Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30319 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 EKİM 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY AKP’nin Harcadığı İki Miras... Gündemde iki ana konu var: Terör ve ekonomi... Her ikisi de AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’de bugünkü durumda değildi! Terörden başlayalım... Terör örgütü başının Eylül 1998’de Suriye’den çıkarılıp, uzun bir dünya turunun Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Eski Tas Eski Hamam Çankaya’daki AKP’li buyurdu; hesap verecekler! Şehitler geldikçe yüreği yananlar bağırıyor: Kanları yerde kalmamalı! Terör örgütü hesap vermiyor. Şehitlerin kanları yer- de kalıyor. Şehit cenazeleri kaldırılırken bölgeden ye- ni şehit haberleri geliyor. İkilemler içinde bir toplum. “Oğlumu muhafaza ede- mediniz” diyen bir baba; şehit ailelerine egemen olan Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Şehit polislere tören Polisler gözyaşõyla uğurlandõ Diyarbakır’da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu persone- linin bulunduğu servis aracõna dü- zenlenen saldõrõda şehit olanlar için Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yük- sekokulu’nda tören düzenlendi. Tö- renlere katõlan çok sayõda yurttaş te- rörü kõnayan sloganlar attõ. Öte yan- dan olay yerinde, saldõrõda kullanõlan 2 Kalaşnikof marka tüfek bulundu. Si- lahlarda yapõlan teknik incelemede te- röristlerin kimlikleri belirlenirken saldõrõyõ düzenleyen 4 teröristten 3’ü dün yakalandõ. 6. Sayfada Terörle mücadelede askerin talepleri ve alõ- nacak önlemler dün geniş katõlõmlõ toplan- tõda masaya yatõrõldõ. Asker üyelerin top- lantõda hükümetle uzun süredir görüşme- lerini sürdürdükleri bazõ hukuki düzenle- meleri yeniden gündeme getirdikleri öğre- nildi. Askerler ayrõca, sorunun hukuki, top- lumsal ve diplomatik boyutlarõyla ilgili bazõ öneriler de sundu. Terörle mücadele ko- nusunda güvenlik güçlerinin yetkisizlik nedeniyle yaşadõğõ sõkõntõlarõn çözümü için istenen yasal düzenlemeler de toplantõda ele alõndõ. 8. Sayfada Sosyal Güvenlik Kuru- mu’nun arife günü ya- yõmladõğõ Sağlõk Uygula- ma Tebliği ile tedavi gö- ren yurttaşlardan, yeni ya- sa ile getirilen katõlõm pa- yõnõ toplamak için ecza- neleri görevli kõlmasõ tep- ki yarattõ. Reçetelerini almak için eczanelere giden yurttaş- lar 10 YTL’ye kadar eks- tra ödemelerle karşõ kar- şõya kalõrken, eski Türk Eczacõlarõ Birliği Genel Sekreteri Betül Bilgete- kin “Eczanelerin işi teda- vi tahsilatõ yapmak değil. Bu durum yurttaşlar ile ec- zaneleri karşõ karşõya bõ- raktõ” dedi. MURAT KIŞ- LALI’nın haberi 8. Sayfada Çalõşma yöntemi Öz’ün silahı ‘görevi ihmal’ Türkiye’nin en karma- şõk davalarõndan birini yürüten savcõ Öz, daha önce görev yaptõğõ yer- lerde de tartõşmalõ bir hukukçu olmuş. Ailesi- nin yakõn fertleri tara- fõndan Atatürk düşmanõ olmakla suçlanan savcõ Öz ile birlikte çalõşan hukuk adamlarõ onu, ca- nõnõ sõkan herkese kar- şõ hemen dava açan ve açtõğõ davalarõn tama- mõna yakõnõnõ da kay- beden biri olarak ta- nõmlõyor. TARKAN TEMUR’un haberi 4. Sayfada Yerel Seçimler ve CHP... Türk halkõ bir çõkõş, bir umut arayõşõ içindedir. Bu seçim hem arayõş içindeki milyonlarõn hem de CHP’nin kader seçi- midir. Bu nedenle, Tür- kiye’deki solcular, sos- yal demokratlar seçim sonrasõndaki bir hesap- laşma beklentisi içinde ve CHP’nin başarõsõzlõ- ğõnõ bekler bir konumda olmamalõdõr. BÜLENT TANLA’nın yazısı 2. Sayfada Ankara’da terör zirvesi Askerin istekleri görüşüldü Küresel finansal kriz, sistemin yanlõşlõğõnõ ortaya koydu 1 - Bõrakõnõz yapsõnlar bõ- rakõnõz geçsinler: Birkaç istisna dõşõnda şirketlerin batmasõna izin verilmedi. 2 - Temel ve nihai amaç kâr maksimizasyonudur: Lehman Brothers, Mer- rill Lynch, Morgan Stanley ve Bank of America gibi finans dev- leri bile kârlarõndan oldu. 3 - Üretim araçlarõnõn özel mülkiyeti esastõr: Devletin üretimden ve ekonomiden toptan çekilmesini öne- ren sistem, zararlar kapatõlamayõnca, hükümetleri göreve çağõr- dõ. 4 - Her birey rasyonel beklentilerine göre davranõr: Bu teo- ri derin yara aldõ. 5 - Her arz kendi talebini yaratõr: Fiyatlar uç- tu. Enflasyon küresel tehdit olarak sistemin kucağõna düştü. 18 ekonomik durgunluk dönemi yaşayan ABD, 1929 yõlõyla birlikte yaşadõğõ krizleri dünyanõn diğer ülkelerine de ihraç eder hale geldi. İlk resesyonunu 1797-1800 yõllarõ arasõnda ya- şayan serbest piyasa ekonomisinin kalesi ABD, en uzun kriziniyse 1873–1896 döneminde yaşadõ. Tüm dünyayõ en çok sarsan kriz “1929 Büyük Bunalõmõ” ile başladõ ve tam olarak 10 yõl sürdü. Finans pi- yasalarõnõ sarsan son krizin fitilini geri ödenemeyen mortgage kre- dileri oluşturdu. Serbest piyasa ekonomisi, karşõlaştõğõ büyük kriz- leri temel felsefesine ters olmasõna karşõn devlet müdahalesiyle çöz- meye çalõştõ. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada Teoriler altüst oldu ABD kriz ihraç ediyor 18 trilyon dolar uçtu En çok Rusya etkilendi Bu yılın ilk 9 ayındaki dünya borsalarında havaya uçan para 18 trilyon doları buldu. 9 Ekim 2007 ile 9 Ekim 2008 arasında dün- yanın tüm borsalarında endeksler tepetaklak oldu. İngiltere, ABD, Almanya, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş finans piya- salarındaki kayıplar yüzde 40’ları bulurken, Rusya Borsası yüz- de 65’lik düşüşle en çok etkilenen borsa oldu. Türkiye’de de İMKB’deki son bir yıllık kayıp yüzde 45’i buldu. Dünyanın tüm kapitalistleri ‘zararda’ birleşti. Eylül ayõna 12 trilyon dolarlõk kayõpla giren küresel borsalarda fatu- ra 20 trilyon dolarõ aştõ. Dünya Borsalar Federasyonu’na (WFE) üye Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Pasifikler’e kadar 53 ülke borsasõnõn piyasa değe- ri toplamõ, krizin başlangõcõ olarak kabul edilen Temmuz 2007’de 57.7 tril- yon dolar seviyesindeydi. Geçen yõlõn aralõk ayõnda 60.8 trilyon dolara çõkan bu rakam, bu yõlõn ağustos sonu itiba- rõyla 49 trilyon dolara kadar geriledi. Dünya borsalarõnda işlem gören 46 bin 398 şirketin değeri kriz nedeniyle 9 ay- da 12 trilyon dolar eridi. 13. Sayfada İş dünyası tedirgin TÜSİAD Başkanõ Arzuhan Yalçõndağ, Tür- kiye’nin reformlar ve önlem almada vakit kaybettiğini belirterek “Bu işin çok ciddiyetle ele alõnmasõ lazõm. Lazõmdõ aslõnda... Hiç- bir zaman felaket tellallõğõ yapmadõk. Ama, krize dirençli girmek için reformlar gecik- mesin uyarõlarõ yaptõk.” 12. Sayfada Solda birlik için varız Murat Karayalçõn’õn CHP’nin An- kara Anakent Belediye Başkan Adayõ olacağõ yönündeki söylen- tiler artarken, Baykal ve Karayal- çõn’õn verdiği mesajlar da bu iş- birliğinin gerçekleşebileceği yö- nünde. TÜREY KÖSE’nin haberi 4. Sayfada ÜNİVERSİTE İÇİN İKİNCİ ŞANS 3. Sayfada UKRAYNA’DA EKREN SEÇİM 11. Sayfada MUSTAFA DENİZLİ BEŞİKTAŞ’TA Spor’da Finans piyasalarõndaki kriz, 53 borsadaki 50 bine yakõn şirketin değerini sildi süpürdü Şehit polislerin yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansõ) Eczaneler Reçete başına 10 YTL katılım TÜSİAD Merkez’den önlem Merkez Bankasõ, 2002 yõlõnda çekildiği dö- viz depo piyasasõndaki aracõlõk faaliyetine, küresel piyasalardaki kriz nedeniyle dün iti- barõyla yeniden başladõ. Küresel mali kri- zin etkisiyle döviz likiditesi akõşkanlõğõnõn azalmasõ üzerine alõnan önleme göre, ban- kalar, Merkez Bankasõ bünyesindeki döviz depo piyasasõnda birbirlerinden borç alõp ve- rebilecekler. 12. Sayfada ARACILIK YAPACAK Kapitalizmin 5direğisarsıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog