Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 01 HAZİRAN 2006 VE 31 MAYIS 2007 DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR Türkiye Futbol Federasyonu’nun (“Federasyon”) 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir gider tablosunu, özkaynak hareket tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Federasyon Yönetiminin Sorumluluğu Federasyon yönetimi finansal tabloların 3813 Sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde 3 numaralı dipnotta özetlenen muhasebe politikalarına uygun hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Federasyon’un 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını 3813 Sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde 3 numaralı dipnotta özetlenen muhasebe politikalarına uygun olarak doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşümüzü etkilememekle birlikte, aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür: Federasyon’un 1 Haziran 2005 31 Mayıs 2006 hesap dönemine ait 15 Haziran 2006 tarihli bağımsız denetim raporumuzda ilgili mali yılın açılış bakiyeleri ile ilgili olarak yeterli bilgi ve belgeye ulaşamamamız sebebiyle finansal tablolarda yer alan 6.435.923 YTL tutarında alacak ve 2.350.333 YTL tutarında borç ile aynı dönem gelir gider tablosu hakkında bir kanaat oluşturamamıştık. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 1 Haziran 2007 tarih ve 42 no.’lu toplantısında alınan kararı ile söz konusu tutarlar üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kalan tutarların tahsil ve ödeme kabiliyetlerinin bulunmadığı konusunda görüş birliğine varılmış ve anılan tutarların nazım hesaplarda takip edilmesine, oluşan farkın özkaynaklar altındaki birikmiş gelir fazlasından karşılanmasına karar verilmiştir. Buna istinaden ekli 31 Mayıs 2007 tarihli bilançoda 5.819.106 YTL alacak ve 3.327.488 YTL borç bakiyesi birikmiş gelir fazlası hesabından mahsup edilmiştir. Federasyon’un 1 Haziran 2005 31 Mayıs 2006 hesap dönemine ait 15 Haziran 2006 tarihli bağımsız denetim raporumuzda, finansal tablolarda 11.708.428 YTL değerle gösterilen maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemleriyle ilgili fiziki sayım, etiketleme ve değerleme çalışmalarının rapor tarihi itibariyle devam etmesi sebebiyle ilgili kalemlerin kayıtlı değerleri hakkında bir kanaat oluşturamamıştık. Cari dönemde fiziki sayım ve değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalara istinaden ekli 31 Mayıs 2007 tarihli bilançoda Federasyon’un bina ve demirbaşları yeniden değerlenmiş tutarları ile özel maliyet ve haklar ise net defter değerleri ile gösterilmiş, karşılığında özkaynaklar altında aynı tutarda duran varlıklar fonu hesabı oluşturulmuştur. İstanbul, 15 Haziran 2007 DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Gökhan Alpman Sorumlu Ortak Başdenetçi b.Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler, maliyet değeri ile kaydedilmekte ve bilanço tarihleri itibariyle piyasa değerleri üzerinden değerlenmektedir. Menkul kıymetlerdeki piyasa değer değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar, dönem içinde gelir veya gidere dahil edilir. c.Alacaklar Alacaklar, Federasyon’un futbol kulüpleri, futbolla ilgili diğer kurumlar ve futbol haricinde kalan şirketlerle olan ilişkilerinden doğan alacaklarıdır. Bu alacaklar, ilk kayıt tarihlerindeki rayiç değerleri ile gösterilmektedirler. d.Stoklar Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedirler. e.Duran Varlıklar Federasyon, 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle sona eren dönemde, mevcut bina ve demirbaşlarının bağımsız değerlemesini yaptırmıştır. Buna istinaden, 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle bina ve demirbaşlar, ekli finansal tablolarda yeniden değerlenmiş tutarları ile gösterilmiş; özel maliyetler ise, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gösterilmiştir. Maddi duran varlıkların, maliyet veya değerlenmiş tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Dönem amortismanı, duran varlıklar fonundan düşülerek muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlıklar, haklardan oluşmaktadır ve maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gösterilirler. Dönem amortismanı, duran varlıklar fonundan düşülerek muhasebeleştirilir. 3.UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) f. Borçlar Borçlar, Federasyon’un futbol kulüpleri, futbolla ilgili diğer kurumlar ve futbol haricinde kalan şirketlerle olan ilişkilerinden doğan borçlarıdır. Bu borçlar, ilk kayıt tarihlerindeki tutarları ile gösterilmektedirler. g.Yabancı Para İşlemleri Federasyon’un yasal kayıtlarında, yabancı para biriminden (YTL dışındaki para birimleri) işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmişlerdir. Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır. h.Gelirler Gelir kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak gelir, hizmet tamamlandığı veya mal teslim edildiği anda hesaba alınmaktadır. Federasyon’un gelirleri, Kanun uyarınca aşağıdaki ana unsurlardan oluşmaktadır: • Futbol müşterek bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının % 15’i, • Kulüplerin profesyonel (jübile maçları hariç) müsabaka hasılatlarının % 10’u, • Başvuru harçları ve para cezaları, • Kulüplerin, televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından elde ettikleri gelirlerin % 10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler, • Sponsorluk gelirleri, • Milli ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ, • Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler, • Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilen gelirler, •Faiz gelirleri, • Bağış, yardımlar ve diğer gelirler. 3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) i. Giderler Gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Federasyon’un giderleri, Kanun uyarınca aşağıdaki ana unsurlardan oluşmaktadır: • Federasyon, Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için ilgili mevzuat ve bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar. • Federasyon’un yıllık toplam gelirinin en az % 15’i, her bütçe döneminde 31 Aralık tarihine kadar Federasyon’a sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelerde kullanılmak üzere ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere; en az % 15’i ise, futbolla ilgili olmak kayıt ve şartı ile her bütçe döneminde 31 Aralık tarihine kadar Federasyon’a sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen alt yapı, eğitim veya tesis projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurum, kuruluş ile spor kulüplerine, Genel Kurul kararı ile Federasyon’un kaynak kullandırılmasına ilişkin düzenlemesine uygun şekilde, katılım payı karşılığı olarak kullandırılır. • Federasyon’un bütçe dışı yapacağı harcamalara (primler dahil) ve yatırımlara ilişkin usul ve esaslar, Genel Kurul onayı ile belirlenir. • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurumu veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü talimatları dahilinde İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılır. • Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin % 35’i üçüncü lig, %25’i ikinci lig kulüplerine eşit olarak dağıtılır. Kalan % 40’lık kısım ise Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır. j. Vergi Muafiyeti Kanun’a göre yapılacak müsabakalardan elde edilecek gelirler ile Federasyon’un diğer gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 4. NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER Kasa Vadesiz mevduatlar Vadeli mevduatlar Repo sözleşmeleri Vadeli mevduatlar: Para birimi YTL USD CHF Para birimi YTL EUR CHF USD Repo sözleşmeleri: Para birimi YTL Para birimi YTL Faiz oranı (%) % 7,00 % 14,04 Faiz oranı (%) 3,50% Vade Haziran 2007 Vade Haziran 2007 Faiz oranı (%) % 16,49 % 18,10 % 3,25 % 3,95 0,40% Faiz oranı (%) % 13,25 % 15,50 0,15% 0,15% 0,15% 31 Mayıs 2007 3.843 15.528 27.987.156 68.850 28.075.377 Vade Haziran 2007 Haziran 2007 Haziran 2007 Vade Haziran 2007 Haziran 2007 Haziran 2007 Haziran 2007 31 Mayıs 2006 3.938 131.775 19.601.356 46.053 19.783.122 31 Mayıs 2007 7.614.113 18.058.832 2.314.211 27.987.156 31 Mayıs 2006 18.068.834 870.660 213.748 448.114 19.601.356 31 Mayıs 2007 68.850 68.850 31.May 2006 46.053 46.053 31 Mayıs 2006 27.925.699 178.597 28.104.296 Maddi olmayan duran varlıklar: Haklar 10. BORÇLAR 31 Mayıs 2007 394.594 394.594 31 Mayıs 2007 2.423.700 1.692.027 432.492 197.674 100.372 68.499 6.644 4.342.095 65.655 573.147 9.902.305 31 Mayıs 2007 680.762 596.629 136.145 1.413.536 31 Mayıs 2006 284.677 284.677 31 Mayıs 2006 2.350.333 1.190.686 4.574.972 336.822 94.687 64.724 173.587 4.630.501 683.335 332.861 14.432.508 31 Mayıs 2006 271.760 601.786 873.546 Profesyonel ve amatör kulüp bakiyeleri Satıcılar Futbolcu adına kulüplerle çalıştırılan borçlar Hakem ve gözlemci derneklerine borçlar UEFA’ya borçlar Milli Takımlar teşvik primleri Personele borçlar Alınan depozito ve teminatlar Kulüplere ödenecek sezon ile ilgili KDV Alınan avanslar Diğer borçlar 11. DİĞER BORÇLAR VE GİDER TAHAKKUKLARI Tesis yardımları gider tahakkuku Süper Kupa organizasyonu gider tahakkuku (*) Diğer gider tahakkukları (*) Söz konusu gider tahakkuku, 2006 yılının Temmuz ayında Almanya’da gerçekleştirilen Süper Kupa organizasyonu net geliri üzerinden hesaplanan, Alman Futbol Federasyonu payı ile Alman Hükümeti gelir vergisi payını kapsamaktadır. 12. GELECEK AYLARA VE YILLARA AİT GELİRLER 31 Mayıs 2007 Gelecek aylara ait gelirler Gelecek yıllara ait gelirler 3.495.479 364.458 3.859.937 31 Mayıs 2006 1.157.105 2.314.210 3.471.315 Federasyon, A Milli Futbol Takımı’nın Türkiye’de oynayacağı UEFA Euro 2008 Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası 2010 grup eleme karşılaşmalarının yurtiçinde ve yurtdışında naklen yayın haklarını satmış olup, ilgili sözleşmelere istinaden 31 Mayıs 2008 tarihine kadar 6.957.825 YTL, daha sonraki tarihlerde ise 8.614.450 YTL nakit girişi sağlayacaktır. 13. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Mayıs 2007 Ödenecek KDV Ödenecek gelir vergisi Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Diğer ödenecek vergi ve yükümlülükler 14. GELİRLER 401.618 953.044 305.300 41.580 1.701.542 1 Haziran 2006 31 Mayıs 2007 1.336.668 11.980.552 139.620 12.120.172 3.753.947 21.757.895 20.586.684 3.113.000 2.353.219 5.199.531 3.623.985 1.195.004 61.583.265 4.907.505 2.396.830 298.212 7.602.547 4.171.949 9.643.875 8.846.390 456.746 9.303.136 1.593.288 107.354.900 31 Mayıs 2006 519.374 202.387 32.935 754.696 1 Haziran 2005 31 Mayıs 2006 1.128.878 2.609.774 5.894.897 392.615 2.671.591 11.568.877 1.654.724 19.402.942 19.876.626 4.059.000 2.042.590 4.064.701 2.541.511 756.753 54.398.847 4.336.910 2.106.311 289.208 6.732.429 6.774.825 11.148.461 6.376.115 1.426.807 7.802.922 4.084.321 103.639.560 BİLANÇO Not 4 5 6 7 8 31.Mayıs 2007 28.075.377 22.939.339 14.140.215 63.528 4.156.312 69.374.771 16.210.066 394.594 16.604.660 85.979.431 31.May 2007 9.902.305 1.413.536 3.495.479 1.701.542 16.512.862 364.458 364.458 16.604.660 52.497.451 69.102.111 85.979.431 Not 31.Mayıs 2006 19.783.122 28.104.296 17.444.171 16.581 2.370.379 67.718.549 11.423.751 284.677 11.708.428 79.426.977 31.May 2006 14.432.508 873.546 1.157.105 754.696 17.217.855 2.314.210 2.314.210 59.894.912 59.894.912 79.426.977 DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve nakit benzeri değerler Menkul kıymetler Alacaklar Stoklar Diğer alacaklar ve dönen varlıklar Dönen Varlıklar Toplamı DURAN VARLIKLAR Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Duran Varlıklar Toplamı AKTİF TOPLAMI KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Borçlar Diğer borçlar ve gider tahakkukları Gelecek aylara ait gelirler Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Gelecek yıllara ait gelirler Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı ÖZKAYNAKLAR Duran varlıklar fonu Birikmiş gelir fazlası Özkaynaklar Toplamı PASİF TOPLAMI 9 9 Not 10 11 12 13 12 Eğitim Gelirleri Milli müsabaka hasılat gelirleri Milli müsabaka TV ve radyo naklen yayın gelirleri Milli müsabaka reklam gelirleri Milli takımlar diğer gelirleri Milli Takımlar Gelirleri Liglerin sponsorluk gelirleri TV, radyo naklen yayın ve reklam gelirleri Spor Toto ve Loto gelirleri Altyapı fonu gelirleri Tescil, vize, aidat, sözleşme ve işlem gelirleri Para cezaları Profesyonel müsabaka hasılat gelirleri Diğer profesyonel futbol gelirleri Profesyonel Futbol Gelirleri Amatör işlem gelirleri Tescil, aidat ve lisans gelirleri Diğer amatör futbol gelirleri Amatör Futbol Gelirleri UEFA ve FIFA Gelirleri Sponsorluk Gelirleri Faiz gelirleri Diğer olağan gelirler Cari Gelirler Şampiyonlar Ligi 2005 Gelirleri Diğer Olağandışı Gelirler 15. GİDERLER 1 Haziran 2006 1 Haziran 2005 31 Mayıs 2007 31.May.ıs 2006 1.336.668 12.120.172 61.583.265 7.602.547 4.171.949 9.643.875 9.303.136 1.593.288 107.354.900 3.845.705 24.829.873 19.816.748 13.081.641 1.554.749 3.214.350 9.875.809 22.100.518 994.870 99.314.263 8.040.637 Birikmiş gelir fazlası 35.494.461 24.400.451 59.894.912 1.128.878 11.568.877 54.398.847 6.732.429 6.774.825 11.148.461 7.802.922 4.084.321 103.639.560 1.691.884 23.113.887 16.198.166 9.913.493 2.198.863 2.042.307 6.529.081 1.218.709 15.408.548 924.171 79.239.109 24.400.451 Toplam 35.494.461 24.400.451 59.894.912 3.658.180 12.946.480 Eğitim gelirleri Milli takımlar gelirleri Profesyonel futbol gelirleri Amatör futbol gelirleri UEFA ve FIFA gelirleri Sponsorluk gelirleri Cari gelirler Şampiyonlar Ligi 2005 gelirleri Diğer olağandışı gelirler Gelirler Toplamı Eğitim giderleri Milli takımlar giderleri Profesyonel futbol giderleri Amatör futbol giderleri UEFA ve FIFA giderleri Merkez Hakem Kurulu giderleri Kanunda öngörülen giderler Şampiyonlar Ligi 2005 giderleri Cari giderler Diğer olağan giderler Giderler Toplamı Dönem Fazlası 14 Devlet tahvilleri Yatırım fonları 5. MENKUL KIYMETLER 31 Mayıs 2007 22.760.848 178.491 22.939.339 15 Duran varlıklar fonu fonu 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle bakiye Döneme ait gelir fazlası 31 Mayıs 2006 tarihi itibariyle bakiye Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar değerleme artışı (*) 3.658.180 Birikmiş gelir fazlasından fona 12.946.480 transfer (**) Geçmiş dönem alacak ve borçlarının birikmiş gelir fazlasından mahsubu (***) Döneme ait gelir fazlası 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle bakiye 16.604.660 Federasyon’un 31 Mayıs 2007 ve 31 Mayıs 2006 tarihleri itibariyle elinde bulundurduğu devlet tahvillerinin detayı aşağıda sunulmuştur. Menkul Kıymet Türü Nominal Değer Fiyat (*) Vade 31Mayıs Vade 2007 Devlet tahvilleri: TRT050907T17 3.000 95,81 Eyl.07 2.873 TRT090408T17 1.695.000 86,43 Nis.08 1.464.904 TRT040707T10 35.000 98,46 Tem.07 34.462 TRT071107T11 9.845.000 93,1 Kas.07 9.166.089 TRT121207T13 13.200.000 91,61 Ara.07 12.092.520 22.760.848 Menkul Kıymet Türü Devlet tahvilleri: TRT270906T12 TRT081106T11 TRT240107T12 TRT061206T12 6. ALACAKLAR Profesyonel ve amatör kulüp bakiyeleri Yayın kuruluşlarından alacaklar Spor Toto ve Loto’dan alacaklar Alacak senetleri Gençlik ve Spor Genel Md.’nden alacaklar FIFA’dan alacaklar Sponsorlardan alacaklar UEFA’dan alacaklar Futbolcu adına kulüplerle çalıştırılan alacaklar Şüpheli alacaklar Şüpheli alacaklar karşılığı Diğer alacaklar 7. STOKLAR Hediyelik eşya stokları Diğer stoklar Nominal Değer 3.800.000 10.498.000 5.138.000 10.419.000 Fiyat (*) 95,87 94,2 91,08 93,23 Vade Vade Eyl.06 Kas.06 Oca.07 Ara.06 31 Mayıs 2006 3.643.098 9.889.221 4.679.434 9.713.946 27.925.699 31 Mayıs 2006 6.435.923 2.637.970 2.311.239 147.488 652.921 48.394 4.574.972 362.547 362.547 635.264 17.444.171 31 Mayıs 2006 15.792 789 16.581 Eğitim Giderleri A Milli Takım giderleri Genç Milli Takım giderleri Ümit Milli Takım giderleri Milli Takımlar teşvik primleri Milli takımlar diğer giderleri Milli Takımlar Giderleri Gözlemci ve temsilci giderleri Hakem ve gözlemci giderleri Lig sponsorluğu giderleri Diğer profesyonel futbol giderleri Profesyonel Futbol Giderleri Bölgesel lig giderleri Diğer amatör futbol giderleri Amatör Futbol Giderleri UEFA ve FIFA Giderleri Merkez Hakem Kurulu Giderleri Şampiyonlar Ligi 2005 Giderleri 2. ve 3. lig proje destekleri Altyapı, eğitim ve spor yardımları Stadyum geliştirme projesi Kanunda Öngörülen Giderler Personel giderleri Seyahat, konaklama ve harcırah giderleri Büro giderleri Diğer cari giderler Cari Giderler Diğer Olağan Giderler 1 Haziran 2006 31 Mayıs 2007 (3.845.705) (10.955.100) (4.695.622) (1.688.650) (3.550.110) (3.940.391) (24.829.873) (3.012.070) (6.274.337) (3.674.766) (6.855.575) (19.816.748) (10.773.923) (2.307.718) (13.081.641) (1.554.749) (3.214.350) (3.961.348) (5.214.461) (700.000) (9.875.809) (11.079.260) (1.788.018) (7.904.112) (1.329.128) (22.100.518) (994.870) (99.314.263) 1 Haziran 2005 31 Mayıs 2006 (1.691.884) (11.356.774) (3.310.303) (2.506.339) (4.458.042) (1.482.429) (23.113.887) (1.695.779) (5.215.476) (1.299.818) (7.987.093) (16.198.166) (8.820.221) (1.093.272) (9.913.493) (2.198.863) (2.042.307) (1.218.709) (3.338.995) (3.190.086) (6.529.081) (7.741.961) (1.166.948) (5.861.925) (637.714) (15.408.548) (924.171) (79.239.109) 2.491.618 8.040.637 52.497.451 2.491.618 8.040.637 69.102.111 (*) Federasyon, Yönetim Kurulu’nun 16 Ocak 2006 tarih ve 26 no.’lu toplantısında alınan kararı gereği, 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle sona eren dönemde, SPK lisansına sahip Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye mevcut bina ve demirbaşlarının bağımsız değerlemesini yaptırmıştır. Bu değerleme sonucu bina ve demirbaşların yeniden değerlenmiş tutarları ile tarihi maliyetleri arasındaki net fark özkaynaklar içinde duran varlıklar fonuna transfer edilmiştir. (**) Federasyon maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını 31 Mayıs 2007 tarihini takip eden dönemlerde bilançoda net defter değerlerinden takip edebilmek amacıyla, değerleme öncesi maddi duran varlıkların net defter değeri olan 12.946.480 YTL’yi birikmiş gelir fazlasından duran varlıklar fonuna transfer ederek duran varlıklar fonunu, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle net defter değerine getirmiştir. (***) Federasyon, Yönetim Kurulu’nun 1 Haziran 2007 tarih ve 42 no.’lu toplantısında alınan kararı gereği, bilançosunda tahsil ve ödeme kabiliyetlerinin bulunmadığı konusunda görüş birliğine varılan borç ve alacakların nazım hesaplarda takip edilmesine, oluşan farkın özkaynaklar altındaki birikmiş gelir fazlasından karşılanmasına karar vermiştir. Bu karara istinaden, gerekli düzeltmeler sonucunda, ekli finansal tablolarda açılış bakiyeleri hakkında yeterli bilgi ve belgeye ulaşılamayan, geçmiş dönemlere ait 5.819.106 YTL alacak ve 3.327.488 YTL borç bakiyesi, birikmiş gelir fazlasından mahsup edilmiştir. Söz konusu alacak ve borçlar, 31 Mayıs 2007 tarihinden itibaren yukarıda belirtildiği üzere nazım hesaplarda izlenecek olup, gerçekleşen tahsilat ve ödemeler dönem gelir ve gider hesaplarında muhasebeleştirilecektir. 31 Mayıs 2007 5.531.003 4.595.744 2.967.946 264.772 324.609 102.385 52.743 362.547 362.547 301.013 14.140.215 31 Mayıs 2007 58.427 5.101 63.528 16. TAAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER Kıdem Tazminatı: Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Federasyon’un gelecek dönemlerde ödemesi muhtemel kıdem tazminatı yükümlülüğünün 3.075.679 YTL olduğu hesaplanmıştır (31 Mayıs 2006: 2.413.424 YTL). Bu yükümlülük zorunluluk arz etmediğinden, Federasyon herhangi bir fon ayırmamıştır. Sponsorluk Sözleşmeleri: Sponsorluk sözleşmelerinden kaynaklanan Federasyon’un muhtemel yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: Federasyon, sponsorluk sözleşmelerini çoğunlukla takvim yılına göre dövizli tutarla yapmaktadır. Federasyon’un 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle mevcut sponsorluk sözleşmelerinden beklenen gelirlerinin detayı aşağıda sunulmaktadır: ABD Doları Euro YTL Anlaşmalar Anlaşmalar Anlaşmalar 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 $3.449.000 Euro 1.000.000 75.000 YTL 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 $3.424.500 Euro 1.000.000 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 Euro 625.000$6.873.500 Euro 2625000 75.000 YTL Yukarıdaki tutarlara ek olarak, Federasyon’un 20072008 bütçesinde yeni sponsorluk sözleşmelerine istinaden $9.850.000 ve 90.000 YTL tutarında ek sponsorluk geliri bütçelenmiştir. Teknosa: Teknosa, Federasyon ile yaptığı sponsorluk sözleşmesi gereği, sözleşmeden kaynaklanan ve tarafına sağlanacak olan tanıtım olanakları karşılığında, 2007 yılından itibaren Federasyon’a her sözleşme yılı için 2010 yılına kadar maliyet fiyatları üzerinden toplam net 500.000 YTL tutarında Federasyon tarafından talep edilen elektronik ve elektrikli ürünü Federasyon’a veya tarafından belirlenen kişi ve kurumlara sağlayacaktır. Efes Pilsen: Efes Pilsen, bira için mevcut anlaşma süresince yürürlüğe girecek mevzuat ile konulmuş reklam yasağı ile ilgili düzenlemelere yasal yasaklama sebebiyle, sponsorluk sözleşmesi gereğince Federasyon’un Efes Pilsen’e sağlayacağı tanıtım hak ve olanaklarının bir kısmının ve / veya tamamının Efes Pilsen tarafından kullanılamaması halinde ve kullanılmayan hak ve olanaklar Efes Pilsen için sözleşmenin esaslı şartlarından biriyse, Federasyon sözleşme gereğince hakların kullanılamadığı süreyi aylık olarak hesaplayarak kullanılamayan süreye denk gelen tutarı Efes Pilsen’e geri ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Mercedes Benz Türk: Federasyon, Mercedes Benz Türk tarafından tahsis edilecek araçların kullanım bedellerinin belirli miktarını karşılamak üzere, Mercedes Benz Türk tarafından kesilecek fatura mukabilinde, sözleşme süresince yıllık 50.000 Euro ödeyecektir. Dava Riski: Federasyon’un aleyhinde açılan ve ekli finansal tablolar üzerinde muhtemel etkisi saptanamayan ve miktarı önemli davalardan doğabilecek yükümlülükler ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir: 1) 28 Mayıs 1999 tarihli Teleon Reklamcılık ve Filmcilik San. ve Tic. A.Ş.’ne verilen 19992000 ve 20002001 sezonları 1. Profesyonel Lig maçlarından üç adedinin canlı, kalan maçların banttan yayın hakkına ilişkin sözleşmenin feshi nedeni ile tek taraflı feshin haksız olduğunun tespiti, haksız fesih sebebi ile uğranılan zararın tespiti, 22.146.046 USD’nin tahsili, Teleon Reklamcılık ve Filmcilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından Federasyon’a verilmiş olan teminat mektubunun hükümsüz sayılmasına ilişkin dava açılmıştır. Federasyon’a verilen teminat mektubu 23.200.000 USD olup, Federasyon tarafından nakde çevrilmiştir. Bu teminat mektubunun nakde çevrilmesi ile ilgili Teleon Reklamcılık ve Filmcilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından 13 Şubat 2001 tarihinde haksız müdahalenin ve muarazanın önlenmesi için dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucu, 8 Şubat 2007 tarihli karar ile davanın reddine karar verilmiş olup, karar davacı tarafça temyiz edilmiş ve Federasyon’un temyize yanıt dilekçesi dosyaya sunulmuştur. Dosya halen Yargıtay temyiz incelemesindedir. 2) Şenol Güneş’in Milli Takım Teknik Sorumluluğu ile ilgili 14 Temmuz 2000 tarihli iş sözleşmesinin 24 Mart 2004 tarih 2004 / 27 sayılı Başkanlık yazısı ile tek taraflı olarak fesih edilmiş olması nedeniyle toplam 1.501.974 USD’nin en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte tahsiline ilişkin Tahkim Kurulu’na yapılan başvuru Tahkim Kurulu’nun 4 Mayıs 2004 tarih 2004 / 71 E. 2004 / 76 K. no.’lu kararı ile reddedilmiştir. Şenol Güneş’in vekili, Tahkim Kurulu’nun yukarıda açıklanan kesin kararına rağmen toplam 1.330.044 USD’nin tahsili talebi ile İstanbul 4. İş Mahkemesi Hakimliği nezdinde 30 Aralık 2005 tarihinde davayı ikame etmiştir. Davanın 18 Mayıs 2006 tarihli duruşmasında, dava dilekçesinin İstanbul 4. İş Mahkemesi nezdinde mahkemenin yetkisizliği sebebiyle davanın reddine, dosyanın kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın Ankara İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. 1. GENEL BİLGİLER Türkiye Futbol Federasyonu (“Federasyon”) 17 Haziran 1992 tarihinde 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (“Kanun”) ile her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere kurulmuştur. Federasyon özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip özel bütçeli özerk bir kuruluştur. Federasyon’un bütçesi Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek Genel Kurul’un onayından sonra uygulamaya konulur. Bütçede, Federasyon’un gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Bütçe Talimatına göre belirlenir. Futbol Federasyonu, ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve kanunen gerekli hallerde Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne yetkilidir. 3813 Sayılı Kanun’un kapsamına giren tahsilat ve harcamaları, bütçede belirtilen esaslar içinde yapmaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı, bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan Vekilleri’ne ve Genel Sekreter’e devredebilir. Federasyon’un başta milli ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve işlemleri Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine tabidir. Federasyon’un Genel Sekreterliği aşağıdaki adreste bulunmaktadır: Konaklar Mahallesi, Ihlamurlu Sokak No: 9, 4. Levent İstanbul 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle, Federasyon bünyesinde 364 kişi çalışmaktadır. 2. MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI Ekli finansal tablolar, 3813 Sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde 3 numaralı dipnotta özetlenen muhasebe politikalarına uygun olarak hazırlanmıştır. 3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: a.Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadeli ve vadesiz mevduat ile satın alım tarihinden itibaren vadeleri üç ay veya üç aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek, önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan ve yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır. Bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmiş, ancak henüz tahsil edilmemiş vadeli mevduat faiz tutarları banka hesabına dahil edilmiştir. 8. DİĞER ALACAKLAR VE DÖNEN VARLIKLAR Gelir tahakkukları (*) İş avansları Peşin ödenen giderler Personel avansları Devreden KDV 31 Mayıs 2007 3.558.813 361.937 156.568 78.994 4.156.312 31 Mayıs 2006 487.271 295.256 59.617 114.309 1.413.926 2.370.379 (*) 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle, gelir tahakkukları hesabı içindeki 461.897 YTL’lik tutar, UEFA HatTrick Projesi’nden kaynaklanmaktadır. 2.533.033 YTL’lik tutar, yurtdışı naklen yayın hakları ile ilgili gelir tahakkuklarından oluşmaktadır. Geriye kalan 563.883 YTL’lik tutar ise, profesyonel müsabaka gelirlerinden Federasyon’un payı ile ilgili gelir tahakkukunu kapsamaktadır. 9. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Maddi duran varlıklar: Binalar (*) Taşıtlar Demirbaşlar (**) Yapılmakta olan yatırımlar Özel maliyetler 31 Mayıs 2007 9.440.034 69.387 1.263.093 31 Mayıs 2006 6.428.332 2.432.097 21.127.147 11.423.751 1.436.175 5.437.55 16.210.066 (*) Federasyon’un; Riva Özkan Olcay Kamp Eğitim Tesisleri ile Ankara, Adana, Diyarbakır, Kayseri ve Samsun Bölge Müdürlükleri’nde bulunan binaları, SPK lisansına sahip Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin 27 Mart 2007 tarihli değerleme raporlarına istinaden yeniden değerlenmiş 3) Federasyon aleyhine, Konaklar Mah. Meşeli Sok. No: 27 / 4. Levent adresindeki taşınmazın kira sözleşmesine istinaden, söz konusu taşınmazın maliki tarafından açılmış davalar bulunmaktadır. 31 Mayıs tutarları ile ekli finansal tablolarda gösterilmiştir. 2007 itibariyle, söz konusu davalardan kaynaklanabilecek yükümlülük ile ilgili ekli finansal tablolarda (**) Federasyon’un demirbaşları, SPK lisansına sahip Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık 82.145 YTL gider karşılığı ayrılmıştır. A.Ş.’nin 5 Mayıs 2007 ve 8 Haziran 2007 tarihli değerleme raporlarına istinaden yeniden değerlenmiş NOT: Tutarlar aksi belirtilmediği sürece yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. tutarları ile ekli finansal tablolarda gösterilmiştir. CUMHURİYET 10 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog