Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet K l T A P L A R l TÜRKlYE'NtN ŞEYTAN ÜÇGENÎ Hikmet Çetinkaya Ça| PıaaıianaA.Ş TûıkDca|ı C a i No 39 41 (}4334)C43İo£lu-!stanbulTd (212h 51401 96 Cumhuriyet y Cumhuriyet ATKIZ Türkan Saylan Çag Paariama A Ş Tmkocagı Cad No 39'41 (11215140196 B2. YIL SAY1: 29191/50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-J945)BAŞYAZARJ- N A D İ R N A D İ (1945-1991) 8 EYLUL 2005 PERŞEMBE Karşı deklarasyonu görüşenAB DaimiTemsilcileri 'tanımakoşulu' üzerinde uzlaşamadı Rumlar tıkadıTürkiye 'nin Kıbrıs deklarasyonuna verilecekyanıtı görüşmek üze- re bir araya gelen AB Daimi Temsilcileri (COREPER) toplantısın- da Kıbrıs Rum Kesimi 'nin metne tanınmaya yönelik ifadeler koy- durma baskıları sonucu uzlaşmaya varılamadı. Fransa ve Kıbrıs Rum Kesimi 'nin deklarasyon metnine girmesini istediği ifadelerYu- nanistan veAvusturya tarafından destekgörürkenAB Dönem Baş- kanı îngiltere, ttalya veAB Komisyonu 'nun metne dahafarklı ko- şulların sokulmaması konusunda görüş bildirdikleri öğrenildi. îngiltere f nin önümüzdeki günlerde karşı deklarasyon metnine yö- nelik olarak Kıbrıs Rum Kesimi ile ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. AB 'nin karşı deklarasyonu yayımlayacağı tarih belir- sizliğini korurken yetkililer bu konudaki gelişmelerin Rum Kesimi ve îngiltere arasındaki görüşmelere bağlı olduğunu bildirdiler. Tür- kiye'nin ekprotokolü en kısa zamanda uygulamaya sokması, bu- na bağlı olarak da limanların açılmasıAB içinde genel uzlaşı nok- talarından birini oluşturuyor. ELÇIN POYRAZLAR'UI haberi ıo. TÜRKÎYE ÎÇIN ÖZEL TOPLANTI MICHAEL LAKE MORAL VERDt ATİNA'DAN DOĞRU ADIM Londra bastırıyor 'Kulak asmayın' Faşiste izinyok Türkiye konusunda AB içinde gide- rek artan görüş aynhklan Ingiltere'yi birlık içinde bır çıkış yolu bulmaya ittı. AB Dönem Başkanı îngiltere 18 Eylül'de, AB Bakanlar Konseyi'nı toplayarak Türkiye ile üyelık müzakeresı çerçeve belgesinın onaylanmasını ısteyecek. • 10. Sayfada Avrupa Birliği'nin eski Türkiye Bü- yükelçısi Lake, birlikteki Türkiye karşıtı açıklamalan "gürültü" olarak nitelendirdi ve bu muhalefetin, Tür- kiye'yı stratejik hedefi doğrultusun- da ileTİemekten alıkoymaması gerektiğini vurgula- dı. ÖZGÜR ULUSOY'un haberi • 10. Sayfada Yunanistan, Avrupa'nın aşın sağını bir araya getırecek olan ırkçı festivali ya- sakladı. Hükümet. "Türkleri Avnı- pa'dan kovmayı hedefleyen" bu festiva- lin ırkçılığı kışkırtacağını belirttı. Top- lantımn engellenmesı amacıyla partiler ve birçok sivil toplum örgütü de ıttıfak kurdu. • 10. Sayfada Şiir üzerine bir yolculuk yavkar Altınel, şıir ve gezi kıtapları ile tanıdığımız bir yazar 'Soğuğa Açılan Kapı' ise onun şiir üzerine yazdığı yazılardan oluşuyor. BUGÜNy Stratejik değerlerin yabancılara gitmemesi amacıyla Tüpraş ve Erdemir ihalelerine girecek OYAK 'kaptırmayacak'Oyak Holding. tarihinde ilk kez hem yöneticileri hem de OYAK'la çalışan değişik sektörlerin temsilcilerinden olu- şan 1700 kişiyi buluşturdu. Buluşmanın sırn, OYAK Genel Müdürü Coşkun Ulusoy'un konuşmasının sonunda ortaya çıktı. Ulusoy, başanlannı Türkiye'yi daha ileri götürecek katkılarla devam ettirmek istediklerini belirterek "Bunun için Tüpraş ve Erdemir ihalelerine giriyoruz" dedi. Sözleri alkışlarla desteklenen Ulusoy, bunun üzerine tüm ka- tüımcılara dağıtılan elektronik oylama cihazlanyla oylama yaptı. Ulusoy, "Tüpraş'ı alalım diyenler l'e bassın" sözü- nü tamamlayamadan salonda alkış koptu. Ulusoy, "Alma- yalım mı sorusunu sormaya gerek kalmadı" dedi. Ulusoy. aynı oylamayı Erdemir için de yaptı. Yine sorusunu tamam- layamadan "Erdemir 1 i de alalım" alkışlan yükseldi. Stratejik alanlarda özelleştirmeye karşı olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü, buna karşın satılacaksa yabancıya kaptırmayacaklanm söyledi. Coşkun Ulusoy, "80 yıllık cumhuriyetin terle, emekle, canla oluşturduğu stratejik de- ğerleri de özelleştirmeye kalkmayalım, onlan koruyalım. Madem satılacak, o zaman bizlerde kalsın istiyoruz" diye konuştu. HASAN ERÎŞ'in haberi • 13. Sayfada AKP'NÎN HEDEFİ ANAYASA MAHKEMESt Yargı kavgasını firsat bildiler Yargltay ve Anayasa Mahkemesi arasrndaki "yetki tartışması", AKP nükümetininAnayasa Mahkemesi ile ilgılı planlannı ye- niden gündeme getirdi. TBMM Anayasa Komisyonu Başka- nı Burhan Kuzu, Anayasa Mabkemesi'nin iş yükü nedeniyle yeniden yapılandınlrnası gerektiğini söyledi. Kuzu, pakette yer alan önerinin gerçekleşmesı durumundaYargıtay Başkanı Osman Aslan'ın kaygılannın da giderileceğini kaydetti. GAYRİMÜSLÎMLER Eylül kâbusları 6-7 Eylül olaylan öncesin- de evlerine ışaret konula- rak hedef haline getirilen gayrimüslimler, 12 Eylül yönetimince de fişlendi. MİYASE İLKNUR'un ha- beri I 6. Sayfada Aslan'ın adlı yıl açılışın- da Anayasa Mahkemesi'ni hedef alması, Yargıtay'ın içerisinde rahatsızlığa ne- den oldu. Yüce Divan tar- tışması özünde benimse- nırken, konuşmanın bu- nunla sınırh tutulması tep- ki gördü. Daire başkan ve üyelen, yargının siyasal- laştınlmasına dönük giri- şimlerin ırdelenmemesini eleştinrken laiklik karşıtı hareketlere yönelik sözleri de"göstermelik" buldular. EMINE KAPLAN'uı ha- beri • 5. Sayfada Almanya'da düzenlenecek 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. grupta yer alan Türkiye, kupayagitmeyigarantileyenUkra>Tiailedeplasmandayaptığıkarşılaşmayı 1-0kazandı.Grubu ikinci bitirme şansını devam ettiren Ay-Yüdızhların tek golünü 55. dakikada Tömer Metin kay- d e t t i # D e v r e a r a s m d a sarı kart gören Hakan Şükür ise cezalı duruma düştü. Bu sonuçla puanını 2O'ye çıkartan ulusal takım,Yunanistan'ın 1 puan önünde 2. sıradaki yerini korudu. • Spor'da Adı serhildan PKK'den orgutlu başkaldın Medyanm olaylan provokatörlere bağla- ması Öcalan'ın 17 Aralık'tan 19 gün son- raki sözleriyle çelişi- yor. Öcalan'ın avukat görüşmelerinde Türki- ye'yi Filistin benzeri olaylarla tehdit etmesi, PKK'ninörgütlü bir başkaldın yürüt- tüğünü gösteriyor. Öcalan, "Eğer olumlu bazı adımlar atılamaz- sa, kıştan sonra gelişe- cek olan, genlla düze- yinde, serhildan düze- yinde bır harekettir. Ama üçlü bir anlaş- maya yönelim olursa, doğal olarak Filistin intifadası gıbi olaylar, Çeçenistan gibı olay- lar başlar" demişti. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 6. Sayfada 'Dönek'davası Erdoğan kaybetü Kendisine yönelik "dönek" ifadesi nede- niyle SP Genel Sekre- teri Suat Pamukçu ve Milli Gazete'ye 30 milyar liralık manevi tazfnınat davası açan Başbakan Erdoğan is- tediğini alamadı. Mah- keme, Erdoğan'ın taz- minat talebini reddetti. Yargıtay da mahkeme- nin sözlenn eleştin sı- nırlan içinde olduğu yolundaki karanna ka- tıldı. • 4. Sayfada ŞEHİT CENAZEStNDE 20 BÎN KİŞİ U 8. Sayfada 78'LİLERİN MlTtNGlNDESHPYOK • 8. Savfada 'INSANİ GELlŞME'DE SINIFTA KALDIK U 8. Savfada ISSN t 3QO-oa3'«a GUNCEL CUNEYT ARCAYTJREK Tormdan Düşen1 Başbakan'la... Ana muhalefet liderı Deniz Baykal, PKK'nin kış- kırttığı kalkışmaya zemin hazıriayan sokak eylemle- ri karşısında birkaç gün susan hükümeti, "Sen niye konuşmuyorsun, söyleyeceklerin miyok?" diye eleş- tiri bombardımanına tuttu. UArkası Sa. 8, SiL l.'de Diyanet 'Alevilik din değil' Diyanet Işleri Başkanlı- ğı, Aleviliğin Anadolu kültürünün ürettiği öz- gün bir Islam yorumu ol- duğunu savundu. Alevili- ğin kurumda yapısal o- larak temsili talebıne de karşı çıktı. • 4. Sayfata Efekan öldü Beyazperde yasta Yeşücam'ın usta oyun- cularından Efgan Efekan, bir süredir akciğer kanse- ri tedavısi gördüğü hasta- nede yaşamını yitirdı. 70 yaşmdaki oyuncunun ce- nazesi yarın toprağa veri- lecek. UlS. Sayfada Trafik kazası Yoksullukla gelen ölüm Sakarya'da 14 kışının yanarak yaşamını yitirdiği kazada. yolculann mem- leketlerinden ucuza getir- dikleri gıda çuvallannın kapının önüne konulması yüzünden can kaybı yük- sek oldu. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mısıp'ın Mübarek Seçimi Ve H-apap Dünyası. Dün devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gi- den Mısır halkının önünde ilk kez birden fazla seçe- nek vardı. 24 yıldır Mısır'ı yöneten Hüsnü Mübarek ilk 4 seçimde tek aday olarak halkın karşısına çıktı ve her seferinde yüzde 9O'ı aşan oyla yeniden se- U-irkası Sa. 8, Sü. 8'de ,M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog