresel krize çözüm arayõşlarõna devletçi bir müdahale daha eklendi. Ame- rika’nõn TMSF’si olarak bilinen FDIC ara- cõlõğõyla yönetimi devlete geçen 13 ban- ka finans sektöründeki yangõnõ söndüre- meyince, ABD Hazinesi dün 9 büyük ban- kaya ortak oldu. Bu kararõn kredi piyasa- larõnõn kilidini açmayõ, ekonomiyi can- landõrmayõ ve bankalara güven sağlama- yõ amaçladõğõ kaydedildi. 13. Sayfada ‘DÜNYA DURGUNLUĞA İLERLİYOR’ 2008 yõlõ Nobel Ekonomi Ödülü’nü ka- zanan Amerikalõ ekonomist Paul Krug- man, Reuters’a yaptõğõ açõklamada, kri- zin şimdiden dünya ekonomisine ciddi zararlar vermiş olduğunu belirterek “Kriz nedeniyle, reel ekonomide çok bü- yük bir aşağõ yönlü ivme mevcut. Kre- di piyasalarõndaki tõkanmayõ açsak bile muhtemelen daha önümüzde çok tatsõz bir resesyon olacak” dedi. 13. Sayfada PARAYI GÖREN BORSALAR COŞTU ABD borsalarõnõn yüzde 11 gibi rekor oranlarda yükseldiği önceki gün Dow Jo- nes’ta yaşanan yükseliş tarihinin, S&P 500’de yaşanan yükseliş ise 1939’dan be- ri en büyük günlük değer artõşõ oldu. ABD’deki rekor artõşlarõn moraliyle açõ- lan Asya piyasalarõnda Tokyo Borsasõ yüzde 14 arttõ. Avrupa’da da Almanya, İn- giltere ve Fransa borsalarõndaki artõşlar yüzde 7’leri buldu. 13. Sayfada Ergenekon soruşturmasõ ‘Suikast savõ hayal ürünü’ Fotoğraflar:AFP Bush alınan ön- lemleri açıkladı. Krugman: Eko- nomistler yanıldı. Fotoğraflar:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog