Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?@@@@@@?@@@@@@@@@L ?I4@@@@@@@@6K?fN@@LV'@@ ? ?@@@@@@?@@@@@@@@@1 ?I4@@@@@@@@@@@6K?@@1?N@@ ? J@@?@@@?@@@@@@@@@@L? I4@@@@@@@@@@@@e@@ ? ?W&@@X@@@?@@@@@@@?@@)X ?I4@@@@@@@@@@@ ? W&@@V@@@@?@@@X@@@@@@@)X? ?I4@@@@@@@@@@@6K ? ?W&@@@@@@@@@@?B@@@@@@@@@)X ?W@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ? ?7@@@?@@?@@@@??@@@@@@@@@@)X? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ? J@@@@@@@@@?@@??@@@@?@@W@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@6K ? ?W&@@X@@@?@@?@@??@@@@@@@@>@@@)X? ?@@@@@@@@@@@(Me@@@@@@@@@@@@6K ? W&@@>@@@@X@@?@@??@@?@@?@@@>@@@1? ?@@@@@@@@@@@H??J@@@@(?4@@@@@@@@@6K ? ?W&@@>@@@@V@@@?@@??@@?@@@@@@@>@@@? ?@@@@@@@@@@@eW&@@@(Y?e?I4@@@@@@@@@@6K? ? ?7@@>@@@@@?@@5?@@??@@W@@@W@@@@Y@@L ?@@@@@@@@@@@?O&@@@@Hh?I4@@@@@@@@@@6K? ? J@@V@@@@@5?@@H?@@??@@@Y@@@R'@@?@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@5? I4@@@@@@@@@@6K ? 7@@X@@?@@H?@@??@@??@@@?3@@LN@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@H? I4@@@@@@@@@6X? ? @@V@@@@@@?J@@??@@L?@@@?N@@1?3@@?@@L? ?N@@@@@@@@@@@@@@@5 I4@@@@1? ? ?J@@?@@?@@5?7@@??@@1?@@@e3@@?V@@?@@)K @@@@@?@@@@@@@@(Y I4@? ? O&@@@@@?@@Y?@@@??@@@?@@@eV@@@@@@@@@@@@@ @@X?@@@@@@@@@@ ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@1?@@@@@@@@@@)X ? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@?@@@@@@@@?@@)X? ? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@?@@@@@@@@@@@@)X ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@@6K ?J@@@?@@(MI'@@@@@@@1 ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5fI4@@@@@6K? W&@@@@@(Y??V'@@@@@@@ ? ?@@@@@@0M? ?@@Hg?I4@@@@@@6K?hf?O&@@@@@@HfV'@@@@@@ ? ?3@@ O2@@@@?@@?heI4@@@@@6K?h?O2@@@@@@@@?f?V'@@@@@ ? ?N@@e?O26K?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@?hf?I4@@@@@@6K?f@@@@@@@@@@@?gN@@@@@ ? @@?@@@@@@@e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? I4@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@?gJ@@@@@ ? @@?@@@@@@He?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? I4@@@@@@@@@@@@@@X?h7@@@@@@@@@ ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@ ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? I4@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@ ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@6K?f3@@@@@@0M? ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@6KeV@@@@0M? ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@@ ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@@6K ? @@?@@@@@@Le?@@@@@@@@?eJ@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@@@6K? ? @@?@@@@@@)K??@@@@@@@@??O&@@@@@@@?@@@@@@6?2@? I4@@@@@@@@@@6K ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@6K ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@6K ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@?@@?@@@?@@?@@@@@?@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@6K ? ?@@?@@?@@?@@@@@@@?N@@?@@@@@@@@?@@?@@@?@@?@@@@@?@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he? ?@@?@@?@@?@@@@@@@?J@@?@@@@@?@@?@@?3@@?@@?@@@@@?@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@he? ?@@?@@?@@?@@@@@@@W&@@?@@@@@?@@?@@?V@@?@@?@@@@@?@@@@? I4@@he? ?@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@f?@@@@? ?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@f?@@?e?@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@?f?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@?f?@@@@? ?@@?f@@@?f@@@? ? ?@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@(M? ?@@?hf@@@? ? ?@@HhO2@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O@? ? ?@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@? ? ?@@?f?@@@@@@@@0M?hf?@@@@@0Mh@@@? ?@@@@? ? ?@@?h?@@? ?@@?hf@@@? ?@@@@? ? ?@@?h?@@? ?@@W2@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@? ? ?@@?h?3@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@? ? ?@@?h?V'?e?@@@@?h?@@?hf@@@? ?@@@@? ? ?@@? ?@@@@?h?@@?hf3@@? ?@@@@? ? ?@@? ?@@@@?h?@@??@@@@@@@@?eN@@? ?@@@@? ? ?@@? ?@@@@?h?@@??@@@@@@@@?e?@@? ?@@@@@@L ? ?@@? ?@@@@?h?@@?hf?@@? ?@@@@@@@ ? ?@@? J@@@@Lh?@@?hf?@@? ?@@@@? ? ?@@? 7@@@@)X?g?@@?hf?@@@@@6K ?@@@@1 ? ?@@? @@@@@@1?g?@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ? ?@@? @@@@@@@?g?@@Lhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X ? ?@@L @@@@@@@?g?@@1hf?@@@@@@@@@ ?@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ? ?@@1 @@eW@@?g?@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ? ?@@@ @@e7@@?g?@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ? ?@@@ @@e@@@?g?@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ? ?@@@ @@e@@@?g?@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ? ?@@@h@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@W26?@Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg@@@@@@@@1? ? ?@@@h@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@L ? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?O26X?g@@@@@@@@@@@@@@@)X? ? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?@@?e?@@@@@@@1? ? ?W2@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@@ ? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@e@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf@@@@@@@@ ? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?'@@@1f@@@@@@@@ ? ?W2@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?N@@@@L?e@@@@@@@@ ? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@5?e3@@@1?e@@@@@@@@ ? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?eN@@@@Le@@@@@@@@ ? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YfC@@@@1e@@@@@@@5 ? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?e@@@R'@@@e@@@@@@@H ? V40M?@@@f@@@@@??@@@@??@@@@@fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?N@@@e@@@@@@@? ? ?@@@f@@@@5??@@@@??@@@@@gI4@@@@?@@?@@@@@@@?@@@@@@R4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@?@@@??@@5e@@?@@@@? ? ?@@@f@@@@H??@@@@??@@@@@hI'@@?@@?@@@@@@@?@@?@@@he@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@5?@@@??@@He@@?@@@@? ? W2@@6?26X@@@f@@@@e?@@@@??@@@@@h?N@@?@@?@@@@@@@?@@?@@@he@@@@@@e@@@@@?e@@@@@@@@@@e@@H?@@@??@@?e@@?@@@@??@ ? 7@@@@@@@@@@@f@@@@e?@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@5he@@@@@@e@@@@@?e@@@@@@@@@@e@@e@@@??@@?e@@?@@@@? ? @@@?@@@@@?@@f@@@@eJ@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@Hhe@@@@@@e@@@@@?e@@@@@@e@@e@@e@@@??@@?e@@?@@@@? ? @@@@@@@@@?@@f@@@@L?7@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he@@@@@@e@@@@@?e@@@@@@e@@?J@@e@@@??@@?e@@?@@@@? ? @@@@@@@@@?@@f3@@@(?@@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he@@@@@5e@@@@@?e@@@@@@e@@?7@@e@@@??@@?e@@?@@@@? ? 3@@@@@?@@?@@fV4@0Y?@@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he@@@@@?e@@@@@?e@@@@@@e@@?@@@e@@@??@@?e@@?@@@@@6K ? V'@@@@@@@@@@ @@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he@@@@@1e@@@@@?e@@@@@@e@@he?@@?@@@@@@@@@@@@@@@6K? ? ?N@@@@@@@@@@ @@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he?I4@@@e@@@@@?e@@@@@5e@@he?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ? @@@?f@@ ?J@@?@@?@?@@@@@?@@?@@? I40Ye@@g?O2@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ? @@@@@@@@@@@@@@@@6K ?7@@?@@?@?@@@@@?@@@@@? @@f?O2@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ? ?W2@@@@@6Kh?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?@@@?@@?@?@@@@@?@@@@@? @@e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@fI4@@@@@@@@@@@6K? ? W&@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@@@0?@M?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@?@@@@@? @@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??I4@@@@@?@@@@6K?g@@@@@@@@6Xhe? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?W@@@@@@@@6KeI4@@@@?@@@@6K?e?J@@@@@@@@@)X?h? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@U?eI4@@@@6KeI4@@@@@@@@@6X?W&@@@@@@@@@@)Kh? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhI@MI4@@@@@@@@@@@X??I4@@@@@@@)Xf?I4@@@@6K?W@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@6Xg? @6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@?hI4@)hI4@@@@@Y?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@Y? ?@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f? ?@ ?@@? ?@@? ?@@? ?@@? ?@@L ?@@1 ?@@@ ?@@@ ?@@@ J@@@ 7@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@L? @@@@1? ?J@@@@@? ?7@@@@@? ?@@@@@@? ?3@@@@5? ?N@@@@H? @@@@L? ?J@@@@)X W&@@@@@1 7@@@@@@@L? @@@@@@@@1? @@@@@@@@5? @@@@@@@@H? 3@@@@@@5 V'@@@@(Y ?V'@@@H? N@@@ ?@@@ ?@@@ ?@@@ ?@@@ J@@@ 7@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@L? @@@@1? @@@@@? @@@@@? 3@@@@? N@@@@? J@@@@? @@@@@? N@@@@? ?@@@@? J@@@@? 7@@@@? @@@@@? @@@@@? @@@@@? @@@@@? @@@@@L @@@@@1 @@@@@@ @@@@@@ @@@@@@ @@@@@@ @@@@@@ @@@@@@ @@@@@5 @@@@@? @@@@@@ @@@@@?f@? @@@@@1 @@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@?@@ @@@?@@@?@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@?@@@@@@ @@?@@@@@@@@?@@@@@@ @@?@@@@@@@@?@@@@@@ @@?@@@@@@@@?@@@@@@he@@@@@6K? ?W2@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@?@@@@@@he@@@@@@@@@6K? ?*@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@he?I4@@@@@@@@@@6K? ?N@@@@@X@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@5 I4@@@@@@@@@6K?hf@@@?S@@@5? N@@@@@@@@@@@@@@@@H ?I4@@@@@@@@6K?h3@@?&@@@H? 30 NİSAN 2006 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR kultur࠽cumhuriyet.com.tr SUNAY AKIN 15 KULE CANBAZI ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Hani şemsiyeyi iyice çekip... Evimize gelen bir misafir olmasa da, başımızın üstünde yeri vardır onun... Ne sapı değişmiştir ne de kubbe biçimindeki çatısı... Yağmurlar yağdıkça hükümdarlığını sürdürecektir şemsiye... Eteklik giymiş bir bastondur şemsiye... Evet, Nâzım Hikmet böyle tanımlıyor şemsiyeyi: Eteklik giymiş bir baston!.. Gerçekten de, sözcük anlamı olarak dişidir şemsiye... Şems Arapçada güneş demektir... İye ise aynı dilde dişilik ekidir... Yani şemsiye sözcüğünün Türkçe karşılığı, kadınlar tarafından kullanılan ‘Güneşlik’ anlamındadır... Uzaklarla Yakınlar Arasında... Farkında mısınız, çocuk bayramını bile çocukların elinden çalmaya kalkışıyoruz... Farkında mısınız, çocukları kendi çirkin emellerimize alet ediyoruz... Farkında mısınız, artık hiçbir şeyin içi ve dışı bir değil... Sözle eylem bir değil... Farkında mısınız, şu laiklik ilkesi olmayıverse bu hükümet bu devleti ne güzel idare edecek! Ama işte olmuyor! Millet ve anayasamız bir laikliktir tutturmuş, hükümetin işini zorlaştırıyor! Ah evet, zordur insanın içi böyleyken dışarıya başka türlü görünmek... Güven aracıdır şemsiye Yağmurlu havalarda şemsiye tutan erkeklere baktıkça, Mustafa Kemal Atatürk’ün dil devriminde ne de haklı olduğunu görürüz... Ne var ki Atatürk’ün Türkçeye yeni sözcükler kazandırmak amacıyla kurduğu Türk Dil Kurumu, 12 Eylül döneminde kapatılmıştır... Şemsiye, soyluların elinde görülürdü önceleri... Sonradan sivilleşti ve zenginfakir ayrımı gözetmeksizin herkesin elinde yer buldu kendine... İstanbul’da ilk şemsiye satıcıları Beyoğlu’nda tüccarlık yapan Yahudiler ve Rumlardı... Lüks mağazaların vitrinlerinde görünen şemsiye, zamanla işportada da satılır oldu... Bir güven aracıdır şemsiye... Kentteki insanların birbirlerine güvendiklerinin göstergesidir... Yağmurun dinip dinmediğini gökyüzüne değil, birbirimizin şemsiyesine bakarak anlarız... Şiirlerimde pek çok açık şemsiye vardır. İş te onlardan biri: Şemsiye yapımcıları ıslanmaktan tek kişiyi koruyacak genişlikte kesince kumaşları yağmur değil yalnızlıktır yağan Yüzyıllardır insanın dostudur şemsiye... Hem de en vefalı olanlarındandır... Dolmuşta ya da otobüste unutsak da, şemsiye hiçbir zaman küsmez bize... Sıcaklığını esirgemez elimizden... Katlanır biz insanların hoyratlığına... Katlanan şemsiyeler bu duyarlığın kanıtıdırlar!.. Sevgililerin sığınağıdır şemsiye, yurt olur öpüşmelere. Şemsiyenin bu halini de Sunay Akın anlatır bizlere: Anımsar mısın bilmem yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığı o günü hani şemsiyeyi iyice çekip başımıza dudaklarımla hesaplamıştım yüz ölçümünü Çatı katına kaldırılan şemsiyeler var bir de... Yanına gidilmeyen, hali, hatırı sorulmayan!.. Yukarıdaki dizelerin de yer aldığı ‘Şemsiye’ adlı şiirim şöyle biter: Yanıt alamayacağımı bilsem de yanına gidip sorarım her gün şemsiyeye altında elele biz nasıl görünürdük diye Bir toplumun geleceğe hangi gözlerle baktığını şemsiyeler anlatır bize... Ülkemiz sokaklarındaki şemsiyeler koyu renklidir genellikle... Gösterişli, yaşam dolu renkler çok azdır aralarında... Bu da, insanlarımızın yarınlara pek de umutlu bakmadığını gösterir... Politikacılar tarafından onca kandırılmalarının ardından onlara hak vermemek elde değil!.. Ama umutsuzluğa karşıdır şemsiye... Pes etmemeyi, zorlukların üstüne gitmeyi öğretir... Nasıl mı?.. Kule Canbazı diyor ki bir şiirinde: Başımızdaki şapka bireysel şemsiye sosyalist yanımızdır ve tek şartı ters dönen bir şemsiyeyi düzeltmenin zor da olsa yürümektir rüzgâra karşı Bir haber... Şu geride bıraktığımız bir haftaya baktığımda içim acıyor. Aydınlıkla karanlık arasında süregelen bir savaşta parçalanmamaya çalışıyorum. Ama bugün pazar ve ben size yalnız güzel şeylerden söz etmeye niyetliyim. Biliyor musunuz ki İstanbul’da İş Sanat’ta cumartesipazar sunulan, çocuklara yönelik, Işıl Kasapoğlu’nun sahnelediği İstanbul Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası’nın yorumladığı Camile Saint Saens’ın ‘Hayvanlar Karnavalı’nın biletleri satışa çıktığı an, on dakika içinde tükeniyormuş! Her hafta bu böyle! Bundan güzel haber mi olur! Üstelik bahar yakın, güzel havalar yakın, erguvanlar, morsalkımlar yakın... Bir şiir Şu sıralar uzaklıklarla yakınlıklar arasında gidip gelirken Can Yücel’in şiiri çıktı karşıma. Bu hafta sonu İzmir’de şiirlerle anıldı Can Yücel. ‘‘En uzak mesafe ne Afrika’dır Ne Çin Ne Hindistan Ne seyyareler Ne de geceleri ışıldayan yıldızlar... En uzak mesafe İki kafa arasındaki mesafedir Birbirini anlamayan...’’ diyordu Can Baba, doğru diyordu. Bırakın birbirini anlamayan, birbirini dinlemeyen, dinlemek istemeyen kafalar arasındaki mesafeyi aşmak hiç olası mı? Y.T.Ü. Uluslararası Gitar Günleri başlıyor Kültür Servisi Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen ‘Y.T.Ü. Uluslararası 7. Gitar Günleri’ yarın Y.T.Ü Oditoryumu’nda başlıyor. Bu yıl festival kapsamında ‘J. S. Bach ve Gitar’ konulu bir panel ve workshopları da yer alacak.Yarın 19.00’daki Hüsrev İsfendiyaroğlu konserinin ardından 20.00’de sahnede Trio BioCem Küçümen olacak. 3 Mayıs 19.00’da Erkan Oğur’un konseri Marco Socias. DERGİ İKİ AYDA BİR OKURLA BULUŞACAK dinlenebilecek. Neşet Ruacan konseri ise 4 Mayıs 19. 00’da. Aynı gün saat 14.00’te Marco Socias’ın ustalık sınıfı etkinliği var. 5 Mayıs 14.00’te düzenlenecek ‘J. S. Bach ve Gitar’ başlıklı panelin konuşmacıları Marco Socias, Bülent Ergüden, Muzaffer Çorlu, Bekir Küçükay, Aydın Büke ve Samih Rifat. Aynı akşam saat 19. 00’da İspanyol gitarist Marco Socias konseri var. Tüm etkinlikler ücretsiz. (0 212 259 70 70/2983) Yeni bir edebiyat dergisi doğdu: Sözcükler Kültür Servisi İki ayda bir yayımlanacak ‘Sözcükler’ dergisi, ilk sayısında farklı edebiyat kuşaklarından yazarları buluşturuyor. Gülten Akın, Cevat Çapan, Refik Durbaş, Alova, Şavkar Altınel, Oğuzhan Akay, Roni Margulies, Turgay Fişekçi, Mehmet Yaşın, Ferruh Tunç ve Selahattin Yolgiden’in şiir alanındaki yapıtları yer alıyor. Tahsin Yücel’in sonbahar aylarında yayımlanacak yeni romanı ‘Gökdelen’den çarpıcı bir bölüm de derginin bu sayısında okurlara sunuluyor. Ferit Edgü, ‘Bir Doğu Yolculuğundan Notlar’ adlı öyküsünde, yeniden Doğu’ya dönüyor. Adnan Binyazar’ın ‘Şah Mahmet’ adlı öyküsü de çocukluğunun Diyarbakırı’ndan unutulmaz tanıklıklarla örülmüş. Günümüz öykücülüğünün üç usta yazarı, Cemil Kavukçu, Feride Çiçekoğlu ve Faruk Duman da, son ürünleriyle ‘Sözcükler’ sayfalarında yer alıyorlar. Celal Üster’in, Mario Vargas Llosa’dan çevirdiği ‘Neden Edebiyat?’, edebiyatın dününe, bugününe ve yarınına ilişkin temel sorulara, kökten yanıtlar sunan bir yazı. Dergi, ‘Neden Edebiyat’ sorusunu, birlikte düşünebilmek için dünyanın önde gelen kimi yazarlarına da bu soruyu yöneltmiş. Alain de Botton’un yanıtının aslı ve çevirisi de ‘Sözcükler’in bu sayısında. Emin Özdemir, ‘Sözcüklerle Yansıtılan’ adlı denemesinde, gerçeklikle kurmaca arasındaki ilişkinin türlü yönlerine eğiliyor. Semih Gümüş, ‘Aşırı Övgü ve Eleştiri’ başlıklı yazısında, sık görülen bir durumu, övgünün sınırlarını günümüz eleştirisinden örneklerle irdeliyor. Demir Özlü, son yılların yaygın deyişlerinden ‘tarihin sonu’ kavramının felsefi kökenlerini araştırıyor. Uğur Kökden, ‘Nermi Uygur Kitaplığı’ndan yola çıkarak kişisel kitaplıklar, okuma, insanmekân ilişkileri üstüne düşünüyor. Nihat Ziyalan, çocukluğunun Adanası’ndan sıcak insan ilişkileriyle örülü bir anı demeti getiriyor. Mehmet Serdar, ‘Rüya Tabirleri’ adlı denemesinde, düşlerle gerçek yaşam arasındaki bağları irdeliyor. Kemal Atakay, Cevat Çapan’ın şiirindeki metinlerarasılık ilişkileri üstüne düşünüyor. Alişan Çapan, ‘Tarihte Bir Gün’ ile çocukluğunun Bebek semtini anlatıyor. Selim Somçağ, ‘Hilmi Yavuz’a Yanıt’ adlı yazısında bu yazarın Osmanlıcanın ayrı bir dil olduğu savını değerlendiriyor. Bir film Mersin’de Toros Dağları’ndaki Arslanköy’de yaşayan, günlerini, yıllarını, ömürlerini tarlada, inşaatta, evde ve bitmek tükenmek bilmeyen işlerde çalışarak, hep ama hep çalışarak geçiren köy kadınlarının tüm mesafeleri nasıl aştıklarını geçen hafta izlediğim bir belgesel filmde izledim. Pelin Esmer’in ‘Oyun’ adlı belgesel filminden söz ediyorum. Hani köy kadınları tiyatro yapmaya karar verip kendi sorunlarını, dertlerini, ‘‘feryatlarını’’ sahneye koydular ve tüm köy halkına izlettiler... Olay, tüm medyaya yansımıştı... Pelin Esmer, izlemekte çok geç kaldığım filminde bütün bu süreci anlatmakla kalmıyor; mizah, eğlence, sonsuz duyarlık, akıl, zekâ, hınzırlık, burukluk ve coşkuyu bir arada harmanlıyor. Bütün bu sıfatlar hem Pelin Esmer hem de ‘Oyun’a katılan tüm kadınları kapsıyor. Bütün o süreç boyunca kadınların değişimi muhteşem! Bir yerlerde rastlarsanız, sakın kaçırmayın ‘Oyun’u. Bir kitap Elif Şafak’ın ‘Baba ve Piç’ adlı kitabını (Metis Yayınları) okudunuz mu? Okuyun. Üzerine çok yazıldığı için çok kısadan söyleyeceğim: Farklı katmanları, farklı okumaları, farklı çağrışımları keşfetmek için okuyun. Türkçenin sonsuz zenginliğini, Elif Şafak’ın dil oyunlarını, dille oynamasını, dili uçurmasını, cinsiyetçiliğe meydan okuyan dil ‘‘hınzırlıklarını’’ keşfedip tadını çıkarmak için okuyun. Unutmak, anımsamak, anılar, suskunluklar, sırlar ve gerçekler, isyanlar ve boyun eğmeler, kaçışlar ve arayışlar üzerine, bizi bize anlatan enfes bir roman olduğu için okuyun. Önümüz mayıs... ‘‘Nereden gelirse gelsin; dağlardan, kuşlardan, denizlerden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten... Gelsin de nereden gelirse gelsin!’’ Bir ‘‘hişt, hişt’ sesi duymaya hazır mısınız? www.zeyneporal.com faks: 0212 257 16 50 CUMHURİYET 15 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog