Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30320 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 EKİM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Güvenlik-Özgürlük Dengesi! Günlerdir beklenen terör zirvesinden sonuç çıkmadı. Salı günü devam edecek zirvenin de tam bir anlaş- mayla sonuçlanma olasılığı zayıf görünüyor. Böylesi zirveler 5 saati geçti mi, ortak noktanın çok fazla olmadığı anlaşılır. Dünkü zirve 6 saatte sonuç- landı, devamı salıya kaldı! Bu durum çok da şaşırtıcı değil. Çünkü Başbakan Er- doğan’ın terörle mücadeleye bakışıyla Genelkurmay Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Sıfır Kere Sıfır ABD Büyükelçisi Ross Wilson’a göre istihbarat paylaşımında “zafiyet” yok. Genelkurmay ise ABD istihbaratının “mükemmel” işlediğini söylüyor. Ne ki Aktütün’e terör örgütü üstelik gündüz ağır si- lahlarla, 73’lük geri tepmesiz toplar ve 300 kişiyle sal- dırıyor. Şaşırtıcı açıklamalara Dışişleri Bakanlığı, “ABD ile Arkası Sa. 8. Sü. 1’de NÜKLEER SANTRAL İNADI 3. Sayfada AZERBAYCAN DAHA ÖNEMLİ 9. Sayfada OBAMA’NIN KORKULU RÜYASI 11. Sayfada Makas elli müzikal ABD’li yö- netmen Tim Burton’ın “Makas Eller” filmi müzikale uyarlandı. Paris’teki Chatelet Tiyatrosu’nda sahneye ko- nulan yapıtın koreografisini İngiliz Matthew Bourne üstlendi. “Edward Scissorhands (Edward Makaseller)” rolündeki İngiliz Dominic North’un başrolü ABD’li aktris Nina Gold- man’la paylaştığı müzikaldeki hare- ketli dans sahneleri Fransız sanatse- verlerden büyük alkış aldı. Kõlõçdaroğlu AKP’nin ikinciadamı hayali ihracatçı CHP Grup Başkanvekili Kemal Kõ- lõçdaroğlu, Devlet Bakanõ Hayati Ya- zõcõ’dan aldõğõ bir belgeyle kendini sa- vunan AKP Genel Başkan Yardõmcõ- sõ Dengir Fõrat’a, “Bu belge resmi de- ğildir, siyasidir. Yolsuzluk yapan AKP yandaşlarõnõn artõk mahkemelerde de- ğil, AKP’li bakanlardan alõnacak ya- zõlarla aklanmasõ sürecini başlatmõştõr. Bu olay artõk AKP olayõdõr. AKP’nin ikinci adamõ, hayali ihracatçõdõr” kar- şõlõğõnõ verdi. 4. Sayfada Ormanlar yok oluyor Borsayı bırak ağaçlara bak Avrupa’da yapõlan bir araştõrma or- manlarõn yok olmasõnõn küresel eko- nomiye günümüzde yaşanan krizden daha pahalõya mal olduğunu ortaya koydu. Ormanlarõn yok oluşunun kü- resel ekonomiye maliyetinin 2 ila 5 tril- yon YTL (yaklaşõk 2.9 trilyon YTL ve 7.25 trilyon YTL) olduğunun altõ çi- zilen sonuç raporunda bu rakamlarõn ormanlar sayesinde edinilen temiz su hizmeti, havadaki karbondioksidi azalt- ma gibi katkõlarõ göze alõnarak ha- saplandõğõ açõklandõ. 8. Sayfada Sağlõk sistemi zorda Paran yoksa ilaç da yok AKP’nin 1 Ekim’de başlattõğõ yeni uygulama hem yurttaş, hem sağlõk emekçileri hem de sağlõk kuruluşlarõ açõsõndan bir dizi sorunu beraberinde getirdi. Uzun vadede eczanelerin Sos- yal Güvenlik Kurumlarõ ile anlaşma- sõnõ iptal etmesine yol açacağõ öngü- rülen sistem, oldukça pahalõ olan kan ürünlerini Eczacõ Odalarõnõn deneti- minden çõkararak kamu kurumlarõn- da yeni bir ilaç suiistimaline kapõ ara- layacak. SİBEL BAHÇETEPE’nin haberi 7. Sayfada Ne kurtarma planlarõ ne faiz indirimleri ne pompalanan paralar işe yaradõ ROUBİNİ’YE GÖRE RADİKAL ÖNLEM ŞART Dünya borsalarõnda yaşanan panik İstanbul borsasõna da sõçradõ. İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ’nda (İMKB) iş- lem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 7.72 oranõnda değer yitirdi. Böylece Bileşik Endeks 22 Ağustos 2005 Pazartesi gününden bu yana ilk kez günü 28.000 puanlõ se- viyelerden tamamlamõş oldu. Endeks en son 22 Ağustos 2005 günü kapanõşta 28.951 puan olmuştu. 13. Sayfada Avrupa’nõn ardõndan ABD borsalarõ da dün küresel reses- yon endişeleriyle güne yüzde 7’yi aşan kayõplarla başladõ. Dow Jones yüzde 8 düşüşle, Standard & Poor’s 500 endeksi yüzde 7 ve Nas- daq da yüzde 5’ten fazla düşüşle gü- ne başladõ. ABD’deki olumsuz hava nedeniyle, İngiliz FTSE 100 endek- sinde yüzde 9, Alman DAX 30 endeksi yüzde 10, Fransõz CAC-40 endeksinde yüzde 11’lik düşüş görüldü. 13. Sayfada Atõlan adõmlarla yatõşmayan piyasalarda dün ciddi bir çö- küş daha yaşandõ ve küresel finans dalgasõ dünya borsala- rõnõ kavurdu. Küresel olarak alõnan önlemlerin dünya ekonomisinin dur- gunluğa girmesini önleyemeyeceği korkusu dalga dalga dünya borsala- rõnõ sardõ. Panik havasõndan kor- kan, Rusya, Avusturya, İzlanda, Romanya, Ukrayna, Bre- zilya ve Endonezya’da borsalar kapatõldõ. 13. Sayfada YEDİ ÜLKEDE BORSA KAPALI BORSALARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ İMKB’DE TARİHİ ENDEKS Piyasa kâhininden krizin reçetesi RGE Monitor’ün başkanõ ve New York Üniversitesi ekonomi profesörü olan Nouriel Roubini RGE’de yayõm- ladõğõ makalesinde krize karşõ alõnma- sõ gereken önlemleri sõraladõ. Nouriel Roubini, cari fazlasõ olan ve borç veren konumundaki ülkeler ile cari açõk veren borçlu ülkeler arasõnda, açõklarõn düzenli olarak finanse edilebilmesini sağlaya- cak anlaşmalar önerdi. Roubini, eşgüdümlü olmasõ gerektiği- ni belirttiği bu radikal önlemler yerine getirilmediği takdirde, piyasalarõn çö- keceğini, küresel ve sistemik bir finans çöküntüsü yaşanacağõnõ ve küresel bir depresyonun ortaya çõkacağõnõ söyler- ken, karar için IMF ve Dünya Banka- sõ yõllõk toplantõlarõnõn en uygun zaman olduğunu da belirtti. 13. Sayfada Genelkurmay Karakol yapõmõnda mali bir sõkõntõ yok Genelkurmay İletişim Dai- re Başkanõ Tuğgeneral Me- tin Gürak, Aktütün’ün de aralarõnda bulunduğu 13 ka- rakolun bu yõl içinde yapõ- mõnõn tamamlanacağõnõ, bu konuda “mali bir sõkõntõ ol- madõğõnõ” söyledi. Gürak, Irak sõnõrõndan sõzmaya ça- lõşan kalabalõk bir terörist grubunun uçaklarla ve top atõşõyla vurulduğunu bildir- di. 8. Sayfada Avrupa Terör örgütü rahat PKK’nin dõş ilişkiler so- rumlusu Ali Güllabi Dere’ye Yunanistan’õn oturma izni verdiğinin ortaya çõkmasõn- dan sonra, Belçika’nõn 1996’da Sputnik Operasyo- nu’yla el koyduğu terör ör- gütüne ait 10 milyon Av- ro’nun PKK’ye iadesi süre- cini başlatmasõ, Avrupa ül- kelerinin çifte standardõnõ ortaya koydu. 8. Sayfada Türkiye’nin önlem almada geç kaldõğõnõ õsrarla yineleyen TÜSİAD Başkanõ Yalçõndağ: ‘Artõk harekete geçme zamanõ’ Krizin en az hasarla atlatõlabilmesi için dünyada olan biteni çok yakõn- dan izlemek ve piyasalarda güven erozyonunun oluşmasõna izin ver- memek gerektiğini dile getiren TÜ- SİAD Başkanõ Yalçõndağ, “Türkiye ekonomisi de bu krizden zarar gö- recek ve büyüme yavaşlayacak. Olumsuz konjonktürel gelişmelere karşõ gerektiğinde çok hõzla müdahale edebilecek biçimde her türlü hazõr- lõğõ yapmalõ daha da önemlisi piya- salarõ hazõrlõklõ olduğumuza ikna etmeliyiz” dedi. 12. Sayfada Küresel tefecilik krizi CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, kü- resel ekonomik krizin “dünya çapõnda te- fecilikten” kaynaklandõğõnõ belirterek üretime dayanmayan Türkiye ekonomi- sinin Banker Kastelli’nin başõna gelen- leri yaşayabileceğini söyledi. Baykal, hü- kümeti protesto eden çiftçilerin katõlõ- mõyla mitinge dönüşen Salihli’deki fu- ar açõlõşõnda üreticilere ‘Yüzde 47 oyu vermişsiniz, şõmarmõşlar. Ağlaşõyorsun, sonra gidip oy veriyorsun. Bu çelişkiyi kõracağõz’ diye seslendi. HAKAN Dİ- RİK’in haberi 4. Sayfada Saldõrõlara tepki büyük Aktütün ve Diyarbakır’daki terör saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Kuşada- sı’nda AKP, CHP, MHP, DSP, DP, SP ve ANAVATAN ilçe örgütlerinin ev sahipli- ğinde, çeşitli sivil toplum örgütleri ve mesleki kuruluşların desteğiyle düzenlenen mi- ting Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde teröre lanet yağdı. Bursa’nın Mudanya ilçesinde de çeşitli sivil toplum örgütlerince “Teröre La- net” mitingi yapıldı. Miting sırasında Mudanya açıklarında bulunan balıkçı tekne- leri ve kayıklarının da Türk bayraklarıyla süslendiği dikkat çekti. 6. Sayfada Eryõlmaz haklõ bulundu Ankara 2. Sulh Ceza Mah- kemesi, Çankaya Belediye Başkanõ Muzaffer Eryõlmaz’õ rüşvet iddiasõyla suçlayan Kanal 7’nin haberinde kul- landõğõ “ses kaydõnõn ger- çekliği tespit edilmeksizin yayõmlandõğõ”na ve “Eryõl- maz’õn asõlsõz ve ağõr itham- lara maruz bõrakõldõğõna” hükmetti. 5. Sayfada Rakibimiz Bosna Hersek Ulusal Futbol Takõmõ, 2010 Dünya Kupasõ Avrupa Ele- meleri 5. Grup’taki üçüncü maçõnda bu akşam Bosna- Hersek ile karşõ karşõya ge- lecek. BJK İnönü Stadõ’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşõlaşmayõ Ma- caristan Futbol Federasyo- nu’ndan Viktor Kassai yö- netecek. Spor’da (Fotoğraf:AFP) CHP LİDERİ BAYKAL: Kuyunun dibi yok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog