Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAVFA CUMHURİYET 30 EYLUL 2005 CUı 8 HABERLERIN DEVAMI THRKIYE Istanbul Edirne PB 23 ŞTOJD_ Y 24 Adana Y 29 PB 2<6 Sansun Y 25 Kocaelı Y 2:5 Traozon Y 24 Çanakkale PB 2T Gresun Y 24 (zmır B T7 Arora B 19 Manisa B 2 9 Es>işehır B 21 B 22Aydın B 3O Kmya Denizlı B 2 7 Sr.as B 21 Zonguldak Y 2 3 A r a l y a B 30 Kars Mersm Dıyarbak/r Şanlıurfa Mardın Sıirt Hakkâri Van Y B B B B Y Y 29 28 29 26 29 21 20 Y 16 Yurdun kuzey. ıç ve doğu kesımlen parça- lı bulutlu. Batı ve orta Karadenız kıyılan Do- ğu Karaflenız, doğu Anaöolu'nun doğusu ıle Kocaelı ve Sakarya çevrelerı sağanak ve gokgurultulu sağanak yağışlı. dığer yerler a2 bulutlu ve açrk geçe- cek Hava sıcaklığı tum yurtta bıra2 arta- cak DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y Y B B B B B Y 1Ü 15 16 20 17 15 19 14 Berlın B 15 Moskova B 19 Budapeşte Y 17 Aşkabat B 32 Madnd B 30 Astana B 19 Viyana Belgrad _B 15 Taşkent B 28 Y 14 Bakû B 24 Sofya Roma B 21 Bışkek B 23 B 25 Tiflis Y 23 Atina Y 25 Kahıre B 30 Münıh B 16 Zürih B 16 Şam B 28 Pa'çalı öulüiu : Sısiı <; ^ Bj utlj ^ Çok bufutiu Sulu kar , Gofc gurultu GLTNCEİCCVEYT ARCAltREK • Baştarafı 1. Say^fada karşı olanlar için bıir "nmet" oluşturduğunu öne sürüyor. "Bu insanlar" dıyor, " h erzaman, heryerde bu (AB) yolculuğa karşı çıknak için bir neden bulur ve şu anda nedenlen vardır" diye Financial Times gibi önemli bir gazeteye demeç veriyor. Güler Hanım ve onun gibi düşünenler; örneğin AB'nin üyeliğimizi olanaksız yollara saptıracak; Kıbrıs'tan Ege'ye, Ege'oen Güneydoğu'ya uza- nan bir çizgide beklenmedik, ama olası koşullar öne süren ve sürmesi olası dayatmalan, koşulla- n eleştirmiyoriar. AB üyesi devletlerin "Türkiye'ninAByolculuğu- na karşı çıkmak veya Tühiye'den istedikleriniko- parmakiçin herzaman birneden bulduğundan ve şu anda bu nedenlerden k/milerinin tartışıldığın- dan" söz etmiyorfar. • •*• Güler Hanım ve onun goi düşünenleri memnun etmek için ne yapsak, ne etsek acaba? Kıbrıs Cumhuriyeti'ni (Gün-ey K/bns'/) tartışmasız tanıya- rak KKTC'nin satışını hızandırsak mı? Hava ve denız limanlarını G. Kıbrıs a açsak mı? Yoksa kar- şı çıkar gibi görünrnesinekarşın -imtiyazlı ortak- lık dışında- öne sürd üklentaze koşulları veya öne sürecekleri dayatmalan sındirsek mi? Kıbrıs'ın AB yolunda örıumüzde bir engel oldu- ğunu söyleyen işadamlan gibi Güney Kıbns'ı ta- nıyarak Kuzey Kıbrıs 'ı her açıdan sıfıra indirgesek mi? Medyanın büyü k bölümü gibi hükümet ağ- zıyla mı konuşsak, yazsak? -Hükümet gibi- müzakere çerçeve belgesine giren kimi koşullar zaten yeni değil, söyleyip du- ruyorlardı diyerek, örneğin 25 AB üyesinden esir- genmeyen -turistler dahil- serbest dolaşımı ya- saklamalarına ses çıkarmasak mı? Diplomatik olanaklan yanlış politikalar izleyerek harcayan hükümeti övsekmi? Güler Hanım ve onun gibi düşünenler: AB yol- culuğunda AB'den önümüze konulan her koşu- lu, her dayatmayı sineye çekmemizi içeren be- yanlannız arasına -tabiı zahmet olmazsa eğer- AB'nin pek çok açıdan kabul edilmeyecek ölçek- teki kimi koşullanna, dayatmalarrna nasıl, ne bi- çimde ve hangi tonda karşı çıkmamız gerekliliği- ni, hatta zorunfuluğurıu ifade edecek önerilerde bulunmaz mısınız? * • • Bu hükümet ek protokolü imzalarken AB'ye, imzalanan metni TBMM'ninonayından geçirece- ğine söz verdi. Hükümet heradımda hatalar getiren politikalar izliyor. Ek protokolün yasama organı faslını gecik- tiriyor. Ama şimdi onay bekleyen ek protokole bağlı olarak (AB'nin tek taraflı bulduğu) G. Kıb- rıs'ı tanımadığımızı açıklayan deklarasyon yeni bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Onay, sorun oluyor: Olli Rehn "Türkiye'nin ek protokolün onayını geciktirmesinin 3 Ekim'i etki- lemeyeceğini" söylüyor, ama bir yandan da AP Dış llişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok'a yazdığı mektupta; "hükümetten, 29 Temmuz'da yayımladığıKıbns deklarasyonunu, ekprotokolile birlikte TBMM'ye onay için yollayıp yollamayaca- ğını" sorduğunu, yanıt beklediğini bildiriyor. Hü- kümet deklarasyonun ek protokolle birlikte onay için TBMM'ye sunulacağı yanrtını verirse, 3 Ekim'- den sonra üyelik müzakerelerinin askıya alınma- sı olası. Başbakan sıkıya geldiğinde "Bardağın boş ta- rafını değil, dolu tarafınıgörmeklazım" veya "He- le müzakerelere başlayaltm, -inşallahla maşallah- Ia- evvel Allah hallederiz" demiyor mu? Üyeliğimiz mi? Hükümete göre, kesin; ne ki gö- rünen köy kılavuz istennez: Balık kavağa çıktığı zaman! Hizb-ut Tahrir'e ağır darbe • Baştarafı 1. Sayfada nan Hizb-ut Tahrir'in firari liderı Çelik, 10 Eylül 'de gazetelere bir açıklama gönderdi. Çelik'in "Bir dahaki gelişimizde İstan- bul'a hilafet bayrağı- nı dikeceğiz" tehdi- dinde de bulunduğu açıklamanın gazetele- re Adana 'dan fakslan- dıgı belırlendi. Bunun üzerine hare- kete geçen polis, fak- sın çekildiği yeri tespit etti. Ancak, Çelik'in faksın çekildiği Ada- na'da değil doğduğu kent oian Ankara'da olduğu belırlendi. Ya- sadışı eylemden he- men sonra Ankara'ya giden Çelik'i, polis teknik takibe aldı. Çelik, bu kez Anka- a'dan Konya'ya, ora- ian da Adana'ya geçti. 3u sırada Çelik, askeri •irliklere Genelkur- lay Başkanı Orgene- îl Hilmi Özkök ve es- i 1. Ordu Komutanı [urşit Tolon'a haka- * ettiği bir açıklama "»•di. Polis, açıkla- f stanbul Fa- tih'teki bir işyerinden fakslandığınj belirledi. Bu ışyerine düzenle- nen operasyonda M. E. ve oğlu gözaltına alın- dı. Bu iki kişinin sorgu- lannda aktardıklan ve daha önce toplanan tüm bilgiler Istanbul polisı tarafından Ada- na Emniyet Müdürlü- ğü'ne bildirdi. Bunun üzerine Adana polisi, Huzurevleri Mahalle- si 'ne bir eve operasyon dûzenledi. Operasyonda Yıl- maz Çelik ve örgüt üyesi Ali Dikici yaka- landı. Dikici"nin 10 Ey- lül 'de gazetelere gön- derilen açıklamayı fakslayan kişi olduğu öğrenildi. Istanbul'a getirilecek olan Çe- lik'in sorgusu Terörle Mücadele Şube Mü- dürlüğü'nde yapıla- cak. Yılmaz, "Yasadı- şı Örgüt kurmak", "Ana>asal düzeni de- ğiştirraeye çalış- mak". "Âtatürk" ve "Türk Silahlı Kuv- vetlerine hakaret et- mek" le suçlanıyor. OferHn ihaleşartnamesindeMaçıktanyararlanarak ekgelir eldeedebileceğiortayaçıktı Galataport'a konut da yapılacak MURAT KIŞLAII ANKARA - Garip ödeme ya- pısı, şartlan ve katılımcılann kimlikleri nedeniyle gündeme oturan Galataport ihalesinde, projeyi kazanacak grubun, şart- namedeki bır açıktan yararlana- rak yapacağı konutlarla borcunu kısa sürede finanse edebileceği ortaya çıktı. Söz konusu "konut yapımı avantajı"nın yanı sıra, ihaleyı kazanan firmaya bir de "yapım süresince liman kul- lanımı avantajı" sunulacak. Galataport Projesi'nde, alıcı- ya sağlanacak avantajlann ardı arkası kesilmiyor. Öıale şartna- mesine göre, alıcı firmanın dev- lete yapacağı ödemelerin yüzde 80'ınin 46 yılhk işletme süresı- nin son 10-15 yılına yığılacak olmasına karşın teminatın ya- pım bütçesinin yüzde 1 'i sevi- yesinde tutulduğunun ve proje- nin değiştirilebilecek olduğu- nun ortaya çıkmasının ardın- dan, şimdi de alıcıya "konut yapabilme" ve •'liman kulla- nımı" ıle ilgili avantajlar sağ- landıfı ortaya çıktı. Ihale ilanında proje "tstan- buJ Salıpazan-Karaköy Kru- vaziyer Liman Turizm Ticaret Kompleksi'nin Yap-lşlet-Dev- ret Modeli Çerçevesinde Ya- pım, İşletim ve De»ır İşi" ola- rak geçti ve ihale şartnamesinin hiçbir yerinde projeyi kazana- cak grubun bu bölgede konut yapabıleceğine yönelik bir iba- reyeralmadı. Buna karşın, şart- namenın, projenin gelirlerinın sayıldığı 17. maddesinin B ben- dınde "AşağıdakiJerle sınırlı olmamak üzere projeve tahsis ediiecek gelırler aşağıda be- lirtümiştir" ibaresine yer ve- rilerek yatınmcılaruı bu bölge- de konut yapabilmelerinin önü açıldı. Edinilen bilgilere göre 40 bin metrekarelik hesap üzerinden Galataport Projesı dahilinde 200 adet 200 metrekarelik ko- nut yapılabilecek. Projenin ko- nut ayağının geliri. her biri ay- da 3 bin dolarlık kira fiyatından yılda 7.2 milyon dolar, projenin 46 >ıllık işletim süresi tama- mında ise 331.2 milyon dolar olarak gerçekleşecek. TDİ'nin ihaleye Yap-fşlet- Devret (YÎD) modeli çerçeve- sinde girmesine karşın. ihale kapsamındaki Salıpazan Lima- nı'nda 3 yıllık yapım süresi bo- yunca işletme faaliyetlennın durmayacağı \e ihaleyı alacak şirketin buranın gelirine de sa- hip olacağı anlaşıldı. Ihale Şartnamesi 'ne göre iha- leyi kazanacak firma. 3 yıllık yatrnm döneminin her yılı, bu- nu izleyecek 46 yıllık işletme döneminin birinci yılı için belir- ledığı " YUIık Kullanım Bede- li"nin yüzde 25'i tutannda yıl- lık ödeme yapacak. Böylece, örneğin projeyi, ihaleye en yüksek teklifı veren Kutman-Ofer ortaklığı kazana- cak olursa, ilk işletme yılında- ki kullanım bedelini 3 milyon AVTO olarak belirleyen gnıp, üç yılhk yatınm döneminin her yı- lı için 875 bin AVTO kira ödeye- cek. Buna karşın bu üç yıl bo- yunca, Ulaştırma Bakam Bina- li Yıldınm'ın ortalama 4 mil- yon AVTO olarak açıkladığı li- man gelirlerine sahip olacak. Diğer bır hesaplamayla, 2 mil- yon 625 bin Avro'luk kira öde- yerek 12 milyonAvro'luk liman geliri sağlayacak. Ömer, kentin iki Kürt bölgesi arasında tampon olma özelliğini taşıdığına dikkat çekti 'Telafer sistemli olarak yok edfliyor' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Irak Demokrat Türkmen Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kasım ömer,ABD askerlerinin Telafer'de bir ayda 25 kadına te- cavüzettiğini, bu kadınlardan bi- rinınse ilk kadın canlı bomba olarak önceki gün kendini pat- lattığmı söyleyerek "ABD as- kerJeri tarafından ana karnın- daki ceninler bile kurşunlanı- yor" dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Ertuğrul Kazan- cı, Ulusal Kanal Yönetım Kurulu Başkanı Ferit fisever, Türkmen Danışma Meclisi Başkanı Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu, Türkme- neli Aydınlar Derneği Genel Baş- kanı Fuat Tigin ve Irak Demok- rat Türkmen Partisi Genel Baş- kan Yardımcısı Kasım Ömer Te- lafer"e yardım için başlatacakla- n kampanya hakianda dün bir ba- sın toplantısı düzenledı. Irak Demokrat Türkmen Parti- si Genel Başkan Yardımcısı Ömer, Telafer'de birinsanlık dra- mı yaşandığını belirterek halkın aç \ - e susuz olduğunu söyledi. Telafer'in "iki Kûrt bölgesi arasında tampon bölge" oldu- ğunu, bu sebeple halkın bilinçli olarak sürgün edilmeye çalışıl- Irak Demokrat Türkmen Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer, ABD askerlerinin "direnişçileri ele ge- çirmek" gerekçesivle şehre girdiğini, ancak kadın, çocuk onlarca masum insanı da öldürdiigiinii söyledi. dığını ifade eden Ömer, 9 ma- halle, 32 etaptan oluşan şehrin çevresine önce 75 kilometre uzunluğunda hendek kazıldığı- ru. daha sonra tanklarla e\lerin tekertekeryıkıhnaya başlandığı- nı anlattı. ABD askerlerinin bir ay içeri- sınde 25 Telaferli kaduıa tecavüz ettiğini söyleyen Kasım Ömer, bu kadınlardan birinin, namusu- nu ve şerefini korumak için can- lı bomba olarak önceki gün ken- dini patlattığını kaydetti. Ömer, ABD askerlerinin "direnişçile- ri ele geçirmek" gerekçesiyle şehre girdiğini, ancak kadın, ço- cuk onlarca masum insanı da öl- dürdüğünü söyleyerek "Ana karnındaki ceninler bile ktır- şunlanıyor" diyerek olaylara ilişkin fotoğraflan basın men- suplanna gösterdi. Telafer'in ortadan kalduıüna- sı ile kuzey sınırı boyunca bir Kürt devletinin kurulması için çalışmalann büyük bölümünün tamamlanacağını savunan Ömer, Israil'in Gazze 'den çekilmesinin de Büyük Ortadoğu Planı-BOP iie ilgili olduğunu kaydetti. Ömer "lsrail gflneye değil ku- zeye yönelecek" diye konuştu. 1RAKLIBAKAN BERHAM SALlH 'Terörkaygılannızı ciddiye alıyoruz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak Planlama ve Kal- kınma Bakanı Dr. Berham Salih. Irak Çumhurbaşkanı Celal Talabani ve Başbakanı İbrahim Caferi'nin Türkiye ıle Irak arasındaki ılişkileri geliştirme kararlılıklannı teyit eden birer mektup getirdi. Salih, dün NTV'ye yaptığı açıklamada. Tür- kiye'nin Irak'ın kuzeyinde bannan terör örgütüne ilişkin kay- gılannı ciddiyetle ele aldıklannı belirtti. Salih, sınırlanndan komşu ülkeleri hedef alabilecek herhangi silahlı tehdide izin vermeyeceklerini. bu konuda kararlı olduklannı dile getirdi. Salih, bu güvencenin, topraklanndaki tüm tehdit kaynaklan- nın tamamen yok edilmesi anlamına geldiğini söyledi. YÎNE ŞIİLER HEDEF ALINDI Eşzamanlı intihar saldırılarında 85 ölü BAĞDAT (AA)- Irak'ın başkentı Bağdat'ın kuzeyindeki Balad "da eşzamanlı düzenlenen 3 intihar saldınsında 22'si ço- cuk, 35'i kadın 85 kişi yaşamını yitirdi. Saldmlarda 100'den fazla kişi de yaralandı. Irak polisi, Balad'da, Şii'lerin çoğun- lukta olduğu işlek bir pazaryeri yakırunda, bir bankanın oldu- ğu caddede ve bir karakolun yanında bomba yüklü 3 aracın in- filak ettiğini açıkladı. Öte yandan, Irak'ın batısındaki Rama- di kentinde yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 Amerikan askeri öldü. ABD ordusundan yapılan açıklamada, önceki gün dinenişin sürdüğü kentteki çatışma sırasında bom- banın patlaması üzerine 5 denizcinin öldüğü bildirildi. Kimlikleri kayboldu, yaşamlan karardı Haklannda dolandırıcılık, sahtecilik, karşılıksız çek gibi suçlardan onlarca dava açılan mağdurlar, hem işlerinden oluyor hem de ruh sağhklarınıyitiriyor İstanbul Haber Servisi-Türkiye'de birçok kişi, kımlik kartlarını kaybetmelerinin bede- lini çok ağır ödüyor. Çalınan ya da kaybolan kimlikteki bilgiler. hayali şirket kurma, ban- kalann kredı yoluyla dolandınlması gibi çe- şitli suçlarda kullanıhyor. Kımliğin gerçek sahipleri ise, yıllar süren davalarda suçsuz olduldannj kanıtlamaya çalışırken işlerini ve ruh sağlıklannı kaybediyor. Dolandıncılık, sahtecilik, karşılıksız çek gibi suçlardan, Tür- kiye'nin dört bir yanında haklannda onlarca dava açılan mağdurlann tek kurtuluşlan ise bu davalardan beraat etmek. Kimlik bilgileri çeşitli suçlarda kullanılan dört mağdur, yaşadıklan açmazı gazetecile- re adliye binası önünde gözyaşlan içinde an- lattılar. Kimliğini 1995 yılmda kaybeden Me- cit Yıldızcan (46) bazı günler 4-5 tane du- ruşmaya girdiğini, hakkında açılan 80 tane davanın olduğunu belirtti. Günlerinin adli- yelerdegeçtiğini söyleyen Yıldızcan "Haya- bmı mahvetriler. Her yerden haciz geliyor. Çocuklarım okulianndan oldu. THY'de çauşıyordum. Psikolojim bozuldu ve er- kenden emekli oldum" dedi. Yıldızcan, sah- te kımlik kullanan kişilere kredi \ererek do- landınlan bankalann da suçlu olduğunu dile getirdi. Suçu işleyenin kendisi olmadığını kanıtlayamadığı için 4.5 ayhapis yattığını da dile getiren Yıldızcan şöyle devam etti: "Kimliğimle işlenen suçlar nedeniyle za- ten polis ka\ıtlannda aranıyor görünüyo- rum. Her an gözaltına alınma ihtimalim var. Bu durumuAİHM'yegörüreceğim." Abdurrahman Peşli (40) de, kimliğini kaybetmesinin bedelini hakkında açılan 30 dava ile ödediğini dile getirerek "Kimliğimi kaybettiğimde gazeteye ilan verdim. Kim- liğimi bulanlar bankalardan kredi almış" diye konuştu. Elektrikçilik yapan Bayram Yöriik de 2000 yılmda evine hırsız girdiğini, kimliğinin de cüzdanı ile birlikte çahndığını kaydetti. Yörük, "Dolandıncılar kimliğunle şirket kurmuş,piyasayı dolandınp kaçnıış- lar. Hakkımda 50 dava açıldı. tşimden atıl- maktan korkuyorum" dedi. Muhsin Çeti- nalp ise hakkında 45 dava açıldığını vurgu- layarak "Ben kimliğimi hiç kaybetmedim. fşbaşvurusuformundakibilgilerimle sah- te kimlik hazırlamışlar.Asıl suçlular tespit edildi, ancak yakalanamıyor" dedi. Çeti- nalp, Adalet Bakanlığı'nın da aralannda bu- lunduğu çok sayıda makama 11 bin 548 tane suç duyurusunda bulunduğunu anlattı. GUNDEM MLSTAFA BALBA1 • Baştarafı 1. Sayfada den de bir haftadır bayramcılartedirgin. AB'nin sı- nırı aştığını, Türkiye'nin direncini ölçtüğünü, iş yokuşa sürdüğünü düşünüyorlar.' 17 Aralık sonuçlannı anımsatalım: 1 - Türkiye'ye ucu açık birtam üyelik süreci öne- riyoruz. Yolda kesilme olursa, Türkiye'yi en güçlü bağlarla yine AB limanında tutmanın yollarını ara- yacağız. 2- Türkiye'ye hiçbir maddi vaatte bulunmuyo- ruz. Bölgeler arası kalkınmışlık sorununa karış- mayız, tanmındakı iyileştirmeler için gerekli para- yı vermeyiz. 3- Türkiye tam üye olsa bile, AB serbest dola- şım ve öteki konularda bazı sınırlamalar getirebi- lir. 4- Müzakerelerin başlaması ile Kıbrıs konusu ilişkilidir. 5- Yolda yeni koşullar koyabiliriz. • • • AB, o gün söylediğini bugün uyguluyor. Hatta daha da ileri giderek uyguluyor. Avrupa Parlamen- tosu'nda (AP) milletvekilleri, Türkiye İJe müzake- relere başlanması için her biri kendi dilinde "evet" sözcüğü yazan kâğıtlar göstermiş/er, güzel birgö- rüntü oluşmuştu. Ama AKP dahıl kökten AB'ciler evet'in arkasındaki "Türkiye'denistenenler"'liste- sine bakmamıştı. Işte o listenin bir bölümü bugün Türkiye'den is- teniyor. Tümü değil! AB ülkelerinin yaz boyunca yaşadığı ikilem şuy- du: Türkiye'nin önüne koyacağımız yeni koşulları 3 Ekim'den önce mi ilan edelim, sonra mı? Görüntü bir bölümünün önce istenmekte oldu- ğunu gösteriyor. Kalanı da müzakere masasında istenecek. AB ülkelerinin üzerinde anlaşmakta zorlandığı müzakere çerçeve belgesinin 7 sayfa- lık taslağı, ileride sonuçlan çok ağır olabilecek son derece diplomatik dille yazılmış tümceler içeriyor. örneğin; tartışılmakta olan çerçeveyi Türki- ye'nin kabul etmesi halinde bir süre sonra AB, "Ey Türkiye, senin Lozan geçersizdir. Ben içinde- kiazınlıklan şöyle görüyorum" diyebilir. Şu tümce- nin başka nasıl yorumu olabilir: Türkiye bütün anlaşmalarını AB polıtikalanna göre yeniden biçimlendirmelidir. • • • Tablonun özeti şu: Türkiye müzakere masasına çağrılıyor, ama sandalye verilmiyor. Masanın üzerindekileri imza- lama hakkı veriliyor! AB ülkeleri 3 Ekim'e dakikalar kala son metni ortaya çıkaracaklar. Bunu başarmanın da o kadar kolay olmadığını, çok zor uzlaştıklarını söyleyip, Türkiye'nin virgül değişikliği istemesine bile izın vermeyecekler. AKP ve çevresi bütün bunları dikkatlice irdele- mek yerine şunu söylüyor: İmtiyazlı üyeliği kesinlikle kabul etmeyiz. Bunu koyarlarsa, Brüksel'e dahi gitmeyiz. Bu "cambaza bak" aldatmacasından başka bir şey değil. Çünkü, yukarıda aktardıklanmız zaten imtiyazlı ortaklık. Sadece adı konmamış... Son olarak Erdoğan'a bir gönderme yapalım. Diyor ki: Avrupa Parlamentosu kararları bizi bağlamaz... Herhalde orayı bizim parlamento sandı! ankcum cumhuriyet.com.tr MMPiyangoçeküdL 1 milyon YTL 570707 100 bin YTL 330944 50 bin YTL 558593 5 bin YTL 003283 026934 093036 383985 550519 800 YTL 002557002643 004845 007133 010982 011018 014322 019027 021141032100 041110041237 043000052675 056387058224 058511068687 072667 090665 094347 095077 098259103843 115834 117131 125002 128401 135221 138516 141236 153100 156251165577 165605 183820 186395192298195964201309 203825211160 213174 213306 214115227191230940 235963 239802 240767 242689 243907 250842251836257178272265 274103 279265 291651 300653 314055315837 339749 344129 344849 344853 376739 382589 384126392104 394904 401647 403340 419392420282 426911 432938 434951 459234 464709 470653 479163 479210484650 488387490689502523 504422 508148510657512646 513824 520609 523514 523733 543068 556616 568909580237593474 600 YTL 002048 009028 010360 016471 016526 022752 025375 028443 038976 0^5329 05349<i 069226 069704 078507082812 086075 102206111708117209119025 122901 126415 133008 135498 138087141456 143575 156228 159852 166378 169451 169709 172938183503184028 201707 202229 220552221251233701 238177 240033 247664 248967 258054 258875 272620 275120 297082 298798 303172 305457 307453 337180348287348924 355022 356^95 357532 358715 365273 374199 378026 387332 395234 403506 403754 405097 407610413580415234 418697 423905 440650 444431 445576 448225 458866 462065 472186 474705475087487543 490969 500623 501247 503112 509062 511365 511885 514573521839 522522 524057 544084 552355 563121 567390 593855 596881 400 YTL 006965 010026 032092 047702 048496 065863 066402 066847 073041 097970 098048 100140 101101102515103347111630 112877116043118716122279 122564 124288130291130296 140961 154298 158754 166557 168510 168768 170137 173689 180852189276209542 210527 211403215446220303 221921 234358234509 243317246235 252436 263780 267582 268428 269870272511273413 275059 284661 291056 291721 299103 299572 308840 316613 318615 321292 331418 337300 339773 346909 351152 372325 381724 385643 388015 390301 391433 392610 413886 417489 422046' 432150 4İ1253 463969 464556 476733 480954 483209502305 511653 514565 518466 519609 529906 533758 534447 548875 550479 552217 562421570189 5764)1 578933 581864 585068 100 YTL 0369416010446005931784325 1439044057577516946697075 50 YTL 1052 2545 3778 4937 6766' 1702 2956 3850 5083 9398 30 YTL 132 142 400 481 656 669 16 YTL 26 65 82 89 Amorti 0 ve 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog