Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

İ T A P L A R I CUMHURİYE T'ÎN BlREYl OLMAK Türkan Saylan Çag Pazaıiama A.Ş Türtocagı Cad No 39'41 (34334) Cagaloghı-laanb«ılTH (212) 51401 96 Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29187/50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ ^924-7945) Ö^Ş/AZAfî/: NADİR NADİ 4 EYLUL 2005 PAZAR AB hukukçulan: Türkiye'nin Kıbns deklarasyonu tek taraflı Fifli taımııa kaçınılınazTürkiye 'nin Avrua Birliği ile üyelik müzakereleri- ne başlamak için "Kıbns Cumhuriyeti "ni resmen tanıması gerekmediğini belirten AB Konseyi Hu- kuk Bürosu, müzakerelerin 3 Ekim de başlamasıy- la birlikte, "Kıbns Cumhuriyeti "nin fiili olarak tanınacağım vurguladı. Türkiye'nin Ankara An- laşması ek protokolüne ilişkin yayımladığı dekla- rasyonun hukuki sonuçlarını değerlendiren hukuk bürosu, üye ülkelere de gönderdiği belgede, dek- îarasyonun yanıtsız bırakılamayacağını savundu. Müzakerelerin Türkiye ve 25 üye arasında gerçek- leşeceğine dikkat çekilen belgede, Türkiye 'nin bir- liğe üye olması durumunda resmi tanımanın kaçı- nılmaz olacağı belirtildi. Belgede, üye ülkelerin Kıbns için resmi bir tanıma isîeyip istemedikleri konusunda siyasi karar verebilecekleri ifade edil- di. Hukuk bürosu, Türkiye'nin yayımladığı dekla- rasyonun AB ve Türkiye arasındaki anlaşmaların bir parçası olarak kabul edilemeyeceğini de vur- guladı. ELÇİN POYRAZLAR'm haberi • 11. Sayfada Başbakan Erdoğan, AB'ye 'Üyelik olmasa da devam' mesajı yolladı Türkiye'nin yolubelli TERÖR ELEŞTİRÎSI Baykal: Hedef kardeş kavgası CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin kardeş kavgasına çekilmek istendiğıni belirterek hükümetin terör konusunda büyük yanlışlar yaptığını söyledı. Hizb-ut Tahrir üyesi bir gru- bun Fatih Camisi'nde Atatürk'e haka- ret ederken güvenlık güçlerinin seyirci kalmasını eleştıren Baykal, "Türkiye nereye gıdiyor" dedi. • 5. Sayfada GUARDIAN GAZETESl Gül'ün sözlerine 'tehdit' yorumu DışişJeri Bakanı Gülün Economist'e yaptığı açıklamalar, Avrupa basınında yankı buldu. Guardian gazetesi, "Tür- kiye, tam üyelik dışuıda önen gelmesi halinde AB rüyasını terk etmekle teh- dit etti" yorumunu yaptı. The Scots- man ise açıklamaların, Türkiye'nin sı- nırlannı zorladığırun ışareti olduğu yorumunda bulundu. • 11. Sayfada Türkiye AB üyesi olmasa da yo- lunun belli olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, birliğin Türkiye'ye ihtiyacı bulundu- ğunu söyledi. Imtiyazlı ortak- lığın planlannda olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu maç ortasında penaltı kurallannı değiştirmeye benziyor" dedi. Erdoğan, "AB üyeliği gerçek- leşmezse köktendinciler güç- lenir mi" sorusuna, "Din üze- rinden siyaset yapılmasına karşı olduldan" yanıtını verdi. Erdoğan, birliğe üye ülkelerin büyük çoğunluğunun Türkiye konusunda bir sorunlan olma- dığını savundu. • 11. Sayfada Sezen Aksu'yla 3Oyıl lxaybolan Yıllar" ile başlayıp "Kardelen'iere uzayan sayısız albüm. . Yüzlerce şarkı... Sezen Aksu ile geçen 3 0 yılın görünürdeki özeti bu... Dünyayı giydiriyoruz rıerkesin uzer nde ortaklaştığı bir konu var: Turk>ye ekonomisinın lokomofifi tekstil BUGÜN Cumhuriyet 'le birlikte. Mozart'm çilesi ve büyüsü /VVozart, ilk aryabrını sekiz yaşında bestelemiş. Bunlar küçük konser parçalan. Ancak uzmanlar, sonraki operabnna bu besiderini Zeynep ORAT 9. SAYFADA 86. YILDÖNÜMÜ Sıvas'tan yükselen haykınş Türk ulusunun 'hiçbir manda ve hımaye kabul edilemeyecegi' düşüncesi- ni dünyaya duyurduğu Sıvas Kongresi'nin Cum- hunyet'ın kuruluşunda önemli yeri olduğunu be- lirten parti liderleri ve si- vil toplum örgütleri, Sıvas Kongresi'nde alınan ka- rarlann geçerliliğini bu- gün de sürdürdüğünü vur- guladılar. • 6. Sayfada YEŞİL SERMAYE Altın bilezik topladılar Binlerce mağdur yaratan tslami holdingler hakkında yüriitülen soruşturmalara yansıyan, "camıde para toplandığını", "kuyumcu dükkânı gibı altm alındığı- nı" gösteren belgeler, yeşil sermayenin 1990'lıyıllar- dan itibaren nasıl büyüdü- ğünü ortaya koydu. AY- KIT KÜÇL KKAYA'mn haberi 14. Sayfada V 2>Â IIJusoJ TflJnm hpvnhpvp ^ mKJLMOUL ±KA,IXlin UKsl UVC-f C m ı r a k i bi U e 1-1 berabere kaldı. 42'inci da- kikada Jensen'in golüyle yenik duruma düşenAy-yüdızü ekip. 48'inci dakikada Okan ve 81 'inci dakikada Tö- mer'in attığı gollerle 2-1 öne geçti. Maçın 3. uzatma dakikasında Danimarka'nın Larsen'le bulduğu gole en- gel olamayan ulusal taknm.Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası finallerine katılma şansını zora sok- tu. Ulusal takımın grubunda oynanan diğer maçta Ukravna, Gürcistan'la 1-1 berabere kaldı. • Spor'da • ÎTALYA'YI YENEN 12 DEV ADAM EFES CUP'TA ŞAMPÎYON OLDU MSpor'da I S S N 1 3OO OB34OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ver-Kurtul'danVer-Çöz'eMerak bu ya; Dışişleri Bakanı Abdullah Güt, Eco- nomist dergisinde beyan buyurduğu "EğerAB bize yeni koşullar getirirse bu kez bir daha dönmemek üzere çeker gideriz" tehdidini: Nevvport'ta AB dışişleri bakanları toplantısında da yineleyebıldi mi acaba? Bir başka soru: AB'nin hava ve deniz limanlarının Güney Kıbns gemi ve uçaklarına açılması bir koşul, MArkasıSo.8,Sü. l'de Müzik dünyasını Seyr-i Alem Halk müziginin genç sesi Adile Yadırgı festivallerde. sivil toplum kuruluşlannın gecelennde dikkatleri çekiyordu. Yadır- Şi, ilk albümü "Seyr-ı Alem"de "etnik deney- sel" türküler söylüyor. HATİCE TUNCER'in söyleşisi • 7. Sayfada Anadolu idolleri rekor kırıyor Anadolu'dan kaçınlan 19 cm. yük- sekliğindeki bir mermer kadın hey- kelciği Nevv York'ta bır müzayedede 1.8 milyon dolara satılarak dünya re- koru kırdı. Günümüzden 6 bin yıl öncesine uzanan bu idoller, Ege ada- lanndaki ünlü "Kiklad idolleri"nin öncüleri kabul ediliyor. ÖZGEN ACAR'm haberi • 15. Sayfada Kasııga felaketi sonrası, ABD Başkanı'na eleştiri yağmuru 'Bush ırkçılık yapıyor Felaket bölgesine yardım götürülmesi ve güven- lik konulannda yetersiz kahndığını itiraf eden ABD Başkanı Bush'a "siyahlara karşı duyarsız kalma ve ırkçılık eleştirileri" getiriliyor. Insan haklan savunucusu Jesse Jackson, ABD Baş- kanı'nı sevgisizlik ve beceriksizlikle suçladı. Temsilciler Meclisi'nin Louisiana milletvekili Thomas JefFerson, "Felaket bölgesinde mahsur kalanlar sıyah ve yoksul olmasalardı böyle or- tada bırakılmayacaklardı" dedi. Siyah Michi- gan milletvekili Carolyn Kilpatrick ise Arneri- ka'dan ve hükümetinden utandığını söyledi. Dış Haberler Servisi - Dünyanın süper gücü ABD, Katrina kasırgası- nın vurduğu afet bölge- sinde aç, susuz, sefalet ıçınde yardım bekleyen on binlerce kışiye nere- deyse 6 gün sonra yardım gönderebilirken felakette 10 bin kişinin ölmüş ola- bileceği belirtiliyor. Vu- racağı günler önceden belli olan firtınaya karşı yeterince önlem alma- makla eleştirilen Başkan George Bush yönetimi ırkçılıkla da suçlanıyor. Önceki gün afet bölgesi- ni gezen Bush da yardım ve güvenlik konulannda yetersiz kahndığını so- nunda itiraf etti. Alabama, Louisiana ve Mıssissıppı eyaletlerinı geçen pazartesi vuran Katrina kasırgasında, özellikle Nevv Orleans'ta ölen ve mahsur kalanla- nn ezici çoğunluğunun siyah olduğunu anımsa- tan önde gelen siyah po- litikacı ve sanatçılar, ge- ciken yardım çabaların- dan dolayı suçladıklan MArkası Sa. 8, Sü. 3 te Latife Hanım'ın yazdıklan Mektuplar okundu mu? Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Hala- çoğlu'nun, görevinin ilk 9 yılında Latife Ha- nım'ın mektup arşivinden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanhğı'nın yazısı üze- rine arşivden haberdar olan Halaçoğlu, bir ay- hk bir araştırmadan sonra arşive ulaşabildi. Belgelerin mührünün kınlmış bulunduğunu açıklayan Halaçoğlu, "okumadrm" dediği mek- tuplann bir iple bağlanarak arşiv deposuna ko- nulduğunu belirtti. Halaçoğlu, yaptığı biraçık- lamada, belgeleri okuduğunu ve Atatürk'e za- rar vermeyeceğini söylemişti. • 4. Sayfada Istanbul Barosu Başkanı Kolcuoğlu: Hükümetyasama veyargıya egemen tstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, yar- gının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamadı- ğı sürece hukuk devletinden söz etmenin müm- kün olmayacağını söyledi. Kolcuoğlu, "Türki- ye bu sıkıntılan uzun zamandır yaşıyor" dedi. Bu yıl 4 bin hâkim ve savcı ahnacağını anımsa- tan Kolcuoğlu, atamalann siyasi manipülasyo- na açık olarak yapılması durumunda başka so- runların ortaya çıkacağını söyledi. LEYLA TAVŞANOĞLL'nun söyleşisi • 12. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY New Onleans Felaketi ve Küre-selleşme! , Doğanın gücünü anlatan bir sözdür: t Tanrı affeder, ama doğa affetmez! Doğa, kendisinden zoria alınanları bir gün mutla- ka geri alır. Bu geri alış hiç de kolay olmaz. Nevv Or- leans'ta olduğu gibi... • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog