Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Eylülde faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!İlk îaturaoızda gelccek cian 22 YTL'ltk Ö2ei lietişim Veryisiniüo 12ayda o r :evı Kampanyadan kummsal afconelet < bÜgiTurhc«IIE>" 3 lac. Aborve Iterfce TURKCELL Cumhuriyet Eylülde faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!llk .ıturanızda .ıctecck otan 22 YTl iık Ozol HıîlışırTi Vorcısı'ın rto 12 ayda ı»l ı'ıı- KvnııanvMan t - - - - TURKCELL B2. YIL SAYI. 29189 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) Teknoloji kapılannı açıyor Iş dünyasınm buyuk ılgı gostermesı beklenen CeBIT Eurasia Bilişım Fuarı bugur TUYAP Beylıkduzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçılere kapısın açıyor l 7 ulkeden 1000'e yakın şirketın ka'ıSacağı fuan l 60 bın kışının ziyaret etmesı beklenıyor KURUCUSU. YUNUS NADİ {1924-1945} BAŞYflZARl; NADİR NADİ (1945-1991j 6 EYLÜL. 2005 SALI BUGUN YARIN / Kuzey Ege'nin saklı cenneti Burhaniye Oren... , " \ /Teknesizlerin lmrranrl^pek.% / Çöideki talib KUŞU bâs Vşgas: ^ / lngitiz,Xrai kütüphanesi-.' Haberi 13. sayfada... Cumhuriyet 'le bîrlikte. Bayinizden istemeyi unutmayınız Schröder-Merkel tartışmasında üyelik konusu öne çıktı Ahnan seçimine Türkiye damgası Rumlara hukııki tanıma Ankara'nın Kıbns deklarasyonuna karşı AB'nın yayımlayacağı deklarasyona. Rum yö- netımının önensıyle. "Turkıye 2006 oncesınde Kıbns Cumhunyetı ıle ılışkılennı "dejure" (hu- kukı) olarak normalleştınr" maddesı eklendı. Ankara. AB'nın deklarasyonunun tek taraflı ola- cağım \e 3 Ekımı etkılemeyece&ını savunuyor. MAHMVT GVRER'in haberili //. Sayfada 18 Eylülseçimleh öncesinde iktidar ve ana muhalefet liderle- ri canlı yayında karşı karşıya geldi. Hıristiyan Demokmt MerkeVin imtivazlı oıiakhk önerisine karşıhk Sosyal Demokrat Başbakan Schröder, imtiyazlı ortaklığın zaten mevcut olduğımıı anımsatarak Merkel 'i Türkiye 'ninjeost- mtejiköneminianlamamakla eleştirdi. Schröder, Türkiye 'nin AB güvenliği için önemli olduğıına dikkat çekti. • ıı. Sayfada Türkiye Barolar Birliği 'Gerçek Hukuk Devleti' istemiyle yürüyecek AvukatlaruyaracakKlmsenin arka bahçesi değllizTBB Başkam özok. hukuk dev- letının tiım kurum \ e kurullany la ışlemedığını \oirgulayarak bugün- kü etkinlikten herkesın payına düşeni alması gerektiğını söyledi. "Kımsenın arka bahçesi" olmadıklanna ışaret eden Özok. "Cıddı so- runlarvar. Herşe> göstermelık.Tümkurum\ekurullannışleyenbir hukuk devletını hıssetmelerim ıstıyoruz" dedı. • 8. Sayfada 12 EylÜI'e SUÇ dUyurUSU Aralannda Ankara 78'liler Bvrliğı, tHD, DtSK. KESK. TMMOB. TTB. EMEP. ÖDP, DEHAP veTKP'nin de yer aldığt 48 sivıl örgüt ve siyası partı yönetıcısi. 12 Eylül darbecı- len hakkında suç duyurusunda bulundu. 78'liler Deraeğı Başkam Sümbüloğlu, "dönemın askeri yönetıcılennin darbeyle, toplumun tüm bireylennın hürriyetını tehdit ettiklerinf söyledi. • 8. Sayfada Irancell Turkcell yüzde 49 ortak İrancell'deki payının dü- şürülmesım kabul eden Turkcell, Iran'ın ıkuıcı GSM lısansım almaya hak kazanan konsorsı- yumdakı payının yüzde 49 olmasını kabul eden sözleşmeyı ımzaladı. Iran, Turkcell' e sözleş- meyı ımzalaması içın ön- cekı güne kadar süre ver- miştı. • 13. Sayfada • DEMÎRDÖKÜM A\^RUPA LİDERİ M12. Sayfada Şiddet sürüyor New Orleans durulmuyor Yetkililerin kasırganın varduğu kentte düzenın sağlandığı yolundakı açık- lanıalanna karşın bir köp- rûyü onarmak içın gıden ekıbe ateş açanlann 5'ı polis tarafından öldürüldü. Bunahma giren 2 polis m- tohar ettı. Yetkıhler, kentm Vıemen hemen tamamını tahlıye etmeyı günler son- ra başardı. • 10. Sayfada J~ T-fsv-f,* y^-j -«-» 6-7 Eylül 1955'te, görgü tanığı olanların anlatırken utancı ve üzûnrüyü birlikte ya- C_y TCl<ıTCs Lfl 5a dığı; okuyarak, duyarak öğrenenlerin aynı duygularla sarsıldığı korkunç bir taîan ve yağma hareketi yaşandı. Talan, yağma ve linç, Demokrat Parti hükümetinin Kıb- — J^L -t rıs sorununda yaşadığı açmazları parti örgütü, kendisine yakın dernekler, devletin ? ı I 1 )1 II "> a z ı kurumları ve basını kullanarak yarattığı "Kıbns Türk'tür" rüzgârıyla iktida- *J\J. yill n elde tutma çabasının bir sonucuydü. HATICE TlNCER'in haberi • 9. Sayfada GERGİNLİK SÜRÜYOR - ÖcaJana destek amacıyla düzenlenen gösteriler dün de Diyarbakır, Van ve Mersin'de sürdü. Gemlik'e sokul- mayan PKK yandaşları Diyarbakır ve Mersin'de eylemler yaptı. Taşlı saldırüarda birçok polis varalandı. Diyarbakır"da bir polis aracı yaküdı. Gemlik'teki PKK yandaşlarımn Bozüyük'ten kamyonlarm kasaların- da gizlice geçirileceği > önündeki iddialar üzerine. bir grup, karayolun- dan geçen TİR ve kamyonları durdurarak arama yaptı. • 5. Sayfada Muhalefet: Hükümet durıımu kavrayamıyor 'Etnikçatışma CHP lideri Baykal, Gemlik ve Bozüyük'te yaşanan olaylan değer- lendirirken, etnik çatışma ortamı oluşturulmaya çalışıldığını söy- ledi. Başbakan'ın önlem almak yerine çatışma ortamına katkıda bulunduğunu savxman Baykal, çözüm için devletin zirvesinin top- lanması gerektiğini söyledi. DYP lideri Ağar da "Hükümet terör- le mücadeleyi vatandaşa ihale edemez" dedi. Sivil toplum örgüt- leri de >Tirttaşlan sağduyulu olmaya çağırdı. • 4. Sayfada PKK GAZETESİ Almanya yasakladı Özgür Polıtıka gazetesüıe PKK'ye bağh olduğu için lçışlen Bakanı Otto Schıly'nın emnyle yasak gel- dı. Gazeteyi yayımlayan şir- ket ıle aynı çevrelerden bazı yayın kuruluşları yasaklandı. Pohs bazı Kürt kuruluşlannı da bastı. • 8. Sayfada HÜKÜMET i s 'Gereken yapılacak' Hükümet Sözcüsü Cemıl Çiçek, "Terör örgütü maale- sef bır kısım provokatif ey- lemlere devam etmektedir" dedi. Terörle mücadelede ka- rarlı olduklannı belirten Çi- çek gereken düzenlemelerin tamamlanma aşamasında ol- duğunu söyledi. • & Sayfada Kentteki operasyonlarda en az 72 kişi öldü Telafer'den kaçış Türkmenler ve Sünnilerin yoğun olarakyaşadığıTelafer'de ABD ve Irak askerlennin 4 gündür direnişçılere yönelik sürdürdükleri ope- rasyonlar sonucu en az 72 kişınin öldüğü bildiriliyor. Çatışmalann kentın Sünni bölgelerinde yoğunlaştığı belırtilirken özellikle Türk- menlerin kenti terk ettikleri kaydedilıyor. Türkmen yetkililer ope- rasyonun Türkmenleri sindirmek ve şehnn demografik yapısuu değiştirmek üzere gerçekleştırildiğini sa\r undular. • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kışkırtma-Kalkışma Fatıh Camn'nde cuma namazı çıkışı Hızb-ut Tah- rır uyesi yaklaşık 500 kışinin demokrasi, Cumhuri- yetve Atatürk aleyhınde hezeyanlarına polis müda- hale etmedi. Gazetecılere konuşan polis yetkılileri, görevlenni yerine getırmeyişlerındekı nedenı "...Top/anfı ve Gosteri Yürüyüşlen Yasası'na muhalefet etrnediler. MArkusıSa. 8,Sü. l'de '110 kiloluk Shevchenko balerin yok' müjdesi Kültür veTunzm Bakanı Atılla Koç' un "110 kiloluk balerinimız var" açıkla- masına karşılık Devlet Opera ve Ba- lesı Genel MüdürYardımcısı Şadı Er- doğan, kurumda 110 kiloluk balerin olmadığını söyledi. Erdoğan, sahne- ye çıkma yeterliliğı olmayan tüm ba- lerinlerin de başka görevlerde çalış- tıklarını behrtti. • 15. Sayfada 2006 DünyaKupası'naAvru- pa'dan katılmayı garantıle- yen ılk takım olan Ukray- na'da She\ chenkokadrodan çıkanldı. Ukraynalı yıldızın kadrodan affını ıstediğı öğre- ruldı. DanimarkaTeknıkDırektörüOl- sen, Ukrayna'yı zan altında bırakan açıklamalanna devam ettı. • Şpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ulkene Dön Bush! New Orleans olaylan ıki sözün bır kez daha bel- leklenmızde tazelenmesıni sağladı: Bir kışının en güçsüz anı, kendısini en güçlü his- sertığı andır! Bır ülke bütün sorunlan askeri yontemlerie çözme- ye başlamışsa, çökmeye başlamış demektir! Her ıkısı de Bush'a ne kadar çok uyuyor... UArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog