Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

C85. YIL SAYI: 30321 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 EKİM 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ahmet Rasim 14’te Cumhuriyet ve Ankara Günleri... Eylül ayı başıydı... Bilkent Üniversitesi’ni bu yıl ka- zanmış bir genç randevu istiyor... Gözleriyle gülen, sakin görünüşünün altında müthiş bir enerji yatan, ha- yal kırıklıklarına açık, gerçekçi ve iyimser bir delikanlı, Ömer Barış. Çay içimi sohbetimizin ilk birkaç yudumunda an- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Eğri Oturup Doğruları Konuşursak Strateji uzmanları, emekli generaller, Kürt partisi DTP dışındaki partiler, medya, halk; asıl düşmanın K. Irak’ta yerleşik, terör örgütüne her türlü yardımı yaptığı as- kerler ve istihbarat servisleri tarafından saptanan aşi- ret reisi Mesud Barzani olduğunda birleşiyor. Muhalefet partilerinin terör örgütünü engelleyebil- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Ceber olayı soruşturulacak Metris Cezaevi’nde gördüğü işkence nedeniyle önceki gün yaşamõnõ yitiren Engin Ceber, bugün Ümraniye’deki Koca- tepe Mezarlõğõ’nda toprağa verilecek. Adalet Bakanlõğõ olayla ilgili soruşturma baş- latarak cezaevine bir müfettiş gönderdi. Cumhurbaşkanõ Gül de “Yapõlan yanlõş sak- lanamaz” dedi. 3. Sayfada Irak’a ilişkin yeni bir yol ha- ritasõ belirlemeye çalõşan Dõş- işleri Bakanlõğõ’nda bölgesel Kürt yönetimi ile yoğun temas kurulmasõ seçeneğinin öne çõkmasõna karşõn nihai karar terör zirvesine bõrakõldõ. Ne- çirvan Barzani’nin Türkiye’ye davet edilmesinin ise şu an için söz konusu olmadõğõ be- lirtildi. 5. Sayfada STOCKHOLM ‘Regi Bergman’ raflarda Çakõrhan Cumhuriyetin bilgesiydi 98 yaşõnda yaşama veda etti Hitler’i örnek almõştõ Genç müzisyen Fatih Yaşar Cumhuriyet dönemi edebiyatõmõzda “Nail V.” imzasõyla ün yapan Ağa Han Mimarlõk Ödülü sahibi şair ve yazar Nail Vahdeti Ça- kõrhan tedavi gördüğü Muğla’da 10 Ekim 2008 Cuma gecesi yaşamõnõ yitirdi. Kültür ve aydõnlanma dünyamõzõn büyük insanlarõndan Çakõrhan’õn cenazesi, yarõn öğlen namazõndan sonra Akyaka Mezarlõğõ’nda toprağa verilecek. OKTAY EKİNCİ’nin yazısı 17. Sayfada Avusturyalı aşõrõ sağcõ lider Joerg Haider, dün gece yarõsõndan sonra meydana gelen trafik kazasõ sonucu öldü. Ülkenin güneyindeki Kla- genfurt kenti yakõnõnda meydana gelen kazaya, Haider’in bir aracõ solladõktan sonra bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetme- sinin neden olduğu açõklandõ. Haider’in göğ- sünden ve başõndan aldõğõ ciddi yaralar sonucu olay yerinde öldüğü kaydedildi. 11. Sayfada Dev sanatçõ için devasa bir kitap. 6.2 kg. ağõrlõğõn- da, 42x31 cm. ebadõnda, 592 sayfa, Bergman film- leri gibi sõra dõşõ bir ürün. “Regi Bergman”õn (Yö- netmen Bergman) hazõrlõ- ğõ sanatçõnõn 90. yaşgü- nüne yetiştirilmek üzere iki yõl önce başlamõştõ. Ama bütün filmlerinde, sahnelediği tiyatro eserle- rinde, yazdõğõ senaryolar- da hayatõ sorgulamaktan, insan ruhunun analizini yapmaktan; varoluşu, ölü- mü irdelemekten yorgun düşen Ingmar Bergman, 89’unda aramõzdan ayrõldõ. OSMAN İKİZ’in haberi 12. Sayfada MÜNİH Akdeniz kıyılarından sonra Münih’te efkâr... Kirpiklerimde kurumuş Akdeniz’in tuzu ve dama- ğõmda dalõnda unutulmuş ballõ incirlerin tadõyla, Ak- deniz kõyõlarõmõzdan apar topar Münih’e döndüm. Işõk ülkesi Likya’nõn keyfiyle, deniz kenarlarõnda dolu- naylarõ yaşayõp tekrar ka- loriferlerin yandõğõ bir coğ- rafyaya yüz geri dönmek hiç de kolay değil. Uçakta- ki şalvarlõ, takkeli ve teset- türlü kalabalõğõn arasõnda yolculuk mecburiyeti hay- li zor! Havaalanlarõndaki tipleri görmek bile ister is- temez akla Almanya’daki yanlõş “Türk imajõ”nõ geti- riyor. EROL ÖZKAN’ın haberi 12. Sayfada PARİS ‘İnsani çalışma, insani yaşama’ Fransız basõnõ, Türk basõ- nõ kadar “yaratõcõ” (!) ola- madõğõ için yaklaşõk iki haftadõr manşetlerden sü- rekli “Küresel Kriz” çeşit- lemeleri okuyoruz. Geçen salõ sabahõ gazeteleri önü- me açtõğõmda da gündem- de farklõ bir şey beklemi- yordum. 7 yaygõn günde- lik gazeteden Komünist L’Humanité’nin beklen- medik başlõğõ şaşõrttõ. Za- ten manşet istisnalarõ ge- nellikle ya L’Humani- té’den, ya da Katolik La Croix’dan geliyordu. UĞUR HÜKÜM’ün ha- beri 12. Sayfada Aşõrõ sağcõ lider Haider öldü Fatih Yaşar, Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde bü- yümüş, memleketine “sev- dalanmõş” genç bir müzis- yen. “Kõyõlarõn Ardõ” adõnõ verdiği ilk solo albümünde Karadeniz’in yaylalarõnõn, derelerinin şarkõlarõnõ söy- lerken geleneksel ile mo- dern arasõnda bir dengede durmak istiyor. HATİCE TUNCER’in söyleşi- si 7. Sayfada Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi Nail Çakırhan Akyaka’da yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. G-7 ülkeleri paket hazõrladõ, ABD yeni önlemlere yöneldi Dünya krize çözüm arıyorKüresel finansal krize yöne- lik çözüm arayõşlarõ hõz ka- zandõ. Dünyanõn en güçlü ekonomisine sahip 7 ülkesi- nin oluşturduğu G-7’ler, kredi piyasalarõnõn rahatlama- sõ için beş maddelik bir plan üzerinde uzlaştõ. Uluslar- arasõ Para Fonu ve Dünya Bankasõ’nda da hafta sonu bo- yunca çözüm için görüşmeler yapõlõyor. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri ise bugün Paris’te bir araya gelecekler. ABD, krizin çözümüne yö- nelik yeni bir adõm daha ata- rak, 1929 ekonomik bunalõmõndan beri başvurulmayan bir yöntemi deneyeceğini açõkladõ. Hazine Bakanõ Pa- ulson’un açõkladõğõ plana göre, birbirinden farklõ özel- likleri bulunan çok sayõdaki banka ve finans kuruluşundan hisse satõn alõnacak. Bu planla devletin sõkõntõdaki ku- ruluşlara para aktarmasõ hedefleniyor. 13. Sayfada Fortisbank’ın raporunda, Türkiye’de yüzde 4 civarõna gerileyen büyüme eğiliminin, daralmaya doğru yöne- lebileceği belirtildi. Raporda, 2009 yõ- lõ için tarõm dõşõ sektörlerde yaklaşõk 150 bin civarõ iş kaybõ yaşanacağõ tahmininde bulunuldu. 8. Sayfada Şişli’de durdurulan kadõnõn çantasõnda patlamaya hazõr 8 kilo patlayõcõ bulundu Canlı bomba yakalandı İstanbul’da bombalõ saldõrõ düzenlemeye hazõrlanan bir kadõn terörist ile bu kadõna patlayõcõlarõ getiren kurye, teslimat sõrasõnda yakalandõ. Gözaltõna alõnan iki kişi emniyet müdürlüğünde sorguya alõndõ. BAKANLIKTAN İMAM TAVSİYESİ 4. Sayfada TELEKULAĞA CHP ŞERHİ 5. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 3 - 6 - 22 - 25 - 35 - 40 İstanbul Haber Servi- si - Türk Silahlõ Kuvvetle- ri’nin düzenlediği sõnõr öte- si hava harekâtlarõnda ağõr darbe yiyen PKK’nin İs- tanbul’da gerçekleştirmek istediği canlõ bomba eyle- mi önlendi. Şişli’deki Ha- lide Edip Adõvar köprüsü üzerinde yakalanan canlõ bombanõn eylemi gerçek- leştirmek üzere kendisine bomba teslim edilirken ya- kalandõğõ öğrenildi. Hafta içinde Diyarba- kõr’da gerçekleştirdiği kan- lõ eylemde 4’ü polis 5 ki- şiyi katleden PKK terör ör- gütü bu kez İstanbul’u he- def seçti. İstanbul’da can- lõ bomba eylemi gerçek- leştirmek üzere kurye ile canlõ bomba düzeneği gönderildiğini haber alan terörle mücadele ekipleri gelen bombacõ kuryeyi ya- Arkası Sa. 8, Sü. 5’te Liderler Paris’te Hisseler devlete TÜRK EKONOMİSİ DE ZORDA ‘En az 150 bin kişi işsiz kalacak’ ABD başta olmak üzere tüm dünyadaki piyasa- lar zor günler geçiriyor. İŞ DÜNYASINDAN Nahum’un önerileri İstanbul Sanayi Odasõ’nõn ay- lõk düzenlediği, “İSO Vizyon Toplantõlarõ”nda konuşan Jan Nahum “Ekonomide bir çõkõş yapamõyoruz. Çok daha id- dialõ olmalõ, çok daha fazla de- ğişimi kabul etmeliyiz” dedi. Geleceğe yönelik ulusal poli- tikalar yaratõlmasõ gerektiğini söyleyen Nahum, “Ülke ça- põnda katma değer yaratacak alanlara, sektörlere özel teşvik sistemleri geliştirilmeli” diye konuştu. ORHAN BURSA- LI’nın yazısı 6. Sayfada İNGİLİZLER SOKAKTA 13. Sayfada ‘Türkiye’den çekiniyorlar’ Çek Cumhuriyeti’nin Baş- bakanõ Topolanek, Türki- ye’nin üyeliğini hõzlandõr- mak istediklerini söyledi. Topolanek, AB’nin büyük ülkelerinin Türkiye’yi ken- di liderliklerini sarsacak bir ülke olarak gördüklerini söyledi. 14. Sayfada ÇEK CUMHURİYETİ ‘Avrupalõlar için Türkiye yabancõ’ AB’ye üyelik sürecinde her şeyin Tür- kiye’nin alacağõ tavra bağlõ olduğunu söyleyen İsveç Dõşişleri Bakanõ Bildt, “Türkiye Avrupa’da önemli bir kesim için hâlâ yabancõ” dedi. Bildt, AB sü- recini hükümetin desteklemesinin ye- terli olmadõğõnõ, iş dünyasõ ve sivil top- lum örgütlerinin de katkõda bulunma- sõ gerektiğini belirtti. 9. Sayfada İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI Son karar zirveye kaldı Keşfedilmeyi bekleyen şarkõlar Ulusallar geç açõldõ Ulusal Futbol Takımı, 2010 Dünya Şampiyonası elemelerinde karşılaştığı Bosna Hersek’i 2-1 yendi. İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada bir hayli zorlanan ve maçın ilkyarısı- nı 1-0 yenik kapatan Ay-Yıldızlılar, ikinci yarıda Dzeko’nun kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı, Mevlüt’ün golüyle de öne geçti. Grubundaki üçüncü maçında ikin- ci galibiyetini alan ulusal takım puanını 7’ye yükselterek iddiasını sürdürdü. Spor’da Fotoğraf:AP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog