Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

fir'Cunnhuriyet L^KİTAPLARI İSLAMÎYETVEBILÎM-2 Erdoğan Aydın (J43341Cagalo|ia-lstantjulTei (212)5140V% Cumhuriyet y'Cumhuriyet b5^KİTAPLARI ATKIZ Türkan Saylan ÇajPazariama.-VŞ Türkaagı Cad No 39 4i (M3M)Cagak)81u-lsaııİ!ulTd (212151401 96 2. Y1L SAYI: 29192 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KUPUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 EYLÜL 2005 CUMA 5traw, 'Avrupa ya Türkiye'yi alırya içine kapanır' derken i^ransız liderler, Ankara'nın önünükesme yanşına girdiler AB'de 3 Ekim tarbşmaları uyari Dışişleri Bakanı Straw, birliğin önünde "istikrarlı ve refah içindeki demokrasilerden oluşan daha geniş bir topluluk kurmak için sınırlannı genişleten bir Avru- pa ya da kapıyı komşulanna kapatan bir Avrupa" seçenekleri olduğunu belirterek halkının büyük bölümü Müslüman olan laik Türkiye'nin üyeliğinin güçlü bir simge olacağını söyle- di. Straw, "Türkiye'nin dışlanması, kapımızın eşiğinde krize yol açabilir" dedi. • 9. Sayfada ranSIZİarm kavgaSI Dönem Başkanı îngiltere'nin uyansma karşın Fransa yeni koşul- lar getirmeye çalışıyor. Fransa 1 nın çerçeve belgesinde yapılmasını istediği değişiklikler ara- smda "Müzakerelerin hedefi tam üyeliktir" ifadesinin metinden çıkanlması da vaT. Fran- sa'nın AB'de tngiltere'yle liderlik kavgası sürerken Fransız siyasiler Sarkozy ve De Ville- pin de kendi aralannda Türkiye karşıtı açıklamalanyla çekişme içerisindeler. • 9. Sayfada TALAT, BlRLlĞt UYARDI 'Çözümsüzlük kalıcı olur' KKTC CumhurbaşkanıTalat,AB DaimiTem- silcüerKornitesi'ne sunulankarşı deklaras- yon taslak metnini, "Kıbns sorununun çö- zümsüzlüğünü, adanın bölünmesini sürek- likılanve Kıbns sorununun zeminını değiş- tiren bir taslak"' olarak tammladı. Talat, "Rum tarafının gayretleriyle sorun çözüm- süzlüğe itilmektedir" dedi. • 9. Sayfada VERİLEN SÖZLERUNUTULDU Koşulların arkası gelmiyor Türkiye'yi kendi çekişmelen ve çıkarlan doğjrultusunda kullanan AB, 1999'daki Helsinki Doruğu'ndaverdiği sözleri unut- tu. Müzakerelere başlanabilmesi ıçin Kop- penhag kiriterlerinin yerine getirilmesınin yeterli olacağını vurgulayan birhk, o tarih- tenbuyanaKıbns, Ermenistan gıbi çok sa- yıda yeni koşul ileri sürdü. • 9. Sayfada Turuncu yolsuzluk Ukrayna 'da temiz toplum vaadiyle "devrim "yapan Yuşçenko, hükümeti görevden almak zorunda kaldı Yulia Tiraoşenko. Dış Haberler Servisi - Ukrayna'da yolsuz- luk ıddıalanyla sarsılan Başbakan Yulia Ti- moşenko lıderlığındekı hukümet, Devlet Baş- kanı Viktor Yuşçenko tarafından görevden alındı. Tımoşenko'nun yenne yerel valiler- den YuriYekhanurov'un hükümeti kurmak- la görev lendınldığı bıldınldı. Yuşçenko'nun hükümeti azıl karan. dün bazı hukümet üye- lerinin ıstifasının ardından geldı. tstıfa eden yetkılilerden bıri olan Başbakan Yardımcısı Nikolay Tomenko, Yuşçenko yönetıminin yolsuzluğa bulaştığını savundu ve "yolsuzluk sistemi" olarak nitelendirdiği bir düzen ıçın- de yer almak ıstemediğinı söyledı. MArkasıSa.8,Sü.7'de ABD yardım bekliyor Katrina kasırgasının vurduğu bölgelere yardım ulaştırmakta gecikmekle suç- lanan ABD, felaketzedelere Avrupa'dan gelecek yardımlann ulaşhnlmasında NATO'dan destek istedi. tttifak yetkilikri. acil plan hazırlamalan taumatının verildiğini açıkladı. tspanya. ABD'ye 1 ay boyunca günde 70 bin varil ham pet- rol yardımında bulunma karan aldı. K&sırganın vurduğu New Orieans'ta ise bilanço ağu*laşıyor. Kentin kenar mahaUelerinden birindeki bir düşkünler yur- dunda. 30'dan fazla ceset bulundu. Binada hâlâ 50 kadar kişinin bulunduğu ve bu kişuerin tahliye edikceğikaydedildi. Katrina'nın yabuzca Louisiana eyaleün- de açtığı hasann 100 milyar dolan geçeceği sanıhyor. (Fotoğraf: REUTERS) Çelebi, toplumsal gerginlik nedeniyle 12 Eylül mitinglerine katılmayacaklarını açıkladı DİSK'in provokasyon kaygısı CHP SUÇLAMALARINISÜRDÜRDÜ GERGÎNLtK BU KEZ MARDtN'DE Hukümet seyird kalıyor i îzinsizyürüyüşegözaltı CHP, son günlerde tırmanan terör ve gerilim konusunda suçla- dığı AKP hükürnetini TBMM'de sıkıştırmaya hazırlanıyor. CHP lıderi Deniz Baykal. olaylann kendilerini çok rahatsız et- tiğmi söylerken Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Hü- kümetın inisiyatıfkoyamamasının bedelini halkın ödemek zo- runda kalacağını" belirtti. Başbakan Tayyıp Erdoğan ıse bazı siyasetçılenn mılleti sokağa dökmeye dönük açdclamalar yap- tıklannı söyledı. AYŞE SAYIN'ın haberi • 6. Sayfada Mardin'in Nusaybın ilçesinde,Tunceli'de öldürülen bir PKK'U- nin cenaze töreninin ardından bir grup, izinsiz yürüyüş yap- mak istedi. Polism engellemesi üzerine, aralannda DEHAP ll Başkanı'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Tunceli'de DEHAP'lılar kent merkezmde yürüdü. îzmır'de de izinsiz gös- teri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Tunceli-Erzin- can sınınnda ise 30 kişılik PKK'li gruba yönelik operasyonda çok sayıda teröristin öldürüldüğü bildirildi. • 6. Sayfada SHP'nin ardından DÎSK de provokasyona açık olduğu gerekçesiyle "Darbeciler yargılansuı" mitingineka- tılmayacağuıı bildirdi. DtSK Genel Beışkanı Süley- man Çelebi, "Kürt milliyetçiliği adı kullanılarak ül- keyi bir Türk-Kürt kavgasına sürüklemek isteyenle- re açıkça karşı çıkıyoruz ve bu gruplarla hiçbir ko- şulda yan yana olmayacağımızı ilan ediyoruz" dedi. Süleyman Çelebi, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ön- cesinde olduğu gibiTürkiye'nin bugünde iç çatışma- lara sürüklenmek istendiğine dikkat çekti. Çelebi, 12 Eylül'ün hâlâ güncelliğini koruduğunu, hukukunun geçerli olduğunu, 12 Eylül askeri yönetimi tarafin- dan hazu"lanan anayasanın temel hükümleri ile hâlâ yürürlükte olduğunu da vurguladı. • 6. Sayfada Ankara'daki OKS yerieşürmesi hatalı MEB'def* skamlal üstüne Ortaöğretim Kurumla- n Seçme Sınavı'nın (OKS) 2. yerleştirme- sinde, Ankara'daki Anadolu liselerinin kon- tenjanlannnı tespit edil- mesi ve listelendiril- mesi sırasında "hata" yapıldığı için tekrarlan- ması kararlaştınldı. CHP'li Gazalcı ve Eği- tim-Sen Genel Başkanı Dinçer, "MEB'in kırdı- ğı yumurtanın kırkı geç- tiğini" belirterek "Yan- lışlann ve skandallann bu kadar çok olduğu bir bakanlıkta, Bakan Çelik, nasıl koltuğunda oturabilmektedir" diye sordular. • 8. Sayfada Çifte standania tepki Polisin 'çocuk' çelişkisi Cerrah, Hizb-ut Tahrir üyelerine müdahale edil- memesinin nedenlerini sıralarken bir çifte stan- dart örneği sergiledi. Cerrah'tn "Çocuk ve ka- dınlan ezip geçemezdik" sözlerine karşın polis, ey- lem yapan Coca Cola iş- çilerini ve çocuklannı yerlerde sürüklemişti. CHP Milletvekili Selvi, Cerrah'ın "Çocuklar, ka- dınlar vardı" savunmasunn gerçekçi olmadığını belir- terek "Polisin eli kolu bağlıysa emekçiye de- mokratik rnücadelesinde biber gazıyla, copla nasıl müdahale edebiliyor" dedi ECEVÎT KILIÇ'ın haberi • 5. Sayfada Temaslar başladı IMF'nin vergi ısrarı IMF heyeti, Türkiye th- racatçılar Meclisi yetki- lüeriyle bir araya geldi. TÎM Başkanı Satıcı, ye- ni stand-by düzenlemesi kapsanunda temaslanna başlayan IMF heyetine, enerji maliyetlerinin yüksekliğinin ihracatta rekabeti sekteye uğrattı- ğını anlattı. Ancak Satıcı'ya göre heyet, enerji başta ohnak üzere herhangi bir alanda vergi rndirimine sıcak bak- mıyor. • 12. Sayfada ABDÎLE KERKÜK PAZARLIĞI U 8. Sayfada KESK EYLEME HAZIRLANIYOR M12. Sayfada OKUL SERVİSİ ÜCRETLERÎNE ZAM • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Övünmek ve Dövünmek Içinde bulunduğumuz ikilemi iki ilde iki ayn, ne ki birbirinin zıddı otaylar bütün açıklığıyla anlatıyor. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Apo'ya destek amacıyla DEHAP'ın düzenlediği basın toplantısın- dan sonra yürüyüş yapmak isteyen 5 bin kişi 'dağı- hn' uyansı yapan polısle çatışıyor. Göstericiler işyer- lerıni tahrip edıyor, yollara barikat kuruyor... Polısle çatışma 3.5 saat sürüyor. MArkasıSa.8,Sü. Annekamında I Ulusal Takım bile öldürüyor AÜ Yenıdoğan ve Çocuk Hastalıklan Kliniği'nden Doç. Dr. Ülkü Tıraş, ani be- bek ölümü sendromunun, bebek ölümü nedenlen ara- sında ilk sırayı aldığını söy- ledı. Tıraş. "Annenın gebe- liğınde sıgara ıçmesinın ns- kı 4 kat arttırdığı \ ehrlen- miştir" dedi. ÎTİ 7. Sayfada l^avasını buldu ^ Ukrayna galîbiyeti Almanya umutlaruu yeniden yeşertti. Ta- *\ kım içindeki bölünmüşlüğü orta- ^ dan kaldu^n ve sürekh hedef bü- ^w* yüten tecrübeli çalışhncı Terim ^ eskı öğrencıleruıın uzun zamandır \ Ulusal Takım"dan ayn kalmasına karşın onlara yeniden güven aşıla- dı ve başanyı getirdi. ARİF, KI- ZILYALIN'ın haberi • Spar'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Teröple Demoknatik Mücadele! Son yıllarda hiç kritik olmayan bir dönemimiz otma- dı ama... Kritik bir dönemden geçiyoruzl 1984-1999 arasındaki 15 yıllık dilimin önemli gün- dem maddesi olan terör, yeniden sahnede. Bu kez
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog