Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

) EYLÜL 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Göztepe Parkı'na cami tartışmalan sürerken şimdi de Erenköy'deki Çemenzar Parkı'na göz dikildi HeryeşilalanabircamitstanbulHaberServisi-tstanbul Büyük- şehır Beledıye (İBB) Meclisı'nın Göztepe Parkı'na cami yapma karanyla ılgılı Imar Komısyonu'nda hazırlanan raporda. camı- nin yapılacağı alarunmulkıyeti şahıslara ait fidanlık satış merkezı olarak göstenlerek üyelere yanlış ve yanlı bilgi verildı. Komıs- yondaki CHP'H 2 iiyenın söz konusu rapo- ru imzalamış olrnası nedeniyle yapılan eleştırileri haksız bujan ÎBB Meclısı CHP Grup Sözcüsü Cam Özyedkrter. "Komis- yonüyelerineyanhş. bflgivertdL Yanhşm fark edilmesi üzerine rneclb oylamasında grup olarak ret oyu kullandık" dedı. Göztepe Parkı'na cami yapılması kara- n tstanbul Büyükşehır Beledıye Başka- nı Kadir Topbaş tarafından henüz onay- lanmadı, ancak yapılan açıklamalar ne- deniyle tartışma gıttıkçe büyüyor Imar Ko- misyonu'nun raporunda yer alan bazı ıfa- deler Göztepe Parkı'na cami yapmak ıçin üyelerın nasıl yarııltıldığını da ortaya ko- yuyor. ' Ş A H S A AİT FİDANLIK' Meclisten oyçokdugu ile geçen karann ra- porunda, "03.05.2005günlûdflekçe fle mül- kıyeti şahıslara' ait Göztepe MahaUesi412 ada, 74 parsel, askıya abnan 1/5000 Ölçek- li Kadıköy Merkez E-5 Otoyolu Ara Bölge- si Naznn Imar PLanı'nda halen tBB Park veBahçelerMüdürlügü'ncefidaıdık olarak kuDanümakta, yeşil alanın küçük bir ks- mını kullanarak yeşil alanı yapılaşmaya karşı korumak ve Bağdat Caddesi üzerin- deki Galippaşa Camisi'ninyaratöğı trafik yoğurduğıınu azalttnak amaeıyla bölge nü- fusunun ihtiyacı olan Dini Tesis Alaıu'nın yapılması talep edilmektedir"" denılıyor. Konuyla ılgili CHPTı meclis üyelenne yöneltilen eleştirilere yanıt veren Istanbul Büyükşehir Beledıye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Can Özryedıerler. "Göztepe Par- kı'nacamiyapünvasıyia ügifikarar ImarKo- misyonu'nda görüşülürken caminin yapı- lacağı alan şahsa ait fıdanlık satış merkezi olaraksunuknuş. Konüsyon üyelenneyan- bş bilgi verilmiş. Mezbeleük bir >er olarak gösterilince tmar Komisyonu üyelerimiz muhalefet şerhi koymamış.Rapordadaca- minin yapılacağı alan, Göztepe Parta ola- rak geç.nûyor" dıye konuştu. AKPlı üyelerin yanlış sunum yaparak gerçeğı gızledik-lenne dıkkat çeİcen Öz- yedıerler, "Şimdi de CHP muhalefet şer- hi kovmadı diyerek sorumluluğu üzerimi- ze yıkmaya çahşıyorlar. Biz, örneğin LPG istasyonlannın açümasıyla ilgiü yapılan her görüşmede muhalefet şerhi koyuyo- ruz" dedı. OYBIRLIĞI İLE GEÇMEDI CHPTı Imar K.omısyonu üyesı Irfan Şe- nol da konuyla ılgili raporun komisyondan oybırhğı üe geçtığıyönündekı açıklamala- nn hatalı olduğunu söyledı. Imar Komıs- yonu'nda oylama yapılmadığının, sadece rapor hazırlandığının altını çızen Şenol, "Komisyondahazuiananraporlankabulde etsek muhalefet şerhidekoysakimzalanıak zorundaytz. Konunungörüşüldüğü günra- poru imzaladık. RapordaGöztepeParkTnın adı geçmiyordu. Ertesi gün meclis gnıbu- muzda raporu görüştük. Kadıköylü üyele- rin rapordaki yanhş bilgilendinneyi fark edip söz konu yerin Göztepe Parkı olduğu- nu söyleyince grup olarakret oyu kullandık. KaranTopbaş'mona\lanıası hahndeyürüt- meyi durdurma istemi ile dava açacağız. Zaten ret oyu kullandığunız tüm karaıiar- la UgÜi yargrya gJdiyoruz" dıye konuştu. MiMARLAR ODASI: İMP'YE DANIŞILMALI Mimarlar Odası Genel Başkarn Oktay Ekinci, Göztepe Parkına cami yapılması karanyla ılgili olarak, Istanbul Büyükşe- hir Belediyesi'nın. Istanbul'u planlamak- tan sorumlu olan kendı bınmlenni bıle iş- levsiz kıldığmı söyledı. Ekinci, ÎBB'nin 500 uzmamn görev al- dığı ve tüm üni\ersitelerden öğretım üye- lerinin katıldığı Istanbul Metropoüten Plan- lama ve Kentsel Tasanm Merkezı"m (tMP) kurduğunu anımsatarak "Bu nedenk ts- tanbul'da arbk cami de dahil olmak üzere, nereye ne yapüması gerektiğine karar ver- mek için önceökle bu büronun araştırma- lanna, görüşlerine başvurmak gerekryor" dıye konuştu. ÎMP'nın öncelıkle Istanbul'un cami ih- tiyacını saptaması gerekttğini vurgulayan Ekinci, şöyle devam etti: "Nereje camigerekrvor, nerede camifaz- lası var bunu beurlemeli. Göztepe'de oldu- ğu gibiyeşilalantalanınayolaçmadan,ger- çektenihtivaçolancamiyerlerini saptadık- tan sonra beledhe meclisi de bunu rehber alarak karar vermeli. Göztepe gibi örnek- ler, belediyenin kendi bilimsel organlaruu da işlevsiz kılan, bu merkezi bile önemse- meyen bir anlavışın ürünü." KadıkÖylükr, rahat nefes akbklan. çocuklarmı gezdirdikleri, yürüvüş yapbklan Göztepe Parkı'na cami \apdmasina karşı çıkryor. Imar Komisyonu'nun raporunda, caminin yapılacağı alan Göztepe Parkı olarak geçmiyor. AKP'li üyelerin yanlış sunum yaparak gerçeği gizlediğini söyleyen Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Özyedierler. "Şimdi de, CHP muhalefet şerhi koymadı diyerek sorumluluğu üzerimize yıkmaya çahşıyorlar" dedi. Göztepe Parkf na cami yapılmasına tepkiler üzerine geri adım atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, konunun Taksim'de cami yapılması tartışmalannda yaşanan gerginlikler boyutuna getirilmeyeceğini açıkladı. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de, Topbaş'm sorunu samimiyetle çözmeye çalıştığım belirtti. SELAMÎ ÖZTÜRK: Imar Komisvonu raporunda, bölge nüfusunun ihtiyacı olduğu gerekçeshie cami yapüması istenhor. O>sa Selamiçeşme Camisi (üstte), parka 788 metre uzakhkta. Dün öğle namazı»rasmda çekilen bu karede ise,camideyabuzca birkişinamazkıhyor. Yuıe raporda Bağdat Caddesi üzerindeki Galippaşa Camisi'nin varatüğı trafik yo- ğunluğuna dikkat çekiliyor. Ancak önceld gün çekilen bu kare, aksini gosteriyor. ınanıyorum Kadıköy Beledıye Başkanı Selami Öz- türk, öncekı gün Kadir Topbaş ile gö- riişme yaptıklannı anımsatarak "Kadir Topbaş bizi boşu boşuna çağırmadı. Henüz konuyla il- güikararvermiş görünmüyor. Parkaküçükmo- dern bir cami yapüıp yapdamayacağmı sordu. Bendedurumua>Tuıasıylaanlatüm. Prensipola- rak hiçbir yeşü alana inşaat izni vermediğhnizi, sorununcamideğOinşaatolduğunusöykdim.Ko- misyon raporumuıyanhş- hğmı izah ettinT dedı. Topbaş'ın sorunu sami- miyetle çözmeye çalıştığı- nı ıfade eden Oztürk.bu ça- basına destek verdığını kaydern. Yeşil alanın ıma- ra açılmasıyla ılgılı bugu- ne dek Kadıköy Beledıye- sı'nin 99 dava açtığını anımsatan Öztürk, bu da- valann sadece 3-4 tanesi- nin cami inşaatı olduğuna dikkat çekti. Önümüzdekı günlerde Mechs'teki AKP ve CHP gruplan arasında görüşme yapılacağını dıle ge- tıren Öztürk, "MecBs karan, hafta sonu aceky- le resmen vekâkt ahnadığı halde Idns Güllüce taranndan imzalanmış. Bazen bürokratlar in- sanlann başma iş açabüir. Ben hukukçuyum, GMüce'nin imzaladığı karar geçersJzdir" dedi. Öztürk, Erenköy Çemenzar'da yeşil alana ya- pılmak istenen camiyle ılgili de şöyle konuştu: "Yeşüalandahaöncebefcdiyeye aitü.Sonravak- fa geçü ve vaktt* taranndan yeşiDendirikü. O ye- şülendirihnişalanadacamiyapmakisthorlar.Ara- mızdaciddibirâhnivetfarkı \ar. Gördükkri her yeşil alana inşaat yapmak istiyonar." 'GERGÎNLÎKLER VE TARAFLAR OLUŞTURMAYIDÜŞÜNMÜYORUZ' Topbaş: Konuyuinceliyoruz Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kurbağahdere'de yapılan çalışmalar kapsamında gazetecılenn "Göztepe Parkı'na cami yapılması istemryle" ılgili sonılannı yanıtladı Topbaş, "Büyükşehir Belediye Mecüsi'ndeki siyasi partilerin grup başkan vekilkriyie bu konuvu görüşeceğinl, dosyanm evTehyatuu ve şimdiki hafini inceledik- lerini" belirtti. Topbaş, özetle şunlan söyledr 14 Biz bunlann artik geçmişte olduğu gibi büyük meseleler yapılan noktada kalmamasını istryoruz. AB'ye girdigimiz takdirde da>ranış biçimleri bim selden öte toplumsal menfaaüere dönüşecek. İbadet özgüıiüğü var. Yaşam özgürlüğü var. tnsanlann bu haklanıu herkes tamyacak. Benim üzüldüğüm taraf, Taksim'de, geçmişte. geçmiş siyasilerin yapmış olduğu gerginük ve kavganın bir benzeri şekilde Göztepe'nin öne sürülmesi. Bunun çokyanhş olduğunu düşünüyorum. Daha akıkı, doğru, konsensüs saglanan bir süreç başlamıştır. Arük gerginlikler ve taraflar oluşturmayı hiçbir şekilde düşünmüyoruz." 'Karargeçersiz* $dh Tstanbul Büyükşehir Belediye Mec- " - M. lisi'nin cami için aldığı karann altında resmen vekâlet almadığı halde tBB Başkanvekili İdris Giillüce'nin imzasının bulunması da hukuken sıkın- tı yarattu 17 Eylül'de atüan imza için Topbaş, 19 Eylül'de imzaladığıyazı ile 2 gün öncesi için vekâlet verdL Hu- kukçular, geriye dönük vekâlet verile- meyeceğini belirterek karann geçersiz olduğunu söylediler. ÇemenzarParkı *** f^öztepe Parkı 'na cami tartışmala- <3r \J rı sürerken Erenköy'deki Çemen- zar Parkı nın da cami alanı olarak ay- nldığı öğremldı Bölgeye asılan pan- kartla halka duyurulan caminin, Çemen- zar Sokak ile Tünek Sokak arasında ka- lan 2500 metrekarelik ağaçlıkalanaya- pılması planlanıyor Kadıköy Beledıye- si, 4 dönümlükve Vakıflar 'a aitparka ca- mi vapılmasının iptali için bir ay önce dava açtı. Dincibasın A nadolu 'da Vakit gazetesi Gözte- İJ| ı~M.peParkı'ndayapılacakcamitar- tışmalannı "cami tahammülsüzlüğü " olarak niteledi. Kadıköy Belediye Baş- kanı Selami Öztürk ile yapılan röpor- tajda Öztürk'ün sözleriçarpıttlarak "th- tiyaç olsa dayaptırmam " başlığı ile ve- rildi. Yeşil alana, ihtiyaç olsa da cami yaptırmayacağını belirten Öztürk'ün sözleriniçarpıtan Anadolu'da Vakitga- zetesi, Öztürk 'ün "camiye karşı oldu- ğu " iddiasında bulundu. Kadıköylü karşı & 7 f\ ^ ın metre ^ are ^^ Göztepe Par- * -Z \Jkı'nın 2500metrekaresıneya- pılmak istenen camive karşı yurttaşla- nn tepkisı sürüyor. Kadıköy Belediye- sı, mternet sıtesinde yaptığı anketle yurttaşlann görüslehm ortaya koydu. Beledıye, 'Svvfvv. kadikoy-bld.gov.tr"si- tesinde "Göztepe Parkı nın inşaata açıl- masını ıstiyor musunuz " sorulu bir an- ket baslattı. Ankete katılan 5 bin 600 ki- şıden yüzde 94 ü inşaata karşı hayır oyu verdi. tnşaat yapılmasından yana olanlann oram ise yüzde 6da kaldı. Imzalar artıyor - ~¥7~adıköy'ünyeşilalanlanndan Göz- J\tepe Purkı 'nayapılması istenilen camiye karşı yurttaşlann imza kam- panyası devam ediyor. Göztepe Mahal- lesiMuhtarı Hayrettin Uysal, geçenpa- zartesi günü başlayan imza kampan- yasının artarak sürdüğünü belirterek "Camininyapılmasına karşı çıkan Ka- dıköylülerin imzalan dağgibi büyiidü. İnsanlar her gün gelip imza atıyorlar. Bu imzalan gerektiğinde dava açmak amaeıyla kullanacağız " dedL Taksim projesi , r> EFAHYOL hükümeti döneminde J\ Taksim Meydanı 'nda gerçekleşti- rilemeyen camiprojesi, AKP tarafından GöztepeParkı 'nda hayatageçirilmek is- teniyor. tlkolamkl95Ö 'lerdeAdnanMen- deres 'ın gündeme getırdiği cami proje- si, 1970'liyıllardaMillı Cephe hüküme- ti döneminde tekrar tartışmaya açıldı. 1997'vılındaNecmettınErbakan ın Baş- bakanhğı döneminde, bir kez daha gün- deme gelen cami projesinın ılk çalışma- lannı başkanlığım Recep Tayyip Erdo- ğan 'ınyürüttüğü Taksim CamiKültürve Sanat Vakfi yaptı. Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine proje rafa kalktı. Üçbin camivar İ| • Kadıköy 'deki cami sayısı 99. Göz- tepe Parkı yakınında 3 cami bulunu- yor. Bunlardan Selamiçeşme Camisi 788 metre, Galippaşa Camisi 951 met- re, Tütüncü Mehmet Efendi Camiside bin 10 metre uzakhkta yer alıyor. • Istanbul'da 2 bin 886camive mes- cit bulunuyor. İstanbul Müftülüğü vet- kilileri, heryılortalama 50-100 cam ibadete açıldığı kentte, hâlâ cam tiyacının olduğunu savundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog