Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Geçen yõl yaşamõnõ kaybeden, eski başbakan yardõmcõlarõndan, SHP Onursal Genel Başkanõ Prof. Dr. Erdal İnönü anõsõna yaptõrõlan Bilim ve Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakül- tesi’nin Nişantaşõ Yerleşkesi’nde hizmet verecek. Şişli Be- lediyesi tarafõndan yaptõrõlan Prof. Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi, yarõn hizmete açõlacak. 8. Sayfada Anlamlõ anma CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30323/ 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 EKİM 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Krizselleşme... Bu köşede daha önce defalarca, rakamlarla, bil- gilerle, yorumlarla destekleyerek şu benzetmeyi yaptık: Küreselleşme yok, kürede selleşme var! Başlangıçta küreselleşme tarifi şöyle yapılmıştı: Bütün dünya global bir köy haline geliyor. Ekonomide liberal yaklaşımlar beraberinde demokrasiyi de tüm dün- yaya yayacak ve böylece yerküre sadece biçimsel Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Aşiretler Örgütle Silahlı Savaşımı Neden Kesti? K. Irak’taki Kürt aşiretinin başbakan düzeyindeki yet- kilisi Neçirvan Barzani’nin hükümetin çağrılısı ola- rak bugünlerde Ankara’yı resmen ziyaret etmesi bek- leniyordu. Yeni bilgilere göre, Bağdat’ta Türk yetkililerle Bar- zani’nin buluşması yeğleniyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de IMF ve Dünya Bankasõ, yoksul ülkelerin kalõcõ hasarlarla karşõ karşõya kalacağõ uyarõsõnda bulundu Fatura yoksullaraDünya Bankasõ Başkanõ Robert Zoellick ve IMF Başkanõ Do- minique Strauss-Kahn, ortak basõn toplantõsõ düzenleyerek ge- çen yõl 100 milyon insanõn açlõkla karşõ karşõya kaldõğõnõ ha- tõrlatarak yoksul ülkelere yapõlan yardõmõn kesilmemesi ge- rektiğini söylediler. Yoksul ülkelerin krizden ötürü en ciddi, hat- ta kalõcõ hasarlarla karşõ karşõya olduğunu ifade eden Zoellick, “Bu insan eliyle yapõlmõş bir felaket. Üstesinden gelmek eli- mizde” dedi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 13. Sayfada Sivil toplum kuruluşlarõ, gelişmiş ülkelerdeki kriz nedeniyle yok- sul ülkelere yardõmõn geri plana atõldõğõna dikkat çekerek IMF ve Dünya Bankasõ’nõ sert bir şekilde eleştirdi.Uluslararasõ yar- dõm kuruluşu Oxfam; IMF ve Dünya Bankasõ’nõn yaptõklarõ top- lantõlarõnda yoksul ülkeler için “utanõlacak kadar az çözüm su- nulduğunu” belirtti. “One” adlõ sivil toplum örgütü de “Ban- kalar sermayeyle beslenirken dünyada aç olanlarõ beslemenin de unutulmamasõ gerektiğini” vurguladõ. 13. Sayfada MALİ PİYASALAR DA AKP’Yİ ELEŞTİRDİ Hükümethiçbirşeyyapmıyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn “Hamdolsun sõkõntõmõz yok, or- talõğõ bulandõrmak istiyorlar” açõklamalarõ hem mali piyasalarõ hem de reel sektörü tedirgin etti. West LB Bankasõ Hazine Müdürü Burak Üs- tay, “Bütün dünya mali politikalarõnõ gevşetiyor. Ama hükümet hiçbir şey olmuyormuş gibi davranõyor... Bugüne kadar ‘Hamdolsun, inşal- lah, maşallah’tan başka bir şey çõkmadõ. Bekleyelim, görelim politikasõ uyguluyorlar. Bir şeklide önlemlerin alõnõyor olmasõ lazõm” diye ko- nuştu. MURAT KIŞLALI’nın haberi 9. Sayfada HRANT DİNK DAVASI SÜRÜYOR Hrant Dink cinayetini organize ettiği iddia edilen muh- bir Erhan Tuncel, tetikçi Ogün Samast ve Yasin Ha- yal’in de aralarõnda bulunduğu 8’i tutuklu 19 sanõğõn yargõlanmasõna devam edildi. Yasin Hayal’in avuka- tõ Fuat Turgut herkese sataşarak hakaretler yağdõrdõ. HİLAL KÖSE Agos Gazetesi Genel Ya- yõn Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi dava- sõnda tanõk olarak dinlenen Yasin Hayal’in ağabeyi Os- man Hayal, “Erhan Tun- cel’e muhbirlik görevi ve- ren kimse bence cinayetin azmettiricisi odur” dedi. Hrant Dink cinayetini or- ganize ettiği iddia edilen muhbir Erhan Tuncel, tetik- çi Ogün Samast ve Yasin Hayal’in de aralarõnda bu- lunduğu 8’i tutuklu 19 sanõ- ğõn yargõlanmasõna devam edildi. İstanbul 14. Ağõr Ce- za Mahkemesi’ndeki yedin- ci oturuma tutuklu sanõklar Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Çakõrhan uğurlandõ Uluslararası Ağa Han Mimarlõk Ödülü sahibi, şair ve yazar Nail Çakõr- han, elleriyle ve yüreğiy- le yarattõğõ Akyaka’da, gözyaşlarõ arasõnda son yolculuğuna uğurlandõ. ÖZCAN ÖZGÜR’ün ha- beri 15. Sayfada Yabancõlarõn daha iyi yaşam isyanõ Aksaray Kumkapı’da Yabancılar Şube Müdürlüğü Konukevi’nde kalan 786 kaçak göçmen dün sabah saat 09.00 sıralarında barınma koşullarının düzeltilmesi istemiyle isyan çıkardı. Kaçaklar kendilerini koğuşlarına kilitleyerek barikatlar kurdu. Kaçaklar, ateşe verdikleri battaniyeleri ve koğuşlardan söktükleri dolapların parçalarını camlardan dışarı fırlattı. Ateşe verilen battaniyeleri Eminönü Belediyesi’ne ait su aracı ve belediye ekipleri söndürdü. ● Özçelik Bağdat’a gidiyor Mesut Barzani ile ilk temas Ankara, ABD’nin Irak’õ işgalõ sonrasõnda böl- gesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani ile ilk kez resmi temas kuruyor. Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik başkanlõ- ğõnda bir heyet, Mesut Barzani ile görüşmek üzere bugün Bağdat’a gidecek. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 8. Sayfada Erdoğan’õn krize acil önlem isteyenlere tepkisinin arkasõnda seçimler için rahat harcama isteği var AKP’nin yerel seçim hesabı ERDAL İNÖNÜ ANISINA KÜLTÜR MERKEZİ Küresel krizin Türkiye’yi etkileyeceği, bir an önce önlem alõnmasõ gerektiği yönündeki açõklamalara si- nirlenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn, IMF ile anlaşma başta olmak üzere seçim harcamalarõnõ kõsõtlayacak önlemleri olabildiğince oyalamayõ planladõğõ belirtiliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn bu söylemi- nin altõnda yerel seçim kaygõlarõnõn olduğuna dik- kat çekiliyor. Erdoğan’õn, oy oranõnõ arttõrabilmek için olasõ önlemleri Mart 2009’da yapõlacak yerel se- çimler sonrasõna bõrakma eğiliminde olduğuna dik- kat çekiliyor. 5. Sayfada İLHAN SELÇUK’UN PENCERE’Sİ 2. Sayfada AKP KÖYÜ CEZALANDIRDI 4. Sayfada Hayal’in avukatõ şov yaptõ Arkası Sa. 8, Sü. 3’te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog