Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

TiT Cumhurryet l^KİTAPLA-RI ÎSKELE SANCAK İlhan Selçuk ÇagPazaıiamaA.Ş Tükocagı Cad No 941 OTUl Catabglu kanbulTd l2ir!l '•140 96 Cumhuriyet "iTCumhurİYet ^KİTAPLARI VEDAT GÜNYOL"A ARMAĞAN 1OO'E5VARDI Ali Ekber Ataş 82. YIL SAYI. 29188/50 VKr (500.000 TL) (KDVIÇ mde) KURUCUSU Y U N U S UAD\ (1924-1945} BAŞYAZARl NADİR NADİ (7945-7997) Eski îngiltere Savunma Bakanı Portillo: AB kapıyı kapatmamalı Avrupa'dan laik Türkiye vıırgusu Almadan Vermek... 3 Ekim tarihi \aklaştık- ça Türkiye'nin \B ü\eliği uzerine tartışmalar yo- ğunlaştı. O\sa 3 Eklm'de AB'ye girmiyoruz. Bu tarihte ucu açık-sonu. behrsız", cn aşağı 10 yıl sü- receği ısrarla dile getirilen bir muzakere sürecine gi- ri\or ya da girmhoruz. Konu daha bu aşama- da\ken \\rupa"da ortava çıkan tartışnıanın bizim hesabımıza pek hoş olnıa- dığını sojlernek gerek. Müzakere sürecine giriş tarihini bile bu kadar ince eleyip sık dokuyan A\ru- pah dostlarımızın bugün- den >arına neler \apacak- larını düşunmek bile hoş degil. • Çünkü müzakereler bo- yunca, başta Yunanistan \e Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere. tüm AB ü\e- lerinin elinde veto yetkisi bulunmaktadır; Türki- ye'nin üyelik yazgısı bü- tün üyelerin iki dudağı arasındadır. 3 Ekim'de müzakere sü- reci başlarsa AB bir yü- kümlülük altına girmiyor; ama, Türkiye'yi denetle- mek olanağını ve yetkisini bugünküne oranla daha çok ele geçirhor. Peki, şu gunlerde Avru- palı dostlarımızın telaşı n« anlama geliyor? Ortada telaş >ok, fırsat- tan yararlanma kurnazlı- ğı vardır. Dostlarımız mü- zakere sürecine ülkemizi kabul etmek için Kıbrıs Rum Yönetimi'ni peşinen adamn meşru de\ leri ola- rak tammamızı istiyorlar. Diyelim ki Ankara dost- larımızın isteğine uydu, Kıbrıs Rum Yönetimi'ni adamn tek meşru devleti sa> dı; Atina ya da Lefkoşa alacağını peşin aldıktan sonraTürkiye'ninAB üye- liğini veto ederse ne ola- cak? \vrupa*nın büyük dev- letleri Osmanlı'mn son d( neminde Babıâli ile ke- diain fareyle oynadığı gibi oynarlardı. Cumhuriyet devleti o 'ttrekeye mi düşecek? • Başbakan Erdoğan -ve Dşişleri Bakanı GuPün scn açıklamaları yerli ye- rhdedir. TürkiyeAB kapsamında nf "ımtıyazlı ortaklık'a ra- zıolabiur ne de muzakere sırecinden önce ya da son- »•ı Kıbrıs'ta Rum vöneti- nini meşru devlet olarak «inıyabilir.. AKP iktidarının da bun- l;rı yapabilecek ne gücü •%tr, ne ağırhğı!.. Almadan vermek ancak jUah'a mahsustur. Cumhuriyet AB y ye îtalya 'nın ardından Îngiltere'dende, Tür- ki\ e 'nin reddedilerek köktendinciliğe kaptınl- masının straîejik açıdan 'ciddı birdarbe'ola- cağı yönünde uyarı geldi. Türkiye de laikliğin güvenligörünmediğini söyleyen eski Ingiliz ba- kan MichaelPortillo, "Türkiye, terörü besleyen ve ihraç eden bır ülke haline gelse, Rusya, ABD, Avrupa ve îsrail içinfelaket olur"dedi. Dünyada pek az Müslüman ülkenin demokratik ve laik olduğuna dikkat çeken Portillo, Ata- türk'ün, vızyonu olan bir lider olmasımnAvru- pa için 'fevkalade birşans olduğunu vurgııla- dı. îtalya Meclis Başkanı Casini de, "Türkiye köktendincilıkönünde kale"demişti. Dışişleri Bakanı Fini, AB 'hayır'derse Türkiye 'nin kök- tendinciliğe ıtileceğini söylemişti. Miı. Sayfada BUGUN Cumhuriyet 'te biriikte. ÇARŞAMBA Cumhuriyet 'te biriikte. Tanm ilacıyiyoruzSebze-meyve deposu Antalya'da sağlıklı ürünler ihraç edilirken iç pazara hiçbir denetimden geçmeyen tanm ilaçlı ürünler satılıyor. Çiftçi kendisinin tüketeceği alanlarda ilaç kullanmıyor GtRSL KUNT ANTALYA - Turkıye'de tanmsal amaç- lı satılan 33 bın ton ılacın 3 bın 500 ton- dan fazlası uretım ve ıbracatta onemlı ye- re sahıp Antal\a"da kullanılıyor Bu mık- tar Doğu ve Guneydoğu Anadolu bolge- lenndekı toplam kullanıma eşdeğer Av - rupa Bırlıgı (AB) ulkelennde bıtkısel kok yağlanndan oluşan ılaçlar tercıh edılır- kenTurkıyede sera altyapılan kotü oldu- ğu ıçın kahtesı ve kalıntı lımıtı yuksek ılaçlar kullanılıyor Hattayıkanarakurun- den aynşmayan kımı ılaçlarda, basat su- resıne dıkkat edılmemesı durumunda ılaç, topraktan urune, urunden de ınsan vucu- duna geçıyor Antalya'da uretılen urunle- rın sadece yuzde 4'unun kontrolu yapılı- yor. sağlıklı olduğu belgelenıyor Bu urunlenn tamamı ihraç edilirken gen ka- lan, denetımı yapılmayan. ılaç kullanımı kontrol altına alınmayan yuzde 96"lık bo- lüm ıse ıç pıyasada tuketılıyor Uzmanlar, ıç pıyasada tuketılen urunun yuzde kaçı- nın zehır ıçerdığı konusunda bır venye sahıp olamasa da sağlıklı urunun ihraç edılıp standart dışı olanlann ıç pıyasaya sunulması gerçeğı, tuketıcıyı korkutuyor thracatta mercek altında olan bıberde tes- pıt edılen ılaç kalıntı lımıtı de tuketıcıyı endışelendınyor. Ancak şabıkalı tekftrun btberdeğıl 2005yılmdafindik,ıncır,SL- tepfıstığı, kayısı, uzum, pathcanda da h- mıtlenn uzennde kalıntı behrlendı. UArkası Sa. 8, Su. 3'te AYDINLANMA Burjuvazi'nin îslamcılaştırılması Türk Telekom ıhalesını kazanan Saudı Oger'ın BaşkanYardımcı- sı Muhammed Hann, "Yatırım karan alırken AKP'nın îslamı re- feransı guçlu bır partı olması ya- tınm kararımızı vermemıze yar- dımcı olmuştur" demıştı Bövle bır şırketın, Turkıye'ye gel- mesının \e "ıletışım" alanını kontrol etmesmın sadece ekono- mı değıl. sıyaset \e ıstıhbarat alanlanndakı sonuçlannı sız tah- mın edebıhrsınız EMRE KON- GAR'in köşe yazısi • 3. Sayfada SAĞNAK Erdoğan'ın masasındaki güzel Berlusconi'nin. Roma'da Erdo- ğan'a \ erdığı oğlen yemeğı, Baş- bakan'ın Îtalya çıkarmasının en ılgınç durağı oldu Ama medya- nın ılgı odağı Erdoğan değıl. res- mı yemeğın surpnz konuğu gu- zeller guzelı Afef Jnıfendı "Lady Tronchettı"-Afef sıradanbır "sus bebeğı" değıl, sahıcıbır fe- nomen Afefbaşkoşede, Berlus- conı \e Erdoğan ıle Turkıye'nrn AB ıle geleceğını konuşuyor NİLGÜN CERRAHOĞLU'- nun köşe yazısi • 17. Sayfada tstanbul'da, Gemlik'e gitmelerine izin verilmeyen gruplar polise taş \e molotofkokteyli ile saldırdı. (Fotoğraf AA) Genılîk'e olayh yürüyüş Abduüah Öcalan'ın cezaevindeki koşullannın düzeltılme- sı ıçm duzenlenen "Gemlık Yurüyüşü"ne katılmak ıçın yurdunbırçok kentındenyola çıkanbınlerce kışı Gemlık'e sokulmayarak tnegöl'de bekletıldi Burada bır açıklama yaptıktan sonra donüşe geçen 40 otobüsten oluşan kon- \oy Bılecık'ın Bozüyük ılçesınde ülkücü bır grubun sal- dınsına uğradı Yolu lastık yakarak kesen \e uç otobusu çembere alan grup, otobuse taş \e sopalarla saldırdı Polisin çevre ıl ve ılçelerden gelen takvıye güçlerle muda- hale ettığı olaylarda 8"ı ağır 34 kışının yaralandığı bıldı- nldı Bursa'nın tznık ılçesınde de eyleme katılmak ıste- yen 10 kışının gozaltına alındığuıı öğrenen bır grup, em- nıyet bması onunde bu kışılere tekmelerle saldırdı Istan- bul'dan yola çıkmak ısteyen gruplara polısın ızın \erme- mesı uzenne 12 yerde olaylar çıktı Bıber gazıyla müda- hale edılen olaylarda 88 kışı gozaltına alındı • 4. Sayfada boyutlu televizyon Türk şirketinin büyük başansı Beko, Berlın'de açılan 45 Uluslararası Elektro- nık Fuan'nda, yenı mar- kası Grundıg'le dünya- nın en buyük elektronık şırketlerının gelıştırmek ıçın yanştıklan canlı ya- y ınlan 3 boyutlu göstere- bılen televızyonun tanıtı- mını yapmaya başladı. Geliştirilen yenı tekno- lojı ıle gozluk kullanma- dan üç boyutlu görüntü alınabılecek Vencı soru- nu çozüldükten sonra en erken 2007 yıhnda pıya- say a çıkacak yenı televız- yonlann fıyatı da uygun olacak F4TMA KOŞAR'- ın haberi • 13. Sayfada Hilafet gösterisi 'AKP'den cesaret aldûaf Fatih Camısı'nde Ata- türk \e cumhunyete ha- karet edılen hilafet yan- lısı göstenye önlem al- mayan AKP hükümetine tepkıler artıyor. DSP Ge- nel Başkanı Sezer, rejım düşmanlannm AKP'nın rejımeyonehkgenel tu- tumundan cesaret aldığı- nıbelırttı Hükümetısus- kun kalmakla suçlayan CHP konuyu soru öner- gesıyle Meclıs gündemı- ne taşidl • 4. Sayfada 'Sıvas'aövgü: Ulusal birliğin kongresi Sıvas Kongresı'nın 86. v ıldonümü nedenıyle me- saj yayımlayan Cumhur- başkanı Sezer, ulusal bır- lığın gerçekleştınlmesın- de bü\Tik önemı bulunan Sı\as Kongresı'nın tanh- sel bır dönum noktası ol- duğuna dıkkat çektı. ANKARA (Cnmhuri- \et Bürosu) - Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürk ılke ve devnmlen- nın yol gostencılığınde cumhunyetı yaşatmanın en buyuk sorumluluk olduğu- nu belırterek bunun en bü- yuk guvencesının Türkulu- su olduğunu soyledı UArkası Sa. 8, Sü. 3'te • MÜMTAZ SOYSAL'IN 'AÇrY.\ZISI • 8. Sayfada Jules Verne'in yapıtlan yeniden gündemde Yazından beyazperdeye Ütopik öykuler yaratıcısı Jules Verne 1905'- te yaşamını \ ıtırdığrnde, beş romanı henuz çok genç olan sınemaya aktanhnıştı bile O gunlerden gunumuze unlu yazann pek çok > apıtı beyazperdeye aktanldı Denızler Altın- da Yırmı Bın Fersah'tan Seksen Gunde De\ - nâlem'e, Mıchel Strogoff 'tan Aya Seyahat'e kadar Verne'ın yolculuk oykulennın srne- macılann esınkaynağı ohnayı surdureceğı ke- sın ASLI SELÇLK'un vaaosı • 14. Sayfada AB ve NATO tıbbi malzeme gönderecek ABD, acilyardım istedi Katrina kasırgasıyla beklenmedık bıçımde yıkıma uğrayan ABD, AB \ e NATO'ya baş- N'urarak battanıye, tıbbı ılkyardım kıtı, su ve gıda yardımı talebınde bulundu Kasırganın, ABD'nın guney kıyılannı \oirmasindan 6 gun sonra, New Orleans'ta mahsur kalan on bın- lerce kışıyı tahlıye etmek ıçın ulke tanhınm en buyuk hava operasyonu başlatıldı New Orleans'ta polıs. sılahlı çete mensuplanna ateş ederek 6 kışıyı oldurdu • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan-Gül: Eldivensiz Bulaşık Yıkamayız...' Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Ab- dullah Gül'un geçen haftanın ıkıncı yarısında verdi- ğı AB demeçlerı, Turkıye'nın herhangı bır yol harrta- sının olmadığını, ruzgâra gore savrulduğunu göste- rıyordu U.4--kasıSa.8,Sü.S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog