Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA ?@ 16 ? ? ? ? ? ? ? ? ?@@? ? ?@@? ? ?@@? ? ?@@? ? ?@@L ? ?@@1 ? ?@@@ ? ?@@@ ? ?@@@ ? J@@@ ? 7@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@L? ? @@@@1? ? ?J@@@@@? ? ?7@@@@@? ? ?@@@@@@? ? ?3@@@@5? ? ?N@@@@H? ? @@@@L? ? ?J@@@@)X ? W&@@@@@1 ? 7@@@@@@@L? ? @@@@@@@@1? ? @@@@@@@@5? ? @@@@@@@@H? ? 3@@@@@@5 ? V'@@@@(Y ? ?V'@@@H? ? N@@@ ? ?@@@ ? ?@@@ ? ?@@@ ? ?@@@ ? J@@@ ? 7@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@L? ? @@@@1? ? @@@@@? ? @@@@@? ? 3@@@@? ? N@@@@? ? J@@@@? ? @@@@@? ? N@@@@? ? ?@@@@? ? J@@@@? ? 7@@@@? ? @@@@@? ? @@@@@? ? @@@@@? ? @@@@@? ? @@@@@L ? @@@@@1 ? @@@@@@ ? @@@@@@ ? @@@@@@ ? @@@@@@ ? @@@@@@ ? @@@@@@ ? @@@@@5 ? @@@@@? ? @@@@@@ ? @@@@@?f@? ? @@@@@1 ? @@@@@@ ? @@@@@@ ? @@@@@@@@ ? @@@@@@@@@@ ? @@@@@@@@@@ ? @@@@@@@?@@ ? @@@?@@@?@@ ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ? @@@@@@@@@@@?@@@@@@ ? @@?@@@@@@@@?@@@@@@ ? @@?@@@@@@@@?@@@@@@ ? @@?@@@@@@@@?@@@@@@he@@@@@6K? ?W2@@@@@@@@? ? @@@@@@@@@@@?@@@@@@he@@@@@@@@@6K? ?*@@@@@@@@@? ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@he?I4@@@@@@@@@@6K? ?N@@@@@X@@@? ? 3@@@@@@@@@@@@@@@@5 I4@@@@@@@@@6K?hf@@@?S@@@5? ? N@@@@@@@@@@@@@@@@H ?I4@@@@@@@@6K?h3@@?&@@@H? ? ?@@@@@@?@@@@@@@@@L ?I4@@@@@@@@6K?fN@@LV'@@ ? ?@@@@@@?@@@@@@@@@1 ?I4@@@@@@@@@@@6K?@@1?N@@ ? J@@?@@@?@@@@@@@@@@L? I4@@@@@@@@@@@@e@@ ? ?W&@@X@@@?@@@@@@@?@@)X ?I4@@@@@@@@@@@ ? W&@@V@@@@?@@@X@@@@@@@)X? ?I4@@@@@@@@@@@6K ? ?W&@@@@@@@@@@?B@@@@@@@@@)X ?W@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ? ?7@@@?@@?@@@@??@@@@@@@@@@)X? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ? J@@@@@@@@@?@@??@@@@?@@W@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@6K ? ?W&@@X@@@?@@?@@??@@@@@@@@>@@@)X? ?@@@@@@@@@@@(Me@@@@@@@@@@@@6K ? W&@@>@@@@X@@?@@??@@?@@?@@@>@@@1? ?@@@@@@@@@@@H??J@@@@(?4@@@@@@@@@6K ? ?W&@@>@@@@V@@@?@@??@@?@@@@@@@>@@@? ?@@@@@@@@@@@eW&@@@(Y?e?I4@@@@@@@@@@6K? ? ?7@@>@@@@@?@@5?@@??@@W@@@W@@@@Y@@L ?@@@@@@@@@@@?O&@@@@Hh?I4@@@@@@@@@@6K? ? J@@V@@@@@5?@@H?@@??@@@Y@@@R'@@?@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@5? I4@@@@@@@@@@6K ? 7@@X@@?@@H?@@??@@??@@@?3@@LN@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@H? I4@@@@@@@@@6X? ? @@V@@@@@@?J@@??@@L?@@@?N@@1?3@@?@@L? ?N@@@@@@@@@@@@@@@5 I4@@@@1? ? ?J@@?@@?@@5?7@@??@@1?@@@e3@@?V@@?@@)K @@@@@?@@@@@@@@(Y I4@? ? O&@@@@@?@@Y?@@@??@@@?@@@eV@@@@@@@@@@@@@ @@X?@@@@@@@@@@ ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@1?@@@@@@@@@@)X ? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@?@@@@@@@@?@@)X? ? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@?@@@@@@@@@@@@)X ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@@6K ?J@@@?@@(MI'@@@@@@@1 ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5fI4@@@@@6K? W&@@@@@(Y??V'@@@@@@@ ? ?@@@@@@0M? ?@@Hg?I4@@@@@@6K?hf?O&@@@@@@HfV'@@@@@@ ? ?3@@ O2@@@@?@@?heI4@@@@@6K?h?O2@@@@@@@@?f?V'@@@@@ ? ?N@@e?O26K?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@?hf?I4@@@@@@6K?f@@@@@@@@@@@?gN@@@@@ ? @@?@@@@@@@e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? I4@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@?gJ@@@@@ ? @@?@@@@@@He?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? I4@@@@@@@@@@@@@@X?h7@@@@@@@@@ ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@ ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? I4@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@ ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@6K?f3@@@@@@0M? ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@6KeV@@@@0M? ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@@ ? @@?@@@@@@?e?@@@@@@@@?e?@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@@6K ? @@?@@@@@@Le?@@@@@@@@?eJ@@@@@@@?@@? ?I4@@@@@@@@@@6K? ? @@?@@@@@@)K??@@@@@@@@??O&@@@@@@@?@@@@@@6?2@? I4@@@@@@@@@@6K ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@6K ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@6K ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@?@@?@@@?@@?@@@@@?@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@6K ? ?@@?@@?@@?@@@@@@@?N@@?@@@@@@@@?@@?@@@?@@?@@@@@?@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he? ?@@?@@?@@?@@@@@@@?J@@?@@@@@?@@?@@?3@@?@@?@@@@@?@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@he? ?@@?@@?@@?@@@@@@@W&@@?@@@@@?@@?@@?V@@?@@?@@@@@?@@@@? I4@@he? ?@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@f?@@@@? ?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@f?@@?e?@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@?f?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@?f?@@@@? ?@@?f@@@?f@@@? ? ?@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? ?@@(M? ?@@?hf@@@? ? ?@@HhO2@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O@? ? ?@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@? ? ?@@?f?@@@@@@@@0M?hf?@@@@@0Mh@@@? ?@@@@? ? ?@@?h?@@? ?@@?hf@@@? ?@@@@? ? ?@@?h?@@? ?@@W2@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@? ? ?@@?h?3@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@? ? ?@@?h?V'?e?@@@@?h?@@?hf@@@? ?@@@@? ? ?@@? ?@@@@?h?@@?hf3@@? ?@@@@? ? ?@@? ?@@@@?h?@@??@@@@@@@@?eN@@? ?@@@@? ? ?@@? ?@@@@?h?@@??@@@@@@@@?e?@@? ?@@@@@@L ? ?@@? ?@@@@?h?@@?hf?@@? ?@@@@@@@ ? ?@@? J@@@@Lh?@@?hf?@@? ?@@@@? ? ?@@? 7@@@@)X?g?@@?hf?@@@@@6K ?@@@@1 ? ?@@? @@@@@@1?g?@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ? ?@@? @@@@@@@?g?@@Lhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X ? ?@@L @@@@@@@?g?@@1hf?@@@@@@@@@ ?@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ? ?@@1 @@eW@@?g?@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ? ?@@@ @@e7@@?g?@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ? ?@@@ @@e@@@?g?@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ? ?@@@ @@e@@@?g?@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ? ?@@@h@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@W26?@Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg@@@@@@@@1? ? ?@@@h@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@L ? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?O26X?g@@@@@@@@@@@@@@@)X? ? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?@@?e?@@@@@@@1? ? ?W2@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@@@? ? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@@ ? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@e@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf@@@@@@@@ ? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?'@@@1f@@@@@@@@ ? ?W2@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?N@@@@L?e@@@@@@@@ ? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@5?e3@@@1?e@@@@@@@@ ? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?eN@@@@Le@@@@@@@@ ? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YfC@@@@1e@@@@@@@5 ? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?e@@@R'@@@e@@@@@@@H ? V40M?@@@f@@@@@??@@@@??@@@@@fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?N@@@e@@@@@@@? ? ?@@@f@@@@5??@@@@??@@@@@gI4@@@@?@@?@@@@@@@?@@@@@@R4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@?@@@??@@5e@@?@@@@? ? ?@@@f@@@@H??@@@@??@@@@@hI'@@?@@?@@@@@@@?@@?@@@he@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@5?@@@??@@He@@?@@@@? ? W2@@6?26X@@@f@@@@e?@@@@??@@@@@h?N@@?@@?@@@@@@@?@@?@@@he@@@@@@e@@@@@?e@@@@@@@@@@e@@H?@@@??@@?e@@?@@@@??@ ? 7@@@@@@@@@@@f@@@@e?@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@5he@@@@@@e@@@@@?e@@@@@@@@@@e@@e@@@??@@?e@@?@@@@? ? @@@?@@@@@?@@f@@@@eJ@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@Hhe@@@@@@e@@@@@?e@@@@@@e@@e@@e@@@??@@?e@@?@@@@? ? @@@@@@@@@?@@f@@@@L?7@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he@@@@@@e@@@@@?e@@@@@@e@@?J@@e@@@??@@?e@@?@@@@? ? @@@@@@@@@?@@f3@@@(?@@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he@@@@@5e@@@@@?e@@@@@@e@@?7@@e@@@??@@?e@@?@@@@? ? 3@@@@@?@@?@@fV4@0Y?@@@@@??@@@@@he@@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he@@@@@?e@@@@@?e@@@@@@e@@?@@@e@@@??@@?e@@?@@@@@6K ? V'@@@@@@@@@@ @@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he@@@@@1e@@@@@?e@@@@@@e@@he?@@?@@@@@@@@@@@@@@@6K? ? ?N@@@@@@@@@@ @@?@@?@@@@@@@?@@?@@?he?I4@@@e@@@@@?e@@@@@5e@@he?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ? @@@?f@@ ?J@@?@@?@?@@@@@?@@?@@? I40Ye@@g?O2@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ? @@@@@@@@@@@@@@@@6K ?7@@?@@?@?@@@@@?@@@@@? @@f?O2@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ? ?W2@@@@@6Kh?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?@@@?@@?@?@@@@@?@@@@@? @@e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@fI4@@@@@@@@@@@6K? ? W&@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@@@0?@M?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@?@@@@@? @@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??I4@@@@@?@@@@6K?g@@@@@@@@6Xhe? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?W@@@@@@@@6KeI4@@@@?@@@@6K?e?J@@@@@@@@@)X?h? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@U?eI4@@@@6KeI4@@@@@@@@@6X?W&@@@@@@@@@@)Kh? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhI@MI4@@@@@@@@@@@X??I4@@@@@@@)Xf?I4@@@@6K?W@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@6Xg? @6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@?hI4@)hI4@@@@@Y?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@Y? ?@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f? CUMHURİYET 23 NİSAN 2006 PAZAR KÜLTÜR kultur࠽cumhuriyet.com.tr SUNAY AKIN KULE CANBAZI 15 yıllık düş gerçekleşti Tamam, memlekete tren gelsin gelmesine ama bunu padişaha nasıl söyleriz?.. Yok efendim, gar ille de Sirkeci’ye yapılacakmış.. İyi, güzel de bunun için tren yolunun sarayın bahçesinden geçmesi gerekir! Bu durumu sultana nasıl anlatacağız?.. Sonunda cesaretli biri öne çıkarak durumu Abdülaziz’in kulağına fısıldar. Bereket versin ki padişah, Avrupa’da tren yolculuğu yapmış bir insandır. Trenin konforunu, rahatlığını yaşamış, görüntülerin bir kitabın sayfası gibi devrildiği tren penceresinden dışarıyı seyretmenin güzelliğini tatmış biridir. Padişahın yanıtı şu olur: ‘‘Şömendifer geçecekse göğsümden geçsin!’’ İşte bu sözden sonra saraya yakın çevrelerin, ev yapmak için tercih ettikleri yerler tren yolunun sağlı sollu iki yanı olmuştur. Hele bir de İstanbulBağdat hattı açılınca, Haydarpaşa’dan Bostancı’ya kadar uzanan tren rayının iki yanında karşılıklı, birbirinden güzel köşkler, konaklar boy göstermiştir. Marifet, önünden trenin geçtiği bir eve sahip olmaktı o yıllarda. Bizimkiler, İstanbul’un Kadıköy yakasında o güzelim denize sırt çevirmişler, ‘şömendifer’i seyretmişler yıllarca!.. Önce ‘‘komunist işi’’ denilerek toplu taşımacılıkta trenden vazgeçildi, sonra da 1980 sonrası çıkan imar planlarıyla tarihi köşkler, konaklar rantiye canavarının önüne atıldı. Bahçeleri iğde ağacı, hanımeli kokan, havuzlarında balıkların yüzdüğü, çiçekler arasında tavus kuşlarının gezindiği köşkler teker teker yıkıldı, yerlerine beton hançerler saplandı. Hiç kimse kusura bakmasın ama, ‘‘Laz müteahhitler’’ yedi göbek İstanbullu olduğunu söyleyen o köşklerin sahiplerinden İstanbul’un raflarında birer biblo gibi duran o güzelim köşkleri zorla alıp yıkmadılar!.. Müze 1 yaşında Yok, yok!.. Konumuz bu değil bu hafta. Bugün 23 Nisan ve İstanbul Oyuncak Müzesi 1 yaşına giriyor... Geçen yıl, bugün, Göztepe ve Erenköy tren istasyonları arasında kalan tarihi bir köşkte büyük bir heyecan yaşanılıyordu; İstanbul, tarihinin ilk oyuncak müzesine kavuşuyordu. İyigün Özütürk’ün olağanüstü çabaları ve sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan’ın yaratıcılığıyla 15 yıllık düşüm gerçekleşiyor ve Oyuncak Müzesi’nin kapısından içeri ilk ziyaretçiler giriyorlardı... Eh, izninizle bugün ben susuyorum ve sözü düşüncelerini, duygularını müze defterine yazan birkaç ziyaretçiye bırakıyorum: ‘‘Bu mukaddes çalışmanız için ne kadar övünseniz azdır. Siz ve çalışmalarınız memleketteki bunalmış insanlara, ormana ve denize bakan bir pencere açmış, bir ışık olmuştur. Öyle bir oyuncak vardı ki, bırakın çocukluğu, beni bebeliğime götürdü, çok duygulandım, sizinle de gururlandım... M. Can Çığrı...’’ ugün 23 Nisan ve İstanbul Oyuncak Müzesi 1 yaşına giriyor... Geçen yıl, bugün, Göztepe ve Erenköy tren istasyonları arasında kalan tarihi bir köşkte büyük bir heyecan yaşanılıyordu; İstanbul, tarihinin ilk oyuncak müzesine kavuşuyordu. B ‘‘Annemi de getirmeliyim buraya, babamı da. Onlar nasıl hatırlayacaklar geçmişi... Tabii onlar daha şanslı; çünkü, hem benim hem de kendi çocukluklarını hatırlayacaklar... Burak Baycık...’’ ‘‘Odalara girdiğimde birbiri ardına yanan ışıklarla camekânlara yansıyan silu etimde yine o çocuk gözlerime rastladım. Bu güzel tünelde çocukluğuma geri döndüm. Zaman makinesi sonunda icat edildi!.. Naz İrem Akdur...’’ ‘‘Ömrüne bereket. Çok mutlu oldum. Hem ağladım hem güldüm. Bütün çocukluğum gözümün önünden geçti. Kaybet tiğim büyüklerimi tek tek anımsadım. Ben mutlu oldum. Dilerim siz de hep mutlu olursunuz... Filiz Aydaş...’’ ‘‘Masallar ve oyuncaklar bizim özgürce hayal kurmamızı sağlıyodu. Bir süredir çocuklarımızın hayal gücü birileri tarafından sınırlanıyordu. Siz, bu çabanızla yarınımızı daha özgür kurabilsinler diye çocuklarımıza büyük, çok büyük bir yatırım gerçekleştirdiniz. Sağolun... Sayme Koşar...’’ ‘‘Ben, anneannelerimizin, dedelerimizin hangi oyuncaklarla oynadıklarını ve hangi oyuncakların kimlere ait olduğunu gördüm. Buraya gelmekle tarihi daha yakından yaşadım ve Türkiye ile yabancı devletler arasındaki farkı gözlerimle gördüm... Neşem Kam...’’ ‘‘Buranın adını ilk duyduğumda bebekler mekânı diye hayal ettim ve dalga geçtim. Sonradan öğretmenlerimizin anlatımını duydum ve gelmeye karar verdim. Doğru karar vermişim, iyi ki gelmişim. Bir daha ve 1001 defa daha gelmek istiyorum. Nice güzel ziyaretçilere... Burak Kazak...’’ ‘‘Burayı torunumla birlikte gezerken çocukluğumu yaşattığınız için tüm emekleri geçeni yürekten kutluyorum... Ender Ergin...’’ ‘‘Ben Avustralya’da yaşıyorum ve orada böyle güzel bir müze görmedim. Gerçekten çok ilginç ve enteresan bir müze ve ben çok, çok, çok beğendim... Ezgi Akar su...’’ ‘‘Müzenizi gezdim. Çok güzel bir müze. Çok yaratıcı şeyler var. Bu müzeyi arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma da mutlaka gezmelerini söyleyeceğim. Oyuncaklar çok güzel. Küçük oyuncak bebekler çok tatlı ve güzel... Ve bebek arabalı da güzel. Keşke daha çok yerde böyle müzeler olsa. Ben 9 yaşıma burada girdim... Melis Toraman...’’ ‘Mutlu olduğum tek yer’ ‘‘Burayı çok ama çok sevdim. Şimdilik annemle geldim ama sınıfça da gelebiliriz. En az üç defa daha gelirim. Birçok kişiye buraya gelmesi için söyleyeceğim... Cansın Açar’’ ‘‘Ben bir anneanne olarak size minnettarım... Saniye Özyiğit...’’ ‘‘Sevgili öğretmenim, bizleri buraya getirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz... Alara Çavaş...’’ ‘‘Uzun zamandır mutlu olduğum tek yer burasıydı... Mustafa Can Tolunay...’’ İstanbul Oyuncak Müzesi’ nin anı defterleri birbirinden güzel, çarpıcı ve düşündürücü yazılarla dolu. İlerde onları sizlerle paylaşmak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ne oyuncaklar kırılsın, ne kalpler, ne de umutlar... Dip not: İstanbul Oyuncak Müzesi, Ömer Paşa Cad. D. Zeki Zeren Sok. Göztepeİstanbul... 0 216 359 45 50 51... www.istanbuloyuncakmuzesi.com 28,29,30 NİSANDA SAHNELENECEK Oriana Fallaci’nin ‘Doğmamış Çocuğa Mektuplar’ adlı yapıtından Yeşim Eyüboğlu tarafından sahneye uyarlandı. Tiyatro Özgün Deneme, Belçika’da Kültür Servisi Tiyatro Özgün Deneme Belçika’da yayımlanan Avrupa Ekspresi gazetesinin düzenlediği ‘0090 Kunstenfestival’’ine katılacak. 28, 29 , 30 Nisan tarihlerinde Belçika’nın üç ayrı bölgesinde Oriana Fallaci’nin ‘Doğmamış Çocuğa Mektuplar’ adlı yapıtından Yeşim Eyüboğlu tarafından sahneye uyarlanan oyunda topluluğa bu kez Şehirdışı Tiyatrosu oyuncuları da eşlik edecek. Music Clup, Muzik Fırtınası, Kraankinders, Doğuş Engelliler Derneği ve birçok kuruluşun desteklediği festival kapsamında Yeşim Eyüboğlu, ‘Ölümlü Tiyatro, Ölümsüz Edebiyat’ ile ‘Tiyatronun Duygusu ve Öykü Tiyatro Araştırma Laboratuvarı / Karşı Medyatik Atak başlıklı söyleşilere katılacak. Eyüboğlu ayrıca ‘Cinnet Misafirleri’ adlı kitabını imzalayacak. CUMHURİYET 16 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog