Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30310 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 EKİM 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Küçümsemek İsterken Küçülenler... Çankaya’daki AKP’li Cumhurbaşkanı “Şeker Bay- ramı ile birlikte birlik ve bütünlüğün daha da pekişe- ceğini” söylüyor. Partisi AKP, Meclis Başkanı Köksal Toptan, Çan- kaya’dakinin aksine “sevgi ve hoşgörünün simgesi olan bayramda milletçe, ayrılık, kırgınlık ve dargınlıkların Arkası Sa. 8. Sü. 1’de MÜMTAZ SOYSAL’IN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada SOSYAL GÜVENLİKTE KAOS KAPIDA 4. Sayfada ANAPLILAR CHP YOLUNDA 5. Sayfada ● 17 yörede arama yapılıyor Altıncılar kuşattı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre çokuluslu 12 altõn şirketi Türkiye’de “9 farklõ ilde 17 farklõ yörede” altõn peşinde. Al- tõn madeni çõkarmak için alõnan işletme ruhsatlõ alanlarõn toplamõ “25 bin hektara” ulaşõrken; altõn avcõlarõ bugüne kadar “30.78 ton altõn içe- ren dore külçe” üretimi gerçekleştirdi. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada ● Dinamo Kiev’le berabere kaldı F. Bahçe tatsız F. Bahçe’de kötü gidiş sürüyor... Sarõ-Laci- vertliler Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki ikin- ci maçõnda kendi sahasõnda Ukrayna’nõn Dinamo Kiev ekibiyle golsüz berabere kaldõ. Karşõlaş- ma boyunca tutuk bir futbol sergileyen F. Bah- çe böylece grubunda 1 puanla son sõrada yer al- dõ. Mücadele bitiminde yönetimi istifaya çağõ- ran bir grup ile yönetim lehinde tezahürat yapan diğer grup arasõnda kavga çõktõ. Spor’da Türkiye’den mevduat toplayan Avrupalõ bankalar krizi fonluyor Yetkililer sessiz Avrupa piyasalarõnda libor faizleri yüzde 5’i aşõn- ca bazõ yabancõ bankalar, son bir haftadõr Türkiye’de özel sektöre ver- diği kredileri askõya aldõ. Türkiye’ye ortaklõk veya satõn alma yoluyla gelen yabancõ bankalar, Avrupa ve ABD’de tarihlerinin en kötü yõl- larõnõ yaşarken Türkiye’deki mevduat toplama çalõşmalarõyla mer- kezlerini fonlamaya devam ediyor. BDDK ve TMSF’den ise ses yok. NECDET ÇALIŞKAN / DUYGU ATAHAN’ın haberi 13. Sayfada Borsalar beklemede Kurtarma paketinin ABD Temsilciler Mec- lisi’nde onaylanmamasõ nedeniyle önceki gün dibe vuran dünya bor- salarõnda hava durgundu. Avrupa ve ABD borsalarõnda önceki gün yaşanan kayõplar, Asya borsalarõnda saat farkõ nedeniyle etkisini geç gösterdi. Karar tüm Asya borsalarõnda keskin düşüşlere neden ol- du. Avrupa paketin reddedilmesinin ardõndan gelen günü düşüşle karşõlasa da sonra sakin bir bekleyişe geçti. 13. Sayfada Patlak veren krize karşõ 700 milyar dolarlõk kurtarma paketi ha- zõrlayan Bush yönetimi darbeyi kendi yandaşlarõndan yedi. 700 mil- yar dolarlõk paketin reddedilmesi mali piyasalara 1.2 trilyon dola- ra mal oldu. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar birbirlerini suçluyor. Kurtarma planõna yönelik görüşmelerin perşembe günü yeniden baş- lamasõ bekleniyor. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 13. Sayfada YasadõşõtelefondinlemeleriErgenekonsoruşturmasõylayerinisõnõrsõzdinlemeyebõraktõ Korku imparatorluğuTelefon dinleme kuşkusu en tepedeki bürokrattan en sade yurttaşa kadar tüm toplumda öne çõktõ. Özellikle Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda gözaltõna alõ- nõp serbest bõrakõlan ünlülerin kendile- rini “çõrõlçõplak” hissettikleri ve “bir da- ha asla cep telefonu kullanmayacaklarõ” yönündeki açõklamalarõ toplumdaki kuş- kuyu derinleştirdi. Türkiye, tüm toplu- mun dinlendiği kuşkusunun yaşandõğõ bir “korku imparatorluğuna” dönüştü. Resmi rakamlara göre, AKP’nin ikti- darda olduğu 58. ve 59. hükümetler dö- nemindeki 3 yõlda 54 bin telefon din- lendi. Bu tarihten sonra kaç kişinin din- lendiğine ilişkin sorulara ise İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, gizlilik gerekçesiyle yanõt vermekten kaçõndõ. CHP’li Hüsnü Çöllü, telefon konuşmalarõ gazetelerde yayõmlanõrken bakanõn gizliliğe sõğõn- masõnõ eleştirerek, aslõnda perdeleme yaptõğõnõ söyledi. 7. Sayfada Yaşıtları bayramlıklarını giyip akrabalarını gezerken onlar çöplerden kâğıt top- luyor. Bayramın ilk günü, Adana’da çöpleri karıştıran 12 yaşındaki Hüseyin Sağlam, bayram olsa bile çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Ailesinin ge- çimine katkı sağlaması gerektiğini belirten Sağlam, “Ben de bayram yapmak isterim ama olmuyor işte. Bayram bizim neyimize. Hem bayramda daha çok kâğıt topluyoruz” diye konuştu. Atık kâğıt ve plastik şişe toplayan 14 yaşın- daki İbrahim Şimşek ise olan gücüyle seyyar arabasını çekiştiriyor. Ailesiy- le gezen yaşıtlarını gösteren Şimşek, “Ben onlar gibi şanslı değilim” dedi. ‘ACI’ BAYRAM AKP’nin hediyesi zam oldu Hükümetin temmuzda başladõğõ otomatik elek- trik zammõ sistemi kap- samõnda çõplak elektrik fi- yatõ bugünden itibaren yüzde 10.7 artacak. Böy- lece bir yõlda konut elek- triğine uygulanan zam yüzde 64.5’e ulaşacak. Doğalgaza da bugünden itibaren konutlarda yüzde 4.55, sanayide yüzde 4.69 zam yapõldõ. Doğalgaz fiyatõ 1 Ağustos’ta ko- nutlarda yüzde 16.88 art- tõrõlmõştõ. 8. Sayfada Yabancı denetimsiz En pahalı oylama ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ PİYASALARI SARSTI Şahin: Bana ne ya! Alman yargõsõ Deniz Feneri davasõnda “asõl failler Türki- ye’de” kararõna varõrken Adalet Bakanõ Şahin, davanõn ken- dilerini ilgilendirmediğini savundu. Şahin “Falan ülkede, falan dernek yöneticileri suiistimal yapmõş. Sorumlu- su sizsiniz, diyorlar. Bana ne ya, Bana ne!.. Benim iktidarõmla ne alakasõ var” dedi. 8. Sayfada Meclis’te yeni dönem TBMM’nin açõlõşõnõn bayramõn ikinci gününe denk gel- mesi nedeniyle genel kurul ve kokteyle katõlõmõn dü- şük olmasõ bekleniyor. Cumhurbaşkanõ Gül’ün eşinin bu yõl da açõlõş töreni ve resepsiyonda yer almayacağõ öğrenildi. Genelkurmay Başkanõ ile kuvvet komutan- larõnõn da törene katõlmayacağõ bildirildi. 4. Sayfada ASKERLER TÖRENE KATILMIYORDENİZ FENERİ İÇİN İLGİNÇ YORUM Fotoğraflar:YUSUFBAŞTUĞ ‘Bayram bizim neyimize’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog