Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30322 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 EKİM 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Barzani - Talabani... Terörle mücadele, korkarız ki giderek Ankara ku- rumlarının birbiriyle mücadelesine dönüşecek! Bu haftanın seyri, büyük önem taşıyor. Yeri geldikçe vurguluyoruz; durumumuzu daha iyi görmek için etrafımızda olup bitenleri bilmek de çok önemlidir. Bugün, Irak’ın kuzeyindeki gelişmeleri tarihsel süreci de dikkate alarak sütuna yatıralım... 1980’lerin başında yerel aşiret liderleri Barzani ve Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Muhatap? Bir ülke, silahlı bir sal- dırıyla karşılaştığı zaman, devletler hukukuna göre tartışılmaz haklar kaza- nır. Bugün Türkiye Kuzey Irak’ta üslenmiş terör sal- dırısının silahlı tehdidi al- tında yaşıyor. Ama devletler hukuku- nun sağladığı haklarını kullanamıyor. PKK terör örgütü Tür- kiye sınırını geçiyor, ulu- sal topraklarımıza giri- yor, Aktütün Karakolu’na ağır silahlarla saldırabili- yor. Türkiye Cumhuriye- ti’nin silahlı gücü Irak sı- nırını aşarak yanıt vere- miyor, gereken önlemleri alamıyor, Kara Kuvvet- lerimizin eli kolu bağlıdır. Neden? Çünkü Irak “stratejik müttefikimiz” ABD işga- li altındadır. Dolayısıyla PKK Ame- rikan şemsiyesi altında örgütlenmesini geliştir- mekte, mali kaynaklarını zenginleştirmekte, ağır si- lahlarını sağlamakta, Tür- kiye sınırlarını aşarak operasyonlarını gerçek- leştirmektedir. Türkiye terör tehdidi altında yaşıyor; bu du- rumda Irak devleti, Kuzey Irak federe yönetimi ve hepsini işgali altında tutan ABD “muhatap”tır. Daha açık deyişle Tür- kiye’nin terör sorununda “muhatap” PKK’den da- ha çok Amerika Birleşik Devletleri’ne dönüşmüş- tür. Ancak bu noktada Tür- kiye Cumhuriyeti’nin va- roluşunu savunmak için gerekli girişimleri yap- mak görevinde bulunan devletimizin bir zafiyeti ortaya çıkıyor. AKP hükümeti, iktida- rını Amerika’ya medyun olduğu için, ulusal çıkar- larımızı savunmak konu- sunda yetersiz, edilgin, pasif, çekingen, ürkek ve korkaktır. Türkiye böylece PKK silahlı terörüyle askeri alanda mücadele edebi- lecek bir siyasal iradeden yoksunlaşıyor. Siyasal iradeden yok- sun bir mücadelede, as- kerin, sorunların üstesin- den gelebilmesi çok güç, belki de olanaksızdır. Türkiye’de bugün ikti- dar medyasının Silahlı Kuvvetler’e karşı saldırı kampanyası başlatması, PKK ve ABD’yi es geçe- rek, askerin zaaf noktala- rını ele alarak gündemde sürekli tutmaya çalışması, AKP iktidarının işine gel- mektedir ya da iç siyase- tidir. “Ordu düşmanlığı” yal- nız etnikçilerin ve PKK’nin politikasını oluş- turmuyor; Türkiye’de iç siyasetin silahına dönü- şüyor. Böyle karmaşa ve kar- gaşa dönemlerinde kimi zaman küçük olayları ba- lonlaştırarak temel soru- nu gözden uzak tutmak ya da örtmeye çalışmak bili- nen bir kurnazlık yönte- midir. C Arkası Sa. 8, Sü. 1’de HEDEF SORUNLARI ÇÖZMEK 3. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL’IN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada UNEP Direktörü Steiner, ‘Yeşil büyüme’ diye adlandõrdõğõ anlayõşõn, finans piyasalarõnõ da kurtaracağõnõ söyledi Çakõroğlu hakkõnda iddialar TAEK’ye nükleer sorgu Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlõğõ Teftiş Kurulu Başkanlõ- ğõ’nõn, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanõ Okay Çakõroğlu’nun nükleer santral çalõşmalarõnõ ‘gayri kanuni’ bir şekilde oluşturduğu grupla sür- dürdüğüne ilişkin savlarõ da içe- ren bir soruşturma yürüttüğü or- taya çõktõ. Bakanlõk Başmüfetti- şi Coşkun Göksu’nun 20 Tem- muz’da TAEK’ye gönderdiği ya- zõda, nükleer santral ihalesiyle il- gili bir Amerikan firmasõyla giz- li görüşme yapõldõğõ iddiasõna da yer verildi. TÜREY KÖ- SE’in haberi 5. Sayfada Galali Türkiye’ye döndü Irak Kürdistan Yurtseverler Bir- liği’nin Türkiye temsilcisi Behroz Galali, Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetim’in Başbakanõ Neçirvan Barzani’nin Ankara’yõ ziyaret etme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan’õn danõşmanõ Davudoğlu ve Irak Özel Temsilcisi Özçelik’in Te- rörle Mücadele Yüksek Kurulu toplantõsõnõn ardõndan Irak’a gi- deceği belirtiliyor. 4. Sayfada Global piyasalar 1929’dan beri en büyük mali krizini yaşarken, Birleşmiş Milletler (BM) ve önde gelen ekonomistler, dünya ekonomisini canlandõrõp milyonlarca kişiye is- tihdam sağlayacak, yoksulluğu ve çevre fela- ketlerini önlemeyi amaçlayan “Yeni Yeşil An- laşma” adlõ bir proje hazõrlõğõnda. Gelecek hafta İngiltere’nin başkenti Lon- dra’da başlatõlacak proje çerçevesinde, ABD’nin gelecek ay seçilecek yeni başkanõ başta olmak üzere dünya liderlerine, yaşanmakta olan krize yol açan yatõrõm anlayõşõnõn değişti- rilerek, istihdam sağlayõcõ ve çevreye saygõlõ ya- tõrõmlara yönelme çağrõsõ yapõlacak. 8. Sayfada AKP’ye reel sektörden yanõt: Üretimde düşüş var, siparişler durdu, işçi çõkarmalar gündemde Kriz çoktan başladõTürkiye’de küresel kriz reel sektörü etkilemeye başladõ. Birçok sektörde üretim dibe vurdu, özellikle özel sektörün dõş borcu arttõ. Cari açõk 50 milyar dolara koşuyor. Reel sek- tör temsilcileri AKP hü- kümetinin önlem almakta geç kaldõğõnõ belirtirken ihracatçõlar ise krize karşõ B planõ hazõrlamak için bir araya gelecek. ŞEH- RİBAN KIRAÇ / MU- RAT KIŞLALI’nın ha- beri 6. Sayfada Strauss-Kahn Finans sistemi çöküyor Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanõ Dominique Strauss-Kahn, dünyada fi- nans sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu vurgu- layarak, sanayileşmiş ül- keler grubu G-7’nin kabul ettiği ve ardõndan diğer ül- kelerin de benimsediği beş maddeli eylem planõnõ, kri- ze karşõ küresel koordi- nasyon için ilk adõm olarak övdü. IMF ayrõca gelişmiş ülkelere, yoksul ülkelere yardõm sözlerini yerine ge- tirmeleri çağrõsõnda bulun- du. 13. Sayfada Hükümet ‘Krizden etkilenmedik’ dese de sanayici ve esnaf ‘Dayanamõyoruz’ diyor Anadolu kan ağlıyor Kriz, haziran ayõ sonunda, hükümetin kendi eliyle hazõrladõğõ ve her 8 Almandan birini resmen yoksul ilan ettiği bir “yoksulluk raporu”nun ardõndan sahneye çõktõ. Rapor, dev- letten işsizlik parasõ, çocuk parasõ tü- ründen yardõmlar almasalar, Alman- ya sokaklarõndaki her 4 kişiden biri- nin yoksul sayõlacağõnõ gösteriyordu. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 6. Sayfada İngiliz finans çevrelerinin yeni Kâbe’si Canary Wharf’ta, yõl- lardõr faaliyet gösteren 158 yõllõk Lehman Brothers’õn iflas haberinin geldiği an, hepsi de parlak beyinlerden oluşan yüzlerce çalõşanõn ağlamaklõ yüz ifadeleri İngiliz gazetelerinde yer aldõğõnda, sorunun insani boyutunun ne olduğunu ancak kavrayabildi bir- çok insan. MUSTAFA K. ERDE- MOL’un haberi 6. Sayfada İ t a l y a n l a r B e r l u s c o - ni’den önceki Romano Prodi hüku- meti döneminde ekonomik sõkõntõyla boğuşuyordu. Yetersiz ücretler, gü- vencesiz işler, ayõn sonunu getire- meme, pahalõ yaşam, Milano’daki astronomik emlak fiyatlarõ, kent mer- kezinde yanõna bile yanaşõlamayan ev kiralarõ, yüksek ekmek fiyatlarõ... ASLI KAYABAL ZAVAGLIA’nın haberi 6. Sayfada Enerji ve gõda maddelerin- deki fiyat artõşlarõ yetmezmiş gibi, “fi- nansal kriz” yatõşmõyor. Sokaktaki in- san kapkara düşüncelerde. Yõllarca çalõşõp kazandõğõ, dişinden tõrnağõndan arttõrdõğõ birikimleri acaba hâlâ ban- kadaki kasada mõ, yoksa bilinmeyen bir yerlerde kâğõdõn üstünden silinip gitti mi rakamlar? ÇİMEN BATU- RALP’ın haberi 7. Sayfada Dev yatõrõm bankalarõnõn peş peşe battõğõ, kredi darlõğõnõn bi- reyleri ve küçük işletmeleri vurduğu, devletin trilyon dolarlõk fonlar aç- masõna karşõn mali krizi önleyemediği tarihi bir döneme tanõklõk ediyoruz. Amerikan halkõ ise çaresizlik, endişe ya da panikle kendilerini bekleyen ekonomik durgunluk dalgasõna ha- zõrlanmaya çalõşõyor. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 7. Sayfada Mersin Ticaret ve Sanayi Odasõ Yönetim Kurulu üye- si Murat Karteper ‘Kriz dalgasõ şimdiden Türkiye’yi etkisi altõna almõştõr’ diyerek acil önlem planõ çağrõ- sõnda bulundu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasõ Baş- kanõ Şadan Eren piyasalarda hareketin tamamen dur- duğunu ve cirolarõn düştüğünü söyledi. Trabzon Sa- nayici ve İşadamlarõ Derneği Başkanõ Hasan Sabõr pi- yasada daralma beklediklerini söyledi. Bursa’da dünya otomotiv devlerinin üretimi kesmeleri, Avrupa’da satõşlarõn düşmesiyle durgunluk ve işsiz- lik beklentisi başladõ. Çorumlu sanayiciler Türkiye’nin krize hazõr olmadõğõnõ düşünüyor. Gaziantep’te son üç yõlda 25 bin kişi işten çõkartõldõ. Antalya’da kriz ön- cesinde de sõkõntõda olan esnaf dayanacak gücünün kal- madõğõnõ belirtiyor. Antalya Esnaf Odalarõ Birliği fa- izsiz kredi istiyor. 7. Sayfada KRİZE KİŞİSEL ÖNLEM ALIN ● Borçlanarak araba ya da ev almayın. ● Tasarruflarınızı bozdurmayın. ● Kredi kartı ile zorunlu olmadıkça alışveriş yapmayın. ● Kredi kartınızın tamamını ödeyemiyorsanız düşük faizli bireysel kredi alarak bor- cunuzu ödeyin. ● Sabit giderlerinizi minimuma indirin. ● Elektrikli ev gereçlerinizi kapattığınızda fişini çekin. ● Dışarıda yemek yemeyin. ● Tasarruflu ampul kullanın. ● Marketlerde alışveriş yaparken kredi kartı kullanmayın. 13. Sayfada FRANKFURT LONDRA MİLANO BRÜKSEL WASHINGTON ‘Daima saygıyla anılacak’ Nail Çakırhan son yolculuğunda Ağa Han Mimarlõk Ödülü sahibi, şair ve yazar Nail Çakõrhan, bugün son yolcu- luğuna uğurlanõyor. 10 Ekim’de Muğla Yücelen Hastanesi’nde yaşama gözleri- ni yuman Nail Çakõrhan, “doğayla uyum- lu mimari”nin öncüsü olduğu Akya- ka’da, öğle namazõnõn ardõndan toprağa verilecek. Arka Sayfada Selçuker yaşamını yitirdi Mikrofonun altın sesi sustu Ömrünü Türkçenin doğru ve güzel söyleyişine adayan, sunucu, gazeteci Nedret Selçuker dün yaşamõnõ yitirdi. Selçuker, radyo televizyon alanõndaki ilk devlet sanatçõsõ unvanõnõ taşõyordu. Selçuker için bugün saat 11.00’de Tür- kiye Gazeteciler Cemiyeti önünde tö- ren düzenlenecek. 8. Sayfada Dünya kentlerinde kriz Umut BM planında ‘Neçirvan Barzani gelebilir’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog